Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.183.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 czerwca 2017 r.

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 183/02)

(Dz.U.UE C z dnia 9 czerwca 2017 r.)

ESO (1)Odniesienie i tytuł normy (oraz dokument referencyjny)Pierwsza publikacja Dz.U.Odniesienie do normy zastąpionejData ustania

domniemania zgodności

normy zastąpionej

Przypis 1

Normy typu A

Normy typu A określają podstawowe pojęcia, terminologię i zasady projektowania mające zastosowanie do wszystkich kategorii maszyn. Stosowanie wyłącznie tego typu norm, mimo że określają one podstawowe ramy dotyczące właściwego stosowania dyrektywy w sprawie maszyn, nie jest wystarczające, aby zapewnić zgodność z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zawartymi w przedmiotowej dyrektywie, w związku z czym nie stanowi podstawy dla pełnego domniemania zgodności.

(1)(2)(3)(4)(5)
CENEN ISO 12100:2010

Bezpieczeństwo maszyn - Ogólne zasady projektowania - Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka (ISO 12100:2010)

8.4.2011EN ISO 12100-1:2003

EN ISO 12100-2:2003

EN ISO 14121-1:2007

Przypis 2.1

30.11.2013
Normy typu B

Normy typu B dotyczą określonych aspektów bezpieczeństwa maszyn lub określonych rodzajów zabezpieczeń, które mogą być stosowane w szerokim zakresie kategorii maszyn. Stosowanie specyfikacji norm typu B stanowi podstawę domniemania zgodności z uwzględnionymi w nich zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dyrektywy w sprawie maszyn, jeżeli z normy typu C lub oceny ryzyka producenta wynika, że rozwiązania techniczne określone w normie typu B są adekwatne w odniesieniu do konkretnej kategorii lub modelu danej maszyny. Stosowanie norm typu B zawierających specyfikacje dotyczące elementów bezpieczeństwa, które są wprowadzane do obrotu niezależnie, stanowi podstawę domniemania zgodności takich elementów oraz zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa objętych normami.

CENEN 349:1993+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka

8.9.2009
CENEN 547-1:1996+A1:2008 Bezpieczeństwo maszyn - Wymiary ciała ludzkiego - Część 1: Zasady określania wymiarów otworów umożliwiających dostęp całym ciałem do maszyny8.9.2009
CENEN 547-2:1996+A1:2008 Bezpieczeństwo maszyn - Wymiary ciała ludzkiego - Część 2: Zasady określania wymiarów otworów umożliwiających dostęp8.9.2009
CENEN 547-3:1996+A1:2008 Bezpieczeństwo maszyn - Wymiary ciała ludzkiego - Część 3: Dane antropometryczne8.9.2009
CENEN 574:1996+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Oburęczne urządzenia sterujące - Aspekty funkcjonalne - Zasady projektowania

8.9.2009
CENEN 614-1:2006+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn - Ergonomiczne zasady projektowania - Część 1: Terminologia i zasady ogólne

8.9.2009
CENEN 614-2:2000+A1:2008 Bezpieczeństwo maszyn - Ergonomiczne zasady projektowania - Część 2: Interakcje między projektowaniem maszyn a zadaniami roboczymi8.9.2009
CENEN 842:1996+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Wizualne sygnały niebezpieczeństwa - Ogólne wymagania, projektowanie i badanie

8.9.2009
CENEN 894-1:1997+A1:2008 Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania wskaźników i elementów sterowniczych - Część 1: Ogólne zasady interakcji między człowiekiem a wskaźnikami i elementami sterowniczymi8.9.2009
CENEN 894-2:1997+A1:2008 Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania wskaźników i elementów sterowniczych - Część 2: Wskaźniki8.9.2009
CENEN 894-3:2000+A1:2008 Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania wskaźników i elementów sterowniczych - Część 3: Elementy sterownicze8.9.2009
CENEN 894-4:2010

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania wskaźników i elementów sterowniczych - Część 4: Umiejscowienie i rozmieszczenie wskaźników i elementów sterowniczych

20.10.2010
CENEN 981:1996+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - System dźwiękowych i wizualnych sygnałów niebezpieczeństwa oraz sygnałów informacyjnych

8.9.2009
CENEN 1005-1:2001+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Możliwości fizyczne

człowieka - Część 1: Terminy i definicje

8.9.2009
CENEN 1005-2:2003+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Możliwości fizyczne człowieka - Część 2: Ręczne przemieszczanie maszyn i ich części

8.9.2009
CENEN 1005-3:2002+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Możliwości fizyczne człowieka - Część 3: Zalecane wartości graniczne sił przy obsłudze maszyn

8.9.2009
CENEN 1005-4:2005+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Możliwości fizyczne człowieka - Część 4: Ocena pozycji pracy i ruchów w relacji do maszyny

8.9.2009
CENEN 1032:2003+A1:2008

Drgania mechaniczne - Badania maszyn samojezdnych w celu wyznaczenia wartości emisji drgań

8.9.2009
CENEN 1037:1995+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Zapobieganie niespodziewanemu uruchomieniu

8.9.2009
CENEN 1093-1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem - Część 1: Wybór metod badań

8.9.2009
CENEN 1093-2:2006+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem - Część 2: Metoda znacznikowa do pomiaru natężenia emisji danego zanieczyszczenia

8.9.2009
CENEN 1093-3:2006+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem - Część 3: Metoda badania stanowiskowego do pomiaru natężenia emisji danego zanieczyszczenia

8.9.2009
CENEN 1093-4:1996+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem - Część 4: Skuteczność wychwytu odciągu miejscowego - Metoda znacznikowa

8.9.2009
CENEN 1093-6:1998+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem - Część 6: Skuteczność oczyszczania w stosunku masowym, wylot bezkanałowy

8.9.2009
CENEN 1093-7:1998+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem - Część 7: Skuteczność oczyszczania w stosunku masowym, wylot kanałowy

8.9.2009
CENEN 1093-8:1998+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem - Część 8: Parametr stężenia zanieczyszczenia, metoda badania stanowiskowego

8.9.2009
CENEN 1093-9:1998+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem - Część 9: Parametr stężenia zanieczyszczenia, metoda badania w pomieszczeniu

8.9.2009
CENEN 1093-11:2001+A1:2008 Bezpieczeństwo maszyn - Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem - Część 11: Wskaźnik oczyszczenia8.9.2009
CENEN 1127-1:2011

Atmosfery wybuchowe - Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem - Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka

18.11.2011EN 1127-1:2007 Przypis 2.131.7.2014
CENEN 1127-2:2014

Atmosfery wybuchowe - Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem - Część 2: Pojęcia podstawowe i metodologia dla górnictwa

13.2.2015EN 1127-2:2002 +A1:2008

Przypis 2.1

13.2.2015
CENEN 1299:1997+A1:2008

Drgania mechaniczne i wstrząsy - Wibroizolacja maszyn - Informacje dotyczące stosowania izolacji źródła

8.9.2009
CENEN 1837:1999+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn - Integralne oświetlenie maszyn

18.12.2009
CENEN ISO 3741:2010

Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego - Metody dokładne w komorze pogłosowej (ISO 3741:2010)

8.4.2011EN ISO 3741:2009 Przypis 2.130.4.2011
CENEN ISO 3743-1:2010

Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego - Metoda techniczna dotycząca małych, przenośnych źródeł w polach pogłosowych - Część 1: Metoda porównawcza w pomieszczeniach pomiarowych o ścianach odbijających dźwięk (ISO 3743-1:2010)

8.4.2011EN ISO 3743-1:2009 Przypis 2.130.4.2011
CENEN ISO 3743-2:2009

Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie ciśnienia akustycznego - Metody techniczne dotyczące małych, przenośnych źródeł w polach pogłosowych - Część 2: Metody w specjalnych pomieszczeniach pogłosowych (ISO 3743-2:1994)

18.12.2009
CENEN ISO 3744:2010

Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego - Metoda techniczna stosowana w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk (ISO 3744:2010)

8.4.2011EN ISO 3744:2009 Przypis 2.130.4.2011
CENEN ISO 3745:2012

Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego - Metody dokładne w pomieszczeniach badawczych bezechowych i w pomieszczeniach badawczych bezechowych z odbijającą podłogą (ISO 3745:2012)

5.6.2012EN ISO 3745:2009 Przypis 2.130.9.2012
CENEN ISO 3746:2010

Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego - Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk (ISO 3746:2010)

8.4.2011EN ISO 3746:2009 Przypis 2.130.6.2011
CENEN ISO 3747:2010

Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiaru ciśnienia akustycznego - Metoda porównawcza in situ (ISO 3747:2010)

8.4.2011EN ISO 3747:2009 Przypis 2.130.6.2011
CENEN ISO 4413:2010

Napędy i sterowania hydrauliczne - Ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa dla układów i ich składowych (ISO 4413:2010)

8.4.2011EN 982:1996 +A1:2008

Przypis 2.1

30.11.2011
CENEN ISO 4414:2010

Napędy i sterowania pneumatyczne - Ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów i ich elementów (ISO 4414:2010)

8.4.2011EN 983:1996 +A1:2008

Przypis 2.1

30.11.2011
CENEN ISO 4871:2009

Akustyka - Deklarowanie i weryfikowanie wartości emisji hałasu maszyn i urządzeń (ISO 4871:1996)

18.12.2009
CENEN ISO 5136:2009

Akustyka - Określanie mocy akustycznej emitowanej do kanału przez wentylatory oraz inne urządzenia do przetłaczania powietrza - Metoda kanałowa (ISO 5136:2003)

18.12.2009
CENEN ISO 7235:2009

Akustyka - Metody laboratoryjne pomiaru tłumików kanałowych oraz elementów końcowych - Tłumienie wtrącenia, hałas przepływu i strata ciśnienia całkowitego (ISO 7235:2003)

18.12.2009
CENEN ISO 7731:2008

Ergonomia - Sygnały bezpieczeństwa dla obszarów publicznych i obszarów pracy - Dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa (ISO 7731:2003)

8.9.2009
CENEN ISO 9614-1:2009

Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku - Część 1: Metoda stałych punktów pomiarowych (ISO 9614-1:1993)

18.12.2009
CENEN ISO 9614-3:2009

Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku - Część 3: Dokładna metoda omiatania (ISO 9614-3:2002)

18.12.2009
CENEN ISO 10326-1:2016

Drgania mechaniczne - Laboratoryjna metoda oceny drgań siedziska w pojeździe - Część 1: Wymagania podstawowe (ISO 10326-1:2016, Corrected version 2017-02)

Pierwsza publikacjaEN 30326-1:1994 Przypis 2.130.11.2017
CENEN ISO 11161:2007

Bezpieczeństwo maszyn - Zintegrowane systemy

produkcyjne - Wymagania podstawowe (ISO

11161:2007)

26.5.2010
EN ISO 11161:2007/A1:201026.5.2010Przypis 330.9.2010
CENEN ISO 11200:2014

Akustyka - Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia - Wytyczne stosowania norm podstawowych dotyczących wyznaczania poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach (ISO 11200:2014)

13.2.2015EN ISO 11200:2009 Przypis 2.113.2.2015
CENEN ISO 11201:2010

Akustyka - Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia - Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk z pomijalnymi poprawkami środowiskowymi (ISO 11201:2010)

20.10.2010EN ISO 11201:2009 Przypis 2.130.11.2010
CENEN ISO 11202:2010

Akustyka - Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia - Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach z zastosowaniem przybliżonych poprawek środowiskowych (ISO 11202:2010)

20.10.2010EN ISO 11202:2009 Przypis 2.130.11.2010
CENEN ISO 11203:2009

Akustyka - Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia - Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach na podstawie poziomu mocy akustycznej (ISO 11203:1995)

18.12.2009
CENEN ISO 11204:2010

Akustyka - Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia - Pomiar poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach z zastosowaniem dokładnych poprawek środowiskowych (ISO 11204:2010)

20.10.2010EN ISO 11204:2009 Przypis 2.130.11.2010
CENEN ISO 11205:2009

Akustyka - Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia - Metoda techniczna wyznaczania poziomu ciśnienia akustycznego emisji w warunkach in situ na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach na podstawie pomiarów natężenia dźwięku (ISO 11205:2003)

18.12.2009
CENEN ISO 11546-1:2009

Akustyka - Wyznaczanie dźwiękoizolacyjnych właściwości obudów - Część 1: Pomiary w warunkach laboratoryjnych (dla celów deklaracji) (ISO 11546-1:1995)

18.12.2009
CENEN ISO 11546-2:2009

Akustyka - Wyznaczanie dźwiękoizolacyjnych właściwości obudów - Część 2: Pomiary w warunkach terenowych (dla celów akceptacji i weryfikacji) (ISO 11546-2:1995)

18.12.2009
CENEN ISO 11554:2008

Optyka i fotonika - Lasery i sprzęt laserowy - Metody badania mocy, energii i charakterystyk czasowych wiązki laserowej (ISO 11554:2006)

8.9.2009
CENEN ISO 11688-1:2009

Akustyka - Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu maszyn i urządzeń o ograniczonym hałasie - Część 1: Projektowanie (ISO/TR 11688-1:1995)

18.12.2009
CENEN ISO 11691:2009

Akustyka - Pomiary tłumienia wtrącenia tłumików kanałowych bez przepływu - Laboratoryjna metoda orientacyjna (ISO 11691:1995)

18.12.2009
CENEN ISO 11957:2009

Akustyka - Wyznaczanie dźwiękoizolacyjnych właściwości kabin - Pomiary laboratoryjne i terenowe (ISO 11957:1996)

18.12.2009
CENEN 12198-1:2000+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Ocena i zmniejszanie ryzyka wynikającego z promieniowania emitowanego przez maszyny - Część 1: Zasady ogólne

8.9.2009
CENEN 12198-2:2002+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Ocena i zmniejszanie ryzyka wynikającego z promieniowania emitowanego przez maszyny - Część 2: Sposób pomiaru emitowanego promieniowania

8.9.2009
CENEN 12198-3:2002+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Ocena i zmniejszanie ryzyka wynikającego z promieniowania emitowanego przez maszyny - Część 3: Zmniejszenie promieniowania przez tłumienie lub ekranowanie

8.9.2009
CENEN 12254:2010

Ekrany dla laserowych stanowisk roboczych - Wymagania bezpieczeństwa i badania

26.5.2010EN 12254:1998 +A2:2008 Przypis 2.130.9.2010
EN 12254:2010/AC:2011
CENEN 12786:2013

Bezpieczeństwo maszyn - Zasady opracowywania rozdziałów dotyczących drgań w normach z zakresu bezpieczeństwa

28.11.2013
CENEN 13490:2001+A1:2008

Drgania mechaniczne - Wózki jezdniowe - Ocena laboratoryjna i wymagania dotyczące drgań fotela operatora

8.9.2009
CENEN ISO 13732-1:2008

Ergonomia środowiska termicznego - Metody oceny reakcji człowieka na dotknięcie powierzchni - Część 1: Powierzchnie gorące (ISO 13732-1:2006)

8.9.2009
CENEN ISO 13732-3:2008

Ergonomia środowiska termicznego - Metody oceny reakcji człowieka na dotknięcie powierzchni - Część 3: Powierzchnie zimne (ISO 13732-3:2005)

8.9.2009
CENEN ISO 13753:2008

Drgania mechaniczne i wstrząsy - Drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne - Metoda wyznaczania współczynnika przenoszenia drgań materiałów elastycznych obciążonych układem ręka-ramię (ISO 13753:1998)

8.9.2009
CENEN ISO 13849-1:2015

Bezpieczeństwo maszyn - Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem - Część 1: Ogólne zasady projektowania (ISO 13849-1:2015)

13.5.2016EN ISO 13849-1:2008 Przypis 2.130.6.2016
CENEN ISO 13849-2:2012

Bezpieczeństwo maszyn - Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem - Część 2: Walidacja (ISO 13849-2:2012)

5.4.2013EN ISO 13849-2:2008 Przypis 2.130.4.2013
CENEN ISO 13850:2015

Bezpieczeństwo maszyn - Funkcja zatrzymania awaryjnego - Zasady projektowania (ISO 13850:2015)

13.5.2016EN ISO 13850:2008 Przypis 2.131.5.2016
CENEN ISO 13855:2010

Bezpieczeństwo maszyn - Ustawianie wyposażenia ochronnego odnośnie prędkości podejścia części ciała ludzkiego (ISO 13855:2010)

20.10.2010EN 999:1998 +A1:2008

Przypis 2.1

30.11.2010
CENEN ISO 13856-1:2013

Bezpieczeństwo maszyn - Urządzenia ochronne czułe na nacisk - Część 1: Ogólne zasady projektowania oraz badań mat i podłóg czułych na nacisk (ISO 13856-1:2013)

28.11.2013EN 1760-1:1997 +A1:2009

Przypis 2.1

28.11.2013
CENEN ISO 13856-2:2013

Bezpieczeństwo maszyn - Urządzenia ochronne czułe na nacisk - Część 2: Ogólne zasady projektowania oraz badań obrzeży I listew czułych na nacisk (ISO 13856-2:2013)

28.11.2013EN 1760-2:2001 +A1:2009

Przypis 2.1

28.11.2013
CENEN ISO 13856-3:2013

Bezpieczeństwo maszyn - Urządzenia ochronne

czułe na nacisk - Część 3: Ogólne zasady

projektowania oraz badań zderzaków, płyt, linek

i podobnych urządzeń czułych na nacisk (ISO

13856-3:2013)

28.11.2013EN 1760-3:2004 +A1:2009

Przypis 2.1

31.1.2014
CENEN ISO 13857:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych (ISO 13857:2008)

8.9.2009
CENEN ISO 14119:2013

Bezpieczeństwo maszyn - Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami - Zasady projektowania i doboru (ISO 14119:2013)

11.4.2014EN 1088:1995 +A2:2008

Przypis 2.1

30.4.2015
CENEN ISO 14120:2015

Bezpieczeństwo maszyn - Osłony - Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych (ISO 14120:2015)

13.5.2016EN 953:1997 +A1:2009

Przypis 2.1

31.5.2016
CENEN ISO 14122-1:2016

Bezpieczeństwo maszyn - Stałe środki dostępu do maszyn - Część 1: Dobór stałych środków dostępu oraz ogólne wymagania dotyczące dostępu (ISO 14122-1:2016)

9.9.2016EN ISO 14122-1:2001 Przypis 2.131.12.2016
CENEN ISO 14122-2:2016

Bezpieczeństwo maszyn - Stałe środki dostępu do maszyn - Część 2: Pomosty robocze i przejścia (ISO 14122-2:2016)

9.9.2016EN ISO 14122-2:2001 Przypis 2.131.12.2016
CENEN ISO 14122-3:2016

Bezpieczeństwo maszyn - Stałe środki dostępu do maszyn - Część 3: Schody, schody drabinowe i balustrady (ISO 14122-3:2016)

9.9.2016EN ISO 14122-3:2001 Przypis 2.131.12.2016
CENEN ISO 14122-4:2016

Bezpieczeństwo maszyn - Stałe środki dostępu do maszyn - Część 4: Drabiny stałe (ISO 14122-4:2016)

9.9.2016EN ISO 14122-4:2004 Przypis 2.131.12.2016
CENEN ISO 14123-1:2015

Bezpieczeństwo maszyn - Zmniejszanie ryzyka dla zdrowia powodowanego substancjami niebezpiecznymi emitowanymi przez maszyny - Część 1: Zasady i wymagania dla producentów maszyn (ISO 14123-1:2015)

13.5.2016EN 626-1:1994 +A1:2008

Przypis 2.1

31.5.2016
CENEN ISO 14123-2:2015

Bezpieczeństwo maszyn - Zmniejszanie ryzyka dla zdrowia powodowanego substancjami niebezpiecznymi emitowanymi przez maszyny - Część 2: Metodyka określania procedur sprawdzania (ISO 14123-2:2015)

13.5.2016EN 626-2:1996 +A1:2008 Przypis 2.130.6.2016
CENEN ISO 14159:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania w zakresie higieny dotyczące projektowania maszyny (ISO 14159:2002)

8.9.2009
CENEN ISO 14738:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania antropometryczne dotyczące projektowania stanowisk pracy przy maszynie

8.9.2009
CENEN ISO 15536-1:2008

Ergonomia - Komputerowe manekiny i płaskie modele ciała człowieka - Część 1: Wymagania ogólne (ISO 15536-1:2005)

8.9.2009
CENEN 15967:2011

Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu gazów i par

18.11.2011
CENEN 16590-1:2014

Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne - Części systemu sterowania związane z bezpieczeństwem - Część 1: Ogólne zasady projektowania i rozwoju

13.2.2015
CENEN 16590-2:2014

Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne - Części systemu sterowania związane z bezpieczeństwem - Część 2: Faza projektu

13.2.2015
CENEN ISO 19353:2016

Bezpieczeństwo maszyn - Zapobieganie pożarom i ochrona przed pożarami (ISO 19353:2015)

9.9.2016EN 13478:2001 +A1:2008

Przypis 2.1

31.7.2016
CENEN ISO 20643:2008

Drgania mechaniczne - Maszyny trzymane w ręku lub prowadzone ręką - Zasady określania emisji drgań (ISO 20643:2005)

8.9.2009
EN ISO 20643:2008/A1:201215.11.2012Przypis 331.1.2013
Normy typu C

Normy typu C zawierają specyfikacje dotyczące określonej kategorii maszyn. Maszyny różnego typu należące do kategorii objętej normą typu C są przeznaczone do podobnego użytku oraz stwarzają podobny poziom ryzyka. Normy typu C mogą odwoływać się do norm typu A lub B, wskazując, które specyfikacje normy typu A lub B mają zastosowanie do kategorii danych maszyn. Jeżeli ze względu na określone aspekty bezpieczeństwa maszyny norma typu C odbiega od specyfikacji norm typu A lub B, specyfikacje normy typu C mają pierwszeństwo przed specyfikacjami normy typu A lub B. Stosowanie specyfikacji normy typu C na podstawie oceny ryzyka producenta stanowi podstawę domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dyrektywy w sprawie maszyn, które obejmuje norma. Niektóre normy typu C są publikowane w kilku częściach, przy czym część 1 normy zawiera ogólne specyfikacje mające zastosowanie do rodziny maszyn, a pozostałe części normy zawierają specyfikacje dotyczące poszczególnych kategorii maszyn należących do danej rodziny, uzupełniając lub zmieniając specyfikacje podane w części 1. W przypadku norm typu C posiadających taką formę, podstawę domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy w sprawie maszyn stanowi stosowanie ogólnej części 1 normy oraz jej odpowiednich szczegółowych części.

CENEN 81-3:2000+A1:2008

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Część 3: Dźwigi towarowe małe elektryczne i hydrauliczne

8.9.2009
EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009
CENEN 81-31:2010

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Dźwigi do transportu wyłącznie towarów - Część 31: Dźwigi do transportu wyłącznie towarów z dostępem

20.10.2010
CENEN 81-40:2008

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Dźwigi specjalne do transportu osób i towarów - Część 40: Dźwigi schodowe oraz podesty ruchome pochyłe dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się

8.9.2009
CENEN 81-41:2010

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Dźwigi specjalne do transportu osób i towarów - Część 41: Platformy podnoszące pionowe dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się

8.4.2011
CENEN 81-43:2009

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Dźwigi specjalne do transportu osób i towarów - Część 43: Dźwigi przeznaczone do dźwignic

8.9.2009
CENEN 115-1:2008+A1:2010

Bezpieczeństwo schodów ruchomych i chodników ruchomych - Część 1: Budowa i instalowanie

26.5.2010EN 115-1:2008

Przypis 2.1

30.9.2010
CENEN 201:2009

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Wtryskarki - Wymagania bezpieczeństwa

18.12.2009
CENEN 267:2009+A1:2011

Palniki automatyczne z wentylatorem na paliwo ciekłe

18.11.2011EN 267:2009

Przypis 2.1

29.2.2012
CENEN 280:2013+A1:2015

Podesty ruchome przejezdne - Obliczenia projektowe - Kryteria stateczności - Budowa - Bezpieczeństwo - Badania i próby

15.1.2016EN 280:2013

Przypis 2.1

28.2.2017
CENEN 289:2014

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Prasy do formowania pod ciśnieniem i prasy do formowania z przetłoczeniem - Wymagania bezpieczeństwa

13.2.2015EN 289:2004 +A1:2008

Przypis 2.1

13.2.2015
CENEN 303-5:2012

Kotły grzewcze - Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie

24.8.2012
CENEN 378-2:2016

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska - Część 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie

Pierwsza publikacjaEN 378-2:2008 +A2:2012

Przypis 2.1

30.11.2017
CENEN 415-1:2014

Bezpieczeństwo maszyn pakujących - Część 1: Terminologia i klasyfikacja maszyn pakujących i wyposażenia dodatkowego

15.1.2016EN 415-1:2000 +A1:2009

Przypis 2.1

29.2.2016
CENEN 415-3:1999+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn pakujących - Część 3: Maszyny formujące, napełniające i zamykające

18.12.2009
CENEN 415-5:2006+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn pakujących - Część 5: Owijarki

18.12.2009
CENEN 415-6:2013

Bezpieczeństwo maszyn pakujących Część 6: Owijarki do paletowych jednostek ładunkowych

28.11.2013EN 415-6:2006 +A1:2009

Przypis 2.1

30.11.2013
CENEN 415-7:2006+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn pakujących - Część 7: Załadowarki i wyładowarki

8.9.2009
CENEN 415-8:2008

Bezpieczeństwo maszyn pakujących - Część 8: Maszyny do taśmowania

8.9.2009
CENEN 415-9:2009

Bezpieczeństwo maszyn pakujących - Część 9: Metody pomiaru hałasu maszyn pakujących, linii pakujących i wyposażenia dodatkowego, klasa dokładności 2 i 3

18.12.2009
CENEN 415-10:2014

Bezpieczeństwo maszyn pakujących - Część 10: Wymagania ogólne

11.7.2014
CENEN 422:2009

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Maszyny do formowania z rozdmuchiwaniem - Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009
CENEN 453:2014

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Mieszarki do ciasta - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

15.1.2016EN 453:2000 +A1:2009

Przypis 2.1

29.2.2016
CENEN 454:2014

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Mieszarki planetarne - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

15.1.2016EN 454:2000 +A1:2009

Przypis 2.1

29.2.2016
CENEN 474-1:2006+A4:2013

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Część 1: Wymagania ogólne

28.11.2013EN 474-1:2006 +A3:2013

Przypis 2.1

28.11.2013
EN 474-1:2006+A4:2013/AC:2014
Ostrzeżenie: Niniejsza publikacja nie dotyczy pkt 5.8.1. Widoczność - Widoczność ze stanowiska operatora tej normy, którego stosowanie nie stanowi podstawy do przyznania domniemanej zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, określonymi w pkt 1.2.2 i 3.2.1 załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE.
CENEN 474-2:2006+A1:2008

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Część 2: Wymagania dotyczące spycharek ciągnikowych

8.9.2009
CENEN 474-3:2006+A1:2009

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Część 3: Wymagania dotyczące ładowarek

8.9.2009
CENEN 474-4:2006+A2:2012

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Część 4: Wymagania dotyczące koparko-ładowarek

23.3.2012
CENEN 474-5:2006+A3:2013

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Część 5: Wymagania dotyczące koparek hydraulicznych

28.11.2013EN 474-5:2006

+A1:2009+A2:2012

Przypis 2.1

31.1.2014
CENEN 474-6:2006+A1:2009

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Część 6: Wymagania dotyczące wywrotek

8.9.2009
CENEN 474-7:2006+A1:2009

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Część 7: Wymagania dotyczące zgarniarek

8.9.2009
CENEN 474-8:2006+A1:2009

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Część 8: Wymagania dotyczące równiarek

8.9.2009
CENEN 474-9:2006+A1:2009

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Część 9: Wymagania dotyczące układarek rur

8.9.2009
CENEN 474-10:2006+A1:2009

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Część 10: Wymagania dotyczące koparek do rowów

8.9.2009
CENEN 474-11:2006+A1:2008

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Część 11: Wymagania dotyczące ugniatarek

8.9.2009
CENEN 474-12:2006+A1:2008

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Część 12: Wymagania dotyczące koparek linowych

8.9.2009
CENEN 500-1:2006+A1:2009

Przejezdne maszyny drogowe - Bezpieczeństwo - Część 1: Wymagania ogólne

26.5.2010
CENEN 500-2:2006+A1:2008

Przejezdne maszyny drogowe - Bezpieczeństwo - Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące frezarek do nawierzchni drogowych

8.9.2009
CENEN 500-3:2006+A1:2008

Przejezdne maszyny drogowe - Bezpieczeństwo - Część 3: Wymagania szczegółowe dotyczące maszyn do stabilizacji gruntu i maszyn do recyklingu

8.9.2009
CENEN 500-4:2011

Przejezdne maszyny drogowe - Bezpieczeństwo - Część 4: Wymagania szczegółowe dotyczące maszyn do zagęszczania

20.7.2011EN 500-4:2006 +A1:2009

Przypis 2.1

31.8.2011
CENEN 500-6:2006+A1:2008

Przejezdne maszyny drogowe - Bezpieczeństwo - Część 6: Wymagania szczegółowe dotyczące układarek

8.9.2009
CENEN 528:2008

Układnice - Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009
CENEN 536:2015

Maszyny drogowe - Wytwórnie mieszanek do materiałów stosowanych do budowy dróg - Wymagania bezpieczeństwa

15.1.2016
CENEN 609-1:2017

Maszyny rolnicze i leśne - Bezpieczeństwo łuparek do drewna - Część 1: Łuparki klinowe

Pierwsza publikacjaEN 609-1:1999 +A2:2009

Przypis 2.1

30.6.2018
CENEN 609-2:1999+A1:2009

Maszyny rolnicze i leśne - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące łuparek do drewna - Część 2: Łuparki śrubowe

18.12.2009
CENEN 617:2001+A1:2010

Urządzenia i systemy transportu ciągłego - Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do magazynowania materiałów masowych w silosach, zasobnikach, zbiornikach i lejach samowyładowczych

8.4.2011
CENEN 618:2002+A1:2010

Urządzenia i systemy transportu ciągłego - Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do transportu materiałów masowych z wyłączeniem przenośników taśmowych stałych

8.4.2011
CENEN 619:2002+A1:2010

Urządzenia i systemy transportu ciągłego - Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do transportu mechanicznego ładunków jednostkowych

8.4.2011
CENEN 620:2002+A1:2010

Urządzenia i systemy transportu ciągłego - Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące przenośników taśmowych stałych do transportu materiałów masowych

8.4.2011
CENEN 676:2003+A2:2008

Automatyczne palniki z wymuszonym nadmuchem do paliw gazowych

8.9.2009
EN 676:2003+A2:2008/AC:2008
CENEN 690:2013

Maszyny rolnicze - Rozrzutniki obornika -

Bezpieczeństwo

11.4.2014EN 690:1994 +A1:2009

Przypis 2.1

30.4.2014
CENEN 692:2005+A1:2009

Obrabiarki - Prasy mechaniczne - Bezpieczeństwo

8.9.2009
CENEN 693:2001+A2:2011

Obrabiarki - Bezpieczeństwo - Prasy hydrauliczne

18.11.2011EN 693:2001 +A1:2009

Przypis 2.1

31.3.2012
CENEN 703:2004+A1:2009

Maszyny rolnicze - Maszyny do załadunku, mieszania i/lub rozdrabniania oraz zadawania kiszonki - Bezpieczeństwo

18.12.2009
CENEN 706:1996+A1:2009

Maszyny rolnicze - Maszyny do przycinania

pędów winorośli - Bezpieczeństwo

18.12.2009
CENEN 707:1999+A1:2009

Maszyny rolnicze - Wozy asenizacyjne - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

18.12.2009
CENEN 709:1997+A4:2009

Maszyny rolnicze i leśne - Ciągniki jednoosiowe z glebogryzarką i glebogryzarki silnikowe, prowadzone przez operatora pieszego - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

26.5.2010EN 709:1997 +A2:2009

Przypis 2.1

31.12.2010
EN 709:1997+A4:2009/AC:2012
CENEN 710:1997+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dla odlewniczych maszyn i urządzeń do wykonywania form i rdzeni oraz wyposażenia towarzyszącego

20.10.2010
EN 710:1997+A1:2010/AC:2012
CENEN 741:2000+A1:2010

Urządzenia i systemy transportu ciągłego - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące instalacji i elementów transportu pneumatycznego materiałów masowych

8.4.2011
CENEN 746-1:1997+A1:2009

Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych - Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń przemysłowych do procesów cieplnych

18.12.2009
CENEN 746-2:2010

Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa systemów spalania i układów paliwowych

20.10.2010
CENEN 746-3:1997+A1:2009

Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych - Część 3: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa wytwarzania i stosowania atmosfer gazowych

8.9.2009
CENEN 786:1996+A2:2009

Maszyny ogrodnicze - Elektryczne przycinarki trawnikowe prowadzone przez operatora i ręczne oraz krawędziarki trawnikowe - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

18.12.2009
CENEN 792-13:2000+A1:2008

Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 13: Narzędzia do wbijania elementów złącznych

8.9.2009
CENEN 809:1998+A1:2009

Pompy i zespoły pompowe do cieczy - Ogólne wymagania bezpieczeństwa

18.12.2009
EN 809:1998+A1:2009/AC:2010
CENEN 818-1:1996+A1:2008

Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków - Bezpieczeństwo - Część 1: Ogólne warunki odbioru

8.9.2009
CENEN 818-2:1996+A1:2008

Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków - Bezpieczeństwo - Część 2: Łańcuch średnio dokładny o ogniwach krótkich do zawiesi łańcuchowych - Klasa 8

8.9.2009
CENEN 818-3:1999+A1:2008

Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków - Bezpieczeństwo - Część 3: Średnio dokładny łańcuch do zawiesi łańcuchowych - Klasa 4

8.9.2009
CENEN 818-4:1996+A1:2008

Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków - Bezpieczeństwo - Część 4: Zawiesia łańcuchowe - Klasa 8

8.9.2009
CENEN 818-5:1999+A1:2008

Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków - Bezpieczeństwo - Część 5: Zawiesia łańcuchowe - Klasa 4

8.9.2009
CENEN 818-6:2000+A1:2008

Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków - Bezpieczeństwo - Część 6: Zawiesia łańcuchowe - Informacje dotyczące użytkowania i konserwacji podawane przez wytwórcę

8.9.2009
CENEN 818-7:2002+A1:2008

Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków - Bezpieczeństwo - Część 7: Dokładny łańcuch dźwignicy - Klasa T (Typy T, DAT i DT)

8.9.2009
CENEN 848-1:2007+A2:2012

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Frezarki jednostronne - Część 1: Frezarki dolnowrzecionowe jednowrzecionowe pionowe

15.11.2012EN 848-1:2007 +A1:2009

Przypis 2.1

31.3.2013
CENEN 848-2:2007+A2:2012

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Frezarki jednostronne - Część 2: Frezarki górnowrzecionowe jednowrzecionowe z podawaniem ręcznym/wbudowanym mechanizmem posuwowym

15.11.2012EN 848-2:2007 +A1:2009

Przypis 2.1

31.3.2013
CENEN 848-3:2012

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Frezarki jednostronne - Część 3: Wiertarki i frezarki sterowane numerycznie

5.4.2013EN 848-3:2007 +A2:2009

Przypis 2.1

30.4.2013
CENEN 859:2007+A2:2012

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Strugarki wyrówniarki z ręcznym posuwem

24.8.2012EN 859:2007 +A1:2009

Przypis 2.1

31.12.2012
CENEN 860:2007+A2:2012

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Jednostronne strugarki grubiarki

24.8.2012EN 860:2007 +A1:2009

Przypis 2.1

31.12.2012
CENEN 861:2007+A2:2012

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Strugarki wyrówniarko-grubiarki

24.8.2012EN 861:2007 +A1:2009

Przypis 2.1

31.12.2012
CENEN 869:2006+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dla stanowisk do ciśnieniowego odlewania metali

8.9.2009
CENEN 908:1999+A1:2009

Maszyny rolnicze i leśne - Deszczujące maszyny bębnowe - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

18.12.2009
CENEN 909:1998+A1:2009

Maszyny rolnicze i leśne - Maszyny deszczujące typu obrotowego i frontalnego - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

18.12.2009
CENEN 930:1997+A2:2009

Maszyny do produkcji wyrobów obuwniczych ze skóry i imitacji skóry - Maszyny do ścierania, szlifowania, polerowania i frezowania - Wymagania bezpieczeństwa

18.12.2009
CENEN 931:1997+A2:2009

Maszyny do produkcji obuwia - Ćwiekarki -

Wymagania bezpieczeństwa

18.12.2009
CENEN 940:2009+A1:2012

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Obrabiarki kombinowane

5.6.2012EN 940:2009

Przypis 2.1

31.8.2012
CENEN 957-6:2010+A1:2014

Stacjonarny sprzęt treningowy - Część 6: Bieżnie ruchome, dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań

13.2.2015
CENEN 972:1998+A1:2010

Maszyny garbarskie - Maszyny walcowe - Wymagania bezpieczeństwa

8.4.2011
EN 972:1998+A1:2010/AC:2011
CENEN 1010-1:2004+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru - Część 1: Wymagania wspólne

8.4.2011
CENEN 1010-2:2006+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru - Część 2: Maszyny poligraficzne i maszyny do lakierowania oraz urządzenia do prasowania wstępnego

8.4.2011
CENEN 1010-3:2002+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru - Część 3: Krajarki

18.12.2009
CENEN 1010-4:2004+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru - Część 4: Maszyny introligatorskie, maszyny do przetwarzania papieru i maszyny wykończające

18.12.2009
CENEN 1012-1:2010

Sprężarki i pompy próżniowe - Wymagania

bezpieczeństwa - Część 1: Sprężarki powietrza

8.4.2011
CENEN 1012-2:1996+A1:2009

Sprężarki i pompy próżniowe - Wymagania

bezpieczeństwa - Część 2: Pompy próżniowe

18.12.2009
CENEN 1012-3:2013

Sprężarki i pompy próżniowe - Wymagania

bezpieczeństwa - Część 3: Sprężarki procesowe

11.4.2014
CENEN 1028-1:2002+A1:2008

Pompy pożarnicze - Pompy pożarnicze odśrodkowe z urządzeniem zasysającym - Część 1: Klasyfikacja - Wymagania ogólne i dotyczące bezpieczeństwa

8.9.2009
CENEN 1028-2:2002+A1:2008

Pompy pożarnicze - Pompy pożarnicze odśrodkowe z urządzeniem zasysającym - Część 2: Weryfikacja wymagań ogólnych i dotyczących bezpieczeństwa

8.9.2009
CENEN 1034-1:2000+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i wykończania papieru - Część 1: Wymagania ogólne

26.5.2010
CENEN 1034-2:2005+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru - Część 2: Korowarki bębnowe

26.5.2010
CENEN 1034-3:2011

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru - Część 3: Przewijarki i przewijarko-krajarki

29.2.2012EN 1034-3:1999 +A1:2009

Przypis 2.1

30.6.2012
CENEN 1034-4:2005+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru - Część 4: Rozwłókniacze i ich urządzenia załadowcze

26.5.2010
CENEN 1034-5:2005+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru - Część 5: Przekrawacze poprzeczne

26.5.2010
CENEN 1034-6:2005+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru - Część 6: Kalander

26.5.2010
CENEN 1034-7:2005+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru - Część 7: Kadzie

26.5.2010
CENEN 1034-8:2012

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru - Część 8: Urządzenia rozwłókniające

5.6.2012
CENEN 1034-13:2005+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru - Część 13: Maszyny do zdejmowania odrutowania z bel i z zespołów bel

26.5.2010
CENEN 1034-14:2005+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru - Część 14: Rozcinarka rol

26.5.2010
CENEN 1034-16:2012

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru - Część 16: Maszyny do produkcji papieru i tektury

5.6.2012
CENEN 1034-17:2012

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru - Część 17: Maszyny do produkcji bibułki tissue

15.11.2012
CENEN 1034-21:2012

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru - Część 21: Maszyny do powlekania

15.11.2012
CENEN 1034-22:2005+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru - Część 22: Ścieraki

26.5.2010
CENEN 1034-26:2012

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru - Część 26: Pakowarki zwojów

24.8.2012
CENEN 1034-27:2012

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru - Część 27: Układy do transportu zwojów

15.11.2012
CENEN 1114-1:2011

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Wytłaczarki i linie wytłaczarskie - Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące wytłaczarek

29.2.2012
CENEN 1114-3:2001+A1:2008

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Wytłaczarki i linie wytłaczarskie - Część 3: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące odciągów

8.9.2009
CENEN 1175-1:1998+A1:2010

Wózki jezdniowe - Bezpieczeństwo - Wymagania elektryczne - Specjalne wymagania dotyczące wózków akumulatorowych

8.4.2011
CENEN 1175-2:1998+A1:2010

Wózki jezdniowe - Bezpieczeństwo - Wymagania elektryczne - Specjalne wymagania dotyczące wózków o napędzie spalinowym

8.4.2011
CENEN 1175-3:1998+A1:2010

Wózki jezdniowe - Bezpieczeństwo - Wymagania elektryczne - Specjalne wymagania dotyczące elektrycznych układów napędowych w wózkach z silnikiem spalinowym

8.4.2011
CENEN 1218-1:1999+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Czopiarki - Część 1: Jednostronne czopiarki ze stołem przesuwnym

18.12.2009
CENEN 1218-2:2004+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Czopiarki - Część 2: Czopiarki dwustronne i/lub formatyzerki z gąsienicowym mechanizmem posuwowym

8.9.2009
CENEN 1218-3:2001+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Czopiarki - Część 3: Czopiarki jednostronne z posuwem ręcznym i stołem przesuwnym do cięcia drewna budowlanego

8.9.2009
CENEN 1218-5:2004+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Czopiarki - Część 5: Jednostronne formatyzerki ze stołem stałym i rolkowym lub gąsienicowym mechanizmem posuwowym

18.12.2009
CENEN 1247:2004+A1:2010

Maszyny odlewnicze - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące kadzi, urządzeń do zalewania, maszyn do odlewania odśrodkowego, ciągłego i półciągłego

8.4.2011
CENEN 1248:2001+A1:2009

Maszyny odlewnicze - Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń do oczyszczania strumieniowo-ściernego

8.9.2009
CENEN 1265:1999+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Procedura badania

hałasu maszyn i urządzeń odlewniczych

8.9.2009
CENEN 1374:2000+A1:2010

Maszyny rolnicze - Wybieraki stacjonarne w silosach okrągłych - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

20.10.2010
CENEN 1398:2009

Mostki ładunkowe - Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009
CENEN 1417:2014

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Walcarki dwuwalcowe - Wymagania bezpieczeństwa

15.1.2016EN 1417:1996 +A1:2008

Przypis 2.1

31.12.2016
CENEN 1459:1998+A3:2012

Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Wózki

jezdniowe napędzane ze zmiennym wysięgiem

23.3.2012
CENEN 1459-2:2015

Wózki terenowe - Wymagania bezpieczeństwa i sprawdzanie - Część 2: Wózki z obrotowym masztem o zmiennym wysięgu

15.1.2016
CENEN 1492-1:2000+A1:2008

Zawiesia tekstylne - Bezpieczeństwo - Część 1: Zawiesia pasowe płaskie tkane z włókien syntetycznych, ogólnego przeznaczenia

8.9.2009
CENEN 1492-2:2000+A1:2008

Zawiesia tekstylne - Bezpieczeństwo - Część 2: Zawiesia o obwodzie zamkniętym z włókien syntetycznych, ogólnego przeznaczenia

8.9.2009
CENEN 1492-4:2004+A1:2008

Zawiesia włókienne - Bezpieczeństwo - Część 4: Zawiesia włókienne ogólnego przeznaczenia z naturalnych i syntetycznych lin włókiennych

8.9.2009
CENEN 1493:2010 Podnośniki pojazdów8.4.2011EN 1493:1998 +A1:2008

Przypis 2.1

4.8.2011
CENEN 1494:2000+A1:2008

Podnośniki przejezdne lub przesuwne i urządzenia podnoszące pokrewne

8.9.2009
CENEN 1495:1997+A2:2009

Podesty ruchome - Podesty ruchome masztowe samowznoszące

18.12.2009
EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010
Ostrzeżenie: Niniejsza publikacja nie dotyczy ppkt 5.3.2.4, 7.1.2.12 akapit ostatni, tabeli 8 i pozycji 9 normy EN 1495:1997, w odniesieniu, do których nie przyznaje ona domniemania zgodności z przepisami dyrektywy 2006/42/WE.
CENEN 1501-1:2011+A1:2015

Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników - Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa - Część 1: Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników, ładowane z tyłu

15.1.2016EN 1501-1:2011 Przypis 2.129.2.2016
CENEN 1501-2:2005+A1:2009

Pojazdy do usuwania odpadów i związane z nimi mechanizmy załadowcze - Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa - Część 2: Pojazdy do usuwania odpadów, ładowane z boku

29.12.2009
CENEN 1501-3:2008

Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników i związane z nimi mechanizmy załadowcze - Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa - Część 3: Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników, ładowane z przodu

8.9.2009
CENEN 1501-4:2007

Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników i związane z nimi mechanizmy załadowcze - Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa - Część 4: Procedura pomiaru hałasu dla pojazdów do usuwania odpadów z pojemników

8.9.2009
CENEN 1501-5:2011

Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników - Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa - Część 5: Mechanizmy załadowcze do pojazdów do usuwania odpadów z pojemników

18.11.2011EN 1501-1:1998 +A2:2009

Przypis 2.1

29.2.2012
CENEN 1526:1997+A1:2008

Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Dodatkowe wymagania dotyczące funkcji automatycznych w wózkach

8.9.2009
CENEN 1539:2015

Suszarki i piece, w których są uwalniane substancje łatwopalne - Wymagania bezpieczeństwa

13.5.2016EN 1539:2009

Przypis 2.1

30.4.2016
CENEN 1547:2001+A1:2009

Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych - Sposoby badania hałasu urządzeń przemysłowych do procesów cieplnych wraz z pomocniczymi urządzeniami transportu

8.9.2009
CENEN 1550:1997+A1:2008

Bezpieczeństwo obrabiarek - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa w koncepcji i konstrukcji uchwytów do mocowania przedmiotów obrabianych

8.9.2009
CENEN 1554:2012

Taśmy przenośnikowe - Badanie tarcia na bębnie

24.8.2012
CENEN 1570-1:2011+A1:2014 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące podnośników stołowych - Część 1: Podnośniki stołowe obsługujące nie więcej niż dwa stałe przystanki13.5.2016EN 1570-1:2011 Przypis 2.1Data tej publikacji
CENEN 1570-2:2016

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące podnośników stołowych - Część 2: Podnośniki stołowe obsługujące więcej niż 2 stałe przystanki w budynku, do podnoszenia ładunków z prędkością pionową nieprzekraczającą 0,15 m/s

Pierwsza publikacja
CENEN 1612-1:1997+A1:2008 Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Maszyny do formowania reaktywnego - Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące zespołów dozujących i mieszających8.9.2009
CENEN 1672-2:2005+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Pojęcia podstawowe - Część 2: Wymagania z zakresu higieny

8.9.2009
CENEN 1673:2000+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Piece obrotowe - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010
CENEN 1674:2015

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Wałkowarki do ciasta - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

15.1.2016EN 1674:2000 +A1:2009

Przypis 2.1

31.3.2016
CENEN 1677-1:2000+A1:2008

Części składowe zawiesi - Bezpieczeństwo -

Część 1: Elementy stalowe kute, klasa 8

8.9.2009
CENEN 1677-2:2000+A1:2008

Części składowe zawiesi - Bezpieczeństwo - Część 2: Haki do podnoszenia stalowe kute, z zapadką, klasa 8

8.9.2009
CENEN 1677-3:2001+A1:2008

Części składowe zawiesi - Bezpieczeństwo - Część 3: Haki stalowe kute, z klamrą zabezpieczającą - Klasa 8

8.9.2009
CENEN 1677-4:2000+A1:2008

Części składowe zawiesi - Bezpieczeństwo -

Część 4: Ogniwa, klasa 8

8.9.2009
CENEN 1677-5:2001+A1:2008

Części składowe zawiesi - Bezpieczeństwo - Część 5: Haki do podnoszenia stalowe kute, z zapadką - Klasa 4

8.9.2009
CENEN 1677-6:2001+A1:2008

Części składowe zawiesi - Bezpieczeństwo -

Część 6: Ogniwa - Klasa 4

8.9.2009
CENEN 1678:1998+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Krajalnice warzyw - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010
CENEN 1679-1:1998+A1:2011

Silniki spalinowe tłokowe - Bezpieczeństwo -

Częś 1: Silniki o zapłonie samoczynnym

20.7.2011
CENEN 1710:2005+A1:2008

Urządzenia i podzespoły przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych

8.9.2009
EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010
CENEN 1755:2000+A2:2013

Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Praca w atmosferach potencjalnie wybuchowych - Użytkowanie w gazie palnym, oparach, mgle i pyle

28.11.2013EN 1755:2000 +A1:2009

Przypis 2.1

28.11.2013
CENEN 1756-1:2001+A1:2008

Podesty ruchome załadowcze - Platformy podnoszące instalowane na pojazdach kołowych - Wymagania bezpieczeństwa - Część 1: Podesty ruchome załadowcze towarowe

8.9.2009
CENEN 1756-2:2004+A1:2009

Podesty ruchome załadowcze - Platformy podnoszące instalowane na pojazdach kołowych - Wymagania bezpieczeństwa - Część 2: Podesty ruchome załadowcze osobowe

18.12.2009
CENEN 1777:2010

Podnośniki hydrauliczne (PH) dla straży pożarnej - Wymagania bezpieczeństwa i badania

26.5.2010EN 1777:2004 +A1:2009

Przypis 2.1

30.9.2010
CENEN 1804-1:2001+A1:2010 Maszyny dla górnictwa podziemnego - Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej - Część 1: Sekcje obudowy i wymagania ogólne26.5.2010
CENEN 1804-2:2001+A1:2010 Maszyny dla górnictwa podziemnego - Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej - Część 2: Stojaki i pozostałe siłowniki26.5.2010
CENEN 1804-3:2006+A1:2010 Maszyny dla górnictwa podziemnego - Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej - Część 3: Hydrauliczne układy sterowania26.5.2010
CENEN 1807-1:2013

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki taśmowe - Część 1: Pilarki taśmowe stolarskie i rozdzielcze

28.11.2013EN 1807:1999 +A1:2009

Przypis 2.1

28.11.2013
CENEN 1807-2:2013

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki taśmowe - Część 2: Pilarki taśmowe do kłód

28.11.2013EN 1807:1999 +A1:2009

Przypis 2.1

28.11.2013
CENEN 1808:2015

Podesty ruchome wiszące - Obliczenia projektowe, kryteria stateczności, budowa - Badania i próby

13.5.2016EN 1808:1999 +A1:2010

Przypis 2.1

13.5.2016
CENEN 1829-1:2010

Wysokociśnieniowe maszyny wodne strumieniowe - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa - Część 1: Maszyny

26.5.2010
CENEN 1829-2:2008

Wysokociśnieniowe myjki - Wysokociśnieniowe maszyny wodne strumieniowe - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa - Część 2: Węże, przewody rurowe z węży oraz połączenia do wysokociśnieniowych myjek, wysokociśnieniowych maszyn wodnych strumieniowych oraz mas

8.9.2009
EN 1829-2:2008/AC:2011
CENEN 1845:2007

Maszyny do produkcji obuwia - Maszyny do formowania obuwia - Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009
CENEN 1846-2:2009+A1:2013

Samochody pożarnicze - Część 2: Wymagania ogólne - Bezpieczeństwo i parametry

28.11.2013EN 1846-2:2009 Przypis 2.128.11.2013
CENEN 1846-3:2013

Samochody pożarnicze - Część 3: Wyposażenie zamontowane na stałe - Bezpieczeństwo i parametry

28.11.2013EN 1846-3:2002 +A1:2008

Przypis 2.1

31.1.2014
CENEN 1853:1999+A1:2009

Maszyny rolnicze - Przyczepy wywrotki - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

18.12.2009
CENEN 1870-3:2001+A1:2009 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 3: Pilarki górnowrzecionowe do cięcia poprzecznego oraz kombinowane pilarki górnowrzecionowe do cięcia poprzecznego/pilarki tarczowe stołowe8.9.2009
CENEN 1870-4:2012

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 4: Pilarki wielopiłowe do cięcia wzdłużnego z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

5.6.2012EN 1870-4:2001 +A1:2009

Przypis 2.1

30.9.2012
CENEN 1870-5:2002+A2:2012

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 5: Kombinowane pilarki tarczowe stołowe/pilarki dolnowrzecionowe do cięcia poprzecznego

15.11.2012EN 1870-5:2002 +A1:2009

Przypis 2.1

31.3.2013
CENEN 1870-6:2002+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 6: Pilarki do drewna opałowego oraz kombinowane pilarki do drewna opałowego/pilarki tarczowe stołowe z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

18.12.2009
CENEN 1870-7:2012

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 7: Pilarki jednopiłowe do kłód z wbudowanym mechanizmem posuwowym stołu i ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

5.4.2013EN 1870-7:2002 +A1:2009

Przypis 2.1

30.4.2013
CENEN 1870-8:2012

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 8: Pilarki wzdłużne jednopiłowe z mechanicznym przesuwem zespołu piłującego, z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

5.4.2013EN 1870-8:2001 +A1:2009

Przypis 2.1

31.5.2013
CENEN 1870-9:2012

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 9: Pilarki dwupiłowe do cięcia poprzecznego, z wbudowanym mechanizmem posuwowym i ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

15.11.2012EN 1870-9:2000 +A1:2009

Przypis 2.1

31.3.2013
CENEN 1870-10:2013

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 10: Jednopiłowe, automatyczne i półautomatyczne pilarki dolnowrzecionowe poprzeczne

28.11.2013EN 1870-10:2003 +A1:2009

Przypis 2.1

30.11.2013
CENEN 1870-11:2013

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 11: Jednopiłowe półautomatyczne i automatyczne poziome pilarki do cięcia poprzecznego (pilarki ramieniowe)

11.4.2014EN 1870-11:2003 +A1:2009

Przypis 2.1

30.4.2014
CENEN 1870-12:2013

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 12: Pilarki wahadłowe poprzeczne

11.4.2014EN 1870-12:2003 +A1:2009

Przypis 2.1

30.4.2014
CENEN 1870-13:2007+A2:2012 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 13: Poziome pilarki do płyt z belką dociskową5.6.2012EN 1870-13:2007 +A1:2009

Przypis 2.1

30.9.2012
CENEN 1870-14:2007+A2:2012

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 14: Pionowe pilarki do płyt

5.6.2012EN 1870-14:2007 +A1:2009

Przypis 2.1

30.9.2012
CENEN 1870-15:2012

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 15: Wielopiłowe pilarki do cięcia poprzecznego z wbudowanym mechanizmem posuwowym przedmiotu obrabianego i ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

5.4.2013EN 1870-15:2004 +A1:2009

Przypis 2.1

30.4.2013
CENEN 1870-16:2012

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 16: Dwupiłowe pilarki do wykonywania uciosów

5.4.2013EN 1870-16:2005 +A1:2009

Przypis 2.1

30.4.2013
CENEN 1870-17:2012+A1:2015

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 17: Jednopiłowe, z posuwem ręcznym, poziome pilarki do cięcia poprzecznego (pilarki ramieniowe z posuwem ręcznym)

13.5.2016EN 1870-17:2012 Przypis 2.1Data tej publikacji
CENEN 1870-18:2013

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 18: Pilarki formatowe

28.11.2013EN 1870-1:2007 +A1:2009

Przypis 2.1

28.11.2013
CENEN 1870-19:2013

Bezpieczeństwo maszyn do obróbki drewna -

Pilarki tarczowe - Część 19: Pilarki tarczowe

stołowe (z lub bez stołu przesuwnego) i pilarki

budowlane

11.4.2014EN 1870-1:2007 +A1:2009

Przypis 2.1

31.5.2014
CENEN 1889-1:2011

Maszyny dla górnictwa podziemnego - Podziemne maszyny samobieżne - Bezpieczeństwo - Część 1: Pojazdy oponowe

18.11.2011
CENEN 1889-2:2003+A1:2009

Maszyny dla górnictwa podziemnego - Podziemne maszyny samobieżne - Bezpieczeństwo - Część 2: Lokomotywy szynowe

8.9.2009
CENEN 1915-1:2013

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania ogólne - Część 1: Podstawowe wymagania bezpieczeństwa

28.11.2013EN 1915-1:2001 +A1:2009

Przypis 2.1

28.11.2013
CENEN 1915-2:2001+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania ogólne - Część 2: Wymagania dotyczące stateczności i wytrzymałości, obliczenia i metody badań

8.9.2009
CENEN 1915-3:2004+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania ogólne - Część 3: Metody pomiaru i redukcja drgań

8.9.2009
CENEN 1915-4:2004+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania ogólne - Część 4: Metody pomiaru hałasu i jego redukcja

8.9.2009
CENEN 1953:2013

Urządzenia do rozpylania i natryskiwania materiałów powłokowych - Wymagania bezpieczeństwa

28.11.2013EN 1953:1998 +A1:2009

Przypis 2.1

31.3.2014
CENEN 1974:1998+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Krajalnice - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

18.12.2009
CENEN ISO 2151:2008

Akustyka - Zasady badania hałasu emitowanego przez sprężarki i pompy próżniowe - Metoda techniczna (klasa 2) (ISO 2151:2004)

8.9.2009
CENEN ISO 2860:2008

Maszyny do robót ziemnych - Minimalne

wymiary dostępu (ISO 2860:1992)

8.9.2009
CENEN ISO 2867:2011

Maszyny do robót ziemnych - Dojścia (ISO

2867:2011)

18.11.2011EN ISO 2867:2008 Przypis 2.131.7.2014
CENEN ISO 3164:2013

Maszyny do robót ziemnych - Laboratoryjna ocena konstrukcji chroniących operatora - Wymagania dotyczące przestrzeni chronionej (ISO 3164:2013)

28.11.2013EN ISO 3164:2008 Przypis 2.130.11.2013
CENEN ISO 3266:2010

Śruby oczkowe klasy 4 do podnoszenia ogólnego przeznaczenia (ISO 3266:2010)

20.10.2010
EN ISO 3266:2010/A1:201513.5.2016Przypis 330.6.2016
CENEN ISO 3411:2007

Maszyny do robót ziemnych - Wymiary operatorów i minimalna przestrzeń wokół operatora (ISO 3411:2007)

8.9.2009
CENEN ISO 3449:2008

Maszyny do robót ziemnych - Konstrukcje

chroniące przed spadającymi przedmiotami -

Wymagania i badania laboratoryjne (ISO

3449:2005)

8.9.2009
CENEN ISO 3450:2011

Maszyny do robót ziemnych - Maszyny na

kołach lub na gąsienicach gumowych do jazdy z dużą prędkością - Układy oraz wymagania i metody badań układów hamulcowych (ISO 3450:2011)

29.2.2012EN ISO 3450:2008 Przypis 2.131.5.2012
CENEN ISO 3457:2008

Maszyny do robót ziemnych - Osłony - Definicje

i wymagania (ISO 3457:2003)

8.9.2009
CENEN ISO 3471:2008

Maszyny do robót ziemnych - Konstrukcje chroniące przy przewróceniu się maszyny - Badania laboratoryjne i wymagania techniczne (ISO 3471:2008)

8.9.2009
CENEN ISO 3691-1:2015

Wózki jezdniowe - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie - Część 1: Wózki jezdniowe napędzane, z operatorem, wózki ze zmiennym wysięgiem i wózki o dużym udźwigu (ISO 3691-1:2011)

15.1.2016EN ISO 3691-1:2012 Przypis 2.131.1.2016
EN ISO 3691-1:2015/AC:2016
CENEN ISO 3691-5:2014

Wózki jezdniowe - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie - Część 5: Wózki jezdniowe ręczne (ISO 3691-5:2014)

11.7.2014EN ISO 3691-5:2009 Przypis 2.131.8.2014
EN ISO 3691-5:2014/AC:2014
CENEN ISO 3691-6:2015

Wózki jezdniowe - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie - Część 6: Obciążenie i personel transportowy (ISO 3691-6:2013)

13.5.2016EN ISO 3691-6:2013 Przypis 2.113.5.2016
EN ISO 3691-6:2015/AC:2016
CENEN ISO 4254-1:2015

Maszyny rolnicze - Bezpieczeństwo - Część 1: Wymagania ogólne (ISO 4254-1:2013)

13.5.2016EN ISO 4254-1:2013 Przypis 2.113.5.2016
CENEN ISO 4254-5:2009

Maszyny rolnicze - Bezpieczeństwo - Część 5: Maszyny uprawowe z aktywnymi zespołami roboczymi (ISO 4254-5:2008)

26.5.2010
EN ISO 4254-5:2009/AC:2011
CENEN ISO 4254-6:2009

Maszyny rolnicze - Bezpieczeństwo - Część 6: Opryskiwacze i maszyny do nawożenia płynnymi nawozami mineralnymi (ISO 4254-6:2009)

26.5.2010
EN ISO 4254-6:2009/AC:2010
CENEN ISO 4254-7:2009

Maszyny rolnicze - Bezpieczeństwo - Część 7: Kombajny zbożowe, kombajny zielonkowe i kombajny do zbioru bawełny (ISO 4254-7:2008)

26.5.2010
EN ISO 4254-7:2009/AC:2010
CENEN ISO 4254-10:2009

Maszyny rolnicze - Bezpieczeństwo - Część 5: Maszyny uprawowe z aktywnymi zespołami roboczymi (ISO 4254-10:2009)

26.5.2010
EN ISO 4254-10:2009/AC:2010
CENEN ISO 4254-11:2010

Maszyny rolnicze - Bezpieczeństwo - Część 11:

Prasy zbierające (ISO 4254-11:2010)

8.4.2011EN 704:1999 +A1:2009

Przypis 2.1

30.6.2011
CENEN ISO 4254-12:2012

Maszyny rolnicze - Bezpieczeństwo - Część 12: Kosiarki rotacyjne dyskowe i bębnowe oraz kosiarki bijakowe (ISO 4254-12:2012)

24.8.2012EN 745:1999 +A1:2009

Przypis 2.1

31.12.2012
CENEN ISO 4254-14:2016

Maszyny rolnicze - Bezpieczeństwo - Część 14: Owijarki bel (ISO 4254-14:2016)

9.9.2016
CENEN ISO 5395-1:2013

Maszyny ogrodnicze - Kosiarki trawnikowe

z silnikiem spalinowym, bezpieczeństwo -

Część 1: Terminologia i badania wspólne (ISO 5395-1:2013)

28.11.2013EN 836:1997 +A4:2011

Przypis 2.1

30.9.2014
CENEN ISO 5395-2:2013

Maszyny ogrodnicze - Kosiarki trawnikowe z silnikiem spalinowym, bezpieczeństwo - Część 2: Kosiarki prowadzone przez operatora idącego (ISO 5395-2:2013)

28.11.2013EN 836:1997 +A4:2011

Przypis 2.1

30.9.2014
EN ISO 5395-2:2013/A1:2016Pierwsza publikacjaPrzypis 330.6.2017
CENEN ISO 5395-3:2013

Maszyny ogrodnicze - Kosiarki trawnikowe z silnikiem spalinowym, bezpieczeństwo - Część 3: Kosiarki kierowane przez operatora jadącego na maszynie (ISO 5395-3:2013)

28.11.2013EN 836:1997 +A4:2011

Przypis 2.1

30.9.2014
EN ISO 5395-3:2013/A1:2017Pierwsza publikacjaPrzypis 331.8.2017
CENEN ISO 5674:2009

Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne - Osłony wałów przegubowo-teleskopowych - Badania wytrzymałościowe i na zużycie oraz kryteria przyjęcia (ISO 5674:2004)

8.9.2009
CENEN ISO 6682:2008

Maszyny do robót ziemnych - Strefy wygody i zasięgu w odniesieniu do elementów sterowniczych

8.9.2009
CENEN ISO 6683:2008

Maszyny do robót ziemnych - Pasy bezpieczeństwa i ich kotwiczenie - Wymagania i badania (ISO 6683:2005)

8.9.2009
CENEN ISO 7096:2008

Maszyny do robót ziemnych - Ocena laboratoryjna drgań mechanicznych na siedzisku operatora (ISO 7096:2000)

8.9.2009
EN ISO 7096:2008/AC:2009
CENEN ISO 8230-1:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn do czyszczenia chemicznego - Część 1: Wspólne wymagania bezpieczeństwa (ISO 8230-1:2008)

8.9.2009
CENEN ISO 8230-2:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn do czyszczenia chemicznego - Część 2: Maszyny do czyszczenia w perchloroetylenie (ISO 8230-2:2008)

8.9.2009
CENEN ISO 8230-3:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn do czyszczenia chemicznego - Część 3: Maszyny do czyszczenia w rozpuszczalnikach łatwopalnych (ISO 8230-3:2008)

8.9.2009
CENEN ISO 8528-13:2016

Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane silnikiem spalinowym tłokowym - Część 13: Bezpieczeństwo (ISO 8528-13:2016, Corrected version 2016-10-15)

9.9.2016EN 12601:2010 Przypis 2.130.6.2017
CENEN ISO 9902-1:2001

Maszyny włókiennicze - Przepisy dotyczące badań hałasu - Część 1: Wymagania ogólne (ISO 9902-1:2001)

18.12.2009
EN ISO 9902-1:2001/A1:200918.12.2009Przypis 328.12.2009
EN ISO 9902-1:2001/A2:201415.1.2016Przypis 329.2.2016
CENEN ISO 9902-2:2001

Maszyny włókiennicze - Przepisy dotyczące badań hałasu - Część 2: Maszyny przygotowawcze do przędzenia i maszyny do przędzenia (ISO 9902-2:2001)

18.12.2009
EN ISO 9902-2:2001/A1:200918.12.2009Przypis 328.12.2009
EN ISO 9902-2:2001/A2:201413.2.2015Przypis 313.2.2015
CENEN ISO 9902-3:2001

Maszyny włókiennicze - Przepisy dotyczące badań hałasu - Część 3: Maszyny do produkcji włóknin (ISO 9902-3:2001)

18.12.2009
EN ISO 9902-3:2001/A1:200918.12.2009Przypis 328.12.2009
EN ISO 9902-3:2001/A2:201413.2.2015Przypis 313.2.2015
CENEN ISO 9902-4:2001

Maszyny włókiennicze - Przepisy dotyczące badań hałasu - Część 4: Maszyny do przetwarzania przędzy i do wytwarzania wyrobów powroźniczych i lin (ISO 9902-4:2001)

18.12.2009
EN ISO 9902-4:2001/A1:200918.12.2009Przypis 328.12.2009
EN ISO 9902-4:2001/A2:201413.2.2015Przypis 313.2.2015
CENEN ISO 9902-5:2001

Maszyny włókiennicze - Przepisy dotyczące badań hałasu - Część 5: Maszyny przygotowawcze do tkania i dziania (ISO 9902-5:2001)

18.12.2009
EN ISO 9902-5:2001/A1:200918.12.2009Przypis 328.12.2009
EN ISO 9902-5:2001/A2:201413.2.2015Przypis 313.2.2015
CENEN ISO 9902-6:2001

Maszyny włókiennicze - Przepisy dotyczące badań hałasu - Część 6: Maszyny do wytwarzania tkanin i dzianin (ISO 9902-6:2001)

18.12.2009
EN ISO 9902-6:2001/A1:200918.12.2009Przypis 328.12.2009
EN ISO 9902-6:2001/A2:201413.2.2015Przypis 313.2.2015
CENEN ISO 9902-7:2001

Maszyny włókiennicze - Przepisy dotyczące badań hałasu - Część 7: Maszyny wykończalnicze (ISO 9902-7:2001)

18.12.2009
EN ISO 9902-7:2001/A1:200918.12.2009Przypis 328.12.2009
EN ISO 9902-7:2001/A2:201413.2.2015Przypis 313.2.2015
CENEN ISO 10218-1:2011

Roboty i urządzenia dla robotyki - Wymagania bezpieczeństwa - Część 1: Roboty przemysłowe (ISO 10218-1:2011)

18.11.2011EN ISO 10218-1:2008 Przypis 2.11.1.2013
CENEN ISO 10218-2:2011

Roboty do pracy w środowisku przemysłowym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 2: System robotowy i integracja (ISO 10218-2:2011)

18.11.2011
CENEN ISO 10472-1:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych - Część 1: Wymagania wspólne (ISO 10472-1:1997)

8.9.2009
CENEN ISO 10472-2:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych - Część 2: Pralnice i pralnico-wirówki (ISO 10472-2:1997)

8.9.2009
CENEN ISO 10472-3:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych - Część 3: Zespoły piorące ciągłego działania łącznie z maszynami składowymi (ISO 10472-3:1997)

8.9.2009
CENEN ISO 10472-4:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych - Część 4: Suszarki powietrzne (ISO 10472-4:1997)

8.9.2009
CENEN ISO 10472-5:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych - Część 5: Prasownice do wyrobów płaskich, wprowadzarki i składarki (ISO 10472-5:1997)

8.9.2009
CENEN ISO 10472-6:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych - Część 6: Prasy do prasowania i prasy do zgrzewania (ISO 10472-6:1997)

8.9.2009
CENEN ISO 10517:2009

Przycinarki do żywopłotów silnikowe, trzymane

w ręku - Bezpieczeństwo (ISO 10517:2009)

18.12.2009
EN ISO 10517:2009/A1:201328.11.2013Przypis 330.9.2014
CENEN ISO 10821:2005

Przemysłowe maszyny do szycia - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn do szycia, zespołów i układów do szycia (ISO 10821:2005)

18.12.2009
EN ISO 10821:2005/A1:200918.12.2009Przypis 328.12.2009
CENEN ISO 11102-1:2009

Silniki spalinowe tłokowe - Urządzenie rozruchu ręcznego - Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i próby (ISO 11102-1:1997)

18.12.2009
CENEN ISO 11102-2:2009

Silniki spalinowe tłokowe - Urządzenie rozruchu ręcznego - Część 2: Metoda sprawdzania kąta rozłączania (ISO 11102-2:1997)

8.9.2009
CENEN ISO 11111-1:2016

Maszyny włókiennicze - Wymagania bezpieczeństwa - Część 1: Wymagania wspólne (ISO 11111-1:2016)

Pierwsza publikacja30.11.2017
CENEN ISO 11111-2:2005

Maszyny włókiennicze - Wymagania bezpieczeństwa - Część 2: Maszyny przygotowawcze do przędzenia i przędzarki (ISO 11111-2:2005)

18.12.2009
EN ISO 11111-2:2005/A1:200918.12.2009Przypis 331.1.2010
EN ISO 11111-2:2005/A2:2016Pierwsza publikacjaPrzypis 3Data tej publikacji
CENEN ISO 11111-3:2005

Maszyny włókiennicze - Wymagania bezpieczeństwa - Część 3: Maszyny do produkcji włóknin (ISO 11111-3:2005)

18.12.2009
EN ISO 11111-3:2005/A1:200918.12.2009Przypis 331.1.2010
EN ISO 11111-3:2005/A2:2016Pierwsza publikacjaPrzypis 3Data tej publikacji
CENEN ISO 11111-4:2005

Maszyny włókiennicze - Wymagania bezpieczeństwa - Część 4: Maszyny do przetwarzania przędzy i maszyny do wytwarzania wyrobów powroźniczych i lin (ISO 11111-4:2005)

18.12.2009
EN ISO 11111-4:2005/A1:200918.12.2009Przypis 331.1.2010
EN ISO 11111-4:2005/A2:2016Pierwsza publikacjaPrzypis 3Data tej publikacji
CENEN ISO 11111-5:2005

Maszyny włókiennicze - Wymagania bezpieczeństwa - Część 5: Maszyny przygotowawcze do tkania i dziania (ISO 11111-5:2005)

18.12.2009
EN ISO 11111-5:2005/A1:200918.12.2009Przypis 331.1.2010
EN ISO 11111-5:2005/A2:2016Pierwsza publikacjaPrzypis 3Data tej publikacji
CENEN ISO 11111-6:2005

Maszyny włókiennicze - Wymagania bezpieczeństwa - Część 6: Maszyny do wytwarzania tkanin i dzianin (ISO 11111-6:2005)

18.12.2009
EN ISO 11111-6:2005/A1:200918.12.2009Przypis 331.1.2010
EN ISO 11111-6:2005/A2:2016Pierwsza publikacjaPrzypis 3Data tej publikacji
CENEN ISO 11111-7:2005

Maszyny włókiennicze - Wymagania bezpieczeństwa - Część 7: Maszyny wykończalnicze (ISO 11111-7:2005)

18.12.2009
EN ISO 11111-7:2005/A1:200918.12.2009Przypis 331.1.2010
EN ISO 11111-7:2005/A2:2016Pierwsza publikacjaPrzypis 3Data tej publikacji
CENEN ISO 11145:2016

Optyka i fotonika - Lasery I sprzęt laserowy -

Słownik i symbole (ISO 11145:2016)

9.9.2016EN ISO 11145:2008 Przypis 2.130.9.2016
CENEN ISO 11148-1:2011

Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 1: Narzędzia z napędem do montażu niegwintowanych mechanicznych elementów złącznych (ISO 11148-1:2011)

24.8.2012EN 792-1:2000 +A1:2008

Przypis 2.1

30.6.2012
CENEN ISO 11148-2:2011

Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 2: Przecinarki i zaciskarki (ISO/FDIS 11148-2:2011)

29.2.2012EN 792-2:2000 +A1:2008

Przypis 2.1

30.6.2012
CENEN ISO 11148-3:2012

Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 3: Wiertarki i gwinciarki (ISO 11148-3:2012)

5.4.2013EN ISO 11148-3:2010 Przypis 2.130.6.2013
CENEN ISO 11148-4:2012

Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 4: Nieobrotowe udarowe narzędzia z napędem (ISO 11148-4:2012)

5.4.2013EN ISO 11148-4:2010 Przypis 2.130.6.2013
CENEN ISO 11148-5:2011

Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 5: Wiertarki udarowe (ISO 11148-5:2011)

29.2.2012EN 792-5:2000 +A1:2008

Przypis 2.1

30.6.2012
CENEN ISO 11148-6:2012

Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 6: Narzędzia z napędem do montażu gwintowanych elementów złącznych (ISO 11148-6:2012)

5.4.2013EN ISO 11148-6:2010 Przypis 2.130.6.2013
CENEN ISO 11148-7:2012

Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 7: Szlifierki (ISO 11148-7:2012)

15.11.2012EN 792-7:2001 +A1:2008

Przypis 2.1

28.2.2013
CENEN ISO 11148-8:2011

Narzędzia z napędem nieelektrycznym- Wymagania bezpieczeństwa - Część 8: Szlifierki i polerki (ISO 11148-8:2011)

29.2.2012EN 792-8:2001 +A1:2008

Przypis 2.1

30.6.2012
CENEN ISO 11148-9:2011

Narzędzia z napędem nieelektrycznym- Wymagania bezpieczeństwa - Część 9: Szlifierki narzędziowe (ISO 11148-9:2011)

29.2.2012EN 792-9:2001 +A1:2008

Przypis 2.1

1.6.2012
CENEN ISO 11148-10:2011

Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 10: Narzędzia ściskające z napędem (ISO 11148-10:2011)

29.2.2012EN 792-10:2000 +A1:2008

Przypis 2.1

30.6.2012
CENEN ISO 11148-11:2011

Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 11: Przecinarki i nożyce wibracyjne (ISO 11148-11:2011)

29.2.2012EN 792-11:2000 +A1:2008

Przypis 2.1

30.6.2012
CENEN ISO 11148-12:2012

Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 12: Piły tarczowe, oscylacyjne i sztychowe (ISO 11148-12:2012)

5.4.2013EN 792-12:2000 +A1:2008

Przypis 2.1

30.6.2013
CENEN ISO 11252:2013

Lasery i sprzęt laserowy - Przyrząd laserowy - Minimalne wymagania dotyczące dokumentacji (ISO 11252:2013)

28.11.2013EN ISO 11252:2008 Przypis 2.128.2.2014
CENEN ISO 11553-1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Maszyny do obróbki laserowej - Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa (ISO 11553-1:2005)

8.9.2009
CENEN ISO 11553-2:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Maszyny do obróbki laserowej - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące ręcznych przyrządów do obróbki laserowej (ISO 11553-2:2007)

8.9.2009
CENEN ISO 11553-3:2013

Bezpieczeństwo maszyn - Maszyny do obróbki laserowej - Część 3: Redukcja hałasu i metody pomiaru hałasu maszyn do obróbki laserowej i ręcznych przyrządów do obróbki oraz towarzyszącego sprzętu pomocniczego (stopień dokładności 2) (ISO 11553-3:2013)

28.11.2013
CENEN ISO 11680-1:2011

Maszyny dla leśnictwa - Wymagania bezpieczeństwa i badanie podkrzesywarek wysięgnikowych napędzanych - Część 1: Maszyny wyposażone w zintegrowany silnik spalinowy (ISO 11680-1:2011)

29.2.2012EN ISO 11680-1:2008 Przypis 2.130.6.2012
CENEN ISO 11680-2:2011

Maszyny dla leśnictwa - Wymagania bezpieczeństwa i badanie podkrzesywarek wysięgnikowych napędzanych - Część 2: Maszyny z plecakową jednostką napędową (ISO 11680-2:2011)

29.2.2012EN ISO 11680-2:2008 Przypis 2.130.6.2012
CENEN ISO 11681-1:2011

Maszyny dla leśnictwa - Wymagania bezpieczeństwa i badanie pilarek łańcuchowych przenośnych - Część 1: Pilarki łańcuchowe do prac leśnych (ISO 11681-1:2011)

29.2.2012EN ISO 11681-1:2008 Przypis 2.130.6.2012
CENEN ISO 11681-2:2011

Maszyny dla leśnictwa - Wymagania bezpieczeństwa i badanie pilarek łańcuchowych przenośnych - Część 2: Pilarki łańcuchowe do pielęgnacji drzew (ISO 11681-2:2011)

29.2.2012EN ISO 11681-2:2008 Przypis 2.130.6.2012
CENEN ISO 11806-1:2011

Maszyny rolnicze i leśne - Wymagania bezpieczeństwa i badania przenośnych, trzymanych w ręku silnikowych kos do zarośli i przycinarek do trawy - Część 1: Maszyny wyposażone w zintegrowany silnik spalinowy (ISO 11806-1:2011)

29.2.2012EN ISO 11806:2008 Przypis 2.130.6.2012
CENEN ISO 11806-2:2011

Maszyny rolnicze i leśne - Wymagania bezpieczeństwa i badania przenośnych, trzymanych w ręku silnikowych kos do zarośli i przycinarek do trawy - Część 2: Maszyny z plecakową jednostką napędową (ISO 11806-2:2011)

29.2.2012
CENEN ISO 11850:2011

Maszyny dla leśnictwa - Maszyny samobieżne -

Wymagania bezpieczeństwa (ISO 11850:2011)

29.2.2012EN 14861:2004 +A1:2009

Przypis 2.1

31.5.2012
EN ISO 11850:2011/A1:20169.9.2016Przypis 331.8.2016
CENEN 12001:2012

Maszyny do transportu, natrysku i rozprowadzania mieszanki betonowej i zapraw - Wymagania bezpieczeństwa

15.11.2012EN 12001:2003 +A1:2009

Przypis 2.1

28.2.2013
CENEN 12012-1:2007+A1:2008

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Maszyny rozdrabniające - Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn rozdrabniających nożowych

8.9.2009
CENEN 12012-3:2001+A1:2008

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Maszyny rozdrabniające - Część 3: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące rozdrabniaczy walcowych

8.9.2009
CENEN 12012-4:2006+A1:2008

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Maszyny rozdrabniające - Część 4: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące aglomeratorów

8.9.2009
CENEN 12013:2000+A1:2008

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Mieszarki zamknięte - Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009
CENEN 12016:2013

Kompatybilność elektromagnetyczna - Standardowa rodzina produktów stosowanych w dźwigach, schodach i chodnikach ruchomych - Odporność

28.11.2013EN 12016:2004 +A1:2008

Przypis 2.1

28.2.2014
CENEN 12041:2014

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Formierki - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

15.1.2016EN 12041:2000 +A1:2009

Przypis 2.1

29.2.2016
CENEN 12042:2014

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Dzielarki ciasta - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

13.2.2015EN 12042:2005 +A1:2010

Przypis 2.1

13.2.2015
CENEN 12043:2014

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Komory leżakowania - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

15.1.2016EN 12043:2000 +A1:2010

Przypis 2.1

29.2.2016
CENEN 12044:2005+A1:2009

Maszyny do produkcji wyrobów obuwniczych ze skóry i imitacji skóry - Maszyny do wycinania i dziurkowania - Wymagania bezpieczeństwa

18.12.2009
CENEN 12053:2001+A1:2008

Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Metody

pomiaru emisji hałasu

8.9.2009
CENEN 12077-2:1998+A1:2008

Bezpieczeństwo dźwignic - Wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa - Część 2: Ograniczniki i wskaźniki

8.9.2009
CENEN 12110:2014

Maszyny do drążenia tuneli - Śluzy powietrzne - Wymagania bezpieczeństwa

13.2.2015EN 12110:2002 +A1:2008

Przypis 2.1

13.2.2015
CENEN 12111:2014

Maszyny do drążenia tuneli - Kombajny chodnikowe i maszyny do urabiania ciągłego - Wymagania bezpieczeństwa

13.2.2015EN 12111:2002 +A1:2009

Przypis 2.1

13.2.2015
CENEN 12158-1:2000+A1:2010

Dźwigi budowlane towarowe - Część 1: Dźwigi ze wstępem na platformę

8.4.2011
CENEN 12158-2:2000+A1:2010

Dźwigi budowlane towarowe - Część 2: Dźwigi pochyłe bez wstępu na podstawę ładunkową

8.4.2011
CENEN 12159:2012

Dźwigi budowlane towarowo-osobowe z kabiną prowadzoną pionowo

5.4.2013EN 12159:2000 +A1:2009

Przypis 2.1

31.5.2013
CENEN 12162:2001+A1:2009

Pompy do cieczy - Wymagania bezpieczeństwa - Procedura prób hydrostatycznych

8.9.2009
CENEN 12203:2003+A1:2009 Maszyny do produkcji wyrobów obuwniczych ze skóry i imitacji skóry - Prasy do obuwia i skóry - Wymagania bezpieczeństwa18.12.2009
CENEN 12267:2003+A1:2010 Maszyny dla przemysłu spożywczego - Przecinarki tarczowe - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny20.10.2010
CENEN 12268:2014

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Przecinarki taśmowe - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

15.1.2016EN 12268:2003 +A1:2010

Przypis 2.1

29.2.2016
CENEN 12301:2000+A1:2008

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Kalandry - Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009
CENEN 12312-1:2013

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 1: Schody pasażerskie

28.11.2013EN 12312-1:2001 +A1:2009

Przypis 2.1

28.11.2013
CENEN 12312-2:2014

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 2: Pojazdy zaopatrzeniowe

13.2.2015EN 12312-2:2002 +A1:2009

Przypis 2.1

13.2.2015
CENEN 12312-3:2017

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 3: Pojazdy z przenośnikami taśmowymi

Pierwsza publikacjaEN 12312-3:2003 +A1:2009

Przypis 2.1

31.7.2017
CENEN 12312-4:2014

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 4: Pomosty wejściowe dla pasażerów

11.7.2014EN 12312-4:2003 +A1:2009

Przypis 2.1

30.9.2014
CENEN 12312-5:2005+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 5: Sprzęt do tankowania statków powietrznych

8.9.2009
CENEN 12312-6:2017

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 6: Urządzenia i sprzęt do odladzania/ zabezpieczania przed oblodzeniem

Pierwsza publikacjaEN 12312-6:2004 +A1:2009

Przypis 2.1

30.9.2017
CENEN 12312-7:2005+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 7: Pojazdy i urządzenia do przemieszczania statków powietrznych

8.9.2009
CENEN 12312-8:2005+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 8: Schody i podesty obsługowe

8.9.2009
CENEN 12312-9:2013

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 9: Urządzenia do załadunku kontenerów/ palet

28.11.2013EN 12312-9:2005 +A1:2009

Przypis 2.1

28.11.2013
CENEN 12312-10:2005+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 10: Transportery kontenerów/palet

8.9.2009
CENEN 12312-12:2002+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 12: Sprzęt do zaopatrywania w wodę pitną

8.9.2009
CENEN 12312-13:2002+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 13: Sprzęt do obsługi toalet

8.9.2009
CENEN 12312-14:2014

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 14: Pojazdy i urządzenia do transportu na pokład pasażerów niepełnosprawnych/z ograniczoną możliwością poruszania się

13.2.2015EN 12312-14:2006 +A1:2009

Przypis 2.1

13.2.2015
CENEN 12312-15:2006+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 15: Ciągniki do przyczep bagażowych i innych urządzeń

8.9.2009
CENEN 12312-16:2005+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 16: Urządzenia do rozruchu powietrzem

8.9.2009
CENEN 12312-17:2004+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 17: Sprzęt do klimatyzacji

8.9.2009
CENEN 12312-18:2005+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 18: Urządzenia do zaopatrywania w azot lub tlen

8.9.2009
CENEN 12312-19:2005+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 19: Podnośniki płatowcowe, podnośniki podosiowe i dźwigniki hydrauliczne podogonowe

8.9.2009
CENEN 12312-20:2005+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 20: Urządzenia do naziemnego zasilania energią elektryczną

8.9.2009
CENEN 12321:2003+A1:2009

Maszyny dla górnictwa podziemnego - Wymagania bezpieczeństwa dla przenośników zgrzebłowych

8.9.2009
CENEN 12348:2000+A1:2009

Maszyny do wiercenia rdzeniowego mocowane na stojaku - Bezpieczeństwo

8.9.2009
CENEN 12355:2003+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Skórowarki i odbłoniarki - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010
CENEN 12385-1:2002+A1:2008

Liny stalowe - Bezpieczeństwo - Część 1:

Wymagania ogólne

8.9.2009
CENEN 12385-2:2002+A1:2008

Liny stalowe - Bezpieczeństwo - Część 2:

Definicje, oznaczenie i klasyfikacja

8.9.2009
CENEN 12385-3:2004+A1:2008

Liny stalowe - Bezpieczeństwo - Część 3:

Informacje dotyczące stosowania i konserwacji

8.9.2009
CENEN 12385-4:2002+A1:2008

Liny stalowe - Bezpieczeństwo - Część 4: Liny

splotkowe dla dźwignic

8.9.2009
CENEN 12385-10:2003+A1:2008

Liny stalowe - Bezpieczeństwo - Część 10: Liny jednozwite do ogólnych zastosowań w konstrukcjach technicznych

8.9.2009
CENEN 12387:2005+A1:2009

Maszyny do produkcji wyrobów obuwniczych ze skóry i imitacji skóry - Modułowe wyposażenie do naprawy obuwia - Wymagania bezpieczeństwa

18.12.2009
CENEN 12409:2008+A1:2011

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Maszyny do formowania termicznego - Wymagania bezpieczeństwa

29.2.2012EN 12409:2008 Przypis 2.130.4.2012
CENEN 12417:2001+A2:2009 Obrabiarki - Bezpieczeństwo - Centra obróbkowe8.9.2009
EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010
CENEN 12418:2000+A1:2009

Przecinarki do materiałów ceramicznych i kamienia stosowane na placu budowy - Bezpieczeństwo

8.9.2009
CENEN 12463:2004+A1:2011

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Nadziewarki i urządzenia pomocnicze - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.7.2011
CENEN 12505:2000+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Wirówki do przetwarzania olejów i tłuszczów spożywczych - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

18.12.2009
CENEN 12525:2000+A2:2010

Maszyny rolnicze - Ładowacze czołowe - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

26.5.2010
CENEN 12545:2000+A1:2009

Maszyny do produkcji wyrobów obuwniczych ze skóry i imitacji skóry - Pomiar hałasu - Wymagania ogólne

8.9.2009
CENEN 12547:2014

Wirówki - Ogólne wymagania bezpieczeństwa

15.1.2016EN 12547:1999 +A1:2009

Przypis 2.1

29.2.2016
CENEN 12549:1999+A1:2008

Akustyka - Procedura badania hałasu narzędzi z napędem do montażu łączników - Metoda techniczna

8.9.2009
CENEN 12581:2005+A1:2010

Urządzenia do powlekania - Urządzenia do powlekania zanurzeniowego i elektrolitycznego ciekłymi organicznymi materiałami powłokowymi - Wymagania bezpieczeństwa

20.10.2010
CENEN 12621:2006+A1:2010

Urządzenia do dostarczania i cyrkulacji materiałów powłokowych pod ciśnieniem - Wymagania bezpieczeństwa

20.10.2010
CENEN 12622:2009+A1:2013

Bezpieczeństwo obrabiarek - Prasy hydrauliczne krawędziowe

11.4.2014EN 12622:2009 Przypis 2.130.4.2014
CENEN 12629-1:2000+A1:2010 Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych - Bezpieczeństwo - Część 1: Wymagania ogólne8.4.2011
CENEN 12629-2:2002+A1:2010 Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych - Bezpieczeństwo - Część 2: Maszyny do produkcji bloczków8.4.2011
CENEN 12629-3:2002+A1:2010 Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych - Bezpieczeństwo - Część 3: Maszyny ze stołem przesuwnym i maszyny ze stołem obrotowym8.4.2011
CENEN 12629-4:2001+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych - Bezpieczeństwo - Część 4: Maszyny do produkcji dachówek betonowych

8.4.2011
CENEN 12629-5-1:2003+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych - Bezpieczeństwo - Część 5-1: Maszyny do produkcji rur w pozycji pionowej

8.4.2011
CENEN 12629-5-2:2003+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych - Bezpieczeństwo - Część 5-2: Maszyny do produkcji rur w pozycji poziomej

8.4.2011
CENEN 12629-5-3:2003+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych - Bezpieczeństwo - Część 5-3: Maszyny do sprężania rur

8.4.2011
CENEN 12629-5-4:2003+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych - Bezpieczeństwo - Część 5-4: Maszyny do pokrywania rur betonowych

8.4.2011
CENEN 12629-6:2004+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych - Bezpieczeństwo - Część 6: Urządzenia stacjonarne i przejezdne do produkcji prefabrykowanych elementów żelbetowych

8.4.2011
CENEN 12629-7:2004+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych - Bezpieczeństwo - Część 7: Urządzenia stacjonarne i przejezdne do produkcji wyrobów strunobetonowych na długich torach

8.4.2011
CENEN 12629-8:2002+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych - Bezpieczeństwo - Część 8: Maszyny i urządzenia do produkcji silikatowych (i betonowych) elementów budowlanych

8.4.2011
CENEN 12635:2002+A1:2008

Bramy - Instalowanie i użytkowanie

8.9.2009
Ostrzeżenie: W odniesieniu do pkt 5.1 i załącznika D niniejsza publikacja nie dotyczy odniesienia do normy EN 12453:2000, której stosowanie nie stanowi podstawy do domniemania zgodności z zasadniczymi wymogami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w pkt 1.1.2, 1.1.6, 1.2.1, 1.3.7, 1.3.8.2, 1.4.1, 1.4.3 i 1.5.14 załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE.
CENEN 12643:2014

Maszyny do robót ziemnych - Maszyny na kołach z ogumieniem - Wymagania dotyczące układu skrętu

11.7.2014EN 12643:1997 +A1:2008

Przypis 2.1

31.8.2014
CENEN 12644-1:2001+A1:2008

Dźwignice - Informacje dotyczące eksploatacji i prób - Część 1: Instrukcje

8.9.2009
CENEN 12644-2:2000+A1:2008

Dźwignice - Informacje dotyczące eksploatacji i prób - Część 2: Znakowanie

8.9.2009
CENEN 12649:2008+A1:2011

Maszyny do zagęszczania i wygładzania betonu - Bezpieczeństwo

18.11.2011EN 12649:2008 Przypis 2.131.1.2012
CENEN 12653:1999+A2:2009 Maszyny do produkcji obuwia ze skóry i imitacji skóry - Gwoździowarki - Wymagania bezpieczeństwa18.12.2009
CENEN 12693:2008

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania bezpieczeństwa i ochrony środowiska - Wyporowe sprężarki ziębnicze

8.9.2009
CENEN 12717:2001+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek - Wiertarki

8.9.2009
CENEN 12733:2001+A1:2009

Maszyny rolnicze i leśne - Kosiarki silnikowe sterowane przez operatora pieszego - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

8.9.2009
CENEN 12750:2013

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Frezarki czterostronne

28.11.2013EN 12750:2001 +A1:2009

Przypis 2.1

28.11.2013
CENEN 12753:2005+A1:2010

Systemy cieplnego oczyszczania gazu wylotowego z urządzeń do obróbki powierzchni - Wymagania bezpieczeństwa

20.10.2010
CENEN 12757-1:2005+A1:2010

Mieszalniki materiałów powłokowych - Wymagania bezpieczeństwa - Część 1: Mieszalniki stosowane przy renowacji pojazdów

20.10.2010
CENEN 12779:2015

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Systemy ze stałą instalacją do wyciągania wiórów i pyłu - Wymagania bezpieczeństwa

13.5.2016EN 12779:2004 +A1:2009

Przypis 2.1

31.5.2016
CENEN 12852:2001+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Maszyny do rozdrabniania i miksery - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010
CENEN 12853:2001+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Ręczne miksery i ubijarki - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010
EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010
CENEN 12854:2003+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Mieszarki wysięgnikowe - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010
CENEN 12855:2003+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Kutry z obrotową misą - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010
CENEN 12881-1:2014

Taśmy przenośnikowe - Badanie palności metodą symulacji pożaru - Część 1: Badania z wykorzystaniem palnika propanowego

13.2.2015EN 12881-1:2005 +A1:2008

Przypis 2.1

13.2.2015
CENEN 12881-2:2005+A1:2008

Taśmy przenośnikowe - Badanie palności metodą symulacji pożaru- Część 2: Badanie palności w dużej skali

8.9.2009
CENEN 12882:2015

Taśmy przenośnikowe ogólnego zastosowania - Wymagania bezpieczeństwa elektrycznego i pożarowego

15.1.2016EN 12882:2008 Przypis 2.129.2.2016
CENEN 12921-1:2005+A1:2010

Urządzenia do oczyszczania powierzchni i obróbki wstępnej wyrobów przemysłowych w cieczach lub parach - Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa

20.10.2010
CENEN 12921-2:2005+A1:2008

Urządzenia do oczyszczania powierzchni i obróbki wstępnej wyrobów przemysłowych w cieczach lub parach - Część 2: Bezpieczeństwo urządzeń do oczyszczania w cieczach na bazie wody

8.9.2009
CENEN 12921-3:2005+A1:2008

Urządzenia do oczyszczania powierzchni i obróbki wstępnej wyrobów przemysłowych w cieczach lub parach - Część 3: Bezpieczeństwo urządzeń do oczyszczania w cieczach palnych

8.9.2009
CENEN 12921-4:2005+A1:2008

Urządzenia do oczyszczania powierzchni i obróbki wstępnej wyrobów przemysłowych w cieczach lub parach - Część 4: Bezpieczeństwo urządzeń do oczyszczania w rozpuszczalnikach chlorowcowych

8.9.2009
CENEN 12965:2003+A2:2009

Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne - Wały przegubowo-teleskopowe i ich osłony - Bezpieczeństwo

18.12.2009
CENEN 12978:2003+A1:2009

Drzwi i bramy - Urządzenia zabezpieczające do drzwi i bram z napędem - Wymagania i metody badań

18.12.2009
CENEN 12981:2005+A1:2009

Urządzenia malarskie - Kabiny malarskie do nanoszenia proszkowych organicznych wyrobów lakierowych - Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009
CENEN 12984:2005+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Przenośne i/lub ręcznie prowadzone maszyny i urządzenia z mechanicznym napędem narzędzi tnących - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010
CENEN 12999:2011+A1:2012

Dźwignice - Żurawie przeładunkowe

24.8.2012EN 12999:2011 Przypis 2.131.12.2012
CENEN 13000:2010+A1:2014

Dźwignice - Żurawie samojezdne

13.2.2015EN 13000:2010 Przypis 2.113.2.2015
CENEN 13001-1:2015

Dźwignice - Ogólne zasady projektowania -

Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania

15.1.2016EN 13001-1:2004 +A1:2009

Przypis 2.1

29.2.2016
CENEN 13001-2:2014

Bezpieczeństwo dźwignic - Ogólne zasady projektowania - Część 2: Obciążenia

15.1.2016EN 13001-2:2011 Przypis 2.129.2.2016
CENEN 13001-3-1:2012+A1:2013

Dźwignice - Ogólne zasady projektowania - Część 3-1: Wyznaczanie ograniczeń i właściwości stalowych ustrojów nośnych

28.11.2013EN 13001-3-1:2012 Przypis 2.131.1.2014
CENEN 13001-3-2:2014

Rowery - Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów - Część 7: Metody badań kół i obręczy

15.1.2016
CENEN 13001-3-3:2014

Dźwignice - Ogólne zasady projektowania - Część 3-3: Stany graniczne oraz wykazywanie poprawności współpracy styku koło/szyna

15.1.2016
CENEN 13001-3-5:2016

Dźwignice - Ogólne zasady projektowania - Część 3-5: Stany graniczne i wymiarowanie haków kutych

Pierwsza publikacja
CENEN 13015:2001+A1:2008

Konserwacja dźwigów i schodów ruchomych - Zasady opracowywania instrukcji konserwacji

8.9.2009
CENEN 13019:2001+A1:2008

Maszyny do czyszczenia powierzchni drogowych - Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009
CENEN 13020:2015

Maszyny do obróbki nawierzchni drogowej -

Wymagania bezpieczeństwa

13.5.2016EN 13020:2004 +A1:2010

Przypis 2.1

31.5.2016
CENEN 13021:2003+A1:2008

Maszyny do zimowego utrzymania dróg - Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009
CENEN 13023:2003+A1:2010 Metody pomiaru hałasu maszyn poligraficznych, przetwórczych i papierniczych oraz urządzeń pomocniczych - Klasy dokładności 2 i 326.5.2010
CENEN 13035-1:2008

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego - Wymagania bezpieczeństwa - Część 1: Urządzenia do magazynowania, przenoszenia i transportu wewnątrz zakładu

8.9.2009
CENEN 13035-2:2008

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego - Wymagania bezpieczeństwa - Część 2: Urządzenia do magazynowania, przenoszenia i transportu poza zakładem

8.9.2009
CENEN 13035-3:2003+A1:2009

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego - Wymagania bezpieczeństwa - Część 3: Maszyny do cięcia

18.12.2009
EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010
CENEN 13035-4:2003+A1:2009

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego - Wymagania bezpieczeństwa - Część 4: Stoły przechylne

26.5.2010
CENEN 13035-5:2006+A1:2009

Maszyny i instalacje do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego - Wymagania bezpieczeństwa - Część 5: Maszyny i urządzenia do spiętrzania i zdejmowania

26.5.2010
CENEN 13035-6:2006+A1:2009

Maszyny i instalacje do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego - Wymagania bezpieczeństwa - Część 6: Maszyny do łamania

26.5.2010
CENEN 13035-7:2006+A1:2009

Maszyny i instalacje do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego - Wymagania bezpieczeństwa - Część 7: Maszyny do cięcia szkła wielowarstwowego

26.5.2010
CENEN 13035-9:2006+A1:2010

Maszyny i instalacje do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego - Wymagania bezpieczeństwa - Część 9: Myjki

26.5.2010
CENEN 13035-11:2006+A1:2010

Maszyny i instalacje do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego - Wymagania bezpieczeństwa - Część 11: Wiertarki

26.5.2010
CENEN 13042-1:2007+A1:2009

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła naczyniowego - Wymagania bezpieczeństwa - Część 1: Zasilacz kroplowy

18.12.2009
CENEN 13042-2:2004+A1:2009

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła naczyniowego - Wymagania bezpieczeństwa - Część 2: Maszyny przenoszące do podawania

18.12.2009
CENEN 13042-3:2007+A1:2009

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła naczyniowego - Wymagania bezpieczeństwa - Część 3: Maszyny IS

18.12.2009
CENEN 13042-5:2003+A1:2009

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła naczyniowego - Wymagania bezpieczeństwa - Część 5: Wytłaczarki

18.12.2009
CENEN 13059:2002+A1:2008

Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Metody

pomiaru drgań

8.9.2009
CENEN 13102:2005+A1:2008

Maszyny do produkcji wyrobów ceramicznych - Bezpieczeństwo - Załadunek i wyładunek płytek ceramicznych

8.9.2009
CENEN 13112:2002+A1:2009

Maszyny garbarskie - Dwojarki i strzyżarki z nożem taśmowym - Wymagania bezpieczeństwa

26.5.2010
CENEN 13113:2002+A1:2010

Maszyny garbarskie - Powlekarki - Wymagania bezpieczeństwa

8.4.2011
CENEN 13114:2002+A1:2009

Maszyny garbarskie - Bębny do prowadzenia

procesów - Wymagania bezpieczeństwa

26.5.2010
CENEN 13118:2000+A1:2009 Maszyny rolnicze - Maszyny do zbioru ziemniaków - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa18.12.2009
CENEN 13120:2009+A1:2014 Zasłony wewnętrzne - Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem11.7.2014EN 13120:2009 Przypis 2.131.8.2014
EN 13120:2009+A1:2014/AC:2015
CENEN 13128:2001+A2:2009 Bezpieczeństwo obrabiarek - Frezarki (i wytaczarki)8.9.2009
EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010
CENEN 13135:2013

Dźwignice - Bezpieczeństwo - Projektowanie -

Wymagania dotyczące wyposażenia

28.11.2013EN 13135-1:2003 +A1:2010

EN 13135-2:2004 +A1:2010

Przypis 2.1

28.11.2013
CENEN 13140:2000+A1:2009

Maszyny rolnicze - Maszyny do zbioru buraków cukrowych i pastewnych - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

18.12.2009
CENEN 13155:2003+A2:2009

Dźwignice - Bezpieczeństwo - Zdejmowalne

urządzenia chwytające

8.9.2009
CENEN 13157:2004+A1:2009

Dźwignice - Bezpieczeństwo - Ręcznie napędzane urządzenia podnoszące

18.12.2009
CENEN 13204:2016

Hydrauliczne narzędzia ratownicze dwustronnego działania dla straży pożarnej - Wymagania eksploatacyjne i dotyczące bezpieczeństwa

Pierwsza publikacjaEN 13204:2004 +A1:2012

Przypis 2.1

30.11.2017
CENEN 13208:2003+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Obieraczki warzyw - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010
CENEN 13241:2003+A2:2016

Bramy - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne

Pierwsza publikacjaEN 13241-1:2003 +A1:2011

Przypis 2.1

30.6.2018
CENEN 13288:2005+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Podnośniki i wywrotnice - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010
CENEN 13289:2001+A1:2013

Maszyny do produkcji makaronów - Suszarki i schładzarki - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

28.11.2013
CENEN 13355:2004+A1:2009

Urządzenia malarskie - Kabiny zespolone -

Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009
CENEN 13367:2005+A1:2008

Maszyny do produkcji wyrobów ceramicznych - Bezpieczeństwo - Platformy transportowe i wózki

8.9.2009
EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009
CENEN 13378:2001+A1:2013

Maszyny do produkcji makaronów - Wytłaczarki makaronu - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

28.11.2013
CENEN 13379:2001+A1:2013

Maszyny do produkcji makaronów - Maszyny do zawieszania, zdejmowania i cięcia, przenośniki powrotne prętów, magazyny prętów - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

28.11.2013
CENEN 13389:2005+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Mieszarki poziome - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010
CENEN 13390:2002+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Maszyny do ciast nadziewanych i tart - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010
CENEN 13411-1:2002+A1:2008

Zakończenia lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 1: Kausze dla zawiesi linowych

8.9.2009
CENEN 13411-2:2001+A1:2008

Zakończenia lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 2: Zaplatanie pętli dla zawiesi linowych

8.9.2009
CENEN 13411-3:2004+A1:2008

Zakończenia lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 3: Tuleje i ich zaciskanie

8.9.2009
CENEN 13411-4:2011

Zakończenia lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 4: Zalewanie metalem i żywicą

20.7.2011EN 13411-4:2002 +A1:2008

Przypis 2.1

30.9.2011
CENEN 13411-5:2003+A1:2008

Zakończenia lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 5: Zaciski linowe kabłąkowe

8.9.2009
CENEN 13411-6:2004+A1:2008

Zakończenia lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 6: Zacisk sercówkowy asymetryczny

8.9.2009
CENEN 13411-7:2006+A1:2008

Zakończenia lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 7: Zacisk sercówkowy symetryczny

8.9.2009
CENEN 13411-8:2011

Zakończenia lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 8: Końcówki zakuwane i zakuwanie

18.11.2011
CENEN 13414-1:2003+A2:2008

Zawiesia z lin stalowych - Bezpieczeństwo -

Część 1: Zawiesia do podnoszenia ogólnego

zastosowania

8.9.2009
CENEN 13414-2:2003+A2:2008

Zawiesia z lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 2: Wykaz informacji dotyczących użytkowania i konserwacji dostarczanych przez wytwórcę

8.9.2009
CENEN 13414-3:2003+A1:2008

Zawiesia z lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 3: Zawiesia splotkowe o obwodzie zamkniętym i zawiesia z lin trójzwitych

8.9.2009
CENEN 13418:2013

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Nawijarki do folii lub taśm - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

28.11.2013EN 13418:2004 +A1:2008

Przypis 2.1

30.11.2013
CENEN 13448:2001+A1:2009

Maszyny rolnicze i leśne - Zespół do wykaszania

między przeszkodami - Bezpieczeństwo

18.12.2009
CENEN 13457:2004+A1:2010

Maszyny do produkcji wyrobów obuwniczych ze skóry i imitacji skóry - Dwojarki, ścieniarki, wycinarki, maszyny do kleju i suszarki do kleju - Wymagania bezpieczeństwa

20.10.2010
CENEN ISO 13482:2014

Roboty i urządzenia robotowe - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące robotów nieprzemysłowych - Roboty do obsługi ludzi inne niż medyczne (ISO 13482:2014)

11.7.2014
CENEN 13524:2003+A2:2014

Maszyny do utrzymania dróg - Wymagania

bezpieczeństwa

11.7.2014EN 13524:2003 +A1:2009

Przypis 2.1

31.8.2014
CENEN 13531:2001+A1:2008

Maszyny do robót ziemnych - Konstrukcje chroniące przy przewróceniu się maszyny (TOPS) dla minikoparek - Wymagania i badania laboratoryjne

8.9.2009
CENEN 13534:2006+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Nastrzykiwarki - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010
CENEN 13557:2003+A2:2008

Dźwignice - Urządzenia i stanowiska sterownicze

8.9.2009
CENEN 13561:2015

Zasłony zewnętrzne - Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem

15.1.2016EN 13561:2004 +A1:2008

Przypis 2.1

28.2.2017
EN 13561:2015/AC:2016
CENEN 13570:2005+A1:2010 Maszyny dla przemysłu spożywczego - Mieszarki - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny20.10.2010
CENEN 13586:2004+A1:2008 Dźwignice - Środki dostępu8.9.2009
CENEN 13591:2005+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Urządzenia do załadowywania pieca - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010
CENEN 13617-1:2012

Stacje paliwowe - Część 1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk odmierzaczy, dozowników i dystrybucyjnych jednostek satelitarnych

24.8.2012EN 13617-1:2004 +A1:2009

Przypis 2.1

30.11.2012
CENEN 13621:2004+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Osuszarki do sałaty - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010
CENEN 13659:2015

Żaluzje łącznie z żaluzjami listewkowymi zewnętrznymi - Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem

15.1.2016EN 13659:2004 +A1:2008

Przypis 2.1

28.2.2017
CENEN 13675:2004+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dla walcarek do kształtowania i walcowania rur oraz wyposażenia wykańczalni

20.10.2010
CENEN 13683:2003+A2:2011

Maszyny ogrodnicze - Rozdrabniacze silnikowe -

Bezpieczeństwo

20.7.2011
EN 13683:2003+A2:2011/AC:2013
CENEN 13684:2004+A3:2009

Maszyny ogrodnicze - Skaryfikatory i aeratory trawnikowe sterowane przez operatora pieszego - Bezpieczeństwo

26.5.2010EN 13684:2004 +A2:2009

Przypis 2.1

30.6.2010
CENEN 13731:2007

Systemy poduszek podnoszących przeznaczone do stosowania przez straż pożarną i służby ratownicze - Wymagania bezpieczeństwa i eksploatacyjne

8.9.2009
CENEN 13732:2013

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Zbiornikowe schładzarki mleka stosowane w gospodarstwach rolnych - Wymagania dotyczące działania, bezpieczeństwa i higieny

28.11.2013EN 13732:2002 +A2:2009

Przypis 2.1

31.1.2014
CENEN 13736:2003+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek - Prasy pneumatyczne

8.9.2009
CENEN 13852-1:2013

Dźwignice - Dźwignice morskie offshore - Część 1: Dźwignice morskie offshore ogólnego stosowania

28.11.2013
CENEN 13862:2001+A1:2009

Przecinarki do podłoży - Bezpieczeństwo

8.9.2009
CENEN 13870:2015

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Krajalnice do kotletów - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

15.1.2016EN 13870:2005 +A1:2010

Przypis 2.1

31.3.2016
CENEN 13871:2014

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Kostkownice - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

15.1.2016EN 13871:2005 +A1:2010

Przypis 2.1

29.2.2016
CENEN 13885:2005+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Klipsownice - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010
CENEN 13886:2005+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Kotły kuchenne z napędem narzędzia mieszającego i/ lub miksującego - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010
CENEN 13889:2003+A1:2008

Szakle stalowe kute dla dźwignic - Szakle

podłużne i okrągłe - Klasa 6 - Bezpieczeństwo

8.9.2009
CENEN 13898:2003+A1:2009

Obrabiarki - Bezpieczeństwo - Przecinarki do

metali w stanie zimnym

8.9.2009
EN 13898:2003+A1:2009/AC:2010
CENEN 13951:2012

Pompy do cieczy - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa - Urządzenia do produktów spożywczych - Zasady konstruowania umożliwiające zapewnienie higieny w użytkowaniu

24.8.2012EN 13951:2003 +A1:2008

Przypis 2.1

31.10.2012
CENEN 13954:2005+A1:2010 Maszyny dla przemysłu spożywczego - Krajalnice chleba - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny26.5.2010
CENEN 13977:2011

Kolejnictwo - Tor - Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i wózków przenośnych do budowy i utrzymania toru

20.7.2011
CENEN 13985:2003+A1:2009

Obrabiarki - Bezpieczeństwo - Nożyce gilotynowe

8.9.2009
CENEN 14010:2003+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn - Urządzenia z napędem mechanicznym do parkowania pojazdów - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie projektowania, wytwarzania, montażu i oddawania do użytku

18.12.2009
CENEN 14017:2005+A2:2009

Maszyny rolnicze i leśne - Maszyny do wysiewu nawozów stałych - Bezpieczeństwo

18.12.2009EN 14017:2005 +A1:2008

Przypis 2.1

31.1.2010
CENEN 14018:2005+A1:2009

Maszyny rolnicze i leśne - Siewniki - Bezpieczeństwo

18.12.2009
CENEN 14033-3:2009+A1:2011

Kolejnictwo - Tor - Maszyny do budowy

i utrzymania toru - Część 3: Ogólne wymagania bezpieczeństwa

29.2.2012EN 14033-3:2009 Przypis 2.130.4.2012
CENEN 14043:2014

Samochody pożarnicze specjalne - Drabiny obrotowe z ruchami kombinowanymi - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, cech użytkowych oraz metody badań

11.7.2014EN 14043:2005 +A1:2009

Przypis 2.1

31.7.2014
CENEN 14044:2014

Samochody pożarnicze specjalne - Drabiny obrotowe z ruchami sekwencyjnymi - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, cech użytkowych oraz metody badań

11.7.2014EN 14044:2005 +A1:2009

Przypis 2.1

31.7.2014
CENEN 14070:2003+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek - Specjalizowane

systemy obróbkowe

8.9.2009
EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010
CENEN 14238:2004+A1:2009

Dźwignice - Sterowane ręcznie urządzenia do

podnoszenia ładunków

18.12.2009
CENEN ISO 14314:2009

Silniki spalinowe tłokowe - Rozrusznik z samonawijającą się linką - Ogólne wymagania bezpieczeństwa (ISO 14314:2004)

18.12.2009
CENEN 14439:2006+A2:2009

Szkło w budownictwie - Zasady montażu - Kliny do szklenia

8.9.2009
CENEN 14462:2005+A1:2009

Urządzenia do powierzchniowej obróbki - Sposoby pomiaru hałasu urządzeń do powierzchniowej obróbki łącznie z urządzeniami pomocniczymi - 2 i 3 klasa dokładności

8.9.2009
CENEN 14466:2005+A1:2008

Pompy pożarnicze - Pompy przenośne - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, badania

8.9.2009
CENEN 14492-1:2006+A1:2009

Dźwignice - Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki - Część 1: Mechanicznie napędzane wciągarki

18.12.2009
EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010
CENEN 14492-2:2006+A1:2009

Dźwignice - Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki - Część 2: Mechanicznie napędzane wciągniki

18.12.2009
EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010
CENEN 14502-2:2005+A1:2008

Dźwignice - Wyposażenie dotyczące podnoszenia osób - Część 2: Stanowiska sterownicze do podnoszenia

8.9.2009
CENEN 14655:2005+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Krajalnice bagietek - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010
CENEN 14656:2006+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dla pras do wyciskania stali i metali nieżelaznych

20.10.2010
CENEN 14658:2005+A1:2010

Urządzenia i systemy transportu ciągłego - Główne wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń transportu ciągłego w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego

26.5.2010
CENEN 14673:2006+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dla pras z napędem hydraulicznym do swobodnego kucia na gorąco stali i metali nieżelaznych

20.10.2010
CENEN 14677:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Obróbka pozapiecowa stali - Maszyny i urządzenia do obróbki ciekłej stali

8.9.2009
CENEN 14681:2006+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń do wytwarzania stali w piecach elektrycznych łukowych

20.10.2010
CENEN 14710-1:2005+A2:2008

Pompy pożarnicze - Pompy pożarnicze odśrodkowe bez urządzenia zasysającego - Część 1: Klasyfikacja, wymagania ogólne i dotyczące bezpieczeństwa

8.9.2009
CENEN 14710-2:2005+A2:2008

Pompy pożarnicze - Pompy pożarnicze odśrodkowe bez urządzenia zasysającego - Część 2: Weryfikacja wymagań ogólnych i dotyczących bezpieczeństwa

8.9.2009
CENEN 14753:2007

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i oprzyrządowania do ciągłego odlewania stali

8.9.2009
CENEN 14886:2008

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Maszyny do cięcia nożem taśmowym bloków porowatych - Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009
CENEN 14910:2007+A1:2009

Maszyny ogrodnicze - Przycinarki trawnikowe z silnikiem spalinowym sterowane z tyłu przez operatora pieszego - Bezpieczeństwo

8.9.2009
CENEN 14930:2007+A1:2009

Maszyny rolnicze i leśne, sprzęt ogrodniczy - Maszyny trzymane w ręku i sterowane przez operatora pieszego - Określanie dostępu do gorących powierzchni

8.9.2009
CENEN 14957:2006+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Zmywarki do naczyń z przenośnikiem - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010
CENEN 14958:2006+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Maszyny do produkcji mąki i semoliny - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

8.9.2009
CENEN 14973:2015

Taśmy przenośnikowe stosowane w wyrobiskach podziemnych - Wymagania bezpieczeństwa elektrycznego i pożarowego

13.5.2016EN 14973:2006 +A1:2008

Przypis 2.1

31.5.2016
CENEN ISO 14982:2009

Maszyny rolnicze i leśne - Kompatybilność elektromagnetyczna - Metody badania i kryteria przyjęcia (ISO 14982:1998)

8.9.2009
CENEN 14985:2012

Dźwignice - Obrotowe żurawie szynowe

23.3.2012
CENEN 15000:2008

Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Wózki jezdniowe napędzane ze zmiennym wysięgiem - Wymagania, osiągi i warunki badania wskaźników oraz ograniczników momentów od obciążeń wzdłużnych

8.9.2009
CENEN 15011:2011+A1:2014

Dźwignice - Suwnice pomostowe i bramowe

11.7.2014EN 15011:2011 Przypis 2.131.8.2014
CENEN ISO 15012-4:2016

Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych - Sprzęt do pochłaniania i separacji dymu spawalniczego - Część 4: Wymagania dotyczące projektowania (ISO 15012-4:2016)

Pierwsza publikacja
CENEN 15027:2007+A1:2009

Przenośne piły do ścian i piły linowe do

stosowania w budownictwie - Bezpieczeństwo

8.9.2009
CENEN 15056:2006+A1:2009

Dźwignice - Wymagania dotyczące chwytni

kontenerowych

8.9.2009
CENEN 15059:2009+A1:2015 Maszyny do odśnieżania - Wymagania bezpieczeństwa15.1.2016EN 15059:2009 Przypis 2.129.2.2016
CENEN 15061:2007+A1:2008 Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dla linii maszyn i urządzeń do obróbki taśm8.9.2009
CENEN 15067:2007

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Maszyny do wytwarzania worków i toreb z folii - Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009
CENEN 15093:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dla walcarek do walcowania na gorąco wyrobów płaskich

8.9.2009
CENEN 15094:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dla walcarek do walcowania na zimno wyrobów płaskich

8.9.2009
CENEN 15095:2007+A1:2008 Regały przejezdne paletowe i półkowe, obrotowe i okrężne oraz ze sprzętem podnoszącym, z napędem mechanicznym - Wymagania bezpieczeństwa8.9.2009
CENEN 15162:2008

Maszyny i zakłady do wydobycia i przeróbki surowców skalnych - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące traków

8.9.2009
CENEN 15163:2008

Maszyny i urządzenia do wydobycia i przeróbki surowców skalnych - Bezpieczeństwo - Wymagania dotyczące pił linowych diamentowych

8.9.2009
CENEN 15164:2008

Maszyny i zakłady do wydobycia i przeróbki surowców skalnych - Bezpieczeństwo - Wymagania dotyczące wrębiarek łańcuchowych i taśmowych

8.9.2009
CENEN 15166:2008

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Urządzenia automatyczne do przecinania tusz zwierząt rzeźnych - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

8.9.2009
CENEN 15268:2008

Stacje paliwowe - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk zespołów pomp głębinowych

8.9.2009
CENEN 15503:2009+A2:2015

Maszyny ogrodnicze - Dmuchawy, odkurzacze i dmuchawo-odkurzacze ogrodowe - Bezpieczeństwo

13.5.2016EN 15503:2009 +A1:2013

Przypis 2.1

30.6.2017
CENEN 15572:2015

Maszyny i zakłady do wydobycia i przeróbki surowców skalnych - Bezpieczeństwo - Wymagania dotyczące maszyn do obróbki wykańczającej krawędzi

15.1.2016
CENEN 15695-1:2009

Ciągniki rolnicze i opryskiwacze samobieżne - Ochrona operatora (kierowcy) przed substancjami niebezpiecznymi - Część 1: Klasyfikacja, wymagania i procedury badań kabin

26.5.2010
CENEN 15695-2:2009

Ciągniki rolnicze i opryskiwacze samobieżne - Ochrona operatora (kierowcy) przed substancjami niebezpiecznymi - Część 2: Filtry, wymagania i procedury badań

26.5.2010
EN 15695-2:2009/AC:2011
CENEN 15700:2011

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące chodników ruchomych służącym celom rekreacyjnym lub uprawianiu sportów zimowych

29.2.2012
CENEN ISO 15744:2008

Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Pomiar hałasu - Metoda techniczna (klasa 2) (ISO 15744:2002)

8.9.2009
CENEN 15746-2:2010+A1:2011

Kolejnictwo - Tor - Maszyny drogowo-torowe

i ich wyposażenie - Część 2: Ogólne wymagania bezpieczeństwa

29.2.2012EN 15746-2:2010 Przypis 2.130.4.2012
CENEN 15774:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Maszyny do produkcji makaronów, klusek i pierożków (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette and gnocchi) - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

8.4.2011
CENEN 15811:2014

Maszyny rolnicze - Osłony stałe i osłony blokujące z urządzeniem ryglującym lub bez, do ruchomych części przeniesienia napędu

15.1.2016EN 15811:2009 Przypis 2.129.2.2016
CENEN 15830:2012

Wózki podnośnikowe czołowe, terenowe ze zmiennym wysięgiem - Widoczność - Metody badań i sprawdzenie

24.8.2012
CENEN 15861:2012

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Komory wędzarnicze - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

24.8.2012
CENEN 15895:2011

Osadzaki ręczne z nabojami - Wymagania bezpieczeństwa - Część 1: Osadzaki do mocowania i znakowania

18.11.2011
CENEN 15949:2012

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dla walcowni prętów, walcowni ciężkich kształtowników stalowych i walcowni walcówki

5.6.2012
CENEN 15954-2:2013

Kolejnictwo - Tor - Przyczepy i ich wyposażenie -

Część 2: Ogólne wymagania bezpieczeństwa

28.11.2013
CENEN 15955-2:2013

Kolejnictwo - Tor - Maszyny przystosowane do demontażu i ich wyposażenie - Część 2: Ogólne wymagania bezpieczeństwa

28.11.2013
CENEN 15997:2011

Wszystkie pojazdy terenowe (ATV - Quady) -

Wymagania bezpieczeństwa i metody badania

29.2.2012
EN 15997:2011/AC:2012
CENEN 16005:2012

Drzwi z napędem - Bezpieczeństwo użytkowania drzwi z napędem - Wymagania i metody badań

5.4.2013
EN 16005:2012/AC:2015
CENEN 16029:2012

Pojazdy wyposażone w silnik przeznaczone do przewozu osób w pozycji okrakiem, nie przeznaczone do użytkowania na drogach publicznych - Pojazdy silnikowe jednośladowe dwukołowe - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

24.8.2012
CENEN ISO 16089:2015

Obrabiarki - Bezpieczeństwo - Szlifierki stacjonarne (ISO 16089:2015)

13.5.2016EN 13218:2002 +A1:2008

Przypis 2.1

30.6.2017
CENEN ISO 16119-1:2013

Maszyny rolnicze i leśne - Wymagania dla opryskiwaczy dotyczące ochrony środowiska - Część 1: Postanowienia ogólne (ISO 16119-1:2013)

28.11.2013
CENEN ISO 16119-2:2013

Maszyny rolnicze i leśne - Wymagania dla

opryskiwaczy dotyczące ochrony środowiska - Część 2: Opryskiwacze z belką poziomą (ISO 16119-2:2013)

28.11.2013
CENEN ISO 16119-3:2013

Maszyny rolnicze i leśne - Wymagania dla opryskiwaczy dotyczące ochrony środowiska - Część 3: Opryskiwacze sadownicze (ISO 16119-3:2013)

28.11.2013
CENEN ISO 16119-4:2014

Maszyny rolnicze i leśne - Wymagania środowiskowe i badania opryskiwaczy - Część 4: Opryskiwacze stałe i przewoźne (ISO 16119-4:2014)

15.1.2016
CENEN 16191:2014

Maszyny do drążenia tuneli - Wymagania

bezpieczeństwa

13.2.2015EN 815:1996

+A2:2008

EN 12336:2005

+A1:2008

Przypis 2.1

13.2.2015
CENEN 16203:2014

Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Weryfikacja stateczności dynamicznej - Wózki czołowe

13.2.2015
CENEN 16228-1:2014

Sprzęt do wiercenia i fundamentowania - Bezpieczeństwo - Część 1: Wymagania ogólne

13.2.2015EN 791:1995 +A1:2009

EN 996:1995 +A3:2009

Przypis 2.1

13.2.2015
CENEN 16228-2:2014

Sprzęt do wiercenia i fundamentowania - Bezpieczeństwo - Część 2: Wiertnice przejezdne dla budownictwa lądowego, geotechnicznego, zakładów eksploatacji kruszywa oraz górnictwa

13.2.2015EN 791:1995 +A1:2009

EN 996:1995 +A3:2009

Przypis 2.1

13.2.2015
CENEN 16228-3:2014

Sprzęt do wiercenia i fundamentowania - Bezpieczeństwo - Część 3: Sprzęt do poziomych przewiertów sterowanych (HDD)

13.2.2015EN 791:1995 +A1:2009

EN 996:1995 +A3:2009

Przypis 2.1

13.2.2015
CENEN 16228-4:2014

Sprzęt do wiercenia i fundamentowania - Bezpieczeństwo - Część 4: Sprzęt do fundamentowania

13.2.2015EN 791:1995 +A1:2009

EN 996:1995 +A3:2009

Przypis 2.1

13.2.2015
CENEN 16228-5:2014

Sprzęt do wiercenia i fundamentowania - Bezpieczeństwo - Część 5: Sprzęt do ścian szczelinowych

13.2.2015EN 791:1995 +A1:2009

EN 996:1995 +A3:2009

Przypis 2.1

13.2.2015
CENEN 16228-6:2014

Sprzęt do wiercenia i fundamentowania - Bezpieczeństwo - Część 6: Sprzęt do wpłukiwania, cementacji i iniekcji

13.2.2015EN 791:1995 +A1:2009

EN 996:1995 +A3:2009

Przypis 2.1

13.2.2015
CENEN 16228-7:2014

Sprzęt do wiercenia i fundamentowania - Bezpieczeństwo - Część 7: Wymienny sprzęt pomocniczy

13.2.2015EN 791:1995 +A1:2009

EN 996:1995 +A3:2009

Przypis 2.1

13.2.2015
CENEN 16230-1:2013+A1:2014

Karty rekreacyjne - Część 1: Wymagania bezpieczeństwa I metody badań dotyczące kartów

15.1.2016EN 16230-1:2013 Przypis 2.129.2.2016
CENEN ISO 16230-1:2015

Ciągniki i maszyny rolnicze - Bezpieczeństwo komponentów i systemów elektronicznych i systemów - Część 1: Wymagania ogólne (ISO 16230-1:2015)

15.1.2016
CENEN ISO 16231-1:2013

Maszyny rolnicze samobieżne - Ocena stateczności - Część 1: Zasady ogólne (ISO 16231-1:2013)

28.11.2013
CENEN ISO 16231-2:2015

Maszyny rolnicze samobieżne - Ocena stateczności - Cześć 2: Wyznaczanie stateczności w warunkach statycznych i procedury badania (ISO 16231-2:2015)

15.1.2016
CENEN 16246:2012

Maszyny rolnicze - Koparki podsiębierne -

Bezpieczeństwo

5.4.2013
CENEN 16252:2012

Maszyny do zgniatania materiałów odpadowych lub frakcji do recyklingu - Poziome prasy do belowania - Wymagania bezpieczeństwa

5.4.2013
CENEN 16307-1:2013+A1:2015

Wózki jezdniowe - Wymagania bezpieczeństwa i sprawdzanie - Część 1: Wymagania dodatkowe dotyczące wózków jezdniowych napędzanych, innych niż wózki bez operatora, wózki ze zmiennym wysięgiem i wózki naładowne

15.1.2016EN 16307-1:2013 Przypis 2.129.2.2016
CENEN 16307-5:2013

Wózki jezdniowe - Wymagania bezpieczeństwa i sprawdzanie - Część 5: Wymagania dodatkowe dotyczące wózków jezdniowych ręcznych

11.7.2014
CENEN 16307-6:2014

Wózki jezdniowe - Wymagania bezpieczeństwa i sprawdzanie - Część 6: Wymagania dodatkowe dotyczące obciążenia i personelu transportowego

11.7.2014
CENEN 16327:2014

Sprzęt pożarniczy - Urządzenia dozujące środek pianotwórczy pod ciśnieniem (PPFPS) i urządzenia do wytwarzania piany z zastosowaniem sprężonego powietrza (CAFS)

11.7.2014
CENEN 16474:2015

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Prasy wulkanizujące opony - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

15.1.2016
CENEN 16486:2014

Maszyny do zgniatania materiałów odpadowych lub frakcji do recyklingu - Ubijarki - Wymagania bezpieczeństwa

15.1.2016
CENEN 16500:2014

Maszyny do zgniatania materiałów odpadowych lub frakcji do recyklingu - Pionowe prasy do belowania - Wymagania bezpieczeństwa

15.1.2016
CENEN 16590-3:2014

Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne - Części systemu sterowania związane z bezpieczeństwem - Część 3: Rozwój serii, sprzętu i oprogramowania

13.2.2015
CENEN 16590-4:2014

Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne - Części systemu sterowania związane z bezpieczeństwem - Część 4: Procesy produkcji, eksploatacji, modyfikacji i wspierania

13.2.2015
CENEN 16743:2016

Maszyny dla przemysłu spożywczego - Automatyczne krajalnice przemysłowe - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

9.9.2016
CENEN 16774:2016

Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dla konwertora stalowniczego oraz wyposażenia towarzyszącego

9.9.2016
CENEN 16851:2017

Dźwignice - Systemy dźwignicowe lekkiej konstrukcji

Pierwsza publikacja
CENEN ISO 17916:2016

Bezpieczeństwo maszyn do cięcia termicznego (ISO 17916:2016)

9.9.2016
CENEN ISO 18217:2015

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna- Maszyny do oklejania wąskich powierzchni z gąsienicowym mechanizmem posuwowym (ISO 18217:2015)

15.1.2016EN 1218-4:2004 +A2:2009

Przypis 2.1

31.3.2016
CENEN ISO 19432:2012

Maszyny i urządzenia budowlane - Ręczne przecinarki spalinowe - Wymagania bezpieczeństwa (ISO 19432:2012)

15.11.2012EN ISO 19432:2008 Przypis 2.131.1.2013
CENEN ISO 19932-1:2013

Sprzęt do ochrony roślin - Opryskiwacze plecakowe - Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i środowiskowe (ISO 19932-1:2013)

28.11.2013
CENEN ISO 19932-2:2013

Maszyny do ochrony roślin - Opryskiwacze

plecakowe - Część 2: Metody badań (ISO

19932-2:2013)

28.11.2013
CENEN ISO 20361:2015

Pompy do cieczy i zespoły pompowe - Pomiar hałasu - Klasy dokładności 2 i 3 (ISO 20361:2015)

9.9.2016EN ISO 20361:2009 Przypis 2.131.12.2015
CENEN ISO 22867:2011

Maszyny leśne i ogrodnicze - Metodyka badania drgań przenośnych maszyn ręcznych z silnikiem spalinowym - Drgania na uchwytach (ISO 22867:2011)

29.2.2012EN ISO 22867:2008 Przypis 2.130.6.2012
CENEN ISO 22868:2011

Maszyny leśne i ogrodnicze - Metodyka badania hałasu przenośnych, trzymanych w ręku maszyn z silnikiem spalinowym - Metoda techniczna (Klasa dokładności 2) (ISO 22868:2011)

20.7.2011EN ISO 22868:2008 Przypis 2.130.9.2011
CENEN ISO 23125:2015

Obrabiarki - Bezpieczeństwo - Tokarki (ISO

23125:2015, Corrected version 2016-03-15)

15.1.2016EN ISO 23125:2010 Przypis 2.129.2.2016
CENEN ISO 28139:2009

Papier na warstwę pofalowaną - Oznaczanie odporności na zgniatanie płaskie po laboratoryjnym pofalowaniu (ISO 28139:2009)

18.12.2009
CENEN ISO 28881:2013

Obrabiarki - Bezpieczeństwo - Obrabiarki elektroerozyjne (ISO 28881:2013)

28.11.2013EN 12957:2001 +A1:2009 Przypis 2.128.2.2014
EN ISO 28881:2013/AC:2013
CENEN ISO 28927-1:2009

Narzędzia z napędem - Metody badawcze określenia emisji drgań - Część 1: Szlifierki pionowe i kątowe (ISO 28927-1:2009)

26.5.2010
CENEN ISO 28927-2:2009

Narzędzia z napędem - Metody badawcze określenia emisji drgań - Część 2: Klucze, klucze do nakrętek i wkrętarki (ISO 28927-2:2009)

26.5.2010
CENEN ISO 28927-3:2009

Narzędzia z napędem - Metody badawcze określenia emisji drgań - Część 3: Polerki i szlifierki rotacyjne, orbitalne i orbitalne specjalne (ISO 28927-3:2009)

26.5.2010
CENEN ISO 28927-4:2010

Narzędzia z napędem - Metody badawcze określenia emisji drgań - Część 4: Szlifierki proste (ISO 28927-4:2010)

8.4.2011
CENEN ISO 28927-5:2009

Narzędzia z napędem - Metody badawcze określenia emisji drgań - Część 5: Wiertarki i wiertarki udarowe (ISO 28927-5:2009)

26.5.2010
EN ISO 28927-5:2009/A1:201515.1.2016Przypis 331.3.2016
CENEN ISO 28927-6:2009

Narzędzia z napędem - Metody badawcze

określenia emisji drgań - Część 6: Ubijaki (ISO 28927-6:2009)

26.5.2010
CENEN ISO 28927-7:2009

Narzędzia z napędem - Metody badawcze określenia emisji drgań - Część 7: Przecinaki i nożyce wibracyjne (ISO 28927-7:2009)

26.5.2010
CENEN ISO 28927-8:2009

Narzędzia z napędem - Metody badawcze określenia emisji drgań - Część 8: Piły, polerujące i pilnikujące maszyny o ruchu posuwistozwrotnym i piły o ruchu oscylacyjnym lub obrotowym (ISO 28927-8:2009)

26.5.2010
EN ISO 28927-8:2009/A1:201513.5.2016Przypis 330.6.2016
CENEN ISO 28927-9:2009

Narzędzia z napędem - Metody badawcze

określenia emisji drgań - Część 9: Młoty do

czyszczenia powierzchni i odbijaki igłowe (ISO 28927-9:2009)

26.5.2010
CENEN ISO 28927-10:2011

Narzędzia z napędem - Metody badawcze

określenia emisji drgań - Część 10: Wiertarki

udarowe, młoty i młoty do rozbijania (ISO

28927-10:2011)

18.11.2011
CENEN ISO 28927-11:2011

Narzędzia z napędem - Metody badawcze określenia emisji drgań - Część 11: Młoty do kamieni (ISO 28927-11:2011)

20.7.2011
CENEN ISO 28927-12:2012

Narzędzia z napędem - Metody drgań na uchwycie - Część 12: Szlifierki różnonarzędziowe (ISO 28927-12:2012)

5.4.2013
Normy typu B

Normy typu B dotyczą określonych aspektów bezpieczeństwa maszyn lub określonych rodzajów zabezpieczeń, które mogą być stosowane w szerokim zakresie kategorii maszyn. Stosowanie specyfikacji norm typu B stanowi podstawę domniemania zgodności z uwzględnionymi w nich zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dyrektywy w sprawie maszyn, jeżeli z normy typu C lub oceny ryzyka producenta wynika, że rozwiązania techniczne określone w normie typu B są adekwatne w odniesieniu do konkretnej kategorii lub modelu danej maszyny. Stosowanie norm typu B zawierających specyfikacje dotyczące elementów bezpieczeństwa, które są wprowadzane do obrotu niezależnie, stanowi podstawę domniemania zgodności takich elementów oraz zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa objętych normami.

CenelecEN 60204-1:2006

Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 1: Wymagania ogólne IEC 60204-1:2005 (Zmodyfikowana)

26.5.2010
EN 60204-1:2006/A1:2009

IEC 60204-1:2005/A1:2008

26.5.2010Przypis 31.2.2012
EN 60204-1:2006/AC:2010
CenelecEN 60204-11:2000

Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 11: Wymagania dotyczące wyposażenia WN na napięcia wyższe niż 1 000 V prądu przemiennego lub 1 500 V prądu stałego i nie przekraczające 36 kV IEC 60204-11:2000

26.5.2010
EN 60204-11:2000/AC:2010
CenelecEN 60204-32:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 32: Wymagania dotyczące urządzeń dźwignicowych IEC 60204-32:2008

18.12.2009
CenelecEN 60204-33:2011

Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 33: Wymagania dotyczące wyposażenia do wytwarzania półprzewodników IEC 60204-33:2009 (Zmodyfikowana)

18.11.2011
CenelecEN 61310-1:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie - Część 1: Wymagania dotyczące sygnałów wizualnych, akustycznych i dotykowych IEC 61310-1:2007

18.12.2009
CenelecEN 61310-2:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie - Część 2: Wymagania dotyczące oznaczania IEC 61310-2:2007

18.12.2009
CenelecEN 61310-3:2008

Bezpieczeństwo maszyn - Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie - Część 3: Wymagania dotyczące umiejscowienia i działania elementów sterowniczych IEC 61310-3:2007

18.12.2009
CenelecEN 61496-1:2013

Bezpieczeństwo maszyn - Elektroczułe wyposażenie ochronne - Część 1: Wymagania ogólne i badania IEC 61496-1:2012

11.4.2014EN 61496-1:2004 + A1:2008

Przypis 2.1

10.5.2015
CenelecEN 61800-5-2:2007

Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości - Część 5-2: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa - Funkcjonalne IEC 61800-5-2:2007

18.12.2009
CenelecEN 62061:2005

Bezpieczeństwo maszyn - Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych, elektronicznych i elektronicznych programowalnych systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem IEC 62061:2005

26.5.2010
EN 62061:2005/A1:2013

IEC 62061:2005/A1:2012

28.11.2013Przypis 318.12.2015
EN 62061:2005/AC:2010
EN 62061:2005/A2:2015

IEC 62061:2005/A2:2015

15.1.2016Przypis 331.7.2018
Normy typu C

Normy typu C zawierają specyfikacje dotyczące określonej kategorii maszyn. Maszyny różnego typu należące do kategorii objętej normą typu C są przeznaczone do podobnego użytku oraz stwarzają podobny poziom ryzyka. Normy typu C mogą odwoływać się do norm typu A lub B, wskazując, które specyfikacje normy typu A lub B mają zastosowanie do kategorii danych maszyn. Jeżeli ze względu na określone aspekty bezpieczeństwa maszyny norma typu C odbiega od specyfikacji norm typu A lub B, specyfikacje normy typu C mają pierwszeństwo przed specyfikacjami normy typu A lub B. Stosowanie specyfikacji normy typu C na podstawie oceny ryzyka producenta stanowi podstawę domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dyrektywy w sprawie maszyn, które obejmuje norma. Niektóre normy typu C są publikowane w kilku częściach, przy czym część 1 normy zawiera ogólne specyfikacje mające zastosowanie do rodziny maszyn, a pozostałe części normy zawierają specyfikacje dotyczące poszczególnych kategorii maszyn należących do danej rodziny, uzupełniając lub zmieniając specyfikacje podane w części 1. W przypadku norm typu C posiadających taką formę, podstawę domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy w sprawie maszyn stanowi stosowanie ogólnej części 1 normy oraz jej odpowiednich szczegółowych części.

CenelecEN 50223:2015

Urządzenia stacjonarne do elektrostatycznego nanoszenia palnych materiałów kłaczkowych - Wymagania bezpieczeństwa

15.1.2016EN 50223:2010 Przypis 2.113.4.2018
CenelecEN 50348:2010

Stacjonarne urządzenia do elektrostatycznego nanoszenia niepalnych ciekłych materiałów powłokowych - Wymagania bezpieczeństwa

26.5.2010
EN 50348:2010/AC:2010
CenelecEN 50434:2014

Bezpieczeństwo sprzętu domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dotyczące rozdrabniaczy i rębarek, zasilanych z sieci

13.2.2015
CenelecEN 50569:2013

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych wirówek do bielizny w obiektach przemysłowych i handlowych

11.4.2014
CenelecEN 50570:2013

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych suszarek bębnowych w obiektach przemysłowych i handlowych

11.4.2014
CenelecEN 50571:2013

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Wymagania szczegółowe dotyczące pralek elektrycznych w obiektach przemysłowych i handlowych

11.4.2014
CenelecEN 50580:2012

Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym - Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące pistoletów natryskowych

5.6.2012
EN 50580:2012/A1:201328.11.2013Przypis 322.7.2016
CenelecEN 50636-2-91:2014

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-91: Wymagania szczegółowe dotyczące przycinarek trawnikowych prowadzonych przez operatora i ręcznych oraz przycinarek krawędziowych

IEC 60335-2-91:2008 (Zmodyfikowana)

13.2.2015
CenelecEN 50636-2-92:2014

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-92: Wymagania szczegółowe dotyczące skaryfikatorów i aeratorów trawnikowych zasilanych z sieci, obsługiwanych przez operatora pieszego

IEC 60335-2-92:2002 (Zmodyfikowana)

13.2.2015
CenelecEN 50636-2-94:2014

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-94: Wymagania szczegółowe dotyczące nożyc typu trawnikowego

IEC 60335-2-94:2008 (Zmodyfikowana)

13.2.2015
CenelecEN 50636-2-100:2014

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-100: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych urządzeń elektrycznych ogrodowych zasilanych z sieci - ssących, dmuchająco-ssących z lub bez urządzeń rozdrabniających oraz dmuchaw

IEC 60335-2-100:2002 (Zmodyfikowana)

13.2.2015
CenelecEN 50636-2-107:2015

Bezpieczeństwo sprzętu do użytku domowego i podobnego - Część 2-107: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych kosiarek - robotów do trawy zasilanych z akumulatorów

IEC 60335-2-107:2012 (Zmodyfikowana)

15.1.2016
CenelecEN 60204-31:2013

Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 31: Szczególne wymagania bezpieczeństwa i kompatybilności dotyczące maszyn do szycia, zespołów i układów do szycia

IEC 60204-31:2013

11.4.2014
CenelecEN 60335-1:2012

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 1: Wymagania ogólne

IEC 60335-1:2010 (Zmodyfikowana)

5.6.2012EN 60335-1:2002

+ A11:2004

+ A12:2006

+ A13:2008

+ A14:2010 + A15:2011

+ A1:2004

Przypis 2.1

21.11.2014
EN 60335-1:2012/AC:2014
EN 60335-1:2012/A11:201415.1.2016Przypis 329.2.2016
CenelecEN 60335-2-8:2015

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące golarek, maszynek do strzyżenia włosów i podobnych urządzeń

IEC 60335-2-8:2012 (Zmodyfikowana)

13.5.2016
EN 60335-2-8:2015/A1:2016 IEC 60335-2-8:2012/A1:20159.9.2016Przypis 328.12.2018
CenelecEN 60335-2-23:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-23: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do pielęgnacji skóry lub włosów

IEC 60335-2-23:2003

15.1.2016
EN 60335-2-23:2003/A2:2015 IEC 60335-2-23:2003/A2:2012 (Zmodyfikowana)15.1.2016Przypis 329.9.2017
CenelecEN 60335-2-36:2002

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-36: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych trzonów kuchennych, piekarników, płyt kuchennych i płytek grzejnych dla zakładów zbiorowego żywienia

IEC 60335-2-36:2002

5.4.2013
EN 60335-2-36:2002/AC:2007
EN 60335-2-36:2002/A11:20125.4.2013Przypis 313.2.2015
CenelecEN 60335-2-37:2002

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-37: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych frytownic dla zakładów zbiorowego żywienia

IEC 60335-2-37:2002

5.4.2013
EN 60335-2-37:2002/AC:2007
EN 60335-2-37:2002/A11:20125.4.2013Przypis 313.2.2015
EN 60335-2-37:2002/A12:20169.9.2016Przypis 325.1.2019
CenelecEN 60335-2-40:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-40: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych pomp ciepła, klimatyzatorów i osuszaczy

IEC 60335-2-40:2002 (Zmodyfikowana)

28.11.2013
EN 60335-2-40:2003/AC:2010
EN 60335-2-40:2003/AC:2006
EN 60335-2-40:2003/A11:200428.11.2013Przypis 328.11.2013
EN 60335-2-40:2003/A12:200528.11.2013Przypis 328.11.2013
EN 60335-2-40:2003/A1:2006 IEC 60335-2-40:2002/A1:2005 (Zmodyfikowana)28.11.2013Przypis 328.11.2013
EN 60335-2-40:2003/A2:2009 IEC 60335-2-40:2002/A2:2005 (Zmodyfikowana)28.11.2013Przypis 328.11.2013
EN 60335-2-40:2003/A13:201228.11.2013Przypis 311.7.2014
EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013
CenelecEN 60335-2-42:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-42: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych pieców konwekcyjnych, sprzętu do obróbki termicznej w parze i pieców konwekcyjnych parowych dla zakładów zbiorowego żywienia IEC 60335-2-42:2002

5.4.2013
EN 60335-2-42:2003/AC:2007
EN 60335-2-42:2003/A11:20125.4.2013Przypis 313.2.2015
CenelecEN 60335-2-47:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-47: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych kotłów warzelnych dla zakładów zbiorowego żywienia

IEC 60335-2-47:2002

5.4.2013
EN 60335-2-47:2003/AC:2007
EN 60335-2-47:2003/A11:20125.4.2013Przypis 313.2.2015
CenelecEN 60335-2-48:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-48: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych opiekaczy i tosterów dla zakładów zbiorowego żywienia

IEC 60335-2-48:2002

5.4.2013
EN 60335-2-48:2003/AC:2007
EN 60335-2-48:2003/A11:20125.4.2013Przypis 313.2.2015
CenelecEN 60335-2-49:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-49: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznego sprzętu do przechowywania ciepłej żywności i ciepłych naczyń dla zakładów zbiorowego żywienia

IEC 60335-2-49:2002

5.4.2013
EN 60335-2-49:2003/AC:2007
EN 60335-2-49:2003/A11:20125.4.2013Przypis 313.2.2015
CenelecEN 60335-2-65:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-65: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do oczyszczania powietrza

IEC 60335-2-65:2002

5.4.2013
EN 60335-2-65:2003/A11:20125.4.2013Przypis 313.2.2015
CenelecEN 60335-2-67:2012

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-67: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do pielęgnacji podłóg do użytku w obiektach przemysłowych i handlowych IEC 60335-2-67:2012 (Zmodyfikowana)

15.11.2012EN 60335-2-67:2009 Przypis 2.13.5.2015
CenelecEN 60335-2-68:2012

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-68: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu czyszczącego rozpylaniem i zasysaniem do użytku w obiektach przemysłowych i handlowych

IEC 60335-2-68:2012 (Zmodyfikowana)

15.11.2012EN 60335-2-68:2009 Przypis 2.13.5.2015
CenelecEN 60335-2-69:2012

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-69: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu czyszczącego na mokro, na sucho i szorującego stosowanego w obiektach przemysłowych i handlowych

IEC 60335-2-69:2012 (Zmodyfikowana)

15.11.2012EN 60335-2-69:2009 Przypis 2.128.3.2015
CenelecEN 60335-2-72:2012

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-72: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do pielęgnacji podłóg, z układem jezdnym lub bez układu jezdnego, do użytku w obiektach handlowych i przemysłowych

IEC 60335-2-72:2012 (Zmodyfikowana)

15.11.2012EN 60335-2-72:2009 Przypis 2.13.5.2015
CenelecEN 60335-2-77:2010

Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-77: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych kosiarek trawnikowych, obsługiwanych przez operatora pieszego

IEC 60335-2-77:2002 (Zmodyfikowana)

8.4.2011
CenelecEN 60335-2-79:2012

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-79: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu czyszczącego pod ciśnieniem i za pomocą pary

IEC 60335-2-79:2012 (Zmodyfikowana)

15.11.2012EN 60335-2-79:2009 Przypis 2.13.4.2015
CenelecEN 60335-2-89:2010

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-89: Wymagania szczegółowe dotyczące komercyjnych urządzeń chłodniczych z wbudowaną lub wolnostojącą skraplarką lub sprężarką

IEC 60335-2-89:2010

9.9.2016
EN 60335-2-89:2010/A1:2016 IEC 60335-2-89:2010/A1:2012 (Zmodyfikowana)9.9.2016Przypis 312.2.2019
CenelecEN 60335-2-95:2015

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-95: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń służących do przesuwania pionowego drzwi garażowych w budynkach mieszkalnych

IEC 60335-2-95:2011 (Zmodyfikowana)

15.1.2016
EN 60335-2-95:2015/A1:2015

IEC 60335-2-95:2011/A1:2015

15.1.2016Przypis 315.6.2018
CenelecEN 60335-2-97:2006

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-97: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów żaluzji, zasłon, markiz i podobnego wyposażenia

IEC 60335-2-97:2002 (Zmodyfikowana) + A1:2004 (Zmodyfikowana)

15.1.2016
EN 60335-2-97:2006/A12:201515.1.2016Przypis 329.9.2017
CenelecEN 60335-2-102:2016

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-102: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń spalających gaz, olej i paliwa stałe, mających połączenia elektryczne

IEC 60335-2-102:2004 (Zmodyfikowana)

IEC 60335-2-102:2004/A1:2008 (Zmodyfikowana) + A1:2008 (Zmodyfikowana)

IEC 60335-2-102:2004/A2:2012 (Zmodyfikowana)

9.9.2016
CenelecEN 60335-2-103:2015

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-103: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów bram, drzwi i okien

IEC 60335-2-103:2006 (Zmodyfikowana) + A1:2010 (Zmodyfikowana)

15.1.2016
CenelecEN 60519-1:2015

Bezpieczeństwo instalacji elektrotermicznych i do obróbki elektromagnetycznej - Część 1: Wymagania ogólne

IEC 60519-1:2015

15.1.2016
CenelecEN 60745-2-1:2010

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące wiertarek i wiertarek udarowych

IEC 60745-2-1:2003 (Zmodyfikowana) + A1:2008

20.10.2010
CenelecEN 60745-2-3:2011

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek, polerek i szlifierek dyskowych

IEC 60745-2-3:2006 (Zmodyfikowana) + A1:2010 (Zmodyfikowana)

18.11.2011
EN 60745-2-3:2011/A2:2013

IEC 60745-2-3:2006/A2:2012 (Zmodyfikowana)

28.11.2013Przypis 325.2.2016
EN 60745-2-3:2011/A11:201413.2.2015Przypis 321.4.2016
EN 60745-2-3:2011/A12:201415.1.2016Przypis 317.11.2017
EN 60745-2-3:2011/A13:201513.5.2016Przypis 328.9.2018
CenelecEN 60745-2-6:2010

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące młotków

IEC 60745-2-6:2003 (Zmodyfikowana) + A1:2006

20.10.2010
CenelecEN 60745-2-12:2009

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -

Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-12:

Wymagania szczegółowe dotyczące wibratorów do masy betonowej

IEC 60745-2-12:2003 (Zmodyfikowana) +

A1:2008

18.12.2009
CenelecEN 60745-2-13:2009

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek łańcuchowych

IEC 60745-2-13:2006 (Zmodyfikowana)

18.12.2009
EN 60745-2-13:2009/A1:2010

IEC 60745-2-13:2006/A1:2009

20.7.2011Przypis 31.12.2013
CenelecEN 60745-2-15:2009

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -

Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-15:

Wymagania szczegółowe dotyczące nożyc do żywopłotów

IEC 60745-2-15:2006 (Zmodyfikowana)

18.12.2009
EN 60745-2-15:2009/A1:2010

IEC 60745-2-15:2006/A1:2009

28.11.2013Przypis 328.11.2013
CenelecEN 60745-2-16:2010

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-16: Wymagania szczegółowe dotyczące zszywaczy

IEC 60745-2-16:2008 (Zmodyfikowana)

8.4.2011
CenelecEN 60745-2-17:2010

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -

Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-17:

Wymagania szczegółowe dotyczące frezarek

żłobiących i frezarek okrawających

IEC 60745-2-17:2010 (Zmodyfikowana)

8.4.2011
CenelecEN 60745-2-18:2009

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -

Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-18:

Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do taśmowania

IEC 60745-2-18:2003 (Zmodyfikowana) +

A1:2008

18.12.2009
CenelecEN 60745-2-19:2009

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -

Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-19:

Wymagania szczegółowe dotyczące frezarek do rowków

IEC 60745-2-19:2005 (Zmodyfikowana)

18.12.2009
EN 60745-2-19:2009/A1:2010

IEC 60745-2-19:2005/A1:2010

8.4.2011Przypis 31.6.2013
CenelecEN 60745-2-20:2009

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-20: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek taśmowych

IEC 60745-2-20:2003 (Zmodyfikowana) + A1:2008

18.12.2009
CenelecEN 60745-2-21:2009

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -

Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-21:

Wymagania szczegółowe dotyczące oczyszczarek rur ściekowych

IEC 60745-2-21:2002 (Zmodyfikowana)

18.12.2009
EN 60745-2-21:2009/A1:2010 IEC 60745-2-21:2002/A1:200820.7.2011Przypis 31.12.2013
CenelecEN 60745-2-22:2011

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-22: Wymagania szczegółowe dotyczące przecinarek

IEC 60745-2-22:2011 (Zmodyfikowana)

18.11.2011
EN 60745-2-22:2011/A11:201328.11.2013Przypis 317.12.2015
CenelecEN 60745-2-23:2013

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -

Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-23:

Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek i małych narzędzi wirujących

IEC 60745-2-23:2012 (Zmodyfikowana)

28.11.2013
CenelecEN 60947-5-3:2013

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 5-3: Urządzenia sterownicze i elementy przełączające - Wymagania dotyczące urządzeń zbliżeniowych o określonym sposobie zachowania się w warunkach defektu (PDF) IEC 60947-5-3:2013

11.4.2014
CenelecEN 60947-5-5:1997

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 5-5: Aparaty i łączniki sterownicze - Elektryczne urządzenia zatrzymania awaryjnego z funkcją blokady mechanicznej

IEC 60947-5-5:1997

28.11.2013
EN 60947-5-5:1997/A1:2005 IEC 60947-5-5:1997/A1:200528.11.2013Przypis 328.11.2013
EN 60947-5-5:1997/A11:201328.11.2013Przypis 33.12.2015
EN 60947-5-5:1997/A2:2017

IEC 60947-5-5:1997/A2:2016

Pierwsza publikacjaPrzypis 324.2.2020
CenelecEN 61029-2-3:2011

Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym - Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące strugarek i strugarek grubościowych

IEC 61029-2-3:1993 (Zmodyfikowana) + A1:2001

18.11.2011
CenelecEN 61029-2-4:2011

Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym - Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek stołowych

IEC 61029-2-4:1993 (Zmodyfikowana) + A1:2001 (Zmodyfikowana)

18.11.2011
CenelecEN 61029-2-5:2011

Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym - Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek taśmowych

IEC 61029-2-5:1993 (Zmodyfikowana) + A1:2001 (Zmodyfikowana)

15.1.2016
EN 61029-2-5:2011/A11:201515.1.2016Przypis 31.12.2016
CenelecEN 61029-2-8:2010

Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym - Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące jednowrzecionowych frezarek pionowych

IEC 61029-2-8:1995 (Zmodyfikowana) + A1:1999

20.10.2010
CenelecEN 61029-2-11:2012

Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym - Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące zintegrowanych pilarek do cięcia poprzecznego i pilarek stołowych

IEC 61029-2-11:2001 (Zmodyfikowana)

5.4.2013EN 61029-2-11:2009 Przypis 2.13.9.2015
EN 61029-2-11:2012/A11:201328.11.2013Przypis 312.8.2016
CenelecEN 61029-2-12:2011

Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym - Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące gwinciarek do gwintów zewnętrznych

IEC 61029-2-12:2010 (Zmodyfikowana)

18.11.2011
CenelecEN 62841-1:2015

Narzędzia o napędzie elektrycznym - Ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 1: Wymagania ogólne

IEC 62841-1:2014 (Zmodyfikowana)

15.1.2016EN 60335-1:2012 + A11:2014

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 61029-1:2009 + A11:2010

Przypis 2.3

23.12.2019
EN 62841-1:2015/AC:2015
CenelecEN 62841-2-2:2014

Narzędzia o napędzie elektrycznym: ręczne, przenośne oraz do trawy i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące wkrętarek ręcznych i kluczy udarowych

IEC 62841-2-2:2014

15.1.2016EN 60745-2-2:2010 Przypis 2.121.8.2019
EN 62841-2-2:2014/AC:2015
CenelecEN 62841-2-4:2014

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych szlifierek i polerek innych niż typu tarczowego

IEC 62841-2-4:2014

15.1.2016EN 60745-2-4:2009 + A11:2011

Przypis 2.1

21.8.2019
EN 62841-2-4:2014/AC:2015
CenelecEN 62841-2-5:2014

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych pilarek tarczowych

IEC 62841-2-5:2014

15.1.2016EN 60745-2-5:2010 Przypis 2.121.8.2019
CenelecEN 62841-2-8:2016

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych nożyc i nożyc wibracyjnych

IEC 62841-2-8:2016 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publikacjaEN 60745-2-8:2009 Przypis 2.12.5.2020
CenelecEN 62841-2-9:2015

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych gwintownic i gwinciarek

IEC 62841-2-9:2015 (Zmodyfikowana)

15.1.2016EN 60745-2-9:2009 Przypis 2.121.8.2019
EN 62841-2-9:2015/AC:2016-10
CenelecEN 62841-2-11:2016

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek brzeszczotowych (kątowych i prostych)

IEC 62841-2-11:2015 (Zmodyfikowana)

9.9.2016EN 60745-2-11:2010 Przypis 2.123.12.2019
CenelecEN 62841-2-14:2015

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne,

przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -

Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-14:

Wymagania szczegółowe dotyczące strugarek ręcznych

IEC 62841-2-14:2015 (Zmodyfikowana)

13.5.2016EN 60745-2-14:2009 + A2:2010 Przypis 2.131.8.2019
CenelecEN 62841-3-1:2014

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 3-1: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych pilarek stołowych

IEC 62841-3-1:2014

15.1.2016EN 61029-2-1:2012 Przypis 2.121.8.2019
EN 62841-3-1:2014/AC:2015
CenelecEN 62841-3-6:2014

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne do trawników i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 3-6: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych wiertnic diamentowych z systemem dopływu cieczy

IEC 62841-3-6:2014

15.1.2016EN 61029-2-6:2010 Przypis 2.121.8.2019
EN 62841-3-6:2014/AC:2015
CenelecEN 62841-3-9:2015

Narzędzia o napędzie elektrycznym - ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 3-9: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek do cięcia ukosowego

IEC 62841-3-9:2014 (Zmodyfikowana)

13.5.2016EN 61029-2-9:2012 + A11:2013 Przypis 2.115.11.2019
EN 62841-3-9:2015/AC:2016-09
CenelecEN 62841-3-10:2015

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne,

przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -

Bezpieczeństwo użytkowania - Część 3-10:

Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych

przecinarek

IEC 62841-3-10:2015 (Zmodyfikowana)

13.5.2016EN 61029-2-10:2010 + A11:2013 Przypis 2.119.10.2019
EN 62841-3-10:2015/AC:2016-07
(1) ESO: Europejska organizacja normalizacyjna:

- CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

- CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

- ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; faks +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

Przypis 1: Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania ("dw") określoną przez europejską organizację normalizacyjną. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 2.1: Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.2: Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.3: Zakres nowej normy jest węższy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej (częściowo) z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które obejmuje zakres nowej normy. Domniemanie zgodności z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które nadal obejmuje zakres normy zastąpionej (częściowo), a których nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Przypis 3: W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

UWAGA:

- Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych, których wykaz jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 1 .
- Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują normy w języku angielskim (CEN i Cenelec publikują je również w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe jednostki normalizacyjne tłumaczą tytuły norm na wszystkie pozostałe wymagane języki urzędowe Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.
- Odniesienia do sprostowań ".../AC:YYYY" publikuje się wyłącznie w celach informacyjnych. Za pomocą sprostowania usuwa się z tekstu normy błędy w druku, błędy językowe lub im podobne, sprostowanie może dotyczyć jednej wersji językowej lub kilku wersji językowych (angielskiej, francuskiej lub niemieckiej) normy przyjętej przez europejską organizację normalizacyjną.
- Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.
- Wykaz ten zastępuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja Europejska czuwa nad uaktualnianiem wykazu.
- Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm i innych norm europejskich można uzyskać na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

1 Dz.U. C 338 z 27.9.2014, s. 31.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.