Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.149.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 maja 2017 r.

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/29/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wyrobów pirotechnicznych

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 149/01)

(Dz.U.UE C z dnia 12 maja 2017 r.)

ESO (1)Odniesienie i tytuł normy (oraz dokument referencyjny)Pierwsza publikacja Dz.U.Odniesienie do normy zastąpionejData ustania

domniemania zgodności

normy zastąpionej

Przypis 1

(1)(2)(3)(4)(5)
CENEN ISO 14451-1:2013

Wyroby pirotechniczne - Wyroby pirotechniczne

do pojazdów - Część 1: Terminologia (ISO

14451-1:2013)

Pierwsza publikacja
CENEN ISO 14451-2:2013

Wyroby pirotechniczne - Wyroby pirotechniczne

do pojazdów - Część 2: Metody badań (ISO

14451-2:2013)

Pierwsza publikacja
CENEN ISO 14451-3:2013

Przemysł naftowy i gazowniczy - Stalowe rury

płuczkowe (ISO 14451-3:2013)

Pierwsza publikacja
CENEN ISO 14451-4:2013

Wyroby pirotechniczne - Wyroby pirotechniczne

do pojazdów - Część 4: Wymagania dla

małogabarytowych generatorów gazu (ISO

14451-4:2013)

Pierwsza publikacja
CENEN ISO 14451-5:2013

Wyroby pirotechniczne - Wyroby pirotechniczne do pojazdów - Część 5: Wymagania dla generatorów gazu stosowanych w poduszkach powietrznych (ISO 14451-5:2013)

Pierwsza publikacja
CENEN ISO 14451-6:2013

Wyroby pirotechniczne - Wyroby pirotechniczne do pojazdów - Część 6: Wymagania dla modułów poduszek powietrznych (ISO 14451-6:2013)

Pierwsza publikacja
CENEN ISO 14451-7:2013

Wyroby pirotechniczne - Wyroby pirotechniczne do pojazdów - Część 7: Wymagania dla napinaczy pasów (ISO 14451-7:2013)

Pierwsza publikacja
CENEN ISO 14451-8:2013

Wyroby pirotechniczne - Wyroby pirotechniczne do pojazdów - Część 8: Wymagania dla zapłonników (ISO 14451-8:2013)

Pierwsza publikacja
CENEN ISO 14451-9:2013

Wyroby pirotechniczne - Wyroby pirotechniczne do pojazdów - Część 9: Wymagania dla mechanizmów napinających (ISO 14451-9:2013)

Pierwsza publikacja
CENEN ISO 14451-10:2013

Wyroby pirotechniczne - Wyroby pirotechniczne do pojazdów - Część 10: Wymagania dla podzespołów (ISO 14451-10:2013)

Pierwsza publikacja
CENEN 15947-1:2015

Wyroby pirotechniczne - Wyroby pirotechniczne

widowiskowe, klasy F1, F2 i F3 - Część 1:

Terminologia

Pierwsza publikacjaEN 15947-1:2010 Przypis 2.130.6.2016
CENEN 15947-2:2015

Wyroby pirotechniczne - Wyroby pirotechniczne widowiskowe, klasy F1, F2 i F3 - Część 2: Klasy i typy wyrobów pirotechnicznych widowiskowych

Pierwsza publikacjaEN 15947-2:2010 Przypis 2.130.6.2016
CENEN 15947-3:2015

Wyroby pirotechniczne - Wyroby pirotechniczne widowiskowe, klasy F1, F2 i F3 - Część 3: Minimalne wymagania dotyczące etykietowania

Pierwsza publikacjaEN 15947-3:2010 Przypis 2.130.6.2016
CENEN 15947-4:2015

Wyroby pirotechniczne - Wyroby pirotechniczne

widowiskowe, klasy F1, F2 i F3 - Część 4: Metody

badań

Pierwsza publikacjaEN 15947-4:2010 Przypis 2.130.6.2016
CENEN 15947-5:2015

Wyroby pirotechniczne - Wyroby pirotechniczne widowiskowe, klasy F1, F2 i F3 - Część 5: Wymagania dotyczące konstrukcji i działania

Pierwsza publikacjaEN 15947-5:2010 Przypis 2.130.6.2016
CENEN 16256-1:2012

Wyroby pirotechniczne - Wyroby pirotechniczne

teatralne - Część 1: Terminologia

Pierwsza publikacja
CENEN 16256-2:2012

Wyroby pirotechniczne - Wyroby pirotechniczne teatralne - Część 2: Klasy wyrobów pirotechnicznych teatralnych

Pierwsza publikacja
CENEN 16256-3:2012

Wyroby pirotechniczne - Wyroby pirotechniczne teatralne - Część 3: Wymagania dotyczące konstrukcji i działania

Pierwsza publikacja
CENEN 16256-4:2012

Wyroby pirotechniczne - Wyroby pirotechniczne teatralne - Część 4: Minimalne wymagania dotyczące etykietowania i instrukcje stosowania

Pierwsza publikacja
CENEN 16256-5:2012

Wyroby pirotechniczne - Wyroby pirotechniczne

teatralne - Część 5: Metody badań

Pierwsza publikacja
CENEN 16261-1:2012

Wyroby pirotechniczne - Wyroby pirotechniczne widowiskowe, kategoria 4 - Część 1: Terminologia

Pierwsza publikacja
CENEN 16261-2:2013

Wyroby pirotechniczne - Wyroby pirotechniczne

widowiskowe, kategoria 4 - Część 2: Wymagania

Pierwsza publikacja
CENEN 16261-3:2012

Wyroby pirotechniczne - Wyroby pirotechniczne

widowiskowe, kategoria 4 - Część 3: Metody

badań

Pierwsza publikacja
CENEN 16261-4:2012

Wyroby pirotechniczne - Wyroby pirotechniczne widowiskowe, kategoria 4 - Część 4: Minimalne wymagania dotyczące etykietowania oraz dokumentacji dla użytkowników

Pierwsza publikacja
(1) ESO: Europejska organizacja normalizacyjna:

- CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

- CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

- ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; faks +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

Przypis 1: Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania ("dw") określoną przez europejską organizację normalizacyjną. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 2.1: Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.2: Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.3: Zakres nowej normy jest węższy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej (częściowo) z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które obejmuje zakres nowej normy. Domniemanie zgodności z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które nadal obejmuje zakres normy zastąpionej (częściowo), a których nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Przypis 3: W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

UWAGA:

- Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych, których wykaz jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 1 .
- Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują normy w języku angielskim (CEN i Cenelec publikują je również w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe jednostki normalizacyjne tłumaczą tytuły norm na wszystkie pozostałe wymagane języki urzędowe Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.
- Odniesienia do sprostowań ".../AC:YYYY" publikuje się wyłącznie w celach informacyjnych. Za pomocą sprostowania usuwa się z tekstu normy błędy w druku, błędy językowe lub im podobne, sprostowanie może dotyczyć jednej wersji językowej lub kilku wersji językowych (angielskiej, francuskiej lub niemieckiej) normy przyjętej przez europejską organizację normalizacyjną.
- Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.
- Wykaz ten zastępuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja Europejska czuwa nad uaktualnianiem wykazu.
- Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm i innych norm europejskich można uzyskać na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

1 Dz.U. C 338 z 27.9.2014, s. 31.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.