Komunikat Ministra Rozwoju Krajowego Węgier wydany na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.217.25

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 czerwca 2018 r.

Komunikat Ministra Rozwoju Krajowego Węgier wydany na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

(2018/C 217/09)

(Dz.U.UE C z dnia 21 czerwca 2018 r.)

PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCYCH KONCESJI NA POSZUKIWANIE, BADANIE I PRODUKCJĘ WĘGLOWODORÓW ZGODNIE Z KONCESJĄ NA OBSZARZE SZEGED-DÉLKELET

Minister Rozwoju Krajowego ("instytucja zamawiająca" lub "Minister") jako minister właściwy ds. górnictwa i nadzoru nad składnikami majątkowymi skarbu państwa, działając w imieniu państwa węgierskiego na podstawie ustawy nr CXCVI z 2011 r. o majątku narodowym ("ustawa o majątku narodowym"), ustawy nr XVI z 1991 r. o koncesjach ("ustawa o koncesjach") oraz ustawy nr XLVIII z 1993 r. o górnictwie ("ustawa o górnictwie"), niniejszym ogłasza publiczne zaproszenie do składania ofert w sprawie udzielenia koncesji na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów w ramach umowy koncesji zgodnie z niżej określonymi warunkami.

1.
Minister we współpracy z Węgierską Służbą Górniczo-Geologiczną (MBFSZ) zgodnie z przepisami ustawy o koncesjach i ustawy o górnictwie opublikuje zaproszenie do składania ofert, dokona oceny ofert i zawrze umowę koncesji. Oferty spełniające warunki określone w specyfikacji zostaną poddane ocenie przez komisję oceniającą powołaną przez Ministra.

W oparciu o zalecenie komisji oceniającej Minister wyda decyzję o udzieleniu koncesji, na podstawie której będzie mógł następnie zawrzeć umowę koncesji ze zwycięskim oferentem zgodnie z przepisami sekcji 5 ust. 1 ustawy o koncesjach 1 .

Postępowanie przetargowe przeprowadza się w języku węgierskim.

2.
W postępowaniu przetargowym może wziąć udział dowolna węgierska lub zagraniczna osoba fizyczna lub dowolna przejrzysta organizacja w rozumieniu ustawy o majątku narodowym, o ile spełnia warunki określone w specyfikacji; dopuszcza się również możliwość składania wspólnych ofert. W przypadku złożenia wspólnych ofert w sprawie udzielenia koncesji na prowadzenie przedmiotowej działalności oferenci muszą wyznaczyć jednego spośród nich jako przedstawiciela, jednakże zachowują oni solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy koncesji. W ramach postępowania przetargowego stosuje się zasadę równego traktowania oferentów krajowych i zagranicznych.

Do celów związanych z prowadzeniem działalności objętej koncesją, z wykorzystaniem zasobów własnych, oferent podpisujący umowę koncesji ("koncesjonariusz") jest zobowiązany do utworzenia spółki z siedzibą statutową na terytorium Węgier ("spółka koncesyjna") w terminie 90 dni od wejścia w życie umowy koncesji; koncesjonariusz musi posiadać w spółce większość udziałów, interesu gospodarczego i praw głosu w momencie jej utworzenia i w całym okresie jej funkcjonowania; ponadto, jako właściciel spółki, koncesjonariusz musi zapewnić egzekwowanie w spółce koncesyjnej wymogów określonych w umowie koncesji. Spółka koncesyjna korzysta z praw przysługujących jej na mocy umowy koncesji oraz podlega obowiązkom spoczywającym na niej na podstawie umowy koncesji jako podmiot gospodarczy prowadzący działalność wydobywczą.

3.
Okres ważności koncesji: 20 lat od daty wejścia w życie umowy koncesji; termin ten można jednorazowo przedłużyć maksymalnie o połowę pierwotnie przewidzianego okresu bez konieczności publikowania kolejnego zaproszenia do składania ofert, jeżeli koncesjonariusz i spółka koncesyjna terminowo wywiążą się ze wszystkich obowiązków spoczywających na nich na podstawie umowy.
4.
Dane na temat obszaru objętego koncesją

Obszar objęty koncesją: obszar ten znajduje się na terenach położonych w obrębie gmin wskazanych w poniższej tabeli, zlokalizowanych w komitacie Csongrád.

GminaKomitatGminaKomitat
AlgyőCsongrádKübekházaCsongrád
DeszkCsongrádMakóCsongrád
DomaszékCsongrádMarosleleCsongrád
FerencszállásCsongrádRöszkeCsongrád
HódmezővásárhelyCsongrádSzegedCsongrád
KiszomborCsongrádTiszaszigetCsongrád
KlárafalvaCsongrádÚjszentivánCsongrád

Nadkład na obszarze objętym koncesją: powierzchnia i podłoże skalne: 5 000 metrów poniżej poziomu Morza Bałtyckiego.

Obszar objęty koncesją nie obejmuje terenów przygotowanych pod kopalnię na potrzeby wydobycia węglowodorowych zasobów mineralnych.

Współrzędne punktów granicznych wytyczających obszar objęty koncesją są dostępne do wglądu w jednolitym krajowym systemie informacji przestrzennej, natomiast dane dotyczące terenów, które zostały przygotowane pod kopalnie na potrzeby wydobycia węglowodorowych zasobów mineralnych i których nie obejmuje obszar objęty koncesją, są dostępne do wglądu na stronie internetowej Węgierskiej Służby Górniczo-Geologicznej (www.mbfsz.gov.hu) po kliknięciu na rozwijane menu "Koncesszió" ["Koncesje"], a także na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Krajowego (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

Wielkość obszaru objętego koncesją: 278,809 km2.

Obszar objęty koncesją nie obejmuje terenów kopalni, których nadkład znajduje się wyżej niż nadkład obszaru objętego koncesją i których podłoże skalne pokrywa się z podłożem skalnym obszaru objętego koncesją lub rozciąga się poniżej tego podłoża.

5.
Minimalna kwota opłaty koncesyjnej netto: 144 000 000 HUF (sto czterdzieści cztery miliony forintów) plus VAT, jednakże w ramach postępowania przetargowego dopuszcza się możliwość złożenia oferty opiewającej na stałą kwotę w większej wysokości. Po opublikowaniu wyników postępowania zwycięski oferent będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty koncesyjnej we wskazanej wysokości, w sposób określony w umowie koncesji i we wskazanym w niej terminie.
6.
Udział w postępowaniu o udzielenie koncesji jest uzależniony od wniesienia opłaty z tytułu uczestnictwa w wysokości 10 000 000 HUF (dziesięć milionów forintów) plus VAT; przedmiotową kwotę uiszcza się w sposób określony w dokumentacji przetargowej.
7.
W celu zapewnienia ważności składanej oferty oferenci są zobowiązani, poza uiszczeniem opłaty z tytułu uczestnictwa, do wniesienia nie później niż w dniu poprzedzającym termin składania ofert wadium w wysokości 50 000 000 HUF (pięćdziesiąt milionów forintów), stanowiącego gwarancję związania ofertą. Instytucja zamawiająca zatrzyma kwotę wadium, jeżeli oferent wycofa się z postępowania lub jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub uiszczenia opłaty koncesyjnej w ustalonej wysokości, w sposób wskazany w umowie i w terminie wskazanym w umowie. Wadium wnosi się w sposób określony w dokumentacji przetargowej.
8.
Najniższa stawka tantiem eksploatacyjnych z tytułu produkcji węglowodorów ze złóż konwencjonalnych, uiszczanych zgodnie z postanowieniami umowy koncesji, wynosi 16 % zgodnie z decyzją Ministra; w ramach postępowania przetargowego można złożyć ofertę, w której przewiduje się wyższą stawkę tantiem eksploatacyjnych, która w przypadku jej uzgodnienia jest wpisywana do umowy koncesji i musi być opłacana przez cały okres ważności koncesji. Przypadki określone w sekcji 20 ust. 3 lit. e) oraz i), a także w sekcji 20 ust. 5 ustawy o górnictwie stanowią wyjątki, w których stosuje się aktualną stawkę tantiem eksploatacyjnych określoną w ustawie o górnictwie.
9.
Warunki prawne, finansowe, techniczne oraz inne warunki i informacje związane z postępowaniem przetargowym są określone w dokumentacji przetargowej.
10.
Dokumentację przetargową można uzyskać w biurze obsługi klienta Węgierskiej Służby Górniczo-Geologicznej (Columbus utca 17-23, 1145 Budapest, Węgry, tel. +36 13012900) w dni robocze w godz. 8.00-14.00, do dnia poprzedzającego dzień wyznaczony jako termin składania ofert, po okazaniu odpowiedniego dokumentu poświadczającego uiszczenie opłaty za dokumentację przetargową. Węgierska Służba Górniczo-Geologiczna wystawi nabywcy imienne potwierdzenie pobrania.

Przy nabywaniu dokumentacji przetargowej nabywca, do celów kontaktowych i w celu otrzymywania odpowiednich informacji, musi również złożyć kartę identyfikacyjną oferenta w postępowaniu o udzielenie koncesji, którą można pobrać ze strony internetowej Węgierskiej Służby Górniczo-Geologicznej (www.mbfsz.gov.hu) po kliknięciu na rozwijane menu "Koncesszió" ["Koncesje"].

11.
Opłatę za zakup dokumentacji przetargowej wynoszącą 100 000 HUF (sto tysięcy forintów) plus VAT należy uiścić przelewem na rachunek ogólny Węgierskiej Służby Górniczo-Geologicznej nr 10032000-01417179-00000000. W tytule przelewu należy podać kod SZCHDV oraz imię i nazwisko/nazwę nabywcy dokumentacji przetargowej. Opłaty za dokumentację przetargową nie można uiścić w gotówce, a wpłacona kwota nie podlega zwrotowi w części ani w całości. W przypadku nieotrzymania dokumentacji przetargowej opłata za dokumentację przetargową zostanie zwrócona nabywcy w terminie pięciu dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.
12.
Oferty mogą składać wyłącznie osoby, które zakupiły dokumentację przetargową oraz uiściły opłatę z tytułu uczestnictwa i wniosły wadium. W przypadku złożenia wspólnej oferty wystarczy, by dokumentację przetargową zakupił jeden z oferentów.
13.
Ofertę należy złożyć osobiście w godz. 10.00-12.00 w dniu 26 września 2018 r. w biurze obsługi klienta Węgierskiej Służby Górniczo-Geologicznej (adres: Columbus utca 17-23, 1145 Budapest, Węgry) w języku węgierskim, jak określono w dokumentacji przetargowej.
14.
Oferent jest związany treścią złożonej przez siebie oferty od czasu jej złożenia do czasu zakończenia postępowania przetargowego. Oferenci nie mogą wyłączyć odpowiedzialności za niewywiązanie się ze swojej oferty.
15.
Minister zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania przetargowego o udzielenie koncesji bez rozstrzygnięcia. W przypadku ogłoszenia zakończenia postępowania przetargowego bez rozstrzygnięcia nie przysługują żadne roszczenia wobec Ministra, państwa węgierskiego reprezentowanego przez Ministra ani Ministerstwa Rozwoju Krajowego jako urzędu kierowanego przez Ministra.
16.
Zwycięski oferent uzyska wyłączne prawo do poszukiwania, badania i produkcji węglowodorów na obszarze objętym koncesją przez cały okres jej ważności za pośrednictwem spółki koncesyjnej, którą będzie on zobowiązany utworzyć w tym celu. W momencie, w którym decyzja określająca teren działalności wydobywczej stanie się ostateczna, zakres obowiązywania koncesji w odniesieniu do obszaru poszukiwań zostanie ograniczony do terenu działalności wydobywczej.
17.
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
18.
Termin zakończenia oceny ofert w sprawie udzielenia koncesji: w ciągu 90 dni od terminu składania ofert.
19.
Instytucja zamawiająca zapewni oferentom równe szanse i nie będzie stosowała żadnych kryteriów preferencyjnych.
20.
Kryteria oceny stosowane w postępowaniu przetargowym:
I.
Kryteria oceny związane z treścią programu prac badawczych objętych koncesją:
-
wartość merytoryczna programu prac badawczych (opracowanie programu w sposób umożliwiający maksymalizację wyników działań związanych z poszukiwaniem węglowodorów),
-
przewidywany czas trwania badań,
-
zobowiązania finansowe podjęte przy realizacji programu prac badawczych,
-
stopień nowoczesności przewidzianych rozwiązań technicznych,
-
przewidziane środki ochrony środowiska oraz środki zapobiegające powstawaniu szkód w trakcie prowadzenia prac objętych koncesją i ograniczające takie szkody,
-
najwcześniejszy przewidywany termin rozpoczęcia produkcji (zgodnie z prawem w terminie krótszym niż pięć lat).
II.
Kryteria oceny związane ze zdolnością oferenta do wykonania umowy koncesji:
-
zdolność finansowa oferenta, dostępność środków niezbędnych do pokrycia kosztów prac przewidzianych w umowie koncesji oraz udział zasobów własnych w tych środkach,
-
całkowita wartość prac związanych z wydobyciem węglowodorów wykonanych w okresie trzech lat przed opublikowaniem zaproszenia do składania ofert.
III.
Kryteria oceny dotyczące zobowiązań płatniczych podjętych zgodnie z umową koncesji:
-
zaoferowana opłata koncesyjna netto w porównaniu z minimalną kwotą tej opłaty określoną przez Ministra,
-
zaoferowana wysokość tantiem eksploatacyjnych w porównaniu z minimalną kwotą tantiem eksploatacyjnych określoną przez Ministra.

Szczegółowe kryteria oceny ofert oraz przepisy regulujące procedurę udzielania zgody na prace objęte koncesją, a także warunki realizacji i zakończenia tych prac określono w dokumentacji przetargowej.

21.
Umowa koncesji

Umowę koncesji zawiera się w terminie 90 dni od ogłoszenia wyników postępowania. Minister może jednorazowo przedłużyć ten termin o okres nie dłuższy niż 60 dni.

Zwycięski oferent jest jedynym podmiotem upoważnionym do prowadzenia objętej koncesją działalności gospodarczej podlegającej kontroli państwa (poszukiwania, badania i produkcji węglowodorów na wyznaczonym obszarze) w okresie ważności koncesji zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i postanowieniami umowy koncesji.

Składając ofertę, oferenci muszą mieć na uwadze przepisy sekcji 22/A ust. 13 ustawy o górnictwie, zgodnie z którymi w przypadku węglowodorów prawo do prowadzenia poszukiwań lub zezwolenie na prowadzenie poszukiwań przyznane podmiotowi prowadzącemu działalność wydobywczą może obejmować obszar prowadzenia poszukiwań o powierzchni całkowitej nie większej niż 15 000 km2. Przy określaniu obszaru prowadzenia poszukiwań należy również uwzględnić obszar, na którym poszukiwania prowadzi podmiot gospodarczy prowadzący działalność wydobywczą sprawujący kontrolę - w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego - nad podmiotem gospodarczym prowadzącym działalność wydobywczą, który ubiega się o uzyskanie prawa do prowadzenia poszukiwań lub zezwolenia na prowadzenie poszukiwań. W przypadku wspólnych ofert każdy z oferentów musi indywidualnie spełnić to kryterium.

Projekt umowy koncesji stanowi załącznik do dokumentacji przetargowej.

22.
Wnioski o udzielenie informacji dotyczących postępowania przetargowego można składać na piśmie wyłącznie w języku węgierskim po zakupieniu dokumentacji przetargowej i w sposób określony w tej dokumentacji; Węgierska Służba Górniczo-Geologiczna udostępni odpowiedzi wszystkim stronom, korzystając z adresów e-mail wskazanych w kartach identyfikacyjnych oferentów złożonych w momencie zakupu dokumentacji przetargowej.

Budapeszt, dnia ... ......... 2018 r.

Dr Miklós SESZTÁK
Minister
1 W dniu publikacji niniejszego zaproszenia do składania ofert członkiem rządu właściwym ds. nadzoru nad składnikami majątkowymi skarbu państwa oraz ds. górnictwa, zgodnie z sekcją 109 ust. 3 i 5 dekretu rządowego nr 152/2014 z dnia 6 czerwca 2014 r. określającego obowiązki i uprawnienia niektórych ministrów i członków rządu, jest Minister Rozwoju Krajowego.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.