Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.192.5/2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 czerwca 2019 r.

Komunikat Komisji zmieniający komunikat 2012/C 72/07 - Wytyczne dotyczące odliczania kwot na mocy art. 105 ust. 1, 2 i 5 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009

(2019/C 192/03)

(Dz.U.UE C z dnia 7 czerwca 2019 r.)

W związku z całkowitym wejściem w życie obowiązku wyładunku ustanowionego w art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 1  w komunikacie Komisji - Wytyczne dotyczące odliczania kwot na mocy art. 105 ust. 1, 2 i 5 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 2  wprowadza się następujące zmiany:

1) punkt 3 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) jeżeli dane stado jest poławiane w ramach połowów wielogatunkowych, a znaczące ograniczenie kwoty uniemożliwiłoby eksploatację gatunków pokrewnych w ramach tych połowów wielogatunkowych; lub";

2) skreśla się pkt 5.
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).
2 Dz.U. C 72 z 10.3.2012, s. 27.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.