Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.206.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 czerwca 2017 r.

Komunikat Komisji zmieniający załącznik do komunikatu Komisji do państw członkowskich w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych

(2017/C 206/01)

(Dz.U.UE C z dnia 30 czerwca 2017 r.)

I. 

WPROWADZENIE

1) W komunikacie Komisji do państw członkowskich w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych 1  ("komunikat") określa się w pkt 13, że ubezpieczyciele państwowi 2  nie mogą oferować krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych w odniesieniu do ryzyka zbywalnego. Zgodnie z pkt 9 ryzyko zbywalne oznacza ryzyko polityczne i handlowe o maksymalnym okresie ryzyka krótszym niż dwa lata, odnoszące się do nabywców publicznych i niepublicznych w państwach umieszczonych w wykazie znajdującym się w załączniku do komunikatu.
2) W wyniku trudnej sytuacji panującej w Grecji w okresie od 2012 r. zaobserwowano brak zdolności ubezpieczeniowej lub reasekuracyjnej do pokrycia wywozu do Grecji. Z tego powodu Komisja zmieniła komunikat, tymczasowo wykluczając Grecję z wykazu państw o ryzyku zbywalnym w 2013 r. 3 , 2014 r. 4 , przez pierwsze sześć miesięcy 2015 r. 5 , w czerwcu 2015 r. 6  i w czerwcu 2016 r. 7 . Ostatnie przedłużenie tej zmiany wygasa z dniem 30 czerwca 2017 r. W rezultacie od dnia 1 lipca 2017 r. Grecja byłaby zasadniczo ponownie uznawana za kraj o ryzyku zbywalnym, ponieważ wszystkie państwa członkowskie UE są zawarte w wykazie państw o ryzyku zbywalnym znajdującym się w załączniku do komunikatu.
3) Zgodnie z pkt 36 komunikatu kilka miesięcy przed zakończeniem okresu tymczasowego usunięcia Grecji z wykazu Komisja rozpoczęła jednak przegląd sytuacji, aby stwierdzić, czy obecne warunki rynkowe uzasadniają wygaśnięcie usunięcia Grecji z listy krajów o ryzyku zbywalnym z dniem 1 lipca 2017 r., czy też zdolności rynkowe nadal są niewystarczające, aby objąć ubezpieczeniem wszelkie ekonomicznie uzasadnione ryzyko, i w związku z tym konieczne jest przedłużenie usunięcia.

II. 

OCENA

4) Zgodnie z sekcją 5.2 komunikatu Komisja przeprowadzi ocenę w oparciu o kryteria określone w pkt 33: prywatne ubezpieczenia kredytów, rating sektora publicznego, rezultaty sektora przedsiębiorstw (przypadki niewypłacalności).
5) Przy określaniu, czy brak wystarczającej zdolności prywatnej do pokrycia wszelkiego ekonomicznie uzasadnionego ryzyka uzasadnia przedłużenie tymczasowego wykluczenia Grecji z wykazu państw o ryzyku zbywalnym, Komisja zasięgnęła opinii i informacji od państw członkowskich, prywatnych ubezpieczycieli kredytów oraz innych zainteresowanych stron. W dniu 10 kwietnia 2017 r. Komisja opublikowała wezwanie do udzielenia informacji w sprawie dostępności krótkoterminowych ubezpieczeń kredytów eksportowych w odniesieniu do wywozu do Grecji 8 . Termin nadsyłania odpowiedzi upłynął w dniu 12 maja 2017 r. Do Komisji wpłynęło dwadzieścia jeden odpowiedzi od państw członkowskich i ubezpieczycieli prywatnych.
6) Z informacji przekazanych Komisji w ramach publicznego wezwania do udzielenia informacji wynika, że prywatni ubezpieczyciele kredytów eksportowych nadal stosują zaostrzone warunki objęcia ubezpieczeniem wywozu do Grecji we wszystkich sektorach wymiany handlowej. Jednocześnie ubezpieczyciele państwowi nadal odnotowywali znaczny popyt na ubezpieczenia kredytu w odniesieniu do wywozu do Grecji, co potwierdza ograniczoną dostępność ubezpieczenia prywatnego.
7) Ratingi Grecji wyglądają obecnie następująco: Caa3 (Moody's), B- (Standard & Poor's) i CCC (Fitch). Wszystkie powyższe okoliczności sprawiają, że Grecja trafia do kategorii niskiej oceny kredytowej, i wskazują na znaczące ryzyko dla wierzycieli. Od czerwca 2016 r. greckie obligacje skarbowe są dopuszczane przez Europejski Bank Centralny (EBC) jako zabezpieczenie, ale ze znacznym dyskontem w stosunku do ich wartości nominalnej. Ponadto EBC nadal odrzuca włączenie tych obligacji do swojego programu nabywania obligacji.
8) Greckie dziesięcioletnie obligacje skarbowe są aktualnie przedmiotem obrotu ze stopą zwrotu w wysokości około 6 %. Ta stopa zwrotu jest niższa niż przed rokiem, ale wciąż znacznie przewyższa stopę zwrotu obligacji pozostałych państw członkowskich UE 9 .
9) Mimo dużej niepewności gospodarka grecka powróciła do łagodnego wzrostu w pierwszym kwartale 2017 r. Z danych udostępnionych przez grecki organ statystyczny w czerwcu 2017 r. wynika, że realny PKB wzrósł o 0,4 % w porównaniu z poprzednim kwartałem w ujęciu sezonowym i kalendarzowym oraz o 0,4 % w porównaniu z pierwszym kwartałem 2016 r. 10 . Wzrost realnego PKB w 2017 r. wyniesie według prognoz 2,1 % 11 , co stanowi korektę w dół w stosunku do poprzednich szacunków. Oczekuje się, że ograniczenia systemu finansowego dotyczące finansowania inwestycji będą się stopniowo zmniejszać.
10) W tym kontekście Komisja oczekuje, że prywatni ubezpieczyciele kredytów eksportowych nadal będą bardzo ostrożnie podchodzić do objęcia ubezpieczeniem wywozu do Grecji albo wręcz całkowicie wycofają się z greckiego rynku. Prywatni ubezpieczyciele zaczną ponownie zwiększać swoją ekspozycję tylko wówczas, gdy zwiększy się jasność co do strategii politycznej i gospodarczej Grecji oraz wyraźnie poprawi się jej sytuacja gospodarcza.
11) Na tej podstawie Komisja stwierdziła brak wystarczającej zdolności prywatnej do pokrycia wszelkiego ekonomicznie uzasadnionego ryzyka i postanowiła przedłużyć wykluczenie Grecji z wykazu państw o ryzyku zbywalnym do dnia 30 czerwca 2018 r. Zastosowanie do niniejszego przypadku znajdują warunki ubezpieczenia określone w sekcji 4.3 komunikatu.

III. 

ZMIANA KOMUNIKATU

12) W okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. stosuje się następującą zmianę komunikatu Komisji do państw członkowskich w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych:
- załącznik otrzymuje brzmienie:

"LISTA

Państw o ryzyku zbywalnym

Wszystkie państwa członkowskie oprócz Grecji

Australia

Kanada

Islandia

Japonia

Nowa Zelandia

Norwegia

Szwajcaria

Stany Zjednoczone Ameryki".

1 Dz.U. C 392 z 19.12.2012, s. 1.
2 Zgodnie z definicją zawartą w komunikacie ubezpieczyciel państwowy oznacza przedsiębiorstwo lub inną organizację oferującą ubezpieczenie kredytów eksportowych, przy wsparciu państwa członkowskiego lub działając w jego imieniu, lub państwo członkowskie oferujące ubezpieczenie kredytów eksportowych.
3 Dz.U. C 398 z 22.12.2012, s. 6.
4 Dz.U. C 372 z 19.12.2013, s. 1.
5 Dz.U. C 28 z 28.1.2015, s. 1.
6 Dz.U. C 215 z 1.7.2015, s. 1.
7 Dz.U. C 224 z 5.7.2016, s. 1.
9 W odniesieniu do stopy zwrotu dziesięcioletnich niemieckich obligacji Bund odpowiada to spreadowi o wartości około 5,5 %.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.