Komunikat Komisji w ramach wykonania dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa... - OpenLEX

Komunikat Komisji w ramach wykonania dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (Publikacja tytułów i odniesień do norm europejskich na mocy dyrektywy).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.342.6

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 października 2019 r.

Komunikat Komisji w ramach wykonania dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów

(Publikacja tytułów i odniesień do norm europejskich na mocy dyrektywy)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 342/06)

(Dz.U.UE C z dnia 10 października 2019 r.)

Komunikat Komisji 2017/C267/03 w ramach wykonania dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów 1  zostaje zastąpiony decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/1698 2 .

Dla zachowania przejrzystości należy opublikować w jednym akcie pełen wykaz tytułów i odniesień do norm europejskich sporządzonych na potrzeby dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 3  i spełniających wymogi, które mają obejmować swoim zakresem.

W związku z tym od daty wejścia w życie decyzji wykonawczej (UE) 2019/1698 Komisja Europejska zapewnia aktualizację tego wykazu na podstawie przyszłych decyzji wykonawczych opublikowanych w Dz.U. seria L zamiast serii C.

1 Dz.U. C 267 z 11.8.2017, s. 7.
2 Dz.U. L 259 z 10.10.2019, s. 65.
3 Dz.U. L 11 z 15.1.2002, s. 4.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.