Dz.U.UE.C.2019.31.3/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 stycznia 2019 r.

Komunikat Komisji w sprawie wykonania art. 4 rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym 1

(Publikacja tytułów i odniesień do specyfikacji wspólnotowych na mocy rozporządzenia)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 31/05)

(Dz.U.UE C z dnia 25 stycznia 2019 r.)

OrganizacjaOdniesienie do specyfikacji wspólnotowej oraz jej tytułOdniesienie do zastąpionej specyfikacji wspólnotowejData ustania domniemania zgodności dla zastąpionej specyfikacji wspólnotowej
Eurocontrol (1)Spec-0101 wyd. 1.3 Specyfikacja Eurocontrol dotycząca wstępnego planu lotu (IFPL) (2)Spec-0101 wyd. 1.226.2.2018
(1) Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej: rue de la Fusée 96, 1130 Bruksela, Belgia, tel. +32 27299011, faks +32 27295190

(2) https://www.eurocontrol.int/publications/eurocontrol-specification-initial-flight-plan-ifpl

1 Dz.U. L 96 z 31.3.2004, s. 26.