Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.173.142

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 maja 2016 r.

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona)

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 173/05)

(Dz.U.UE C z dnia 13 maja 2016 r.)

ESO (1)Odniesienie i tytuł normy (oraz dokument referencyjny)Pierwsza publikacja Dz.U.Odniesienie do normy zastąpionejData ustania

domniemania zgodności

normy zastąpionej

Przypis 1

(1)(2)(3)(4)(5)
CENEN 617:2001+A1:2010

Urządzenia i systemy transportu ciągłego - Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do magazynowania materiałów masowych w silosach, zasobnikach, zbiornikach i lejach samowyładowczych

Pierwsza publikacja
CENEN 618:2002+A1:2010

Urządzenia i systemy transportu ciągłego - Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do transportu materiałów masowych z wyłączeniem przenośników taśmowych stałych

Pierwsza publikacja
CENEN 619:2002+A1:2010

Urządzenia i systemy transportu ciągłego - Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do transportu mechanicznego ładunków jednostkowych

Pierwsza publikacja
CENEN 620:2002+A1:2010

Urządzenia i systemy transportu ciągłego - Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące przenośników taśmowych stałych do transportu materiałów masowych

Pierwsza publikacja
CENEN 1155:1997

Okucia budowlane - Przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi rozwieranych i wahadłowych - Wymagania i metody badań

Pierwsza publikacja
EN 1155:1997/A1:2002Pierwsza publikacjaPrzypis 3
CENEN 12015:2014

Kompatybilność elektromagnetyczna - Dźwigi,

schody i chodniki ruchome - Emisja

Pierwsza publikacja
CENEN 12016:2013

Kompatybilność elektromagnetyczna - Standardowa rodzina produktów stosowanych w dźwigach, schodach i chodnikach ruchomych - Odporność

Pierwsza publikacja
CENEN 13241-1:2003+A1:2011 Bramy - Norma wyrobu - Część 1: Wyroby bez właściwości dotyczących odporności ogniowej lub dymoszczelnościPierwsza publikacja
CENEN 13309:2010

Maszyny budowlane - Kompatybilność elektromagnetyczna maszyn z wewnętrznym zasilaniem elektrycznym

Pierwsza publikacja
CENEN 14010:2003+A1:2009 Bezpieczeństwo maszyn - Urządzenia z napędem mechanicznym do parkowania pojazdów - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie projektowania, wytwarzania, montażu i oddawania do użytkuPierwsza publikacja
CENEN ISO 14982:2009

Maszyny rolnicze i leśne - Kompatybilność elektromagnetyczna - Metody badania i kryteria przyjęcia (ISO 14982:1998)

Pierwsza publikacja
CENEN 16361:2013

Drzwi z napędem - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Drzwi, inne niż rozwierane, przeznaczone do zainstalowania z napędem, bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i dymoszczelności

Pierwsza publikacja
CenelecEN 50065-1:2011

Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz - Część 1: Ogólne wymagania, zakresy częstotliwości i zaburzenia elektromagnetyczne

Pierwsza publikacja
CenelecEN 50065-2-1:2003

Przesyłanie sygnałów niskonapięciową siecią elektroenergetyczną w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz - Część 2-1: Wymagania dotyczące odporności urządzeń i systemów komunikacyjnych pracujących w sieci elektroenergetycznej w zakresie częstotliwości od 95 kHz do 148,5 kHz i przeznaczonych do stosowania w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym

Pierwsza publikacja
EN 50065-2-1:2003/A1:2005Pierwsza publikacjaPrzypis 3
EN 50065-2-1:2003/AC:2003Pierwsza publikacja
CenelecEN 50065-2-2:2003

Przesyłanie sygnałów niskonapięciową siecią elektroenergetyczną w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz - Część 2-2: Wymagania dotyczące odporności urządzeń i systemów komunikacyjnych pracujących w sieci elektroenergetycznej w zakresie częstotliwości od 95 kHz do 148,5 kHz i przeznaczonych do stosowania w środowisku przemysłowym

Pierwsza publikacja
EN 50065-2-2:2003/A1:2005Pierwsza publikacjaPrzypis 3
EN 50065-2-2:2003/A1:2005/AC:2006Pierwsza publikacja
EN 50065-2-2:2003/AC:2003Pierwsza publikacja
CenelecEN 50065-2-3:2003

Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz - Część 2-3: Wymagania dotyczące odporności urządzeń i systemów komunikacyjnych pracujących w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 95 kHz stosowanych w sieciach zasilających i przeznaczonych do wykorzystania przez dostawców i dystrybutorów energii elektrycznej

Pierwsza publikacja
EN 50065-2-3:2003/A1:2005Pierwsza publikacjaPrzypis 3
EN 50065-2-3:2003/AC:2003Pierwsza publikacja
CenelecEN 50083-2:2012

Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych - Część 2: Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń

Pierwsza publikacja
CenelecEN 50130-4:2011

Systemy alarmowe - Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna - Norma dla grupy wyrobów - Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych pożarowych, włamaniowych i osobistych

Pierwsza publikacja
EN 50130-4:2011/A1:2014Pierwsza publikacjaPrzypis 311.8.2017
CenelecEN 50148:1995 Taksometry elektronicznePierwsza publikacja
CenelecEN 50293:2012

Systemy sygnalizacji ruchu drogowego - Kompatybilność elektromagnetyczna

Pierwsza publikacja
CenelecEN 50370-1:2005

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Norma grupy wyrobów dotycząca obrabiarek - Część 1: Emisja

Pierwsza publikacja
CenelecEN 50370-2:2003

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -

Norma grupy wyrobów - obrabiarki - Część 2:

Odporność

Pierwsza publikacja
CenelecEN 50412-2-1:2005

Aparatura i systemy do przesylu informacji przez sieć energetyczną w zakresie czestotliwosci od 1,6 MHz do 30 MHz stosowane w instalacjach niskonapieciowych - Czesc 2-1: Srodowisko mieszkalne, handlowe i przemyslowe - Wymagania dotyczące odpornosci na zaklócenia

Pierwsza publikacja
EN 50412-2-1:2005/AC:2009Pierwsza publikacja
CenelecEN 50428:2005

Łączniki do instalacji domowych i podobnych instalacji elektrycznych stałych - Norma uzupełniająca - Łączniki i osprzęt towarzyszący stosowany w systemach elektronicznych w budynkach mieszkalnych i obiektach budowlanych (HBES)

Pierwsza publikacja
EN 50428:2005/A1:2007Pierwsza publikacjaPrzypis 3
EN 50428:2005/A2:2009Pierwsza publikacjaPrzypis 3
CenelecEN 50470-1:2006

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej

(prądu przemiennego) - Część 1: Wymagania

ogólne, badania i warunki badań - Urządzenia do

pomiarów (klas A, B i C)

IEC 62052-11:2003 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publikacja
CenelecEN 50490:2008

Instalacje elektryczne dotyczące oświetlenia i oznakowania świetlnego lotnisk - Techniczne wymagania dotyczące systemów sterowania i monitorowania naziemnym oświetleniem lotniczym - Jednostki do selektywnego włączania i monitorowania pojedynczych lamp

Pierwsza publikacja
CenelecEN 50491-5-1:2010

Wymagania ogólne dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS) - Część 5-1: Wymagania, warunki i metody badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

Pierwsza publikacja
CenelecEN 50491-5-2:2010

Wymagania ogólne dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS) - Część 5-2: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotyczące HBES/ BACS stosowanych w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych

Pierwsza publikacja
CenelecEN 50491-5-3:2010

Wymagania ogólne dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS) - Część 5-3: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotyczące HBES/ BACS stosowanych w środowiskach przemysłowych

Pierwsza publikacja
CenelecEN 50498:2010

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Norma grupy wyrobów dotycząca dodatkowych i zamiennych urządzeń elektronicznych w pojazdach

Pierwsza publikacja
CenelecEN 50512:2009

Instalacje elektryczne dotyczące oświetlenia i oznakowania świetlnego lotnisk - Nowoczesny optyczny cumowniczy system naprowadzania (A-VDGS)

Pierwsza publikacja
CenelecEN 50529-1:2010

Standardy EMC dla sieci - Część 1: Przewodowe

sieci telekomunikacyjne wykorzystujące kable

telefoniczne

Pierwsza publikacja
CenelecEN 50529-2:2010

Przewodowe sieci transmisyjne - Część 2: Kable

współosiowe (oparte na CaTV)

Pierwsza publikacja
CenelecEN 50550:2011

Urządzenia zabezpieczające przed przepięciami o częstotliwości sieciowej dla sprzętu do użytku domowego i podobnego

Pierwsza publikacja
EN 50550:2011/AC:2012Pierwsza publikacja
EN 50550:2011/A1:2014Pierwsza publikacjaPrzypis 328.7.2017
CenelecEN 50557:2011

Wymagania dla urządzeń samoczynnego ponownego zamykania (ARD) do wyłączników przetężeniowych i wyłączników różnicowoprądowych RCBO-RCCB do użytku domowego i podobnego

Pierwsza publikacja
CenelecEN 50561-1:2013

Urządzenia do komunikacji z wykorzystaniem sieci zasilającej niskiego napięcia - Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych - Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru - Część 1: Urządzenia użytku domowego

Pierwsza publikacjaEN 55022:2010

EN 55032:2012

Przypis 2.1

9.10.2016
CenelecEN 55011:2009

Urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne - Charakterystyki zaburzeń o częstotliwości radiowej - Dopuszczalne poziomy i metody pomiaru CISPR 11:2009 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publikacja
EN 55011:2009/A1:2010 CISPR 11:2009/A1:2010Pierwsza publikacjaPrzypis 3
CenelecEN 55012:2007

Pojazdy samochodowe, łodzie i urządzenia napędzane silnikami spalania wewnętrznego - Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych - Dopuszczalne poziomy i metody pomiarów w odniesieniu do ochrony odbiorników radiowych, z wyłączeniem zainstalowanych w tych pojazdach/łodziach/urządzeniach lub w pojazdach/łodziach/urządzeniach znajdujących się w pobliżu CISPR 12:2007

Pierwsza publikacja
EN 55012:2007/A1:2009 CISPR 12:2007/A1:2009Pierwsza publikacjaPrzypis 3
CenelecEN 55014-1:2006

Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń - Część 1: Emisja CISPR 14-1:2005

Pierwsza publikacja
EN 55014-1:2006/A1:2009 CISPR 14-1:2005/A1:2008Pierwsza publikacjaPrzypis 3
EN 55014-1:2006/A2:2011 CISPR 14-1:2005/A2:2011Pierwsza publikacjaPrzypis 3
CenelecEN 55015:2013

Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne CISPR 15:2013 + IS1:2013 + IS2:2013

Pierwsza publikacjaEN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009 Przypis 2.112.6.2016
CISPR 15:2013/AMD1:2015Pierwsza publikacjaPrzypis 31.5.2018
CenelecEN 55024:2010

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -

Urządzenia informatyczne - Charakterystyki

odporności - Poziomy dopuszczalne i metody

pomiaru

CISPR 24:2010

Pierwsza publikacja
CISPR 24:2010/A1:2015Pierwsza publikacjaPrzypis 322.5.2018
CenelecEN 55103-2:2009

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Profesjonalne urządzenia akustyczne, wizyjne, audiowizualne i sterowania oświetleniem estradowym - Część 2: Odporność

Pierwsza publikacja
CenelecEN 60034-1:2010

Maszyny elektryczne wirujące - Część 1: Dane

znamionowe i parametry

IEC 60034-1:2010 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publikacja
EN 60034-1:2010/AC:2010Pierwsza publikacja
CenelecEN 60204-31:2013

Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 31: Szczególne wymagania bezpieczeństwa i kompatybilności dotyczące maszyn do szycia, zespołów i układów do szycia IEC 60204-31:2013

Pierwsza publikacjaEN 60204-31:1998 Przypis 2.128.5.2016
CenelecEN 60255-26:2013

Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe - Część 26: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej IEC 60255-26:2013

Pierwsza publikacja
EN 60255-26:2013/AC:2013Pierwsza publikacja
CenelecEN 60669-2-1:2004

Wyłączniki do zastosowań domowych i podobnych stałych instalacji - Część 2-1: Wymagania szczegółowe - Łączniki elektroniczne IEC 60669-2-1:2002 (Zmodyfikowana) + IS1:2011 + IS2:2012

Pierwsza publikacja
EN 60669-2-1:2004/A1:2009

IEC 60669-2-1:2002/A1:2008 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publikacjaPrzypis 3
EN 60669-2-1:2004/A12:2010Pierwsza publikacjaPrzypis 3
EN 60669-2-1:2004/AC:2007Pierwsza publikacja
CenelecEN 60730-1:2011

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku

domowego i podobnego - Część 1: Wymagania

ogólne

IEC 60730-1:2010 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publikacjaEN 60730-1:2000 + A12:2003 + A13:2004 + A14:2005 + A16:2007 + A1:2004 + A2:2008 Przypis 2.128.6.2016
CenelecEN 60730-2-7:2010

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące łączników czasowych programowanych i wyłączników czasowych IEC 60730-2-7:2008 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publikacja
EN 60730-2-7:2010/AC:2011Pierwsza publikacja
CenelecEN 60730-2-8:2002

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące sterowanych elektrycznie zaworów wody z uwzględnieniem wymagań mechanicznych IEC 60730-2-8:2000 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publikacja
EN 60730-2-8:2002/A1:2003

IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publikacjaPrzypis 3
CenelecEN 60730-2-9:2010

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów z czujnikami temperatury IEC 60730-2-9:2008 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publikacja
CenelecEN 60730-2-14:1997

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące siłowników elektrycznych IEC 60730-2-14:1995 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publikacja
EN 60730-2-14:1997/A1:2001 IEC 60730-2-14:1995/A1:2001Pierwsza publikacjaPrzypis 3
EN 60730-2-14:1997/A11:2005Pierwsza publikacjaPrzypis 3
EN 60730-2-14:1997/A2:2008 IEC 60730-2-14:1995/A2:2007 (Zmodyfikowana)Pierwsza publikacjaPrzypis 3
CenelecEN 60730-2-15:2010

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych regulatorów poziomu wody z czujnikami pływakowymi lub elektrodowymi, stosowanych w podgrzewaczach wody IEC 60730-2-15:2008 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publikacja
CenelecEN 60870-2-1:1996

Urządzenia i systemy telesterowania - Część 2: Warunki pracy - Sekcja 1: Zasilanie i kompatybilność elektromagnetyczna IEC 60870-2-1:1995

Pierwsza publikacja
CenelecEN 60945:2002

Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej - Wymagania ogólne - Metody badania i wymagane wyniki badań IEC 60945:2002

Pierwsza publikacja
CenelecEN 60947-1:2007

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 1: Postanowienia ogólne IEC 60947-1:2007

Pierwsza publikacja
EN 60947-1:2007/A1:2011 IEC 60947-1:2007/A1:2010Pierwsza publikacjaPrzypis 3
EN 60947-1:2007/A2:2014 IEC 60947-1:2007/A2:2014Pierwsza publikacjaPrzypis 314.10.2017
CenelecEN 60947-2:2006

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 2: Wyłączniki IEC 60947-2:2006

Pierwsza publikacja
EN 60947-2:2006/A1:2009 IEC 60947-2:2006/A1:2009Pierwsza publikacjaPrzypis 3
EN 60947-2:2006/A2:2013 IEC 60947-2:2006/A2:2013Pierwsza publikacjaPrzypis 3
CenelecEN 60947-3:2009

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi IEC 60947-3:2008

Pierwsza publikacja
EN 60947-3:2009/A1:2012 IEC 60947-3:2008/A1:2012Pierwsza publikacjaPrzypis 3
IEC 60947-3:2008/A2:2015Pierwsza publikacjaPrzypis 331.8.2018
CenelecEN 60947-4-1:2010

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników - Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników IEC 60947-4-1:2009

Pierwsza publikacja
EN 60947-4-1:2010/A1:2012 IEC 60947-4-1:2009/A1:2012Pierwsza publikacjaPrzypis 3
CenelecEN 60947-4-2:2012

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 4-2: Styczniki i rozruszniki - Półprzewodnikowe sterowniki i rozruszniki do silników prądu przemiennego IEC 60947-4-2:2011

Pierwsza publikacja
CenelecEN 60947-4-3:2014

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 4-3: Styczniki i rozruszniki - Półprzewodnikowe styczniki i rozruszniki prądu przemiennego do obciążeń innych niż silniki IEC 60947-4-3:2014

Pierwsza publikacjaEN 60947-4-3:2000 + A1:2006 + A2:2011 Przypis 2.111.6.2017
CenelecEN 60947-5-1:2004

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 5-1: Aparaty i łączniki sterownicze - Elektromechaniczne aparaty sterownicze IEC 60947-5-1:2003

Pierwsza publikacja
EN 60947-5-1:2004/A1:2009 IEC 60947-5-1:2003/A1:2009Pierwsza publikacjaPrzypis 3
EN 60947-5-1:2004/AC:2004Pierwsza publikacja
EN 60947-5-1:2004/AC:2005Pierwsza publikacja
CenelecEN 60947-5-2:2007

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 5-2: Aparaty i łączniki sterownicze - Łączniki zbliżeniowe IEC 60947-5-2:2007

Pierwsza publikacja
EN 60947-5-2:2007/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007/A1:2012Pierwsza publikacjaPrzypis 3
CenelecEN 60947-5-3:1999

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 5-3: Aparaty i łączniki sterownicze - Wymagania dotyczące urządzeń zbliżeniowych o określonym sposobie zachowania się w warunkach defektu (PDF) IEC 60947-5-3:1999

Pierwsza publikacja
EN 60947-5-3:1999/A1:2005 IEC 60947-5-3:1999/A1:2005Pierwsza publikacjaPrzypis 3
CenelecEN 60947-5-6:2000

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 5-6: Aparaty i łączniki sterownicze - Interfejsy d.c. czujników zbliżeniowych i wzmacniaczy łączeniowych (NAMUR) IEC 60947-5-6:1999

Pierwsza publikacja
CenelecEN 60947-5-7:2003

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 5-7: Aparaty i łączniki sterownicze - Wymagania dotyczące urrządzeń zbliżeniowych z wyjściem analogowym IEC 60947-5-7:2003

Pierwsza publikacja
CenelecEN 60947-5-9:2007

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 5-9: Aparaty i łączniki sterownicze - Czujniki szybkości przepływu IEC 60947-5-9:2006

Pierwsza publikacja
CenelecEN 60947-6-1:2005

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapie-ciowa - Czesc 6-1: Laczniki wielozadaniowe - Automatyczne urzadzenia przelaczajace IEC 60947-6-1:2005

Pierwsza publikacja
EN 60947-6-1:2005/A1:2014 IEC 60947-6-1:2005/A1:2013Pierwsza publikacjaPrzypis 317.1.2017
CenelecEN 60947-6-2:2003

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 6-2: Łączniki wielozadaniowe - Łączniki (lub urządzenia) sterownicze i zabezpieczeniowe (CPS) IEC 60947-6-2:2002

Pierwsza publikacja
EN 60947-6-2:2003/A1:2007 IEC 60947-6-2:2002/A1:2007Pierwsza publikacjaPrzypis 3
CenelecEN 60947-8:2003

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 8: Urządzenia sterujące zabezpieczeń termicznych (PTC) wbudowanych w maszyny wirujące IEC 60947-8:2003

Pierwsza publikacja
EN 60947-8:2003/A1:2006 IEC 60947-8:2003/A1:2006Pierwsza publikacjaPrzypis 3
EN 60947-8:2003/A2:2012 IEC 60947-8:2003/A2:2011Pierwsza publikacjaPrzypis 3
CenelecEN 60974-10:2014

Sprzęt do spawania łukowego - Część 10: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) IEC 60974-10:2014

Pierwsza publikacjaEN 60974-10:2007 Przypis 2.113.3.2017
IEC 60974-10:2014/A1:2015Pierwsza publikacjaPrzypis 324.7.2018
CenelecEN 61000-3-2:2014

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-2: Poziomy dopuszczalne - Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika < lub = 16 A) IEC 61000-3-2:2014

Pierwsza publikacjaEN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 Przypis 2.130.6.2017
CenelecEN 61000-3-3:2013

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-3: Poziomy dopuszczalne - Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączone bezwarunkowo IEC 61000-3-3:2013

Pierwsza publikacjaEN 61000-3-3:2008 Przypis 2.118.6.2016
CenelecEN 61000-3-11:2000

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-11: Dopuszczalne poziomy - Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach niskiego napięcia - Urządzenia o prądzie znamionowym < lub = 75 A podlegające przyłączeniu warunkowemu IEC 61000-3-11:2000

Pierwsza publikacja
CenelecEN 61000-3-12:2011

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-12: Poziomy dopuszczalne - Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu dla odbiorników o znamionowym prądzie fazowym > 16 A i < lub = 75 A przyłączonych do publicznej sieci zasilającej niskiego napięcia IEC 61000-3-12:2011 + IS1:2012

Pierwsza publikacja
CenelecEN 61000-6-1:2007

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-1: Normy ogólne - Odporność w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym IEC 61000-6-1:2005

Pierwsza publikacja
CenelecEN 61000-6-2:2005

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-2: Normy ogólne - Odporność w środowiskach przemysłowych IEC 61000-6-2:2005

Pierwsza publikacja
EN 61000-6-2:2005/AC:2005Pierwsza publikacja
CenelecEN 61000-6-3:2007

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-3: Normy ogólne - Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym IEC 61000-6-3:2006

Pierwsza publikacja
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012Pierwsza publikacja
EN 61000-6-3:2007/A1:2011 IEC 61000-6-3:2006/A1:2010Pierwsza publikacjaPrzypis 3
CenelecEN 61000-6-4:2007

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -

Część 6-4: Normy ogólne - Norma emisji

w środowiskach przemysłowych

IEC 61000-6-4:2006

Pierwsza publikacja
EN 61000-6-4:2007/A1:2011 IEC 61000-6-4:2006/A1:2010Pierwsza publikacjaPrzypis 3
CenelecEN 61008-1:2012

Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) - Część 1: Postanowienia ogólne IEC 61008-1:2010 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publikacjaEN 61008-1:2004 + A11:2007 + A12:2009 + A13:2012 Przypis 2.118.6.2017
EN 61008-1:2012/A1:2014

IEC 61008-1:2010/A1:2012 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publikacjaPrzypis 34.8.2017
EN 61008-1:2012/A11:2015Pierwsza publikacjaPrzypis 36.7.2018
IEC 61008-1:2010/A2:2013 (Zmodyfikowana)Pierwsza publikacjaPrzypis 34.8.2017
CenelecEN 61009-1:2012

Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) - Część 1: Postanowienia ogólne IEC 61009-1:2010 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publikacjaEN 61009-1:2004 + A11:2008 + A12:2009 + A13:2009 + A14:2012 Przypis 2.118.6.2017
IEC 61009-1:2010/A1:2012 (Zmodyfikowana)Pierwsza publikacjaPrzypis 34.8.2017
IEC 61009-1:2010/A2:2013 (Zmodyfikowana)Pierwsza publikacjaPrzypis 34.8.2017
CenelecEN 61131-2:2007

Sterowniki programowalne - Część 2: Wymagania i badania dotyczące sprzętu IEC 61131-2:2007

Pierwsza publikacja
CenelecEN 61204-3:2000

Zasilacze niskiego napięcia prądu stałego - Część 3: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) IEC 61204-3:2000

Pierwsza publikacja
CenelecEN 61326-1:2013

Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach - Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) - Część 1: Wymagania ogólne IEC 61326-1:2012

Pierwsza publikacja
CenelecEN 61326-2-1:2013

Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach - Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) - Część 2-1: Wymagania szczegółowe - Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do czułego wyposażenia badawczego i pomiarowego do zastosowań w środowiskach niechronionych pod względem EMC IEC 61326-2-1:2012

Pierwsza publikacja
CenelecEN 61326-2-2:2013

Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach - Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) - Część 2-2: Wymagania szczegółowe - Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do przenośnego wyposażenia badawczego, pomiarowego i monitorującego do zastosowań w niskonapięciowych systemach rozdzielczych IEC 61326-2-2:2012

Pierwsza publikacja
CenelecEN 61326-2-3:2013

Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach - Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) - Część 2-3: Wymagania szczegółowe - Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do przetworników ze zintegrowanym lub oddalonym dopasowaniem sygnałów IEC 61326-2-3:2012

Pierwsza publikacja
CenelecEN 61326-2-4:2013

Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach - Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) - Część 2-4: Wymagania szczegółowe - Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do urządzeń do monitorowania stanu izolacji w sieciach wg IEC 61557-8 i urządzeń do lokalizacji uszkodzenia izolacji w sieciach wg IEC 61557-9 IEC 61326-2-4:2012

Pierwsza publikacja
CenelecEN 61326-2-5:2013

Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach - Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) - Część 2-5: Wymagania szczegółowe - Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do urządzeń obiektowych z interfejsami według profilu komunikacyjnego Grupa 3 Profil 3/2 IEC 61326-2-5:2012

Pierwsza publikacja
CenelecEN 61439-1:2011

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -

Część 1: Postanowienia ogólne

IEC 61439-1:2011

Pierwsza publikacja
EN 61439-1:2011 nie pozwala na domniemanie zgodności bez innej części normy.
CenelecEN 61439-2:2011

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -

Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału

energii elektrycznej

IEC 61439-2:2011

Pierwsza publikacja
CenelecEN 61439-3:2012

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO) IEC 61439-3:2012

Pierwsza publikacja
CenelecEN 61439-4:2013

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania na placu budowy (ACS) IEC 61439-4:2012

Pierwsza publikacja
CenelecEN 61439-5:2015

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -

Część 5: Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach

publicznych

IEC 61439-5:2014

Pierwsza publikacjaEN 61439-5:2011 Przypis 2.129.9.2017
CenelecEN 61439-6:2012

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 6: Systemy przewodów szynowych IEC 61439-6:2012

Pierwsza publikacja
CenelecEN 61543:1995

Urządzenia ochronne różnicowoprądowe (RCDs)

do użytku domowego i podobnych zastosowań -

Kompatybilność elektromagnetyczna

IEC 61543:1995

Pierwsza publikacja
EN 61543:1995/A11:2003Pierwsza publikacjaPrzypis 3
EN 61543:1995/A12:2005Pierwsza publikacjaPrzypis 3
EN 61543:1995/A2:2006 IEC 61543:1995/A2:2005Pierwsza publikacjaPrzypis 3
EN 61543:1995/A11:2003/AC:2004Pierwsza publikacja
EN 61543:1995/AC:1997Pierwsza publikacja
CenelecEN 61547:2009

Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych - Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej IEC 61547:2009 + IS1:2013

Pierwsza publikacja
CenelecEN 61557-12:2008

Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 000 V i stałych do 1 500 V - Urządzenia do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych - Część 12: Urządzenia do pomiarów i monitorowania parametrów sieci (PMD) IEC 61557-12:2007

Pierwsza publikacja
CenelecEN 61800-3:2004

Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości - Część 3: Wymagania dotyczące EMC i specjalne metody badań IEC 61800-3:2004

Pierwsza publikacja
EN 61800-3:2004/A1:2012 IEC 61800-3:2004/A1:2011Pierwsza publikacjaPrzypis 3
CenelecEN 61812-1:2011

Przekaźniki czasowe do zastosowań przemysłowych i mieszkaniowych - Część 1: Wymagania i badania IEC 61812-1:2011

Pierwsza publikacja
CenelecEN 62020:1998

Sprzęt elektroinstalacyjny - Urządzenia monitorujące różnicowoprądowe do użytku domowego i podobnego (RCM) IEC 62020:1998

Pierwsza publikacja
EN 62020:1998/A1:2005

IEC 62020:1998/A1:2003 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publikacjaPrzypis 3
CenelecEN 62026-1:2007

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Interfejsy sterowników (CDI) - Część 1: Postanowienia ogólne IEC 62026-1:2007

Pierwsza publikacja
EN 62026-1:2007 nie pozwala na domniemanie zgodności bez innej części normy.
CenelecEN 62026-2:2013

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Interfejsy sterowników (CDI) - Część 2: Interfejs czujnika napędu (AS-i) IEC 62026-2:2008 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publikacja
CenelecEN 62026-7:2013

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Interfejsy sterowników (CDI) - Część 7: CompoNet IEC 62026-7:2010 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publikacja
CenelecEN 62040-2:2006

Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) - Czesc 2: Wymagania dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) IEC 62 IEC 62040-2:2005

Pierwsza publikacja
EN 62040-2:2006/AC:2006Pierwsza publikacja
CenelecEN 62052-11:2003

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej

(prądu przemiennego) - Wymagania ogólne,

badania i warunki badań - Część 11: Urządzenia

do pomiarów

IEC 62052-11:2003

Pierwsza publikacja
EN 62052-11:2003 nie pozwala na domniemanie zgodności bez odpowiedniej części normy serii EN 62053.
CenelecEN 62052-21:2004

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej

(prądu przemiennego) - Wymagania ogólne,

badania i warunki badań - Część 21: Urządzenia

do sterowania taryfami i obciążeniem

IEC 62052-21:2004

Pierwsza publikacja
EN 62052-21:2004 nie pozwala na domniemanie zgodności bez odpowiedniej części normy serii EN 62054.
CenelecEN 62053-11:2003

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) - Wymagania szczegółowe - Część 11: Liczniki elektromechaniczne energii czynnej (klas 0,5, 1 i 2) IEC 62053-11:2003

Pierwsza publikacja
CenelecEN 62053-21:2003

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej

(prądu przemiennego)- Wymagania szczegółowe

- Część 21: Liczniki statyczne energii czynnej

(klasy 1 i 2)

IEC 62053-21:2003

Pierwsza publikacja
CenelecEN 62053-22:2003

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) - Wymagania szczegółowe - Część 22: Liczniki statyczne energii czynnej (klasy 0,2 S i 0,5 S) IEC 62053-22:2003

Pierwsza publikacja
CenelecEN 62053-23:2003

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) - Wymagania szczegółowe - Część 23: Liczniki statyczne energii biernej (klas 2 i 3) IEC 62053-23:2003

Pierwsza publikacja
CenelecEN 62054-11:2004

Pomiary energii elektrycznej (prądu przemiennego) - Sterowanie taryfami i obciążeniem-Część 11: Wymagania szczegółowe dotyczące elektronicznych odbiorników do zdalnego sterowania IEC 62054-11:2004

Pierwsza publikacja
CenelecEN 62054-21:2004

Pomiary energii elektrycznej (prądu przemiennego) - Sterowanie taryfami i obciążeniem - Część 21: Wymagania szczegółowe dotyczące zegarów sterujących IEC 62054-21:2004

Pierwsza publikacja
CenelecEN 62310-2:2007

Statyczne układy transferowe (STS) - Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) IEC 62310-2:2006 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publikacja
CenelecEN 62423:2012

Wyłączniki różnicowoprądowe typu F i typu B z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym i bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego IEC 62423:2009 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publikacjaEN 62423:2009 Przypis 2.119.6.2017
CenelecEN 62586-1:2014

Pomiar jakości energii elektrycznej w sieciach

zasilających - Część 1: Przyrządy do pomiaru

jakości energii (PQI)

IEC 62586-1:2013

Pierwsza publikacja
CenelecEN 62586-2:2014

Pomiar jakości energii elektrycznej w sieciach

zasilających - Część 2: Badania funkcjonalne oraz

wymagania dotyczące niepewności

IEC 62586-2:2013

Pierwsza publikacja
CenelecEN 62606:2013

Wymagania ogólne dla urządzeń do detekcji

zwarć łukowych

IEC

IEC 62606:2013 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publikacja
ETSIEN 300 386 V1.6.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia sieci telekomunikacyjnej - Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

Pierwsza publikacjaEN 300 386 V1.5.1 Przypis 2.1
ETSIEN 301 489-1 V1.9.2

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i służb radiowych - Część 1: Wspólne wymagania techniczne

Pierwsza publikacjaEN 301 489-1 V1.8.1 Przypis 2.1
ETSIEN 301 489-34 V1.4.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 34: Wymagania szczegółowe dla zewnętrznych ładowarek do telefonów ruchomych

Pierwsza publikacjaEN 301 489-34 V1.3.1 Przypis 2.1
(1) ESO: Europejska organizacja normalizacyjna:

- CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

- CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

- ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; faks +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

Przypis 1: Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania ("dw") określoną przez europejską organizację normalizacyjną. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 2.1: Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.2: Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.3: Zakres nowej normy jest węższy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej (częściowo) z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które obejmuje zakres nowej normy. Domniemanie zgodności z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które nadal obejmuje zakres normy zastąpionej (częściowo), a których nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Przypis 3: W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

UWAGA:

- Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych, których wykaz jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 1 .
- Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują normy w języku angielskim (CEN i Cenelec publikują je również w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe jednostki normalizacyjne tłumaczą tytuły norm na wszystkie pozostałe wymagane języki urzędowe Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.
- Odniesienia do sprostowań ".../AC:YYYY" publikuje się wyłącznie w celach informacyjnych. Za pomocą sprostowania usuwa się z tekstu normy błędy w druku, błędy językowe lub im podobne, sprostowanie może dotyczyć jednej wersji językowej lub kilku wersji językowych (angielskiej, francuskiej lub niemieckiej) normy przyjętej przez europejską organizację normalizacyjną.
- Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.
- Wykaz ten zastępuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja Europejska czuwa nad uaktualnianiem wykazu.
- Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm i innych norm europejskich można uzyskać na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

1 Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.