Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.187.37

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 czerwca 2017 r.

Komunikat Ministra Rozwoju Krajowego Węgier wydany na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

(2017/C 187/12)

(Dz.U.UE C z dnia 13 czerwca 2017 r.)

PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W SPRAWIE UDZIELENIA KONCESJI NA POSZUKIWANIE, BADANIE I PRODUKCJĘ WĘGLOWODORÓW ZGODNIE Z KONCESJĄ NA OBSZARZE GMINY ŐRSÉG

Minister Rozwoju Krajowego ("instytucja zamawiająca" lub "Minister") jako minister właściwy ds. górnictwa i nadzoru nad składnikami majątkowymi skarbu państwa, działając w imieniu państwa węgierskiego, na podstawie ustawy nr CXCVI z 2011 r. o majątku narodowym ("ustawa o majątku narodowym"), ustawy nr XVI z 1991 r. o koncesjach ("ustawa o koncesjach") oraz ustawy nr XLVIII z 1993 r. o górnictwie ("ustawa o górnictwie") niniejszym ogłasza publiczne zaproszenie do składania ofert w sprawie udzielenia koncesji na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów w ramach umowy koncesji zgodnie z niżej określonymi warunkami.

1. Minister we współpracy z Węgierskim Urzędem ds. Górnictwa i Geologii (węg. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal) zgodnie z przepisami ustawy o koncesjach i ustawy o górnictwie opublikuje zaproszenie do składania ofert, dokona oceny ofert i zawrze umowę koncesji. Oferty spełniające warunki określone w specyfikacji zostaną poddane ocenie przez komisję oceniającą powołaną przez Ministra.

W oparciu o zalecenie komisji oceniającej Minister wyda decyzję o udzieleniu koncesji, na podstawie której będzie mógł następnie zawrzeć umowę koncesji ze zwycięskim oferentem zgodnie z przepisami sekcji 5 ust. 1 ustawy o koncesjach 1 .

Postępowanie przetargowe przeprowadza się w języku węgierskim.

2. W postępowaniu przetargowym może wziąć udział dowolna krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna lub dowolna przejrzysta organizacja w rozumieniu ustawy o majątku narodowym, o ile spełnia warunki określone w specyfikacji; dopuszcza się również możliwość składania wspólnych ofert. W przypadku złożenia wspólnych ofert w sprawie udzielenia koncesji na prowadzenie przedmiotowej działalności oferenci muszą wyznaczyć jednego spośród nich jako przedstawiciela, jednakże zachowują oni solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy koncesji. W ramach postępowania przetargowego stosuje się zasadę równego traktowania oferentów krajowych i zagranicznych.

Do celów związanych z prowadzeniem działalności objętej koncesją, z wykorzystaniem zasobów własnych, oferent podpisujący umowę koncesji ("koncesjonariusz") jest zobowiązany do utworzenia spółki z siedzibą statutową na terytorium Węgier ("spółka koncesyjna") w terminie 90 dni od wejścia w życie umowy koncesji; koncesjonariusz musi posiadać w spółce większość udziałów, interesu gospodarczego i praw głosu w momencie jej utworzenia i w całym okresie jej funkcjonowania; ponadto, jako właściciel spółki, koncesjonariusz musi zapewnić egzekwowanie w spółce koncesyjnej wymogów określonych w umowie koncesji. Spółka koncesyjna korzysta z praw przysługujących jej na mocy umowy koncesji oraz podlega obowiązkom spoczywającym na niej na podstawie umowy koncesji jako podmiot gospodarczy prowadzący działalność wydobywczą.

3. Okres ważności koncesji: 20 lat od daty wejścia w życie umowy koncesji; termin ten można jednorazowo przedłużyć maksymalnie o połowę pierwotnie przewidzianego okresu bez konieczności publikowania kolejnego zaproszenia do składania ofert, jeżeli koncesjonariusz i spółka koncesyjna terminowo wywiążą się ze wszystkich obowiązków spoczywających na nich na podstawie umowy.
4. Dane na temat obszaru objętego koncesją

Obszar objęty koncesją: obszar ten znajduje się na terenach położonych pomiędzy gminami wskazanymi w poniższej tabeli, zlokalizowanymi w komitatach Zala i Vas.

GminaKomitatGminaKomitat
AlsószenterzsébetZalaMagyarlakVas
AlsószölnökVasMagyarszombatfaVas
ApátistvánfalvaVasMárokföldZala
BagladZalaNádasdVas
BajánsenyeVasNagyrákosVas
BelsősárdZalaNemesmedvesVas
BödeházaZalaNemesnépZala
CsesztregZalaOrfaluVas
CsörötnekVasŐrimagyarósdVas
DaraboshegyVasŐriszentpéterVas
FelsőjánosfaVasPankaszVas
FelsőmarácVasRábagyarmatVas
FelsőszenterzsébetZalaRamocsaZala
FelsőszölnökVasRátótVas
GáborjánházaZalaRédicsZala
GasztonyVasResznekZala
HegyhátszentjakabVasRönökVas
HegyhátszentmártonVasSzaknyérVas
IspánkVasSzakonyfaluVas
IváncVasSzalafőVas
KercaszomorVasSzattaVas
KerkafalvaZalaSzentgotthárdVas
KerkakutasZalaSzentgyörgyvölgyZala
KerkáskápolnaVasSzijártóházaZala
KétvölgyVasSzőceVas
KisrákosVasVasszentmihályVas
KondorfaVasVelemérVas
KülsősárdZalaViszákVas
LendvadedesZalaZalalövőZala
LendvajakabfaZalaZalaszombatfaZala
MagyarföldZala

Nadkład na obszarze objętym koncesją: powierzchnia i podłoże skalne: 5 000 metrów poniżej poziomu Morza Bałtyckiego.

Obszar objęty koncesją nie obejmuje terenów przygotowanych pod kopalnię na potrzeby wydobycia węglowodorowych zasobów mineralnych.

Współrzędne punktów granicznych wytyczających obszar objęty koncesją są dostępne do wglądu w jednolitym krajowym systemie informacji przestrzennej, natomiast dane dotyczące terenów, które zostały przygotowane pod kopalnię na potrzeby wydobycia węglowodorowych zasobów mineralnych i których nie obejmuje obszar objęty koncesją, są dostępne do wglądu na stronie internetowej Węgierskiego Urzędu ds. Górnictwa i Geologii (www.mbfh.hu) lub na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Krajowego (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

Wielkość obszaru objętego koncesją: 668,313 km2.

Obszar objęty koncesją nie obejmuje terenów kopalni, których nadkład znajduje się na tej samej wysokości co nadkład obszaru objętego koncesją lub wyżej i których podłoże skalne pokrywa się z podłożem skalnym obszaru objętego koncesją lub rozciąga się poniżej tego podłoża.

5. Minimalna kwota opłaty koncesyjnej netto: 285 000 000 HUF (dwieście osiemdziesiąt pięć milionów forintów) plus VAT, jednakże w ramach postępowania przetargowego dopuszcza się możliwość złożenia oferty opiewającej na stałą kwotę w większej wysokości. Po opublikowaniu wyników postępowania zwycięski oferent będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty koncesyjnej we wskazanej wysokości w sposób określony w umowie koncesji i we wskazanym w niej terminie.
6. Udział w postępowaniu o udzielenie koncesji jest uzależniony od wniesienia opłaty z tytułu uczestnictwa w wysokości 10 000 000 HUF (dziesięć milionów forintów) plus VAT; przedmiotową kwotę uiszcza się w sposób określony w dokumentacji przetargowej.
7. W celu zapewnienia ważności składanej oferty oferenci są zobowiązani, poza uiszczeniem opłaty z tytułu uczestnictwa, do wniesienia nie później niż w dniu poprzedzającym termin składania ofert wadium w wysokości 50 000 000 HUF (pięćdziesiąt milionów forintów), stanowiącego gwarancję związania ofertą. Instytucja zamawiająca zatrzyma kwotę wadium, jeżeli oferent wycofa się z postępowania lub jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub uiszczenia opłaty koncesyjnej w ustalonej wysokości w sposób wskazany w umowie i w terminie wskazanym w umowie. Wadium wnosi się w sposób określony w dokumentacji przetargowej.
8. Najniższa stawka tantiem eksploatacyjnych uiszczanych zgodnie z postanowieniami umowy koncesji wynosi 16 % zgodnie z decyzją Ministra; w ramach postępowania przetargowego można złożyć ofertę, w której przewiduje się wyższą stawkę tantiem eksploatacyjnych, która w przypadku jej uzgodnienia jest wpisywana do umowy koncesji i musi być opłacana przez cały okres ważności koncesji. Przypadki określone w sekcji 20 ust. 3 lit. e) oraz i), a także w sekcji 20 ust. 5 ustawy o górnictwie stanowią wyjątki, w których stosuje się aktualną stawkę tantiem eksploatacyjnych określoną w ustawie o górnictwie.
9. Warunki prawne, finansowe, techniczne oraz inne warunki i informacje związane z postępowaniem przetargowym są określone w dokumentacji przetargowej.
10. Dokumentację przetargową można uzyskać do dnia poprzedzającego dzień wyznaczony jako termin składania ofert, po okazaniu odpowiedniego dokumentu poświadczającego uiszczenie opłaty za dokumentację przetargową. Nabywcy wystawione zostanie imienne potwierdzenie wydania dokumentacji przetargowej.

Przy nabywaniu dokumentacji przetargowej nabywca, do celów kontaktowych i w celu otrzymywania odpowiednich informacji, musi również złożyć kartę identyfikacyjną oferenta w postępowaniu o udzielenie koncesji, którą można pobrać ze strony internetowej Węgierskiego Urzędu ds. Górnictwa i Geologii (www.mbfh.hu) w pozycji "Koncessziós pályázatok közzététele" ["Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym w sprawie udzielenia koncesji"] w menu zakładki "Koncesszió" ["Koncesje"] lub ze strony internetowej Ministerstwa Rozwoju Krajowego (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

11. Opłatę za zakup dokumentacji przetargowej wynoszącą 100 000 HUF (sto tysięcy forintów) plus VAT należy uiścić przelewem bankowym. W tytule przelewu należy podać kod ORCHDV oraz imię i nazwisko nabywcy dokumentacji przetargowej. Opłaty za dokumentację przetargową nie można uiścić w gotówce, a wpłacona kwota nie podlega zwrotowi w części ani w całości. W przypadku nieotrzymania dokumentacji przetargowej opłata za dokumentację przetargową zostanie zwrócona nabywcy w terminie pięciu dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

Informacje na temat przelewu opłaty za dokumentację przetargową i otrzymywania dokumentacji przetargowej można znaleźć na stronach internetowych Węgierskiego Urzędu ds. Górnictwa i Geologii (www.mbfh.hu) lub Ministerstwa Rozwoju Krajowego (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

12. Oferty mogą składać wyłącznie osoby, które zakupiły dokumentację przetargową oraz uiściły opłatę z tytułu uczestnictwa i wniosły wadium. W przypadku złożenia wspólnej oferty wystarczy, by dokumentację przetargową zakupił jeden z oferentów.
13. Oferty należy składać osobiście w dniu 26 września 2017 r. w godz. 10.00-12.00, w języku węgierskim, jak określono w dokumentacji przetargowej. Dodatkowe informacje na temat miejsca składania ofert dostępne są na stronie internetowej Węgierskiego Urzędu ds. Górnictwa i Geologii (www.mbfh.hu) lub Ministerstwa Rozwoju Krajowego (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).
14. Oferent jest związany treścią złożonej przez siebie oferty od czasu jej złożenia do czasu zakończenia postępowania przetargowego. Oferenci nie mogą wyłączyć odpowiedzialności za niewywiązanie się ze swojej oferty.
15. Minister zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania przetargowego o udzielenie koncesji bez rozstrzygnięcia. W przypadku ogłoszenia zakończenia postępowania przetargowego bez rozstrzygnięcia nie przysługują żadne roszczenia wobec Ministra, państwa węgierskiego reprezentowanego przez Ministra ani Ministerstwa Rozwoju Krajowego jako urzędu kierowanego przez Ministra.
16. Zwycięski oferent uzyska wyłączne prawo do poszukiwania, badania i produkcji węglowodorów na obszarze objętym koncesją przez cały okres jej ważności za pośrednictwem spółki koncesyjnej, którą będzie on zobowiązany utworzyć w tym celu. W momencie, w którym decyzja określająca teren działalności wydobywczej stanie się ostateczna i wykonalna, zakres obowiązywania koncesji w odniesieniu do obszaru poszukiwań zostanie ograniczony do terenu działalności wydobywczej.
17. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
18. Termin zakończenia oceny ofert w sprawie udzielenia koncesji: w ciągu 90 dni od terminu składania ofert.
19. Instytucja zamawiająca zapewni oferentom równe szanse i nie będzie stosowała żadnych kryteriów preferencyjnych.
20. Kryteria oceny stosowane w postępowaniu przetargowym:
I. Kryteria oceny związane z treścią programu prac badawczych objętych koncesją:
- wartość merytoryczna programu prac badawczych (opracowanie programu w sposób umożliwiający maksymalizację wyników działań związanych z poszukiwaniem węglowodorów),
- przewidywany czas trwania badań,
- zobowiązania finansowe podjęte przy realizacji programu prac badawczych,
- stopień nowoczesności przewidzianych rozwiązań technicznych,
- przewidziane środki ochrony środowiska oraz środki zapobiegające powstawaniu szkód w trakcie prowadzenia prac objętych koncesją i ograniczające takie szkody,
- najwcześniejszy przewidywany termin rozpoczęcia produkcji (zgodnie z prawem w terminie krótszym niż pięć lat).
II. Kryteria oceny związane ze zdolnością oferenta do wykonania umowy koncesji:
- zdolność finansowa oferenta, dostępność środków niezbędnych do pokrycia kosztów prac przewidzianych w umowie koncesji oraz udział zasobów własnych w tych środkach,
- całkowita wartość prac związanych z wydobyciem węglowodorów wykonanych w okresie trzech lat przed opublikowaniem zaproszenia do składania ofert.
III. Kryteria oceny dotyczące zobowiązań płatniczych podjętych zgodnie z umową koncesji:
- zaoferowana opłata koncesyjna netto w porównaniu z minimalną kwotą tej opłaty określoną przez Ministra,
- zaoferowana wysokość tantiem eksploatacyjnych w porównaniu z minimalną kwotą tantiem eksploatacyjnych określoną przez Ministra.

Szczegółowe kryteria oceny ofert oraz przepisy regulujące procedurę udzielania zgody na prace objęte koncesją, a także warunki realizacji i zakończenia tych prac określono w dokumentacji przetargowej.

21. Umowa koncesji

Umowę koncesji zawiera się w terminie 90 dni od ogłoszenia wyników postępowania. Minister może jednorazowo przedłużyć ten termin o okres nie dłuższy niż 60 dni.

Zwycięski oferent jest jedynym podmiotem upoważnionym do prowadzenia objętej koncesją działalności gospodarczej podlegającej kontroli państwa (poszukiwania, badania i produkcji węglowodorów na wyznaczonym obszarze) w okresie ważności koncesji zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i postanowieniami umowy koncesji.

Składając ofertę, oferenci muszą mieć na uwadze przepisy sekcji 22/A ust. 13 ustawy o górnictwie, zgodnie z którymi w przypadku węglowodorów prawo do prowadzenia poszukiwań lub zezwolenie na prowadzenie poszukiwań przyznane podmiotowi prowadzącemu działalność wydobywczą może obejmować obszar prowadzenia poszukiwań o powierzchni całkowitej nie większej niż 15 000 km2. Przy określaniu obszaru prowadzenia poszukiwań należy również uwzględnić obszar, na którym poszukiwania prowadzi podmiot gospodarczy prowadzący działalność wydobywczą sprawujący kontrolę - w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego - nad podmiotem gospodarczym prowadzącym działalność wydobywczą, który ubiega się o uzyskanie prawa do prowadzenia poszukiwań lub zezwolenia na prowadzenie poszukiwań. W przypadku wspólnych ofert każdy z oferentów musi indywidualnie spełnić to kryterium.

Projekt umowy koncesji stanowi załącznik do dokumentacji przetargowej.

22. Wnioski o udzielenie informacji dotyczących postępowania przetargowego można składać na piśmie wyłącznie w języku węgierskim po zakupieniu dokumentacji przetargowej i w sposób określony w tej dokumentacji; Węgierski Urząd ds. Górnictwa i Geologii udostępni odpowiedzi wszystkim stronom, korzystając z adresów e-mail wskazanych w kartach identyfikacyjnych oferentów złożonych w momencie zakupu dokumentacji przetargowej.
Budapeszt, luty 2017 r.
Dr Miklós SESZTÁK
Minister
1 W dniu publikacji niniejszego zaproszenia do składania ofert członkiem rządu właściwym ds. nadzoru nad składnikami majątkowymi skarbu państwa oraz ds. górnictwa, zgodnie z sekcją 109 ust. 3 i 5 dekretu rządowego nr 152/2014 z dnia 6 czerwca 2014 r. określającego obowiązki i uprawnienia niektórych ministrów i członków rządu, jest Minister Rozwoju Krajowego.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.