Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.183.1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 czerwca 2017 r.

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 183/01)

(Dz.U.UE C z dnia 9 czerwca 2017 r.)

ESO (1)Odniesienie i tytuł normy (oraz dokument referencyjny)Pierwsza publikacja Dz.U.Odniesienie do normy zastąpionejData ustania

domniemania zgodności

normy zastąpionej

Przypis 1

(1)(2)(3)(4)(5)
CENEN 1010-1:2004+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru - Część 1: Wymagania wspólne

8.4.2016
CENEN 1010-2:2006+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru - Część 2: Maszyny poligraficzne i maszyny do lakierowania oraz urządzenia do prasowania wstępnego

8.4.2016
CENEN 1127-1:2011

Atmosfery wybuchowe - Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem - Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka

8.4.2016
CENEN 1127-2:2014

Atmosfery wybuchowe - Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem - Część 2: Pojęcia podstawowe i metodologia dla górnictwa

8.4.2016
CENEN 1710:2005+A1:2008

Urządzenia i podzespoły przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych

8.4.2016
EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010
CENEN 1755:2015

Wózki jezdniowe - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie - Dodatkowe wymagania dotyczące użytkowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych

8.4.2016
CENEN 1834-1:2000

Silniki spalinowe tłokowe - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i budowy silników przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Część 1: Silniki grupy II przeznaczone do stosowania w atmosferze palnych gazów i par

8.4.2016
CENEN 1834-2:2000

Silniki spalinowe tłokowe - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i budowy silników przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Część 2: Silniki grupy I przeznaczone do stosowania w pracach podziemnych zagrożonych występowaniem metanu i/lub palnego pyłu

8.4.2016
CENEN 1834-3:2000

Silniki spalinowe tłokowe - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i budowy silników przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Część 3: Silniki grupy II przeznaczone do stosowania w atmosferze palnych pyłów

8.4.2016
CENEN 1839:2017

Oznaczanie granic wybuchowości i granicznego stężenia tlenu (GST) dla palnych gazów i par

Pierwsza publikacjaEN 1839:2012

EN 14756:2006

Przypis 2.1

11.1.2018
CENEN 1953:2013

Urządzenia do rozpylania i natryskiwania materiałów powłokowych - Wymagania bezpieczeństwa

8.4.2016
CENEN 12581:2005+A1:2010

Urządzenia do powlekania - Urządzenia do powlekania zanurzeniowego i elektrolitycznego ciekłymi organicznymi materiałami powłokowymi - Wymagania bezpieczeństwa

8.4.2016
CENEN 12621:2006+A1:2010

Urządzenia do dostarczania i cyrkulacji materiałów powłokowych pod ciśnieniem - Wymagania bezpieczeństwa

8.4.2016
CENEN 12757-1:2005+A1:2010

Mieszalniki materiałów powłokowych - Wymagania bezpieczeństwa - Część 1: Mieszalniki stosowane przy renowacji pojazdów

8.4.2016
CENEN 13012:2012

Stacje paliwowe - Konstrukcja i charakterystyka automatycznych dysz stosowanych w dystrybutorach paliwa

8.4.2016
CENEN 13160-1:2003

Układy wykrywania przecieków - Część 1:

Zasady ogólne

8.4.2016
CENEN 13237:2012

Atmosfery potencjalnie wybuchowe - Terminy i definicje dotyczące urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferach potencjalnie wybuchowych

8.4.2016
CENEN 13463-2:2004

Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Część 2: Ochrona za pomocą obudowy z ograniczonym przepływem "fr"

8.4.2016
CENEN 13463-3:2005

Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Część 3: Ochrona za pomocą osłony ognioszczelnej "d"

8.4.2016
CENEN 13616-1:2016

Urządzenia zapobiegające przepełnieniu dla zbiorników stacjonarnych na paliwa płynne - Wymagania i metody badań/oceny - Część 1: Urządzenia zapobiegające przepełnieniu z mechanizmem zamykającym

12.8.2016EN 13616:2004 Przypis 2.111.7.2017
CENEN 13617-1:2012

Stacje paliwowe - Część 1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk odmierzaczy, dozowników i dystrybucyjnych jednostek satelitarnych

8.4.2016
CENEN 13617-2:2012

Stacje paliwowe - Część 2: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk samozamykaczy stosowanych w pompach dozujących i dozownikach

8.4.2016
CENEN 13617-3:2012

Stacje paliwowe - Część 3: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk zaworów odcinających

8.4.2016
CENEN 13617-4:2012

Stacje paliwowe - Część 4: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk złączy obrotowych stosowanych w odmierzaczach i dozownikach

8.4.2016
CENEN 13760:2003

Instalacja zasilania pojazdów samochodowych, do przewozu osób i ładunków, skroplonym gazem węglowodorowym (LPG) - Dysze wlewowe: warunki badań i wymiary

8.4.2016
CENEN 13821:2002

Przestrzenie zagrożone wybuchem - Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem - Oznaczanie minimalnej energii zapłonu mieszanin pyłowo-powietrznych

8.4.2016
CENEN 13852-1:2013

Dźwignice - Dźwignice morskie offshore -

Część 1: Dźwignice morskie offshore ogólnego

stosowania

8.4.2016
CENEN 14034-1:2004+A1:2011

Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu - Część 1: Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu pmax obłoków pyłu

8.4.2016
CENEN 14034-2:2006+A1:2011

Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu - Część 2: Oznaczanie maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu (dp/dt) max obłoków pyłu

8.4.2016
CENEN 14034-3:2006+A1:2011

Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu - Część 3: Oznaczanie dolnej granicy wybuchowości DGW obłoków pyłu

8.4.2016
CENEN 14034-4:2004+A1:2011

Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu - Część 4: Oznaczanie granicznego stężenia tlenu GST obłoków pyłu

8.4.2016
CENEN 14373:2005

Systemy tłumienia wybuchu

8.4.2016
CENEN 14460:2006

Urządzenia odporne na wybuch

8.4.2016
CENEN 14491:2012

Systemy ochronne odciążające wybuchy pyłów

8.4.2016
CENEN 14492-1:2006+A1:2009

Dźwignice - Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki - Część 1: Mechanicznie napędzane wciągarki

8.4.2016
EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010
CENEN 14492-2:2006+A1:2009

Dźwignice - Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki - Część 2: Mechanicznie napędzane wciągniki

8.4.2016
EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010
CENEN 14522:2005

Oznaczanie temperatury samozapłonu gazów i par

8.4.2016
CENEN 14591-1:2004

Ochrona przeciwwybuchowa w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych - Systemy ochronne - Część 1: Tama wentylacyjna przeciwwybuchowa o wytrzymałości 2 bar

8.4.2016
EN 14591-1:2004/AC:2006
CENEN 14591-2:2007

Ochrona przeciwwybuchowa w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych - Systemy ochronne - Część 2: Przeciwwybuchowe zapory wodne

8.4.2016
EN 14591-2:2007/AC:2008
CENEN 14591-4:2007

Ochrona przeciwwybuchowa w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych - Systemy ochronne - Część 4: Automatyczne systemy gaszące kombajnów chodnikowych

8.4.2016
EN 14591-4:2007/AC:2008
CENEN 14677:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Obróbka pozapiecowa stali - Maszyny i urządzenia do obróbki ciekłej stali

8.4.2016
CENEN 14678-1:2013

Sprzęt do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) i wyposażenie dodatkowe - Konstrukcja i działanie urządzeń przeznaczonych do samochodowych stacji napełniania LPG - Część 1: Dystrybutory

8.4.2016
CENEN 14681:2006+A1:2010 Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń do wytwarzania stali w piecach elektrycznych łukowych8.4.2016
CENEN 14797:2006

Urządzenia odciążające wybuch

8.4.2016
CENEN 14973:2015

Taśmy przenośnikowe stosowane w wyrobiskach podziemnych - Wymagania bezpieczeństwa elektrycznego i pożarowego

8.4.2016
CENEN 14983:2007

Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem w podziemnych zakładach górniczych - Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do odmetanowania

8.4.2016
CENEN 14986:2017

Projektowanie wentylatorów pracujących w atmosferach potencjalnie wybuchowych

Pierwsza publikacjaEN 14986:2007 Przypis 2.131.1.2020
CENEN 14994:2007

Systemy zabezpieczające przez odciążenie wybuchu gazu

8.4.2016
CENEN 15089:2009

Systemy izolowania wybuchu

8.4.2016
CENEN 15188:2007

Oznaczanie skłonności nagromadzeń pyłu do samozapalenia

8.4.2016
CENEN 15198:2007

Metodyka oceny ryzyka zapłonu od nieelektrycznych urządzeń oraz części i podzespołów przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

8.4.2016
CENEN 15233:2007

Metodologia oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów ochronnych dla atmosfer potencjalnie wybuchowych

8.4.2016
CENEN 15268:2008

Stacje paliwowe - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk zespołów pomp głębinowych

8.4.2016
CENEN 15794:2009

Oznaczanie punktów wybuchowości cieczy palnych

8.4.2016
CENEN 15967:2011

Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu gazów i par

8.4.2016
CENEN 16009:2011

Bezpłomieniowe urządzenia odciążające wybuch

8.4.2016
CENEN 16020:2011 Dywertery eksplozyjne8.4.2016
CENEN 16447:2014

Zawory klapowe izolujące wybuch

8.4.2016
CENEN ISO 16852:2016

Przerywacze płomienia - Wymagania eksploatacyjne, metody badań i ograniczenia stosowania (ISO 16852:2016)

Pierwsza publikacjaEN ISO 16852:2010 Przypis 2.131.5.2017
CENEN ISO 80079-36:2016

Atmosfery wybuchowe - Część 36: Urządzenia nieelektryczne do użytku w atmosferach wybuchowych - Podstawowe założenia i wymagania (ISO 80079-36:2016)

12.8.2016EN 13463-1:2009 Przypis 2.131.10.2019
CENEN ISO 80079-37:2016

Atmosfery wybuchowe - Część 37: Urządzenia nieelektryczne do użytku w atmosferach wybuchowych - Rodzaj zabezpieczenia nieelektrycznego: bezpieczeństwo konstrukcyjne "c", nadzorowanie źródeł zapłonu "b", zanurzenie w cieczy "k" (ISO 80079-37:2016)

12.8.2016EN 13463-5:2011

EN 13463-6:2005

EN 13463-8:2003

Przypis 2.1

31.10.2019
CenelecEN 50050-1:2013

Sprzęt do ręcznego elektrostatycznego natryskiwania - Wymagania bezpieczeństwa - Część 1: Sprzęt do ręcznego natryskiwania płynnych materiałów palnych stosowanych do powlekania

8.4.2016EN 50050:2006 Przypis 2.114.10.2016
CenelecEN 50050-2:2013

Sprzęt do ręcznego elektrostatycznego natryskiwania - Wymagania bezpieczeństwa - Część 2: Sprzęt do ręcznego natryskiwania proszkowych materiałów palnych stosowanych do powlekania

8.4.2016EN 50050:2006 Przypis 2.114.10.2016
CenelecEN 50050-3:2013

Sprzęt do ręcznego elektrostatycznego natryskiwania - Wymagania bezpieczeństwa - Część 3: Sprzęt do ręcznego natryskiwania kłaczkowych materiałów palnych

8.4.2016EN 50050:2006 Przypis 2.114.10.2016
CenelecEN 50104:2010

Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru tlenu - Wymagania metrologiczne i funkcjonalne oraz metody badań.

8.4.2016
CenelecEN 50176:2009

Stacjonarne urządzenia do elektrostatycznego natryskiwania palnych ciekłych materiałów powłokowych - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

8.4.2016
CenelecEN 50177:2009

Stacjonarne urządzenia do elektrostatycznego napylania palnych proszków powłokowych - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

8.4.2016
EN 50177:2009/A1:20128.4.2016Przypis 3
CenelecEN 50223:2015

Urządzenia stacjonarne do elektrostatycznego nanoszenia palnych materiałów kłaczkowych - Wymagania bezpieczeństwa

8.4.2016EN 50223:2010 Przypis 2.113.4.2018
CenelecEN 50271:2010

Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych, gazów toksycznych lub tlenu - Wymagania i badania dotyczące przyrządów wykorzystujących oprogramowanie i/lub techniki cyfrowe

8.4.2016
CenelecEN 50281-2-1:1998

Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłów palnych - Część 2-1: Metody badania - Metody oznaczania minimalnej temperatury zapłonu pyłu

8.4.2016
EN 50281-2-1:1998/AC:1999
CenelecEN 50303:2000

Urządzenia grupy I kategorii MI przeznaczone do pracy ciągłej w atmosferach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego

8.4.2016
CenelecEN 50381:2004

Przewoźne pomieszczenia wentylowane z zewnętrznym ujściem lub bez niego

8.4.2016
EN 50381:2004/AC:2005
CenelecEN 50495:2010

Urządzenia zabezpieczające niezbędne do bezpiecznego działania urządzeń ze względu na zagrożenie wybuchem

8.4.2016
CenelecEN 60079-0:2012

Atmosfery wybuchowe - Część 0: Urządzenia - Podstawowe wymagania

IEC 60079-0:2011 (Zmodyfikowana) + IS1:2013

8.4.2016
EN 60079-0:2012/A11:20138.4.2016Przypis 37.10.2016
CenelecEN 60079-1:2014

Atmosfery wybuchowe - Część 1: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon ognioszczelnych "d"

IEC 60079-1:2014

8.4.2016EN 60079-1:2007 Przypis 2.11.8.2017
CenelecEN 60079-2:2014

Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych - Część 2: Demontaż, rozbiórka i mechaniczne przygotowanie próbki

IEC 60079-2:2014

8.4.2016EN 60079-2:2007

EN 61241-4:2006

Przypis 2.1

25.8.2017
EN 60079-2:2014/AC:2015
CenelecEN 60079-5:2015

Atmosfery wybuchowe - Część 5: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłony piaskowej "q"

IEC 60079-5:2015

8.4.2016EN 60079-5:2007 Przypis 2.124.3.2018
CenelecEN 60079-6:2015

Atmosfery wybuchowe - Część 6: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłony olejowej "o"

IEC 60079-6:2015

8.4.2016EN 60079-6:2007 Przypis 2.127.3.2018
CenelecEN 60079-7:2015

Atmosfery wybuchowe - Część 7: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy wzmocnionej "e"

IEC 60079-7:2015

8.4.2016EN 60079-7:2007 Przypis 2.131.7.2018
CenelecEN 60079-11:2012

Atmosfery wybuchowe - Część 11: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą iskrobezpieczeństwa "i"

IEC 600

IEC 60079-11:2011

8.4.2016EN 60079-27:2008 Przypis 2.1
CenelecEN 60079-15:2010

Atmosfery wybuchowe - Część 15: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy typu "n"

IEC 60079-15:2010

8.4.2016
CenelecEN 60079-18:2015

Atmosfery wybuchowe - Część 18: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą hermetyzacji "m"

IEC 60079-18:2014

8.4.2016EN 60079-18:2009 Przypis 2.116.1.2018
CenelecEN 60079-20-1:2010

Atmosfery wybuchowe - Część 20-1: Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji gazów i par - Metody badań i dane tabelaryczne

IEC 60079

IEC 60079-20-1:2010

8.4.2016
CenelecEN 60079-25:2010

Atmosfery wybuchowe - Część 25: Systemy

iskrobezpieczne

IEC 60079-25:2010

8.4.2016
EN 60079-25:2010/AC:2013
CenelecEN 60079-26:2015

Atmosfery wybuchowe - Część 26: Urządzenia o poziomie zabezpieczenia urządzenia (EPL) Ga

IEC 60079-26:2014

8.4.2016EN 60079-26:2007 Przypis 2.12.12.2017
CenelecEN 60079-28:2015

Atmosfery wybuchowe - Część 28: Zabezpieczenie urządzeń oraz systemów transmisji wykorzystujących promieniowanie optyczne

IEC 60079-28:2015

8.4.2016EN 60079-28:2007 Przypis 2.11.7.2018
CenelecEN 60079-29-1:2016

Atmosfery wybuchowe - Część 29-1: Detektory gazu - Wymagania metrologiczne i funkcjonalne detektorów gazów palnych

IEC 60079-29-1:2016 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publikacjaEN 60079-29-1:2007 Przypis 2.123.12.2019
CenelecEN 60079-29-4:2010

Atmosfery wybuchowe - Część 29-4: Detektory gazu - Wymagania metrologiczne i funkcjonalne dotyczące detektorów z otwartą ścieżką do wykrywania gazów palnych

IEC 60079-29-4:2009 (Zmodyfikowana)

8.4.2016
CenelecEN 60079-30-1:2007

Atmosfery wybuchowe - Część 30-1: Elektryczne rezystancyjne nagrzewanie ścieżkowe - Wymagania ogólne i badania IEC 60079-30-1:2007

8.4.2016
CenelecEN 60079-31:2014

Atmosfery wybuchowe - Część 31: Zabezpieczenie urządzeń przed zapłonem pyłu za pomocą obudowy "t"

IEC 60079-31:2013

8.4.2016EN 60079-31:2009 Przypis 2.11.1.2017
CenelecEN 60079-35-1:2011

Atmosfery wybuchowe - Część 35-1: Lampy nahełmne do użytku w zakładach górniczych zagrożonych wybuchem gazu kopalnianego (metanu) - Wymagania ogólne - Konstrukcja i badania związane z zagrożeniem wybuchem

IEC 60079-35-1:2011

8.4.2016
EN 60079-35-1:2011/AC:2011
CenelecEN ISO/IEC 80079-34:2011 Atmosfery wybuchowe - Część 34: Zastosowanie systemów zarządzania jakością przy produkcji urządzeń (ISO/IEC 80079-34:2011)8.4.2016
(1) ESO: Europejska organizacja normalizacyjna:

- CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

- CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

- ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; faks +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

Przypis 1: Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania ("dw") określoną przez europejską organizację normalizacyjną. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 2.1: Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.2: Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.3: Zakres nowej normy jest węższy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej (częściowo) z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które obejmuje zakres nowej normy. Domniemanie zgodności z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które nadal obejmuje zakres normy zastąpionej (częściowo), a których nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Przypis 3: W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

UWAGA:

- Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych, których wykaz jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 1 .
- Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują normy w języku angielskim (CEN i Cenelec publikują je również w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe jednostki normalizacyjne tłumaczą tytuły norm na wszystkie pozostałe wymagane języki urzędowe Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.
- Odniesienia do sprostowań ".../AC:YYYY" publikuje się wyłącznie w celach informacyjnych. Za pomocą sprostowania usuwa się z tekstu normy błędy w druku, błędy językowe lub im podobne, sprostowanie może dotyczyć jednej wersji językowej lub kilku wersji językowych (angielskiej, francuskiej lub niemieckiej) normy przyjętej przez europejską organizację normalizacyjną.
- Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.
- Wykaz ten zastępuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja Europejska czuwa nad uaktualnianiem wykazu.
- Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm i innych norm europejskich można uzyskać na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

1 Dz.U. C 338 z 27.9.2014, s. 31.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.