Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.119.9

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 kwietnia 2015 r.

Komunikat Ministra Rozwoju Krajowego Węgier wydany na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

(2015/C 119/06)

(Dz.U.UE C z dnia 14 kwietnia 2015 r.)

PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W SPRAWIE PRZYZNANIA KONCESJI NA POSZUKIWANIE, BADANIE I PRODUKCJĘ WĘGLOWODORÓW ZGODNIE Z KONCESJĄ W GMINIE BERETTYÓÚJFALU

Minister Rozwoju Krajowego ("instytucja zamawiająca" lub "Minister") jako minister właściwy ds. górnictwa i nadzoru nad składnikami majątkowymi skarbu państwa, działając w imieniu państwa węgierskiego, na podstawie ustawy nr CXCVI z 2011 r. o majątku narodowym ("ustawa o majątku narodowym"), ustawy nr XVI z 1991 r. o koncesjach ("ustawa o koncesjach") oraz ustawy nr XLVIII z 1993 r. o górnictwie ("ustawa o górnictwie") niniejszym ogłasza publiczne zaproszenie do składania ofert w sprawie przyznania koncesji na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów w ramach umowy koncesji zgodnie z niżej określonymi warunkami.

1. Minister we współpracy z Węgierskim Urzędem ds. Górnictwa i Geologii (węg. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal) zgodnie z przepisami ustawy o koncesjach i ustawy o górnictwie opublikuje zaproszenie do składania ofert, dokona oceny ofert i zawrze umowę koncesji. Oferty spełniające warunki określone w specyfikacji zostaną poddane ocenie przez komisję oceniającą powołaną przez Ministra.

W oparciu o zalecenie komisji oceniającej Minister wyda decyzję o przyznaniu koncesji, na podstawie której będzie mógł następnie zawrzeć umowę koncesji ze zwycięskim oferentem zgodnie z przepisami sekcji 5 ust. 1 ustawy o koncesjach 1 .

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadza się w języku węgierskim.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia może wziąć udział dowolna krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna lub dowolna przejrzysta organizacja w rozumieniu ustawy o majątku narodowym, o ile spełnia warunki określone w specyfikacji; dopuszcza się również możliwość składania wspólnych ofert. W przypadku złożenia wspólnych ofert w sprawie przyznania koncesji na prowadzenie opisanej działalności oferenci muszą wyznaczyć jednego spośród nich jako przedstawiciela, jednakże zachowują oni solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy koncesji. W ramach postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się zasadę równego traktowania oferentów krajowych i zagranicznych.

Do celów związanych z prowadzeniem działalności objętej koncesją, z wykorzystaniem zasobów własnych, oferent podpisujący umowę koncesji ("koncesjonariusz") jest zobowiązany do utworzenia spółki z siedzibą statutową na terytorium Węgier ("spółka koncesyjna") w terminie 90 dni od wejścia w życie umowy; koncesjonariusz musi posiadać w spółce większość udziałów, interesu gospodarczego i praw głosu w momencie jej utworzenia i w całym okresie jej funkcjonowania; ponadto, jako właściciel spółki, koncesjonariusz musi zapewnić egzekwowanie w spółce koncesyjnej wymogów określonych w umowie koncesji. Spółka koncesyjna korzysta z praw przysługujących jej na mocy umowy koncesji oraz podlega obowiązkom spoczywającym na niej na podstawie umowy koncesji jako podmiot gospodarczy prowadzący działalność wydobywczą.

3. Okres ważności koncesji: 20 lat od momentu wejścia w życie umowy koncesji; termin ten można jednorazowo przedłużyć maksymalnie o połowę pierwotnie przewidzianego okresu bez konieczności publikowania kolejnego zaproszenia do składania ofert, jeżeli koncesjonariusz i spółka koncesyjna terminowo wywiążą się ze wszystkich obowiązków spoczywających na nich na podstawie umowy.
4. Dane na temat obszaru objętego koncesją

Obszar objęty koncesją: obszar ten znajduje się na terenach położonych pomiędzy gminami wskazanymi w poniższej tabeli, zlokalizowanymi w komitacie Hajdú-Bihar.

GminaKomitatGminaKomitat
ÁrtándHajdú-BiharKismarjaHajdú-Bihar
BakonszegHajdú-BiharKonyárHajdú-Bihar
BedőHajdú-BiharKörösszegapátiHajdú-Bihar
BerekböszörményHajdú-BiharLétavértesHajdú-Bihar
BerettyóújfaluHajdú-BiharMezőpeterdHajdú-Bihar
BiharkeresztesHajdú-BiharMezősasHajdú-Bihar
BihartordaHajdú-BiharMonostorpályiHajdú-Bihar
BojtHajdú-BiharNagykerekiHajdú-Bihar
DerecskeHajdú-BiharPocsajHajdú-Bihar
EsztárHajdú-BiharSárándHajdú-Bihar
FöldesHajdú-BiharSzentpéterszegHajdú-Bihar
FurtaHajdú-BiharTépeHajdú-Bihar
GáborjánHajdú-BiharTetétlenHajdú-Bihar
HajdúbagosHajdú-BiharToldHajdú-Bihar
HajdúszovátHajdú-BiharVáncsodHajdú-Bihar
HencidaHajdú-BiharVekerdHajdú-Bihar
HosszúpályiHajdú-BiharZsákaHajdú-Bihar

Powierzchnia obszaru: 825,20 km2.

Nadkład na obszarze objętym koncesją: powierzchnia i podłoże skalne: 5 000 metrów poniżej poziomu Morza Bałtyckiego.

Współrzędne punktów granicznych wytyczających obszar objęty koncesją są do wglądu w jednolitym krajowym systemie informacji przestrzennej po kliknięciu zakładki "Koncesszió" na stronie internetowej Węgierskiego Urzędu ds. Górnictwa i Geologii (www.mbfh.hu) oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Krajowego (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

5. Minimalna kwota opłaty koncesyjnej netto: 432 000 000 HUF (czterysta trzydzieści dwa miliony forintów) plus podatek VAT, jednakże w ramach postępowania o udzielenie zamówienia dopuszcza się możliwość złożenia oferty opiewającej na stałą kwotę w większej wysokości. Po opublikowaniu wyników postępowania zwycięski oferent będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty koncesyjnej we wskazanej wysokości w sposób określony w umowie koncesji i we wskazanym w niej terminie.
6. Udział w postępowaniu o przyznanie koncesji jest uzależniony od wniesienia opłaty z tytułu uczestnictwa w wysokości 10 000 000 HUF netto (dziesięć milionów forintów) plus VAT; przedmiotową kwotę uiszcza się w sposób określony w dokumentacji przetargowej.
7. W celu zapewnienia ważności składanej oferty oferenci są zobowiązani, poza uiszczeniem opłaty z tytułu uczestnictwa, do wniesienia dzień przed terminem składania ofert wadium w wysokości 50 000 000 HUF (pięćdziesiąt milionów forintów), stanowiącego gwarancję związania ofertą. Instytucja zamawiająca zatrzyma kwotę wadium, jeżeli oferent wycofa się z postępowania lub jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub uiszczenia opłaty koncesyjnej w ustalonej wysokości lub w sposób wskazany w umowie i w terminie wskazanym w umowie. Wadium wnosi się w sposób określony w dokumentacji przetargowej.
8. Najniższa stawka tantiem eksploatacyjnych uiszczanych zgodnie z postanowieniami umowy koncesji wynosi 19 % zgodnie z decyzją Ministra; w ramach procedury można złożyć ofertę, w której przewiduje się wyższą stawkę tantiem eksploatacyjnych, która w przypadku jej uzgodnienia jest wpisywana do umowy koncesji i musi być opłacana przez cały okres ważności koncesji.
9. Warunki prawne, finansowe, techniczne oraz inne warunki i informacje związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia są określone w dokumentacji przetargowej.
10. Dokumentację przetargową można uzyskać w biurze obsługi klienta Węgierskiego Urzędu ds. Górnictwa i Geologii (Columbus utca 17-23, 1145 Budapeszt, tel. +36 13012900) w dni robocze w godz. 8.00-14.00 do dnia poprzedzającego dzień wyznaczony jako termin złożenia odpowiedniego dokumentu poświadczającego uiszczenie opłaty za zakup dokumentacji przetargowej. Nabywca uzyska imienne potwierdzenie wydania dokumentacji przetargowej wystawione przez Węgierski Urząd ds. Górnictwa i Geologii.

Przy nabywaniu dokumentacji przetargowej nabywca, do celów kontaktowych i w celu otrzymywania odpowiednich informacji, musi również złożyć kartę identyfikacyjną oferenta w ramach postępowania o przyznanie koncesji, którą można pobrać na stronie internetowej Węgierskiego Urzędu ds. Górnictwa i Geologii (www.mbfh.hu - opcja "Konces-sziós pályázatok közzététele" w menu zakładki "Koncesszió").

11. Opłatę za zakup dokumentacji przetargowej wynoszącą 100 000 HUF (sto tysięcy forintów) plus VAT należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Węgierskiego Urzędu ds. Górnictwa i Geologii nr 10032000-01417179-00000000. W tytule przelewu należy podać kod BERCHDV oraz imię i nazwisko nabywcy dokumentacji przetargowej. Opłaty za zakup dokumentacji przetargowej nie można uiścić w gotówce, a wpłacona kwota nie podlega zwrotowi w części ani w całości.
12. Oferty mogą składać wyłącznie osoby, które zakupiły dokumentację przetargową oraz uiściły opłatę z tytułu uczestnictwa i wniosły wadium.
13. Oferty sporządzone w języku węgierskim należy składać osobiście w dniu 23 września 2015 r. w godz. 10.00-12.00 w biurze obsługi klienta Węgierskiego Urzędu ds. Górnictwa i Geologii (adres: Columbus utca 17-23, 1145 Budapeszt), jak określono w dokumentacji przetargowej.
14. Oferent jest związany treścią złożonej przez siebie oferty od czasu jej złożenia do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Oferenci nie mogą wyłączyć odpowiedzialności za niewywiązanie się ze swojej oferty.
15. Minister zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania o przyznanie koncesji bez rozstrzygnięcia. W przypadku ogłoszenia zakończenia postępowania przetargowego bez rozstrzygnięcia nie przysługują żadne roszczenia wobec Ministra, państwa węgierskiego reprezentowanego przez Ministra lub Ministerstwa Rozwoju Krajowego jako urzędu kierowanego przez Ministra.
16. Wybrany oferent uzyska wyłączne prawo do poszukiwania, badania i produkcji węglowodorów na obszarze objętym koncesją przez cały okres jej ważności za pośrednictwem spółki koncesyjnej, którą będzie on zobowiązany utworzyć w tym celu. W momencie, w którym decyzja określająca teren działalności wydobywczej stanie się ostateczna i wykonalna, zakres obowiązywania koncesji obejmującej cały obszar poszukiwań zostanie ograniczony do terenu działalności wydobywczej.
17. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
18. Termin zakończenia oceny ofert w sprawie przyznania koncesji: w ciągu 90 dni od terminu składania ofert.
19. Instytucja zamawiająca zapewni oferentom równe szanse i nie będzie stosowała żadnych kryteriów preferencyjnych.
20. Kryteria oceny stosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia
I. Kryteria oceny związane z treścią programu prac objętego koncesją:
- opracowanie programu w sposób umożliwiający maksymalizację wyników działań związanych z poszukiwaniem węglowodorów oraz zapewniający prowadzenie jak najbardziej kompleksowych działań poszukiwawczych na jak największym obszarze w ramach terytorium objętego koncesją; kwota przeznaczona na badania; przewidywany czas trwania badań; przewidywana ilość węglowodorów, którą można będzie wydobywać;
- stopień nowoczesności przewidzianych rozwiązań technicznych;
- przewidziane środki ochrony środowiska oraz środki zapobiegające powstawaniu szkód w trakcie prowadzenia prac objętych koncesją i ograniczające takie szkody,
- najbliższy przewidywany termin rozpoczęcia produkcji.
II. Kryteria oceny związane ze zdolnością oferenta do wykonania umowy koncesji:
- zdolność finansowa oferenta, dostępność środków niezbędnych do pokrycia kosztów prac przewidzianych w umowie koncesji oraz udział zasobów własnych w tych środkach;
- całkowita wartość prac związanych z wydobyciem węglowodorów wykonanych w okresie trzech lat przed opublikowaniem zaproszenia do składania ofert.
III. Kryteria oceny dotyczące zobowiązań płatniczych podjętych zgodnie z umową koncesji:
- zaoferowana opłata koncesyjna netto powyżej minimalnej kwoty tej opłaty określonej przez Ministra;
- zaoferowana wysokość tantiem eksploatacyjnych powyżej minimalnej kwoty tych tantiem eksploatacyjnych określonej przez Ministra.

Szczegółowe kryteria oceny ofert oraz przepisy regulujące procedurę udzielania zgody na prace objęte koncesją, a także warunki realizacji i zakończenia tych prac, zostały określone w dokumentacji przetargowej.

21. Umowa koncesji

Umowę koncesji zawiera się w terminie 90 dni od ogłoszenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia. Minister może jednorazowo przedłużyć ten termin o okres nie dłuższy niż 60 dni.

Wybrany oferent jest jedynym podmiotem upoważnionym do prowadzenia objętej koncesją działalności gospodarczej podlegającej kontroli państwa (poszukiwania, badania i produkcji węglowodorów na wyznaczonym obszarze) w okresie ważności koncesji zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i postanowieniami umowy koncesji.

Składając ofertę, oferenci muszą mieć na uwadze przepisy sekcji 22/A ust. 13 ustawy o górnictwie, które stanowią, że w przypadku węglowodorów prawo do prowadzenia poszukiwań lub zezwolenie na prowadzenie poszukiwań przyznane podmiotowi gospodarczemu prowadzącemu działalność wydobywczą może obejmować obszar prowadzenia poszukiwań o całkowitej powierzchni nie większej niż 15 000 km2. Przy określaniu obszaru prowadzenia poszukiwań należy również uwzględnić obszar, na którym poszukiwania prowadzi podmiot gospodarczy prowadzący działalność wydobywczą sprawujący kontrolę - w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego - nad podmiotem gospodarczym prowadzącym działalność wydobywczą, który dąży do uzyskania prawa do prowadzenia poszukiwań lub zezwolenia na prowadzenie poszukiwań. W przypadku złożenia wspólnych ofert każdy z oferentów musi indywidualnie spełniać powyższe kryterium.

Projekt umowy koncesji został załączony do dokumentacji przetargowej.

22. Wnioski o udzielenie informacji dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia można składać na piśmie wyłącznie w języku węgierskim po zakupieniu dokumentacji przetargowej i w sposób określony w tej dokumentacji; Węgierski Urząd ds. Górnictwa i Geologii udzieli odpowiedzi stronom, korzystając z adresów e-mail wskazanych w kartach identyfikacyjnych oferentów złożonych w momencie zakupu dokumentacji przetargowej.

Budapeszt, dnia 10 lutego 2015 r.

Dr Miklós SESZTÁK
Minister
1 W dniu publikacji niniejszego zaproszenia do składania ofert członkiem rządu właściwym ds. nadzoru nad składnikami majątkowymi skarbu państwa oraz ds. górnictwa zgodnie z sekcją 109 ust. 3 i 5 dekretu rządowego nr 152/2014 z dnia 6 czerwca 2014 r. określającego obowiązki i uprawnienia niektórych ministrów i członków rządu jest Minister Rozwoju Krajowego.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.