Komunikat Komisji opublikowany na podstawie art. 27 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie AT.40608 - Broadcom.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.142.4

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 kwietnia 2020 r.

Komunikat Komisji opublikowany na podstawie art. 27 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie AT.40608 - Broadcom

(2020/C 142/03)

(Dz.U.UE C z dnia 30 kwietnia 2020 r.)

1.
Wprowadzenie
1)
Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu 1  Komisja może zdecydować - w przypadkach, w których zamierza przyjąć decyzję nakazującą zaprzestanie naruszania prawa i gdy zainteresowane strony zaproponują zobowiązania, aby uwzględnić zastrzeżenia wyrażone przez Komisję we wstępnej ocenie - o nadaniu tym zobowiązaniom mocy wiążącej dla przedsiębiorstw. Decyzja taka może zostać przyjęta na czas określony i oznacza, że nie ma już dalszych podstaw do podejmowania działań przez Komisję.
2)
Zgodnie z art. 27 ust. 4 wspomnianego rozporządzenia, jeżeli Komisja zamierza przyjąć decyzję na mocy art. 9, to publikuje zwięzłe streszczenie sprawy i zasadniczą treść zobowiązań. Zainteresowane strony mogą przedłożyć swoje uwagi w wyznaczonym przez Komisję terminie.
2.
Streszczenie sprawy
3)
W dniu 26 czerwca 2019 r. Komisja wszczęła postępowanie w rozumieniu art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 773/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. odnoszącego się do prowadzenia przez Komisję postępowań zgodnie z art. 81 i 82 Traktatu WE 2 , dotyczące domniemanych praktyk antykonkurencyjnych stosowanych przez Broadcom Inc. ("Broadcom") w odniesieniu do układów scalonych typu Systems-on-a-Chip ("SoC"), Front End i Wi-Fi, stosowanych jako komponenty dekoderów (zwanych dalej "STB") i routerów/modemów (zwanych dalej "RG"). W tym samym dniu Komisja skierowała do Broadcom pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, w którym przedstawiła swoją wstępną ocenę dotyczącą konkretnych aspektów praktyk Broadcom będących przedmiotem postępowania Komisji oraz swój zamiar zastosowania w tym względzie środków tymczasowych zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1/2003.
4)
W dniu 16 października 2019 r. Komisja przyjęła decyzję na podstawie art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1/2003, którą nałożyła na przedsiębiorstwo Broadcom środki tymczasowe w celu zapobieżenia poważnym i nieodwracalnym szkodom dla konkurencji, opierając się na ustaleniu prima facie Komisji, że przedsiębiorstwo Broadcom naruszało art. 102 TFUE ("decyzja").
5)
W decyzji stwierdzono, że prima facie, Broadcom zajmuje pozycję dominującą na światowych rynkach SoC dla STB, SoC dla xDSL, RG oraz SoC dla RG do światłowodów (razem "produkty objęte postępowaniem").
6)
W decyzji stwierdzono również, że Broadcom zawarł sześć umów ("umowy") z producentami oryginalnego sprzętu dotyczących SoC dla STB lub RG. W decyzji uznano, że niektóre postanowienia umów dotyczące wyłączności stanowią prima facie nadużywanie przez Broadcom swojej pozycji dominującej:
a)
ustalenia dotyczące wyłączności lub warunków zbliżonych do wyłączności: zobowiązania lub obietnice dotyczące nabywania produktów objętych postępowaniem wyłącznie lub prawie wyłącznie od Broadcom 3  lub postanowienia, które uzależniają przyznanie określonych korzyści cenowych i pozacenowych od nabywania przez klienta produktów objętych postępowaniem, wyłącznie lub prawie wyłącznie od Broadcom; a także
b)
ograniczenia dotyczące wykorzystania siły rynkowej produktów: postanowienia, które umożliwiają przedsiębiorstwu Broadcom wykorzystanie prima facie siły rynkowej jednego z produktów objętych postępowaniem w odniesieniu do innego takiego produktu i/lub do SoC dla RG kablowych.
7)
W decyzji stwierdzono, że jeżeli pozwoliłoby się Broadcom na kontynuowanie praktyk ustalonych prima facie jako stanowiące nadużycie, mogłoby to w okresie, który byłby Komisji potrzebny do ostatecznego rozstrzygnięcia co do istoty sprawy, doprowadzić do poważnych i nieodwracalnych szkód dla konkurencji na rynkach SoC dla STB i SoC dla RG. W decyzji stwierdzono w szczególności, że, jeżeli praktyki te będą kontynuowane, prawdopodobne jest, że konkurenci przedsiębiorstwa Broadcom będą w coraz większym stopniu marginalizowani lub wycofają się w tym okresie z rynku.
8)
Aby zapewnić skuteczność każdego ostatecznego rozstrzygnięcia w tej sprawie, w decyzji zobowiązano przedsiębiorstwo Broadcom do jednostronnego zaprzestania, ze skutkiem natychmiastowym, stosowania postanowień dotyczących wyłączności, zawartych w umowach z sześcioma producentami oryginalnego sprzętu oraz do powstrzymania się od umieszczania tych samych postanowień o wyłączności lub postanowień mających równoważny do nich cel lub skutek we wszelkich przyszłych umowach zawieranych z tymi producentami. Środki tymczasowe obowiązują przez okres trzech lat lub do dnia, w którym Komisja ostatecznie rozstrzygnie co do istoty sprawy albo zamknie postępowanie w tej sprawie (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
3.
Zasadnicza treść zaproponowanych zobowiązań
9)
Przedsiębiorstwo Broadcom nie zgadza się z oceną Komisji przedstawioną w pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń oraz w decyzji 4 . Niemniej jednak zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 zaproponowało ono, że przyjmie zobowiązania uwzględniające zastrzeżenia Komisji w odniesieniu do naruszenia konkurencji.
10)
Zobowiązania zostały w skrócie przedstawione poniżej i w całości opublikowane w angielskiej wersji językowej na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji:

http://ec.europa.eu/competition/index_pl.html

11)
W ciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania przez Broadcom formalnej notyfikacji decyzji Komisji wydanej na podstawie art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1/2003:
(i)
na całym świecie (z wyłączeniem Chin) Broadcom zobowiązuje się do:
a)
zawieszenia wszelkich istniejących umów i niezawierania nowych, które nakładają na producentów oryginalnego sprzętu wymóg nabywania od Broadcom ponad 50 % swojego zapotrzebowania na produkty objęte postępowaniem, czy też uzależniają korzyści pozacenowe lub działające z mocą wsteczną przywileje cenowe 5  dotyczące produktów objętych postępowaniem od nabywania przez producentów oryginalnego sprzętu od Broadcom ponad 50 % swojego zapotrzebowania na produkty objęte postępowaniem;
b)
zawieszenia wszelkich istniejących umów i niezawierania nowych, które uzależniają dostawę produktu objętego postępowaniem lub przyznanie korzyści z nim związanych od nabycia przez producenta oryginalnego sprzętu od Broadcom ponad 50 % jego zapotrzebowania na każdy inny produkt objęty postępowaniem lub na SoC dla RG kablowych, układy scalone typu Front End dla STB i RG i/lub typu Wi-Fi dla STB i RG (wszystkie zwane dalej "pozostałymi produktami").
(ii)
Na poziomie EOG Broadcom zobowiązuje się do:
a)
zawieszenia wszelkich istniejących umów i niezawierania nowych, które nakładają na producentów oryginalnego sprzętu wymóg nabywania od Broadcom ponad 50 % swojego zapotrzebowania na terenie EOG na produkty objęte postępowaniem, czy też uzależniają korzyści pozacenowe lub działające z mocą wsteczną przywileje cenowe dotyczące produktów objętych postępowaniem od nabywania przez producentów oryginalnego sprzętu od Broadcom ponad 50 % swojego zapotrzebowania na terenie EOG na produkty objęte postępowaniem;
b)
zawieszenia wszelkich istniejących umów i niezawierania nowych, które uzależniają (i) dostawę produktu objętego postępowaniem od nabycia przez producenta oryginalnego sprzętu od Broadcom innego produktu objętego postępowaniem lub innego pozostałego produktu lub (ii) przyznanie korzyści dotyczących produktu objętego postępowaniem również od nabycia lub oferowania przez producenta oryginalnego sprzętu w przetargach innego produktu objętego postępowaniem lub innego pozostałego produktu Broadcom;
c)
zawieszenia wszelkich istniejących umów i niezawierania nowych, które nakładają na producentów oryginalnego sprzętu wymóg oferowania w przetargach wyłącznie urządzeń opartych na produktach objętych postępowaniem produkowanych przez Broadcom lub uzależniają korzyści dotyczące produktów objętych postępowaniem od oferowania przez producenta oryginalnego sprzętu w przetargach wyłącznie urządzeń opartych na produktach objętych postępowaniem produkowanych przez Broadcom.

Pod warunkiem spełnienia określonych warunków przedsiębiorstwo Broadcom może w ramach poszczególnych przetargów na terenie EOG przyznawać korzyści dotyczące indywidualnych ofert;

d)
zawieszenia wszelkich istniejących umów i niezawierania nowych, na podstawie których od dostawcy usług z EOG 6  (i) wymaga się lub jest on zachęcany poprzez korzyści pozacenowe lub działające z mocą wsteczną przywileje cenowe, aby zaspokajał ponad 50 % swojego zapotrzebowania na STB, RG do światłowodów lub do xDSL, korzystając z urządzeń opartych na produktach objętych postępowaniem produkowanych przez Broadcom; (ii) wymaga się lub jest on zachęcany do tego, aby zwracać się do producentów oryginalnego sprzętu o oferowanie w przetargach wyłącznie urządzeń opartych na produktach objętych postępowaniem produkowanych przez Broadcom lub (iii) wymaga się lub jest on zachęcany do tego, aby nabywając produkowany przez Broadcom produkt objęty postępowaniem nabywał jednocześnie inny produkt objęty postępowaniem lub jeden z pozostałych produktów produkowany przez to przedsiębiorstwo.
12)
Zobowiązania te pozostaną w mocy przez okres pięciu lat od dnia otrzymania przez Broadcom formalnej notyfikacji decyzji Komisji wydanej na podstawie art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1/2003.
13)
Broadcom nie będzie w żaden sposób tych zobowiązań obchodzić ani też usiłować ich obchodzić.
14)
Odnośnie monitorowania realizacji tych zobowiązań, Broadcom zobowiązuje się przedłożyć Komisji poufne sprawozdanie z ich realizacji w terminie dwóch tygodni od daty ich wdrożenia, a następnie co roku przez okres ich obowiązywania.
4.
Zaproszenie do zgłaszania uwag
15)
Po zbadaniu rynku Komisja zamierza przyjąć na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 decyzję uznającą za wiążące zobowiązania streszczone powyżej i opublikowane na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji.
16)
Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia nr 1/2003 Komisja wzywa zainteresowane strony trzecie do zgłaszania uwag na temat zaproponowanych zobowiązań. Komisja musi otrzymać wspomniane uwagi nie później niż w terminie sześciu tygodni od daty niniejszej publikacji. Zainteresowane strony trzecie są również proszone o przedłożenie nieopatrzo- nej klauzulą poufności wersji swoich uwag, z której usunięto tajemnice handlowe oraz pozostałe informacje poufne oraz zastąpiono je nieopatrzonym klauzulą poufności streszczeniem lub słowami "tajemnica handlowa" lub "poufne".
17)
Prosimy o przesyłanie uzasadnionych odpowiedzi i uwag, przedstawiających istotne fakty. W przypadku stwierdzenia problemu dotyczącego dowolnej części proponowanych zobowiązań Komisja prosi o zasugerowanie możliwego rozwiązania.
18)
Uwagi można przesyłać do Komisji pod numerem referencyjnym AT.40608 - Broadcom pocztą elektroniczną na adres COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu oraz COMP-C1-MAIL@ec.europa.eu.
1 Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1. Ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2009 r. art. 81 i 82 Traktatu WE stały się odpowiednio art. 101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ("TFUE").
2 Dz.U. L 123 z 27.4.2004, s. 18.
3 W tym obowiązek oferowania w przetargach organizowanych przez usługodawców jedynie urządzeń opartych na produktach Broadcom.
4 W dniu 23 grudnia 2019 r. przedsiębiorstwo Broadcom wniosło do Sądu odwołanie, w którym zwróciło się o stwierdzenie nieważności decyzji (sprawa T-876/19).
5 Oba terminy są zdefiniowane w zobowiązaniach.
6 Operatorzy telekomunikacyjni i dostawcy usług kablowych, którzy dostarczają końcowym użytkownikom STB i RG do światłowodów lub do xDSL.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.