Komunikat Komisji zmieniający wytyczne do analizy pomocy państwa w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.422.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 listopada 2018 r.

Komunikat Komisji zmieniający wytyczne do analizy pomocy państwa w sektorze rybołówstwa i akwakultury

(2018/C 422/01)

(Dz.U.UE C z dnia 22 listopada 2018 r.)

W komunikacie Komisji - Wytyczne do analizy pomocy państwa w sektorze rybołówstwa i akwakultury 1  wprowadza się następujące zmiany:

(1)
pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"Pomoc państwa w sektorze rybołówstwa i akwakultury jest wpisana w szersze ramy wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb). W związku z tym pomoc państwa może być uzasadniona jedynie wówczas, gdy jest zgodna z celami WPRyb. Z tego względu Komisja stosuje i interpretuje niniejsze wytyczne zgodnie z zasadami WPRyb. W ramach WPRyb Unia zapewnia wsparcie finansowe dla sektora rybołówstwa i akwakultury za pomocą EFMR. Społeczne i gospodarcze skutki wsparcia publicznego są takie same, niezależnie od tego, czy jest ono (choćby częściowo) finansowane przez Unię czy tylko przez państwo członkowskie. W związku z tym Komisja uważa, że niezbędna jest konsekwencja i spójność w zakresie jej polityki kontroli pomocy państwa oraz wsparcia przyznawanego w ramach WPRyb. Chociaż pomocy państwa zasadniczo nie można przyznawać na operacje, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach EFMR, w określonych okolicznościach niektóre środki pomocy państwa, ze względu na ich pozytywny wkład w realizację celów WPRyb, mogą jednak być zgodne z rynkiem wewnętrznym.";

(2)
pkt 35 otrzymuje brzmienie:

"Nie wolno przyznawać pomocy na działalność, która odpowiada operacjom niekwalifikowalnym zgodnie z art. 11 rozporządzenia (UE) nr 508/2014, chyba że niniejsze wytyczne stanowią inaczej.";

(3)
pkt 38 otrzymuje brzmienie:

"Komisja uważa, że środki pomocy, które spełniają szczególne warunki określone w sekcjach 4, 5.1, 5.3, 5.4 i 5.6a niniejszych wytycznych, przyczyniają się do realizacji celu leżącego we wspólnym interesie.";

(4)
pkt 42 otrzymuje brzmienie:

"Do celów niniejszych wytycznych Komisja uważa, że rynek nie pozwala na osiągnięcie zakładanych celów bez interwencji państwa i w związku z tym istnieje potrzeba takiej interwencji w przypadku pomocy spełniającej szczególne warunki ustanowione w sekcjach 4, 5.1, 5.3, 5.4 i 5.6a niniejszych wytycznych.";

(5)
pkt 44 otrzymuje brzmienie:

"Komisja uważa, że pomoc, która spełnia szczególne warunki określone w sekcjach 4, 5.1, 5.3, 5.4 i 5.6a niniejszych wytycznych, jest odpowiednim instrumentem polityki. We wszystkich innych przypadkach państwo członkowskie musi wykazać, że nie istnieją inne instrumenty polityki, w mniejszym stopniu zakłócające konkurencję.";

(6)
pkt 52 otrzymuje brzmienie:

"Pomoc o charakterze odszkodowania, na przykład pomoc, która spełnia szczególne warunki określone w sekcjach 4, 5.3 i 5.4, pomoc, która spełnia warunki określone w sekcji 5.6 oraz pomoc, która spełnia szczególne warunki określone w sekcji 5.6a, nie musi wywoływać efektu zachęty.";

(7)
pkt 58 otrzymuje brzmienie:

"Pomoc o charakterze odszkodowania, na przykład pomoc, która spełnia szczególne warunki określone w sekcjach 4, 5.3 i 5.4, pomoc, która spełnia warunki określone w sekcji 5.6 oraz pomoc, która spełnia szczególne warunki określone w sekcji 5.6a, uznaje się za proporcjonalną.";

(8)
pkt 62 otrzymuje brzmienie:

"Ze względu na korzystny wpływ na rozwój sektora Komisja uważa, że w przypadku gdy pomoc spełnia szczególne warunki określone w sekcjach 4, 5.1, 5.3, 5.4 i 5.6a, negatywny wpływ na konkurencję i wymianę handlową jest ograniczony do minimum.";

(9)
po pkt 114 sekcji 5.6 dodaje się sekcję w brzmieniu:

"5.6a. Pomoc na odnowienie floty rybackiej w regionach najbardziej oddalonych

(114a) Biorąc pod uwagę szczególny status regionów najbardziej oddalonych na mocy art. 349 Traktatu oraz główne wyzwania związane z ich rozwojem społeczno-gospodarczym z uwagi na szczególne czynniki określone w tym artykule, w następstwie komunikatu Komisji w sprawie silniejszego i odnowionego partnerstwa strategicznego z najbardziej oddalonymi regionami UE z dnia 24 października 2017 r. * , w którym podkreślono znaczenie działalności połowowej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju dla rozwoju niebieskiej gospodarki tych regionów oraz w perspektywie pozytywnego wpływu pomocy na realizację WPRyb w tych regionach, w szczególności w odniesieniu do działalności połowowej zrównoważonej pod względem ochrony środowiska, korzyści gospodarczych, społecznych i w zakresie zatrudnienia oraz dostępności dostaw żywności, w przypadku gdy celem pomocy jest wsparcie kosztów związanych z nabyciem nowego statku rybackiego zarejestrowanego w regionie najbardziej oddalonym, Komisja oceni pomoc na podstawie zasad określonych w sekcji 3 niniejszych wytycznych oraz warunków szczegółowych określonych w niniejszej sekcji.

(114b) Pomoc na nabycie nowego statku rybackiego na podstawie niniejszej sekcji można przyznać wyłącznie, jeżeli:

(a) nowy statek rybacki przestrzega unijnych i krajowych przepisów w zakresie higieny, zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy na pokładzie statków rybackich i parametrów statków rybackich; oraz

(b) w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy główne miejsce rejestracji beneficjenta znajduje się w regionie najbardziej oddalonym, gdzie nowy statek zostanie zarejestrowany.

(114c) W dniu przyznania pomocy najbardziej aktualne sprawozdanie przygotowane zgodnie z art. 22 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 przed tą datą musi wykazać, że istnieje równowaga między zdolnością połowową a uprawnieniami do połowów w segmencie floty regionu najbardziej oddalonego, do którego nowy statek będzie należeć. Wsparcia nie przyznaje się, jeżeli w tym sprawozdaniu oceny równowagi dotyczącej segmentu floty, do którego dany statek będzie należeć, nie przygotowano na podstawie wskaźników biologicznych, ekonomicznych i dotyczących wykorzystania statków, określonych we wspólnych wytycznych, o których mowa w art. 22 ust. 2 tego rozporządzenia * .

(114d) W żadnym momencie nie można przekroczyć pułapów zdolności połowowej każdego państwa członkowskiego i każdego segmentu floty regionów najbardziej oddalonych określonych w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, z uwzględnieniem ewentualnego zmniejszenia tych pułapów zgodnie z art. 22 ust. 6 tego rozporządzenia. Wprowadzenie do floty nowej zdolności połowowej nabytej dzięki pomocy musi być przeprowadzone z pełnym poszanowaniem tych pułapów zdolności połowowych i nie może prowadzić do ich przekroczenia.

(114e) Pomocy nie można uzależnić od zakupu nowego statku w konkretnej stoczni.

(114f) Maksymalna intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć 60 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku statków o długości całkowitej poniżej 12 metrów, nie może przekroczyć 50 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku statków o długości całkowitej przynajmniej 12 metrów i poniżej 24 metrów i nie może przekroczyć 25 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku statków o długości całkowitej wynoszącej przynajmniej 24 metry.

(114g) Statek nabyty dzięki pomocy musi pozostać zarejestrowany w regionie najbardziej oddalonym przez co najmniej 15 lat od daty przyznania pomocy i musi w tym czasie wyładowywać wszystkie swoje połowy w regionie najbardziej oddalonym. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, należy zwrócić kwotę pomocy proporcjonalną do okresu lub stopnia niezgodności.";

(10)
pkt 115 otrzymuje brzmienie:

"W przypadku pomoc nie odpowiada jednemu z rodzajów pomocy, o których mowa w sekcjach 4 i 5.1-5.6a, jest ona zasadniczo niezgodna z rynkiem wewnętrznym.".

1 Dz.U. C 217 z 2.7.2015, s. 1.
* Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego - Silniejsze i odnowione partnerstwo strategiczne z regionami najbardziej oddalonymi UE (COM(2017) 623 final).
**) Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady - Wytyczne dotyczące analizy równowagi między zdolnością połowową a uprawnieniami do połowów zgodnie z art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa (COM(2014) 545 final).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.