Komunikat na podstawie art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 - Zmiana zobowiązań z tytułu wykonywania... - OpenLEX

Komunikat na podstawie art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 - Zmiana zobowiązań z tytułu wykonywania usług publicznych w zakresie regularnych usług lotniczych pomiędzy Donegal a Dublinem dokonana przez Irlandię.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.39.2

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 lutego 2005 r.

KOMUNIKAT KOMISJI NA PODSTAWIE ART. 4 UST. 1 LIT. A) ROZPORZĄDZENIA RADY (EWG) NR 2408/92

Zmiana zobowiązań z tytułu wykonywania usług publicznych w zakresie regularnych usług lotniczych pomiędzy Donegal a Dublinem dokonana przez Irlandię

(2005/C 39/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 16 lutego 2005 r.)

1. Irlandia postanowiła wprowadzić zmiany do zobowiązań z tytułu wykonywania usług publicznych w odniesieniu do regularnych usług lotniczych, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich C 66/03 z dnia 15 marca 2002 r., na podstawie art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych. Zmiany obowiązują od dnia 22 lipca 2005 r. na trasie Donegal-Dublin.

2. Ustala się następujące zobowiązania z tytułu wykonywania usług publicznych:

2.1 Minimalne częstotliwości lotów i zdolność przewozowa:

a) Świadczenie usług obejmuje co najmniej dwa loty w obie strony dziennie, przez 7 dni w tygodniu;

b) Zdolność przewozowa samolotu powinna wynosić co najmniej 60 miejsc pasażerskich dziennie na każdej trasie Donegal-Dublin i z powrotem (tj. co najmniej 120 miejsc w obie strony), przez 7 dni w tygodniu.

Powyższe wymagania obowiązują przez cały rok.

2.2. Typ wykorzystywanego statku powietrznego:

a) Statek powietrzny z kabiną ciśnieniową o minimalnej zdolności przewozowej wynoszącej 30 miejsc pasażerskich;

b) Przewoźnicy przywiązują wagę do warunków technicznych i eksploatacyjnych panujących w portach lotniczych. W celu uzyskania bliższych informacji, prosimy o skontaktowanie się z Działem Lotnisk Departamentu Transportu: Airports Division, Department of Transport, 44 Kildare Street, Dublin 2, Mr Liam Keogh Tel: (353-1) 604 15 94, Fax: (353-1) 604 16 81, email: liamkeogh@transport.ie;

c) Świadczenie usług na lotniskach podlega jurysdykcji Irlandzkich Władz Lotniczych.

2.3. Rozkłady lotów:

W zwykłe dni tygodnia (od poniedziałku do piątku) w rozkładach lotów należy przewidzieć poranny lot z Donegal do Dublina oraz wieczorny lot z Dublina do Donegal, celem umożliwienia pasażerom, włącznie z osobami podróżującymi w sprawach służbowych, odbycie podróży w obie strony w ciągu tego samego dnia. Wymaganie to obowiązuje przez cały rok.

2.4. Taryfy lotnicze:

a) Dopuszcza się stosowanie różnych wysokości taryf pod warunkiem, że:

i) Cena przelotu w każdą stronę nie może przekroczyć 75 EUR, przy minimalnej zdolności przewozowej wynoszącej 80 % dziennie na każdej trasie pomiędzy Donegal a Dublinem;

ii) W stosunku do pozostałych wolnych miejsc w ramach minimalnych dziennych wymagań na danej trasie nie obowiązują ograniczenia taryfowe;

b) Taryfy, o których mowa w lit. a)-i) powyżej mogą zostać podwyższone raz w roku po uzyskaniu wcześniejszej zgody Ministra Transportu, w przypadku wystąpienia nadzwyczajnego i nieprzewidywalnego wzrostu czynników kosztów mających wpływ na eksploatację tras, za który przewoźnik nie odpowiada. Przewoźnik świadczący usługi zostanie powiadomiony o nowych taryfach. Taryfy te wejdą w życie dopiero po podaniu ich do wiadomości Komisji Europejskiej i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.5 Sprzedaż lotów

Loty muszą być sprzedawane przy użyciu przynajmniej jednego systemu rezerwacji komputerowej. Przewoźnik jest zobowiązany do upowszechniania informacji o strukturze taryf za usługi użyteczności publicznej (PSO) za pośrednictwem jednego z głównych Globalnych Systemów Dystrybucji usług turystycznych lub poprzez internetowy system rezerwacji o międzynarodowej renomie lub główną witrynę reklamującą podróże.

2.6 Ciągłość i rzetelność usług:

a) Z wyjątkiem przypadków siły wyższej, liczba lotów odwołanych z przyczyn leżących po stronie przewoźnika nie może przekroczyć 2 % wymagalnej minimalnej liczby lotów w stosunku rocznym;

b) Z wyjątkiem przypadków siły wyższej, liczba lotów opóźnionych o więcej niż 30 minut z przyczyn leżących po stronie przewoźnika nie może przekroczyć 20 % wymagalnej minimalnej liczby lotów w stosunku rocznym;

c) Przewoźnik zobowiązany jest powiadomić o zamiarze zaprzestania świadczenia usług z co najmniej sześciomiesięcznym wyprzedzeniem.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.