Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.31.4

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 stycznia 2019 r.

Komunikat Komisji w sprawie wykonania art. 4 rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym 1

(Publikacja tytułów i odniesień do specyfikacji wspólnotowych na mocy rozporządzenia)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 31/06)

(Dz.U.UE C z dnia 25 stycznia 2019 r.)

OrganizacjaOdniesienieNumer wersjiTytuł specyfikacji wspólnotowejData wersji
Eurocontrol (1)Spec-01064.3Specyfikacja Eurocontrol dotycząca wzajemnej wymiany danych online (OLDI) (2)18.12.2017
(1) Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej: rue de la Fusée 96, B-1130 Bruksela, Belgia, tel. +32 2 729 90 11, faks +32 2 729 90 44.

(2) http://www.eurocontrol.int/publications/eurocontrol-specification-line-data-interchange-oldi

1 Dz.U. L 96 z 31.3.2004, s. 26.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.