Komunikat Komisji - Zatwierdzenie treści projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3813

Akt nienormatywny
Wersja od: 13 czerwca 2024 r.

KOMUNIKAT KOMISJI
Zatwierdzenie treści projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym
(C/2024/3813)

W dniu 7 czerwca 2024 r. Komisja zatwierdziła treść projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.

Projekt rozporządzenia Komisji stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. W czerwcu 2024 r. projekt zostanie udostępniony w ramach konsultacji publicznych na stronie:

https://competition-policy.ec.europa.eu/public-consultations_en

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) .../... z dnia _ r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym

PROJEKT

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 108 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2015/1588 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa 1 ,

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)
W świetle doświadczenia zdobytego w trakcie stosowania rozporządzenia (UE) nr 1408/2013 2  pułap pomocy de minimis, którą jedno przedsiębiorstwo może otrzymać od jednego państwa członkowskiego w trzyletnim okresie, należy zwiększyć do 37 000 EUR. Pułap ten odzwierciedla inflację, która miała miejsce od czasu zmiany rozporządzenia (UE) nr 1408/2013 w 2019 r 3 ., oraz zakładany rozwój sytuacji w okresie obowiązywania rozporządzenia (UE) nr 1408/2013. Pułap ten jest niezbędny, aby każdy środek wchodzący w zakres rozporządzenia (UE) nr 1408/2013 można było uznać za niewywierający wpływu na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi, niezakłócający konkurencji i niegrożący jej zakłóceniem.
(2)
Biorąc pod uwagę obowiązek rejestrowania informacji o przyznanej pomocy de minimis w centralnym rejestrze na poziomie krajowym lub unijnym, górny limit krajowy należy obliczyć jako 1,5 % średniej z trzech najwyższych wartości rocznych produkcji poszczególnych państw członkowskich, zgodnie z metodą obliczania stosowaną w przeszłości w odniesieniu do państw członkowskich w dobrowolnym rejestrze centralnym. Przy obliczaniu górnego limitu krajowego należy również uwzględnić ostatnie lata, zgodnie z okresem obowiązywania rozporządzenia (UE) nr 1408/2013. W związku z powyższym okres stosowany do obliczenia średniej najwyższych wartości rocznej produkcji rolnej należy rozszerzyć na lata 2012-2023.
(3)
Z doświadczeń zebranych od początku stosowania rozporządzenia (UE) nr 1408/2013 wynika, że koncentracja pomocy de minimis w danym sektorze produktów mogłaby prowadzić do potencjalnego zakłócenia konkurencji i wymiany handlowej. W związku z tym w dalszym ciągu zastosowanie powinien mieć górny limit sektorowy, który uniemożliwia państwom członkowskim przyznawanie więcej niż 50 % całkowitej łącznej kwoty pomocy de minimis w okresie 3 lat na środki przynoszące korzyści tylko jednemu określonemu sektorowi produktów. Ten górny limit sektorowy powinien zapewnić, aby każdy środek wchodzący w zakres rozporządzenia (UE) nr 1408/2013 można było uznać za niewywierający wpływu na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi, niezakłócający konkurencji i niegrożący jej zakłóceniem.
(4)
Kryteria obliczania ekwiwalentu dotacji brutto w odniesieniu do pożyczek i gwarancji należy dostosować zgodnie z podwyższonymi pułapami de minimis.
(5)
W celu dostosowania do rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 4  okres, jaki należy brać pod uwagę do celów oceny zgodności z pułapami określonymi w rozporządzeniu (UE) nr 1408/2013, powinien zostać zmieniony z 3 lat podatkowych na 3 lata. Okres ten należy oceniać w sposób ciągły. Dla każdego przypadku przyznania nowej pomocy de minimis należy uwzględnić całkowitą kwotę pomocy de minimis przyznaną w ciągu minionych 3 lat.
(6)
Komisja ma obowiązek czuwać nad przestrzeganiem zasad pomocy państwa i zasady lojalnej współpracy określonej w art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej. Państwa członkowskie powinny ułatwiać wypełnianie tego obowiązku za pomocą narzędzi niezbędnych do zapewnienia, aby całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu zgodnie z zasadą de minimis, jak również skumulowana kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie (górny limit krajowy) nie przekraczały ogólnych dopuszczalnych pułapów. Państwa członkowskie powinny monitorować udzieloną pomoc, aby zapewnić nieprzekraczanie tych pułapów oraz przestrzeganie zasad dotyczących kumulacji pomocy. Aby wywiązać się z tego obowiązku i zapewnić zgodność z rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/2831, państwa członkowskie powinny udostępniać pełne informacje na temat przyznanej pomocy de minimis w centralnym rejestrze na poziomie krajowym lub unijnym najpóźniej od 1 stycznia 2026 r. oraz upewnić się, że udzielenie nowej pomocy i górny limit krajowy nie powodują przekroczenia pułapu określonego w rozporządzeniu (UE) nr 1408/2013. Centralny rejestr pomoże zmniejszyć obciążenie administracyjne dla przedsiębiorstw. Od momentu gdy centralny rejestr będzie zawierał dane z 3 lat, przedsiębiorstwa nie będą już zobowiązane do monitorowania i deklarowania jakiejkolwiek innej otrzymanej pomocy de minimis. Do celów rozporządzenia (UE) nr 1408/2013 kontrola przestrzegania pułapów określonych w tym rozporządzeniu opiera się zasadniczo na informacjach zawartych w centralnym rejestrze.
(7)
Każde państwo członkowskie może utworzyć centralny rejestr krajowy. Działające już centralne rejestry krajowe spełniające wymogi określone w rozporządzeniu (UE) nr 1408/2013 mogą być nadal wykorzystywane. Komisja utworzy centralny rejestr na poziomie unijnym, z którego państwa członkowskie będą mogły korzystać od 1 stycznia 2026 r.
(8)
Biorąc pod uwagę, że obciążenie administracyjne i bariery regulacyjne są problemem dla większości MŚP oraz że Komisja zamierza ograniczyć obciążenie wynikające z wymogów sprawozdawczych 5  o 25 %, każdy centralny rejestr powinien zostać utworzony w taki sposób, aby ograniczyć obciążenie administracyjne. Podczas tworzenia i korzystania z centralnego rejestru na poziomie unijnym i krajowym można wykorzystać dobre praktyki administracyjne, jak np. praktyki określone w rozporządzeniu w sprawie jednolitego portalu cyfrowego 6 .
(9)
Celem zasad przejrzystości jest zapewnienie lepszego przestrzegania przepisów, większej odpowiedzialności i wzajemnej oceny, a w efekcie - efektywniejszych wydatków publicznych. Publikacja nazwy beneficjenta pomocy w centralnym rejestrze służy uzasadnionemu interesowi w zakresie przejrzystości przez informowanie opinii publicznej o wykorzystaniu funduszy państwowych. Nie ingeruje to nadmiernie w prawo beneficjentów do ochrony danych osobowych, o ile publikacja danych osobowych w centralnym rejestrze jest zgodna z przepisami Unii dotyczącymi ochrony danych 7 . Państwa członkowskie powinny mieć możliwość pseudonimizacji konkretnych wpisów, jeżeli będzie to konieczne do zapewnienia zgodności z unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.
(10)
Ze względu na zwiększoną potrzebę korzystania z pomocy de minimis oraz biorąc pod uwagę, że obecne pułapy są nadmiernie ograniczające, konieczna jest zmiana rozporządzenia (UE) nr 1408/2013 przed końcem okresu jego obowiązywania, tj. 31 grudnia 2027 r. Okres obowiązywania rozporządzenia (UE) nr 1408/2013 powinien zostać przedłużony do 31 grudnia 2032 r.
(11)
Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1408/2013,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (UE) nr 1408/2013 wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 ust. 1 lit. b) wprowadza się zmianę polegającą na tym, że przypis (*) otrzymuje brzmienie:

"(*) Ponieważ zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (umowa o wystąpieniu), w szczególności z art. 10 ram windsorskich i z załącznikiem 5 do tych ram (zob. Wspólna deklaracja nr 1/2023 Unii i Zjednoczonego Królestwa w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego umową o wystąpieniu z dnia 24 marca 2023 r., Dz.U. L 102 z 17.4.2023, s. 87), niektóre przepisy prawa Unii dotyczące pomocy państwa w odniesieniu do środków mających wpływ na wymianę handlową między Irlandią Północną a Unią nadal mają zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa, do celów niniejszego rozporządzenia wszelkie odniesienia do państwa członkowskiego rozumiane są jako obejmujące Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do Irlandii Północnej.";

2)
art. 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Do celów niniejszego rozporządzenia »górny limit sektorowy« oznacza maksymalną łączną kwotę pomocy mającą zastosowanie do środków pomocy, które przynoszą korzyści tylko jednemu sektorowi produktów, co odpowiada 50 % maksymalnej kwoty pomocy de minimis przyznawanej przez poszczególne państwa członkowskie, określonej w załączniku do niniejszego rozporządzenia.";

3)
art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 3

Pomoc de minimis

1. Uważa się, że środki pomocy nie spełniają wszystkich kryteriów określonych w art. 107 ust. 1 Traktatu i dlatego są zwolnione z wymogu zgłoszenia przewidzianego w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełniają warunki określone w niniejszym rozporządzeniu.

2. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 37 000 EUR w okresie 3 lat.

3. Łączna kwota pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat przez państwo członkowskie przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych nie może przekroczyć górnego limitu krajowego określonego w załączniku.

4. W przypadku środków pomocy, które przynoszą korzyści tylko jednemu sektorowi produktów, całkowita łączna kwota przyznana w okresie 3 lat nie może przekroczyć górnego limitu sektorowego określonego w art. 2 ust. 4.

5. Pomoc de minimis uznaje się za przyznaną w dniu, w którym przedsiębiorstwo uzyskuje prawo otrzymania takiej pomocy zgodnie z obowiązującym krajowym systemem prawnym, niezależnie od terminu wypłacenia pomocy de minimis temu przedsiębiorstwu.

6. Pułapy de minimis, górny limit krajowy i górny limit sektorowy, o których mowa w ust. 2, 3 i 4, stosuje się bez względu na formę i cel pomocy de minimis, a także bez względu na to, czy pomoc przyznana przez państwo członkowskie jest w całości lub częściowo finansowana z zasobów Unii.

7. Do celów stosowania pułapów de minimis oraz górnego limitu krajowego i górnego limitu sektorowego, o których mowa w ust. 2, 3 i 4, pomoc wyraża się jako dotację pieniężną. Wszystkie podane wartości są wartościami brutto, czyli nie uwzględniają potrąceń z tytułu podatków ani innych opłat. W przypadku gdy pomoc przyznawana jest w formie innej niż dotacja, kwotę pomocy stanowi ekwiwalent dotacji brutto pomocy.

8. Pomoc wypłacana w kilku ratach jest dyskontowana do wartości w momencie przyznania pomocy. Stopą procentową stosowaną do dyskontowania jest stopa dyskontowa mająca zastosowanie w momencie przyznania pomocy.

9. Jeżeli z powodu udzielenia nowej pomocy de minimis zostałyby przekroczone pułap de minimis, górny limit krajowy lub górny limit sektorowy, o których mowa w ust. 2, 3 i 4, nowa pomoc nie może być objęta przepisami niniejszego rozporządzenia.

10. W przypadku połączenia lub przejęcia przedsiębiorstw, w celu ustalenia, czy nowa pomoc de minimis dla nowego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa przejmującego nie przekracza pułapu de minimis, odnośnego górnego limitu krajowego lub górnego limitu sektorowego, uwzględnia się wszelką wcześniejszą pomoc de minimis przyznaną któremukolwiek z łączących się przedsiębiorstw. Pomoc de minimis przyznana zgodnie z prawem przed połączeniem lub przejęciem pozostaje zgodna z prawem.

11. Jeżeli przedsiębiorstwo podzieli się na co najmniej dwa osobne przedsiębiorstwa, pomoc de minimis przyznaną przed podziałem przydziela się przedsiębiorstwu, które z niej skorzystało, co oznacza zasadniczo przedsiębiorstwo, które przejmuje działalność, w odniesieniu do której pomoc de minimis została wykorzystana. Jeżeli taki przydział jest niemożliwy, pomoc de minimis przydziela się proporcjonalnie na podstawie wartości księgowej kapitału podstawowego nowych przedsiębiorstw zgodnie ze stanem na dzień wejścia podziału w życie.";

4)
w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:
a)
ust. 3 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) pożyczka jest objęta zabezpieczeniem pokrywającym co najmniej 50 % pożyczki oraz kwota pożyczki wynosi albo 185 000 EUR w okresie 5 lat, albo 92 500 EUR w okresie 10 lat; jeżeli kwota pożyczki jest niższa niż te kwoty lub udzielono jej na okres krótszy niż odpowiednio 5 albo 10 lat, ekwiwalent dotacji brutto pożyczki oblicza się jako odpowiedni odsetek pułapu de minimis określonego w art. 3 ust. 2; lub";

b)
ust. 6 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) gwarancja nie przekracza 80 % pożyczki bazowej oraz gwarantowana kwota wynosi 277 500 EUR i czas trwania gwarancji wynosi 5 lat albo gwarantowana kwota wynosi 138 750 EUR i czas trwania gwarancji wynosi 10 lat; jeżeli gwarantowana kwota jest niższa niż te kwoty lub gwarancji udzielono na okres krótszy niż odpowiednio 5 lub 10 lat, ekwiwalent dotacji brutto gwarancji oblicza się jako odpowiedni odsetek pułapów de minimis określonych w art. 3 ust. 2; lub";

5)
art. 5 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych, a także działalność w jednym lub większej liczbie sektorów lub w innych obszarach działalności wchodzących w zakres stosowania rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 * , pomoc de minimis przyznaną na działalność w sektorze produkcji rolnej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem można łączyć z pomocą de minimis przyznaną na działalność w sektorach lub obszarach działalności wchodzących w zakres stosowania rozporządzenia (UE) 2023/2831 do odpowiedniego pułapu określonego w art. 3 ust. 2 tego rozporządzenia, pod warunkiem że dane państwo członkowskie zapewni za pomocą odpowiednich środków, by działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych nie odnosiła korzyści z pomocy de minimis przyznanej zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2023/2831.

2. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych oraz działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, pomoc de minimis przyznaną na działalność w sektorze produkcji rolnej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem można łączyć z pomocą de minimis przyznaną na działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 717/2014 do pułapu określonego w tym rozporządzeniu, pod warunkiem że dane państwo członkowskie zapewni za pomocą odpowiednich środków, by działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych nie odnosiła korzyści z pomocy de minimis przyznanej zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 717/2014.

6) w art. 5 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Pomoc de minimis przyznaną zgodnie z niniejszym rozporządzeniem można łączyć z pomocą de minimis przyznaną zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/2832 * do pułapu określonego w tym rozporządzeniu, pod warunkiem że dane państwo członkowskie zapewni za pomocą odpowiednich środków, by działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych nie odnosiła korzyści z pomocy de minimis przyznanej zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2023/2832.

7) art. 6 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 6

Nadzór i sprawozdawczość

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby od dnia 1 stycznia 2026 r. informacje na temat przyznanej pomocy de minimis były rejestrowane w centralnym rejestrze na poziomie krajowym lub unijnym. Informacje w centralnym rejestrze zawierają dane identyfikacyjne beneficjenta, kwotę pomocy, datę przyznania pomocy, organ przyznający pomoc, instrument pomocy oraz sektor według statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej w Unii (»NACE«). Sposób utworzenia centralnego rejestru zakłada łatwy publiczny dostęp do zawartych w nim informacji przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z przepisami Unii dotyczącymi ochrony danych, w tym w razie potrzeby przez pseudonimizację konkretnych wpisów.

2. Państwa członkowskie rejestrują w centralnym rejestrze informacje wymienione w ust. 1 na temat pomocy de minimis przyznanej przez dowolny organ w danym państwie członkowskim w terminie 20 dni roboczych od daty przyznania pomocy. Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić prawidłowość danych znajdujących się w centralnym rejestrze.

3. Państwa członkowskie przechowują w rejestrze informacje dotyczące pomocy de minimis przez 10 lat od daty przyznania pomocy.

4. Państwo członkowskie przyznaje nową pomoc de minimis zgodnie z niniejszym rozporządzeniem dopiero po zweryfikowaniu, że w efekcie nowej pomocy de minimis całkowita kwota pomocy de minimis przyznana danemu przedsiębiorstwu nie wzrośnie do poziomu przekraczającego odpowiednie pułapy określone w art. 3 ust. 2, 3 i 4 oraz że przestrzegane są wszystkie warunki określone w niniejszym rozporządzeniu.

5. Państwa członkowskie korzystające z centralnego rejestru na poziomie krajowym przekazują Komisji do 30 czerwca każdego roku zagregowane dane dotyczące pomocy de minimis przyznanej za poprzedni rok. Zagregowane dane zawierają liczbę beneficjentów, całkowitą kwotę przyznanej pomocy de minimis oraz całkowitą kwotę pomocy de minimis przyznanej w podziale na sektory (z wykorzystaniem »klasyfikacji NACE«). Pierwsze przekazanie danych dotyczy pomocy de minimis przyznanej w dniach od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r. Państwa członkowskie mogą przekazywać Komisji dane dotyczące wcześniejszych okresów, dla których dostępne są zagregowane dane.

6. Na pisemny wniosek Komisji dane państwo członkowskie przekazuje Komisji, w ciągu 20 dni roboczych lub w terminie dłuższym określonym w takim wniosku, wszelkie informacje, jakie Komisja uzna za niezbędne do oceny, czy spełnione zostały warunki niniejszego rozporządzenia, w szczególności czy nieprzekroczona została całkowita kwota pomocy de minimis otrzymana przez przedsiębiorstwo w rozumieniu niniejszego rozporządzenia lub innych rozporządzeń dotyczących pomocy de minimis.";

8)
w art. 7 wprowadza się następujące zmiany:
a)
dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a Uznaje się, że wszelka indywidualna pomoc de minimis przyznana w dniach od 1 stycznia 2014 r. do [data wejścia w życie niniejszej zmiany] zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia mającymi zastosowanie w chwili przyznania pomocy nie spełnia wszystkich kryteriów określonych w art. 107 ust. 1 Traktatu, w związku z czym nie podlega procedurze zgłoszenia przewidzianej w art. 108 ust. 3 Traktatu.";

b)
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Dopóki centralny rejestr nie powstanie i nie będzie obejmował okresu 3 lat, państwo członkowskie, w przypadku gdy ma zamiar przyznać przedsiębiorstwu pomoc de minimis zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, powiadamia to przedsiębiorstwo w formie pisemnej lub elektronicznej o kwocie przyszłej pomocy wyrażonej jako ekwiwalent dotacji brutto oraz o jej charakterze de minimis, odnosząc się bezpośrednio do niniejszego rozporządzenia. Jeśli pomoc de minimis przyznaje się różnym przedsiębiorstwom zgodnie z niniejszym rozporządzeniem na podstawie programu pomocy, w ramach którego otrzymują one różne kwoty pomocy indywidualnej, zainteresowane państwo członkowskie może wypełnić ten obowiązek, informując przedsiębiorstwa o wysokości kwoty odpowiadającej maksymalnej kwocie pomocy, która ma być przyznana w ramach tego programu. W takich przypadkach stała kwota służy do określenia, czy nie przekroczono pułapu określonego w art. 3 ust. 2. Przed przyznaniem pomocy państwo członkowskie uzyskuje od zainteresowanego przedsiębiorstwa oświadczenie, w formie pisemnej lub elektronicznej, na temat wszelkiej innej otrzymanej pomocy de minimis, w odniesieniu do której niniejsze rozporządzenie lub inne rozporządzenia dotyczące pomocy de minimis mają zastosowanie przez okres 3 lat.";

9)
art. 8 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Niniejsze rozporządzenie traci moc z dniem 31 grudnia 2032 r.";

10)
załącznik I i załącznik II zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

ZAŁĄCZNIK

Maksymalne łączne kwoty pomocy de minimis, o której mowa w art. 3 ust. 3, przyznawanej przez poszczególne państwa członkowskie przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych

(w mln EUR)
Państwo członkowskieMaksymalna kwota pomocy de minimis (1)
Belgia169,67
Bułgaria85,38
Czechy105,96
Dania195,49
Niemcy1 061,56
Estonia20,22
Irlandia170,89
Grecja198,66
Hiszpania915,04
Francja1 365,06
Chorwacja44,44
Włochy1 031,75
Cypr12,33
Łotwa28,84
Litwa61,28
Luksemburg8,46
Węgry149,71
Malta2,03
Niderlandy510,71
Austria146,67
Polska512,14
Portugalia160,70
Rumunia335,39
Słowenia22,58
Słowacja42,66
Finlandia74,59
Szwecja111,30
Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do Irlandii Północnej44,97
(1) Maksymalne kwoty są obliczane jako 1,5 % średniej trzech najwyższych wartości rocznej produkcji rolnej poszczególnych państw

członkowskich w latach 2012-2023. Ze względów dostępności danych w przypadku Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do Irlandii Północnej uwzględnia się jedynie lata 2012-2022.

1 Dz.U. L 248 z 24.9.2015, s. 1.
2 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 9).
3 Rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.U. L 51I z 22.2.2019, s. 1).
4 Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. L, 2023/2831, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj).
5 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Pakiet pomocy gospodarczej dla MŚP (COM(2023) 535 final).
6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1724 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego w celu zapewnienia dostępu do informacji, procedur oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów, a także zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 1).
7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1); rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).
* Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. L, 2023/2831, 15.12.2023, ELI: http:// data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj).";
* Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2832 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz.U. L, 2023/2832, 15.12.2023, ELI:http://data. europa.eu/eli/reg/2023/2832/oj).";

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.