Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.269.3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 sierpnia 2019 r.

Komunikat Ministra Gospodarki i Klimatu Królestwa Niderlandów wydany na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów i korzystania z nich

(2019/C 269/03)

(Dz.U.UE C z dnia 12 sierpnia 2019 r.)

Minister Gospodarki i Klimatu informuje, że złożono wniosek o zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów na obszarze oznaczonym jako sektor F14 na mapie stanowiącej załącznik 3 do rozporządzenia o górnictwie (Dziennik Urzędowy Królestwa Niderlandów (Staatscourant) z 2014 r., nr 4928).

Zgodnie z dyrektywą wymienioną w tytule oraz art. 15 ustawy o górnictwie (Mijnbouwwet) (Dziennik Ustaw (Staatsblad) z 2002 r., nr 542) Minister Gospodarki i Klimatu zaprasza niniejszym zainteresowane strony do składania konkurencyjnych wniosków o zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów w sektorze F14 szelfu kontynentalnego należącego do Królestwa Niderlandów.

Organem upoważnionym do wydawania zezwoleń jest Minister Gospodarki i Klimatu. Kryteria, warunki i wymagania, o których mowa w art. 5 pkt 1 i 2 oraz art. 6 ust. 2 wyżej wymienionej dyrektywy, określono w ustawie o górnictwie (Dziennik Ustaw (Staatsblad) z 2002 r., nr 542).

Wnioski można składać przez 13 tygodni od daty opublikowania niniejszego zaproszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wnioski należy przesyłać na adres:

Minister Gospodarki i Klimatu

na nazwisko J.L. Rosch, Dyrekcja ds. Energii Cieplnej i Paliw Kopalnych

adres e-mail: mijnbouwaanvragen@minezk.nl

Wnioski, które wpłyną po upływie powyższego terminu, nie będą rozpatrywane.

Decyzja w sprawie wniosków zostanie zasadniczo podjęta w ciągu dwunastu miesięcy od upływu wspomnianego terminu.

Dodatkowych informacji udziela I.V.M. Damhuis pod numerem telefonu: +31 703796011.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.