Komunikat Ministra Rozwoju Krajowego Węgier wydany na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i... - OpenLEX

Komunikat Ministra Rozwoju Krajowego Węgier wydany na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.182.18

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 czerwca 2014 r.

Komunikat Ministra Rozwoju Krajowego Węgier wydany na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

(2014/C 182/06)

(Dz.U.UE C z dnia 14 czerwca 2014 r.)

PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W SPRAWIE PRZYZNANIA KONCESJI NA POSZUKIWANIE, BADANIE I PRODUKCJĘ WĘGLOWODORÓW ZGODNIE Z KONCESJĄ NA OBSZARZE ÚJLÉTA

Minister Rozwoju Krajowego ("instytucja zamawiająca" lub "minister") jako minister właściwy ds. górnictwa i nadzoru nad składnikami majątkowymi skarbu państwa, działając w imieniu państwa węgierskiego, na podstawie ustawy nr CXCVI z 2011 r. o majątku narodowym ("ustawa o majątku narodowym"), ustawy nr XVI z 1991 r. o koncesjach ("ustawa o koncesjach") oraz ustawy nr XLVIII z 1993 r. o górnictwie ("ustawa o górnictwie") niniejszym ogłasza publiczne zaproszenie do składania ofert w sprawie przyznania koncesji na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów w ramach umowy koncesji zgodnie z niżej określonymi warunkami.

1.
Minister we współpracy z Węgierskim Urzędem ds. Górnictwa i Geologii (Magyar Bányászati és Földtani Hivatal) zgodnie z przepisami ustawy o koncesjach i ustawy o górnictwie opublikuje zaproszenie do składania ofert, dokona oceny ofert i zawrze umowę koncesji. Oferty spełniające warunki określone w specyfikacji przetargowej zostaną poddane ocenie przez komisję oceniającą powołaną przez ministra.

W oparciu o zalecenie komisji oceniającej minister wyda decyzję o przyznaniu koncesji, na podstawie której będzie mógł następnie zawrzeć umowę koncesji ze zwycięskim oferentem zgodnie z przepisami sekcji 5 ust. 1 o koncesjach 1 .

Językiem postępowania przetargowego jest język węgierski.

2.
Udział w postępowaniu przetargowym jest otwarty dla wszystkich krajowych i zagranicznych osób fizycznych oraz wszystkich przejrzystych organizacji w rozumieniu ustawy o majątku narodowym, o ile spełniają warunki specyfikacji przetargowej; dopuszcza się również możliwość składania wspólnych ofert. W przypadku składania wspólnych ofert w sprawie przyznania koncesji na prowadzenie opisanej działalności oferenci muszą wyznaczyć jednego spośród nich jako przedstawiciela, jednakże zachowują oni solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy koncesji. W ramach postępowania przetargowego stosuje się zasadę równego traktowania oferentów krajowych i zagranicznych.

Do celów związanych z prowadzeniem działalności objętej koncesją, z wykorzystaniem zasobów własnych, oferent podpisujący umowę koncesji ("koncesjonariusz") jest zobowiązany do utworzenia spółki z siedzibą statutową na Węgrzech ("spółka koncesyjna") w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy; koncesjonariusz musi posiadać w spółce większość udziałów, interesu gospodarczego i praw głosu w momencie jej utworzenia i w całym okresie jej funkcjonowania; ponadto, jako właściciel spółki, koncesjonariusz musi zapewnić egzekwowanie w spółce koncesyjnej wymogów określonych w umowie koncesji. Spółka koncesyjna korzysta z praw przysługujących jej na mocy umowy koncesji oraz podlega obowiązkom spoczywającym na niej na mocy umowy koncesji jako podmiot gospodarczy prowadzący działalność wydobywczą.

3.
Okres obowiązywania koncesji: 20 lat od momentu wejścia w życie umowy koncesji; okres ten można jednorazowo przedłużyć maksymalnie o połowę pierwotnie przewidzianego okresu bez konieczności publikowania kolejnego zaproszenia do składania ofert, jeżeli koncesjonariusz i spółka koncesyjna terminowo wywiążą się ze wszystkich obowiązków spoczywających na nich na mocy umowy.
4.
Dane na temat obszaru objętego koncesją

Obszar objęty koncesją: obszar ten znajduje się na terenach położonych pomiędzy gminami wskazanymi w poniższej tabeli, zlokalizowanymi w komitatach Hajdú-Bihar oraz Szabolcs-Szatmár-Bereg.

GminaKomitatGminaKomitat
ÁlmosdHajdú-BiharNagykerekiHajdú-Bihar
BagamérHajdú-BiharNyírábrányHajdú-Bihar
BalkánySzabolcs-Szatmár-BeregNyíracsádHajdú-Bihar
DebrecenHajdú-BiharNyíradonyHajdú-Bihar
FülöpHajdú-BiharNyírbéltekSzabolcs-Szatmár-Bereg
HajdúhadházHajdú-BiharNyírlugosSzabolcs-Szatmár-Bereg
HajdúsámsonHajdú-BiharNyírmártonfalvaHajdú-Bihar
HosszúpályiHajdú-BiharÖmbölySzabolcs-Szatmár-Bereg
KismarjaHajdú-BiharPenészlekSzabolcs-Szatmár-Bereg
KokadHajdú-BiharPocsajHajdú-Bihar
LétavértesHajdú-BiharÚjlétaHajdú-Bihar
MonostorpályiHajdú-BiharVámospércsHajdú-Bihar

Powierzchnia obszaru: 882,8 km2.

Nadkład na obszarze objętym koncesją: poziom powierzchni i podłoże skalne: 6 000 m poniżej poziomu Morza Bałtyckiego.

Współrzędne punktów granicznych wytyczających obszar objęty koncesją są do wglądu w jednolitym krajowym systemie informacji przestrzennej po kliknięciu zakładki "Koncesszió" na stronie internetowej Węgierskiego Urzędu ds. Górnictwa i Geologii (www.mbfh.hu) oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Krajowego (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztes-iminiszterium).

5.
Minimalna kwota opłaty koncesyjnej netto: 300.000.000 HUF (trzysta milionów forintów) plus VAT, w postępowaniu przetargowym można jednakże złożyć ofertę opiewającą na stałą kwotę w większej wysokości. Po opublikowaniu wyników postępowania zwycięski oferent będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty koncesyjnej we wskazanej wysokości w sposób określony w umowie koncesji i we wskazanym w niej terminie.
6.
Udział w postępowaniu przetargowym o przyznanie koncesji jest uzależniony od wniesienia opłaty z tytułu uczestnictwa w wysokości 10.000.000 HUF (dziesięć milionów forintów) plus VAT; kwotę tę należy uiścić w sposób określony w dokumentacji przetargowej.
7.
W celu zapewnienia ważności składanej oferty oferenci są zobowiązani, poza uiszczeniem opłaty z tytułu uczestnictwa, do wniesienia do dnia poprzedzającego termin składania ofert wadium w wysokości 50.000.000 HUF (pięćdziesiąt milionów forintów), stanowiącego gwarancję związania ofertą. Instytucja zamawiająca zatrzyma kwotę wadium, jeżeli oferent wycofa się z postępowania lub jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub uiszczenia opłaty koncesyjnej w ustalonej wysokości lub w sposób wskazany w umowie i w terminie wskazanym w umowie. Wadium wnosi się w sposób określony w dokumentacji przetargowej.
8.
Wysokość tantiem eksploatacyjnych uiszczanych zgodnie z postanowieniami umowy koncesji wynosić będzie 19 % zgodnie z decyzją ministra; w postępowaniu przetargowym można złożyć ofertę wyższej kwoty tantiem, która w przypadku jej akceptacji zapisywana jest w umowie koncesji i musi być uiszczana przez okres obowiązywania koncesji.
9.
Warunki prawne, finansowe, techniczne oraz inne warunki i informacje związane z postępowaniem przetargowym są określone w dokumentacji przetargowej.
10.
Dokumentację przetargową można uzyskać w biurze obsługi klienta Węgierskiego Urzędu ds. Górnictwa i Geologii (Columbus utca 17-23, 1145 Budapest; tel. +36 13012900) w dni robocze w godz. 8.00-14.00 do dnia poprzedzającego termin składania ofert, po przedstawieniu odpowiedniego dokumentu poświadczającego uiszczenie opłaty za zakup dokumentacji przetargowej. Nabywca uzyska imienne potwierdzenie wydania dokumentacji przetargowej wystawione przez Węgierski Urząd ds. Górnictwa i Geologii.

Przy nabywaniu dokumentacji przetargowej nabywca do celów kontaktowych i w celu otrzymywania odpowiednich informacji musi również złożyć kartę identyfikacyjną oferenta, którą można pobrać ze strony internetowej Węgierskiego Urzędu ds. Górnictwa i Geologii (www.mbfh.hu - pod hasłem "Koncessziós pályázatok közzététele" po rozwinięciu menu "Koncesszió").

11.
Opłatę za zakup dokumentacji przetargowej wynoszącą 100.000 HUF (sto tysięcy forintów) plus VAT należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Węgierskiego Urzędu ds. Górnictwa i Geologii nr 10032000-01417179-00000000. W tytule przelewu należy podać kod UJLCHDV oraz nazwę nabywcy dokumentacji przetargowej. Opłata za zakup dokumentacji nie może zostać dokonana w gotówce i nie podlega zwrotowi w całości ani w części.
12.
Oferty mogą składać wyłącznie osoby posiadające potwierdzenie zakupu dokumentacji przetargowej, które uiściły opłatę z tytułu uczestnictwa i wniosły wadium.
13.
Oferty sporządzone w języku węgierskim należy składać osobiście w dniu 1 października 2014 r. w godzinach 10.00-12.00 w biurze obsługi klienta Węgierskiego Urzędu ds. Górnictwa i Geologii (adres: Columbus utca 17-23, 1145 Budapest), jak określono w dokumentacji przetargowej.
14.
Oferent jest związany treścią złożonej przez siebie oferty od czasu jej złożenia do czasu zakończenia postępowania przetargowego. Oferenci nie mogą wyłączyć odpowiedzialności za niewywiązanie się ze swojej oferty.
15.
Minister zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania przetargowego bez rozstrzygnięcia. W przypadku ogłoszenia zakończenia postępowania przetargowego bez rozstrzygnięcia nie przysługują żadne roszczenia wobec ministra, państwa węgierskiego reprezentowanego przez ministra lub Ministerstwa Rozwoju Krajowego jako urzędu kierowanego przez ministra.
16.
Zwycięski oferent uzyska wyłączne prawo do poszukiwania, badania i produkcji węglowodorów na obszarze objętym koncesją przez cały okres jej obowiązywania za pośrednictwem spółki koncesyjnej, którą będzie on zobowiązany utworzyć w tym celu. Gdy decyzja określająca teren działalności wydobywczej stanie się ostateczna i wykonalna, zakres obowiązywania koncesji w odniesieniu do obszaru poszukiwań zostanie ograniczony do obszaru terenu działalności wydobywczej.
17.
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
18.
Termin rozpatrzenia ofert w sprawie przyznania koncesji: w ciągu 90 dni od terminu składania ofert.
19.
Instytucja zamawiająca zapewni oferentom równe szanse i nie będzie stosować żadnych kryteriów preferencyjnych.
20.
Kryteria wyboru oferty:
I)
kryteria oceny związane z zawartością programu prac objętego koncesją:
opracowanie programu w sposób umożliwiający maksymalizację wyników działań związanych z poszukiwaniem węglowodorów oraz zapewniający prowadzenie jak najbardziej kompleksowych działań poszukiwawczych na jak największym obszarze w granicach terytorium objętego koncesją, kwota przeznaczona na badania, planowany czas trwania badań, przewidywana ilość węglowodorów, którą można będzie wyprodukować,
stopień nowoczesności przewidzianych rozwiązań technicznych,
przewidziane środki ochrony środowiska oraz środki zapobiegające powstawaniu szkód w trakcie prowadzenia prac objętych koncesją i ograniczające takie szkody;
II)
kryteria oceny związane ze zdolnością oferenta do wykonania umowy koncesji:
sytuacja finansowa oferenta, dostępność środków niezbędnych do pokrycia kosztów prac przewidzianych w umowie koncesji oraz udział zasobów własnych w tych środkach,
całkowita wartość prac związanych z wydobyciem węglowodorów wykonanych w ciągu trzech lat poprzedzających zaproszenie do składania ofert;
III)
kryteria oceny dotyczące zobowiązań płatniczych podjętych zgodnie z umową koncesji:
zaoferowana wysokość opłaty koncesyjnej powyżej minimalnej kwoty tej opłaty określonej przez ministra,
zaoferowana wysokość tantiem eksploatacyjnych powyżej minimalnej kwoty tych tantiem określonej przez ministra.

Szczegółowe kryteria wyboru oferty oraz przepisy regulujące procedurę zatwierdzania prac objętych koncesją, a także warunki realizacji i zakończenia tych prac, zostały określone w dokumentacji przetargowej.

21.
Umowa koncesji

Umowę koncesji zawiera się w terminie 60 dni od ogłoszenia wyników postępowania. Minister może jednorazowo przedłużyć ten termin, jednak o nie więcej niż 60 dni.

Zwycięski oferent jest jedynym podmiotem upoważnionym do prowadzenia objętej koncesją działalności gospodarczej podlegającej kontroli państwa (poszukiwanie, badanie i produkcja węglowodorów na wyznaczonym obszarze) w okresie obowiązywania koncesji zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i postanowieniami umowy koncesji.

Składając swoją ofertę, oferent musi uwzględnić przepisy sekcji 22/A ust. 13 ustawy o górnictwie, zgodnie z którymi w przypadku węglowodorów prawo do prowadzenia poszukiwań lub pozwolenie na prowadzenie poszukiwań przyznane podmiotowi prowadzącemu działalność wydobywczą może obejmować obszar prowadzenia poszukiwań o powierzchni całkowitej nie większej niż 15 000 km2. Przy określaniu obszaru prowadzenia poszukiwań należy również uwzględnić obszar, na którym poszukiwania prowadzi podmiot prowadzący działalność wydobywczą, który sprawuje kontrolę - w rozumieniu Kodeksu cywilnego - nad podmiotem prowadzącym działalność wydobywczą ubiegającym się o prawo do prowadzenia poszukiwań lub pozwolenie na prowadzenie poszukiwań. W przypadku wspólnych ofert każdy z oferentów musi indywidualnie spełnić to kryterium.

Wzór umowy koncesji został załączony do dokumentacji przetargowej.

22.
Wnioski o udzielenie informacji dotyczących postępowania przetargowego można składać na piśmie wyłącznie w języku węgierskim po zakupieniu dokumentacji przetargowej i w sposób określony w tej dokumentacji; Węgierski Urząd ds. Górnictwa i Geologii udzieli stronom odpowiedzi, korzystając z adresów e-mail wskazanych w kartach identyfikacyjnych oferentów złożonych w momencie zakupu dokumentacji przetargowej.

Budapeszt, czerwiec 2014 r.

Lászlóné NÉMETH
Minister
1 W dniu publikacji niniejszego zaproszenia do składania ofert członkiem rządu właściwym ds. nadzoru nad składnikami majątkowymi skarbu państwa oraz ds. górnictwa zgodnie z postanowieniami sekcji 84 lit. d) i g) dekretu rządowego nr 212/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. określającego obowiązki i uprawnienia niektórych ministrów i sekretarza stanu w Kancelarii Premiera jest Minister Rozwoju Krajowego.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.