Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.308.12

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 września 2017 r.

Komunikat Komisji w ramach wykonania art. 16 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE w sprawie przyrządów pomiarowych 1

(Wycofanie publikacji odniesień do dokumentów normatywnych sporządzonych przez OIML oraz wykaz ich części odnoszących się do zasadniczych wymogów)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 308/03)

(Dz.U.UE C z dnia 16 września 2017 r.)

Po upływie 180 dni od daty niniejszej publikacji wycofuje się publikację odniesienia dotyczącego gazomierzy (MI-002) w odniesieniu do OIML R 137, wersja 2012 2 . Certyfikat badania typu UE i świadectwo badania projektu UE wydane na podstawie wspomnianego dokumentu normatywnego przed jego wycofaniem zachowują ważność do upływu terminu ważności bez żadnych ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu lub oddawania do użytku tego typu instrumentów.

1 Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s. 149.
2 Dz.U. C 76 z 14.3.2014, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.