Dz.U.UE.C.2018.460.32

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

Komunikat Komisji opublikowany na podstawie art. 27 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie AT.40023 - Transgraniczny dostęp do telewizji kodowanej

(2018/C 460/17)

(Dz.U.UE C z dnia 21 grudnia 2018 r.)

1. Wprowadzenie
1) W przypadkach, w których Komisja zamierza przyjąć decyzję nakazującą zaprzestanie naruszania prawa i gdy zainteresowane strony zaproponują zobowiązania uwzględniające zastrzeżenia wyrażone przez Komisję we wstępnej ocenie, zgodnie z art. 9 rozporządzenia Rady (WE) 1/2003 1 , Komisja może zdecydować o uczynieniu takich zobowiązań wiążącymi dla przedsiębiorstw. Decyzja taka może zostać przyjęta na czas określony i oznacza, że nie ma już dalszych podstaw do podejmowania działań przez Komisję.
2) Zgodnie z art. 27 ust. 4 wspomnianego rozporządzenia Komisja publikuje zwięzłe streszczenie sprawy i zasadniczą treść zobowiązań. Zainteresowane strony mogą przedłożyć swoje uwagi w terminie wyznaczonym przez Komisję.
2. Streszczenie sprawy
3) W dniu 23 lipca 2015 r. Komisja przyjęła pisemne zgłoszenie zastrzeżeń dotyczące między innymi postępowania przedsiębiorstw (i) Universal Studios International B.V. i Comcast Corporation; (ii) CPT Holdings, Inc., Colgems Productions Limited i Sony Corporation (razem zwanych "Sony Pictures"); oraz (iii) Warner Bros. International Television Distribution Inc., Warner Media LLC (poprzednio Time Warner Inc.), (razem zwanych "Warner Bros.").
4) W dniu 12 stycznia 2018 r., w wyniku zmian w strukturze korporacyjnej NBCUniversal, Komisja przyjęła dodatkowe pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, adresowane do Universal Studios International B.V., Universal Studios Limitted i Comcast Corporation (razem zwanych "NBCUniversal"),
5) NBCUniversal, Sony Pictures i Warner Bros. są niniejszym zwane, gdy występują indywidualnie, "zobowiazujązujące się Studio" a gdy występują razem jako "zobowiązujące się Studia".
6) Pisemne zgłoszenie zastrzeżeń oraz dodatkowe pisemne zgłoszenie zastrzeżeń zawierają wstępną ocenę w rozumieniu art. 9 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) 1/2003.
7) Zgodnie z pisemnym zgłoszeniem zastrzeżeń oraz dodatkowym pisemnym zgłoszeniem zastrzeżeń, zobowiązujące się Studia zawarły umowy licencyjne z nadawcą telewizji kodowanej, Sky UK Limited (zwanym poprzednio British Sky Broadcasting Limited), (Sky) zawierających klauzule, które:
- nakładają na przedsiębiorstwo Sky zakaz lub wymóg ograniczenia świadczenia detalicznych usług telewizji kodowanej w odpowiedzi na spontaniczne wnioski ze strony klientów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium EOG, ale poza Zjednoczonym Królestwem i Irlandią, lub
- wymagają, aby każde zobowiązujące się Studionałożyło na nadawców mających siedzibę na terytorium EOG, ale poza Zjednoczonym Królestwem i Irlandią, zakaz lub wymóg ograniczenia świadczenia detalicznych usług telewizji kodowanej w odpowiedzi na spontaniczne wnioski ze strony klientów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium EOG, ale poza Zjednoczonym Królestwem i Irlandią.
8) Oba typy klauzul są niniejszym zwane "klauzulami kwestionowanymi".
9) Pisemne zgłoszenie zastrzeżeń oraz dodatkowe pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, zawierają wstępny wniosek, że kwestionowane klauzule stanowią naruszenie art. 101 TFUE i art. 53 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), ponieważ:
(i) sporne klauzule mają na celu ograniczenie konkurencji w rozumieniu art. 101 ust. 1 TFUE i art. 53 ust. 1 Porozumienia EOG;
(ii) nie istnieją żadne okoliczności leżące w gospodarczym i prawnym kontekście spornych klauzul, które uzasadniałyby stwierdzenie, że klauzule te nie mogą naruszać konkurencji; oraz
(iii) sporne klauzule nie spełniają warunków wyłączenia na mocy art. 101 ust. 3 TFUE i art. 53 ust. 3 Porozumienia EOG.
10) Pisemne zgłoszenie zastrzeżeń dotyczy także umów licencyjnych pomiędzy, z jednej strony, Sky, a z drugiej strony, Paramount Disney oraz Twentieth Century Fox zawierających klauzule, które:
- nakładają na przedsiębiorstwo Sky zakaz lub wymóg ograniczenia świadczenia detalicznych usług telewizji kodowanej w odpowiedzi na spontaniczne wnioski ze strony klientów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium EOG, ale poza Zjednoczonym Królestwem i Irlandią, lub/i
- wymagają, aby Paramount Disney oraz Twentieth Century Fox nałożyli na nadawców mających siedzibę na terytorium EOG, ale poza Zjednoczonym Królestwem i Irlandią, zakaz lub wymóg ograniczenia świadczenia detalicznych usług telewizji kodowanej w odpowiedzi na spontaniczne wnioski ze strony klientów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium EOG, ale poza Zjednoczonym Królestwem i Irlandią.
11) W dniu 26 lipca 2016 r. Komisja Europejska przyjęła decyzję zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003, w której uznała za wiążące zobowiązania zaproponowane przez Paramount w celu uwzględnienia zastrzeżeń wyrażonych przez Komisję w pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń.
12) W dniu 9 listopada 2018 r. Komisja opublikowała Komunikat na podstawie art. 27 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 wzywający zainteresowane strony trzecie do zgłaszania uwag na temat zaproponowanych przez Disney zobowiązań, które mają wyjść naprzeciw zastrzeżeniom wyrażonych przez Komisję w pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń.
3. Zasadnicza treść zaproponowanych zobowiązań
13) Każde zobowiązujące się Studio nie zgadza się z zastrzeżeniami wyrażonymi w pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń oraz ponownym zgłoszeniu zastrzeżeń. Niemniej jednak zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 każde Studio zaproponowało, że przyjmie zobowiązania uwzględniające zastrzeżenia Komisji w zakresie konkurencji. Zobowiązania dotyczą zobowiązujących się Studiów, ich następców prawnych oraz wszelkich obecnych i przyszłych jednostek zależnych, nad którymi sprawują one pozytywną wyłączną kontrolę w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw. Poniżej przedstawiono najważniejsze elementy zaproponowanych zobowiązań:
a) każde zobowiązujące się Studio nie może zawierać, odnawiać ani przedłużać umowy licencyjnej w zakresie telewizji kodowanej dotyczącej produkcji 2 , która (ponownie) wprowadza jakiekolwiek "zobowiązania nadawcy" lub "zobowiązania wytwórni filmowej" w odniesieniu do jakiegokolwiek obszaru na terytorium EOG. Zobowiązania te określa się odpowiednio jako:
- przedmiotowe klauzule 3  lub równoważne klauzule w zakresie, w jakim nakładają one na nadawcę zakaz lub wymóg ograniczenia odpowiedzi na spontaniczne wnioski ze strony klientów mających miejsce zamieszkania i siedzibę na terytorium EOG, ale poza obszarem objętym licencją tego nadawcy ("zobowiązanie nadawcy"),
- przedmiotowe klauzule lub równoważne klauzule w zakresie, w jakim zobowiązują one Studio filmowe do nałożenia na nadawcę telewizji kodowanej mającego siedzibę na terytorium EOG, ale poza obszarem objętym licencją nadawcy zakazu lub wymogu ograniczenia odpowiedzi na spontaniczne wnioski ze strony klientów mających miejsce zamieszkania i siedzibę na tym obszarze objętym licencją nadawcy ("zobowiązanie wytwórni filmowej");
b) zobowiązujące się Studia nie mogą:
- dążyć do wykonania postanowień lub wszczęcia postępowania przed sądem lub trybunałem w związku z naruszeniem - odpowiednio - zobowiązania nadawcy lub zobowiązania wytwórni filmowej zawartych w obowiązującej umowie licencyjnej w zakresie telewizji kodowanej dotyczącej produkcji; oraz
- wypełniać zobowiązań nadawcy lub zobowiązań wytwórni filmowej, którym podlega na mocy obowiązującej umowy licencyjnej w zakresie telewizji kodowanej dotyczącej produkcji.
14) Zobowiązania zobowiązujących się Studiów obejmować mają zarówno linearne usługi telewizji kodowanej, jak również - w zakresie przewidzianym w umowie licencyjnej (lub oddzielnych umowach licencyjnych) z nadawcą telewizji kodowanej - usługi subskrypcji usług wideo na żądanie (w przypadku towarzyszącej usługi na żądanie, jeżeli takowa występuje, w ramach abonamentu danego klienta na usługi telewizji kodowanej świadczone przez tego nadawcę).
15) Okres obowiązywania zobowiązań wynosiłby pięć lat od dnia, w którym każde zobowiązujące się Studio otrzyma oficjalne powiadomienie o decyzji Komisji zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 lub, w odniesieniu do przyszłych spółek zależnych, od dnia po upływie miesiąca od zamknięcia nabycia pełnej kontroli nad tą przyszłą spółką zależną.
16) Pełną wersję wszystkich zobowiązań opublikowano w języku angielskim na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji: http://ec.europa.eu/competition/index_pl.html
4. Zaproszenie do zgłaszania uwag
17) Po zbadaniu rynku Komisja zamierza przyjąć na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 decyzję uznającą za wiążące zobowiązania streszczone powyżej i opublikowane na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji.
18) Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia nr 1/2003 Komisja wzywa zainteresowane strony trzecie do zgłaszania uwag na temat zaproponowanych zobowiązań. Komisja musi otrzymać wspomniane uwagi nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty niniejszej publikacji. Zainteresowane strony trzecie są również proszone o przedłożenie nieopatrzonej klauzulą poufności wersji swoich uwag, z której usunięto tajemnice handlowe oraz pozostałe informacje poufne oraz zastąpiono je nieopatrzonym klauzulą poufności streszczeniem lub słowami "tajemnica handlowa" lub "poufne".
19) Prosimy o przesyłanie uzasadnionych odpowiedzi i uwag, przedstawiających istotne fakty. W przypadku stwierdzenia ewentualnego problemu dotyczącego dowolnej części proponowanych zobowiązań prosimy o zasugerowanie możliwego rozwiązania.
20) Uwagi z dopiskiem zawierającym numer referencyjny AT.40023 - Transgraniczny dostęp do telewizji kodowanej można przesyłać do Komisji pocztą elektroniczną (na adres: COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), faksem (+ 32 22950128) lub listownie na poniższy adres:

European Commission Directorate-General for Competition Antitrust Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1). Ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2009 r. art. 81 i 82 Traktatu WE stały się odpowiednio art. 101 i 102 TFUE. Treść tych dwóch grup postanowień jest zasadniczo identyczna. Do celów niniejszego zawiadomienia odniesienia do art. 101 i 102 TFUE należy rozumieć, tam gdzie to stosowne, jako odniesienia do art. 81 i 82 Traktatu WE.
2 "Umowa licencyjna w zakresie telewizji kodowanej dotycząca produkcji" oznacza umowę, na podstawie której nadawca otrzymuje licencję (jako licencjobiorca) na wyprodukowane w przyszłości przez licencjodawcę określone filmy na zasadzie wyłączności (i która może obejmować inne treści audiowizualne) przez ograniczony okres, podczas którego nadawca może wyświetlać te filmy w telewizji kodowanej i, w zakresie przewidzianym w umowie licencyjnej (lub oddzielnych umowach licencyjnych) zawartej z takim nadawcą, na zasadzie SVOD (w przypadku towarzyszącej usługi na żądanie, jeżeli takowa występuje, w ramach abonamentu danego klienta na usługi telewizji kodowanej świadczone przez tego nadawcę).
3 "Przedmiotowe klauzule" oznaczają klauzule w umowie licencyjnej w zakresie telewizji kodowanej dotyczącej produkcji (nawet jeżeli brak ich w umowie, o której mowa w pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń), która (i) w odniesieniu do transmisji satelitarnych przewiduje, że a) nadawanie na obszarach innych niż obszar objęty licencją nie będzie uznawane za naruszenie umowy przez nadawcę, pod warunkiem że nie zezwala on świadomie na odbiór treści poza obszarem objętym licencją lub że b) nadawanie na obszarze objętym licencją nie będzie uznawane za naruszenie umowy przez wytwórnię filmową, pod warunkiem że nie zezwala ona na dostępność dekodera osoby trzeciej niezbędnego do odbioru treści na obszarze objętym licencją; oraz (ii) w odniesieniu do transmisji internetowych a) nakłada na nadawcę obowiązek zapobiegania nieupoważnionemu ściąganiu i/lub strumieniowej transmisji filmów (oraz innych treści audiowizualnych, jeżeli je obejmuje) poza obszarem objętym licencją za pomocą filtrowania geograficznego lub równoważnej technologii, lub b) przewiduje, że rozpowszechnianie za pomocą internetu na obszarze objętym licencją nadawcy nie stanowi naruszenia umowy przez wytwórnię, pod warunkiem że zobowiąże ona innych nadawców do stosowania filtrowania geograficznego lub równoważnej technologii.