Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.243.27

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 czerwca 2003 r.

DECYZJA RADY
z dnia 13 lipca 1992 r.
w sprawie komputeryzacji weterynaryjnych procedur przywozowych (Projekt SHIFT), zmieniająca dyrektywy 90/675/EWG, 91/496/EWG, 91/628/EWG i decyzję 90/424/EWG oraz uchylająca decyzję 88/192/EWG

(92/438/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 25 sierpnia 1992 r.)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 43,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(1),

a także mając na uwadze, co następuje:

od chwili przyjęcia decyzji Rady 88/192/EWG z dnia 28 marca 1988 r. w sprawie systemu kontroli sanitarnej w granicznych posterunkach kontroli przy przywozie z państw trzecich (Projekt SHIFT)(2) nastąpił znaczny postęp w zakresie harmonizacji w dziedzinie weterynarii;

w szczególności Rada przyjęła dyrektywę 90/675/EWG z dnia 10 grudnia 1990 r. określającą zasady organizacji kontroli weterynaryjnych produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich(3), dyrektywę 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich(4) oraz dyrektywę 91/628/EWG z dnia 19 listopada 1991 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu(5);

w świetle tendencji sprzyjających harmonizacji w sektorze weterynaryjnym, stosowne jest ustanowienie nowych przepisów w sprawie komputeryzacji weterynaryjnych procedur przywozowych i uchylenie, w związku z powyższym, decyzji 88/192/EWG;

te nowe przepisy mają służyć ochronie zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt, umożliwiając utworzenie rynku wewnętrznego zwierząt i produktów zwierzęcych;

te nowe przepisy są obecnie tym bardziej niezbędne, że zniesiona zostaje kontrola na granicach wewnętrznych;

komputeryzacja weterynaryjnych procedur przywozowych, a także opracowanie baz danych wyszczególniających wymagania przywozowe oraz informacje dotyczące przywozu zwierząt i produktów zwierzęcych muszą zapewnić urzędowemu lekarzowi weterynarii odmawiającemu przyjęcia przesyłki w granicznym posterunku kontroli skuteczny sposób przekazywania istotnych informacji;

dyrektywy 90/675/EWG, 91/496/EWG oraz 91/628/EWG powinny być odpowiednio zmienione;

w decyzji Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii(6) należy przewidzieć wsparcie finansowe Wspólnoty dla wprowadzenia w życie nowych środków odnoszących się do komputeryzacji weterynaryjnych procedur przywozowych;

Komisji należy powierzyć zadanie przyjęcia niezbędnych przepisów wykonawczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1. Komputeryzacja weterynaryjnych procedur przywozowych obejmuje:

– procedurę przekazywania istotnych informacji w przypadku odesłania przesyłki w granicznym posterunku kontroli przez urzędowego lekarza weterynarii;

– organizację i obsługę baz danych zawierających wspólnotowe wymagania przywozowe dotyczące zwierząt i produktów;

– organizację i obsługę baz danych obejmujących przywóz zwierząt i produktów do Wspólnoty.

2. Komputeryzacja określona w ust. 1 jest dostosowana do obowiązujących standardów międzynarodowych.
Artykuł  2

Do celów niniejszej decyzji definicje podane w dyrektywach 90/675/EWG, 91/496/EWG oraz 91/628/EWG stosuje się zgodnie z potrzebą.

Artykuł  3
1. Procedura informacyjna określona w art. 1 ust. 1 tiret pierwsze obejmuje graniczne posterunki kontroli, organy centralne Państw Członkowskich i Komisję.
2. Procedura informacyjna określona w art. 1 ust. 1 tiret pierwsze jest stosowana zgodnie z opisem zawartym w załączniku I.
Artykuł  4
1. Bazy danych określone w art. 1 tiret drugie zawierają szczegółowy wykaz wymagań dotyczących przywozu zwierząt i produktów do Wspólnoty, w szczególności informacje na temat wykazów upoważnionych państw trzecich, zatwierdzonych przedsiębiorstw, przyjętych środków ochronnych i zatwierdzonych wzorów świadectw.
2. Organizacja i obsługa baz danych określonych w art. 1 ust. 1 tiret drugie ustalona jest w załączniku II.
Artykuł  5
1. Bazy danych określone w art. 1 ust. 1 tiret trzecie zawierają wyczerpujące informacje dotyczące każdej przesyłki zwierząt lub produktów wprowadzonych na terytorium Wspólnoty, obejmujące w szczególności warunki przewozu zwierząt zgodnie z przepisami rozdziału III dyrektywy 91/628/EWG i wyniki badań przeprowadzonych zgodnie z dyrektywą 90/675/EWG i 91/496/EWG.
2. Organizacja i obsługa baz danych określonych w art. 1 tiret trzecie ustalona jest w załączniku III.
Artykuł  6

Sprzęt stosowany w granicznych posterunkach kontroli do celów niniejszej dyrektywy może być taki jak sprzęt określony w art. 2 ust. 2 decyzji Komisji 91/398/EWG z dnia 19 lipca 1991 r. w sprawie skomputeryzowanego systemu wymiany informacji między władzami weterynaryjnymi (Animo)(7).

Artykuł  7

Decyzja 88/192/EWG traci moc.

Artykuł  8

W dyrektywie 90/675/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 ust. 1 dodaje się tiret w brzmieniu:

"- czy informacja dotycząca odmowy przesyłki nie jest podana w procedurze określonej w art. 1 tiret pierwsze decyzji Rady 92/438/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. w sprawie komputeryzacji weterynaryjnych procedur przywozowych (Projekt SHIFT)(*).

______

(*) Dz.U. L 243 z 25.8.1992, str. 27."

2) w art. 8 ust. 2 dodaje się co następuje:

"d) sprawdzać bazy danych określone w art. 1 tiret drugie decyzji 92/438/EWG."

3) w art. 9 ust. 2 lit. iii) dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Zapewnia on przeprowadzanie wszystkich aktualizacji baz danych wskazanych w art. 1 tiret trzecie decyzji 92/438/EWG."

4) w art. 11 ust. 4 lit. b) tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"- powiadomić przy użyciu skomputeryzowanego systemu wymiany informacji między władzami weterynaryjnymi (Animo), urzędowego lekarza weterynarii w posterunku kontroli miejsca przeznaczenia o przejściu produktów i ich prawdopodobnej dacie przybycia,".

5) w art. 11 ust. 4 lit. b) dodaje się zdanie w brzmieniu:

"W takich przypadkach właściwe władze są informowane za pośrednictwem skomputeryzowanego systemu wymiany informacji między władzami weterynaryjnymi (Animo)."

6) w art. 16 ust. 1 lit. a) tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"- zastosować procedurę informacyjną określoną w art. 1 tiret pierwsze decyzji 92/438/EWG.".

7) w art. 16 ust. 1 lit. a) skreśla się tiret trzecie.

8) art. 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Stosuje się przepisy decyzji 92/438/EWG."

Artykuł  9

W dyrektywie 91/496/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 ust. 1 dodaje się tiret w brzmieniu:

"- że procedura opisana w art. 1 tiret pierwsze decyzji Rady 92/438/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. w sprawie komputeryzacji weterynaryjnych procedur przywozowych (Projekt SHIFT) nie zawiera informacji odmówienia przesyłki(*).

______

(*) Dz.U. L 243 z 25.8.1992, str. 27."

2) w art. 4 ust. 2 dodaje się akapit drugi w brzmieniu:

"Badanie musi być przeprowadzone po sprawdzeniu baz danych określonych w art. 1 tiret drugie decyzji 92/438/EWG."

3) w art. 6 ust. 2 dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Urzędowy lekarz weterynarii gwarantuje, że przeprowadzane są wszystkie aktualizacje baz danych wskazanych w art. 1 tiret trzecie decyzji 92/438/EWG."

4) w art. 9 ust. 1 lit. d) wyrazy "określonego w art. 12 ust. 4 akapit drugi" zastępuje się wyrazami "określonego w art. 20 dyrektywy 90/425/EWG".

5) w art. 12 ust. 1 lit. c) tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"- zastosować procedurę informacyjną przewidzianą w art. 1 tiret pierwsze decyzji 92/438/EWG,".

6) w art. 12 ust. 1, lit c) skreśla się tiret trzecie.

7) w art. 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Stosuje się przepisy decyzji 92/438/EWG."

8) w art. 30 ust. 2 akapit pierwszy skreśla się wyrazy "w akapicie drugim".

Artykuł  10

W art. 11 dyrektywy 91/628/EWG dodaje się ustęp w brzmieniu:

"5. Stosuje się przepisy decyzji Rady 92/438/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. w sprawie komputeryzacji weterynaryjnych procedur przywozowych (Projekt SHIFT)(*).

______

(*) Dz.U. L 243 z 25.8.1992, str. 27."

Artykuł  11

W decyzji 90/424/EWG dodaje się artykuł w brzmieniu:

"Artykuł 37a

1. Możliwe jest przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na komputeryzację weterynaryjnych procedur przywozowych określonych w decyzji 92/438/EWG(*).

2. Ustalenia organizacyjne dotyczące finansowania na mocy ust. 1 oraz poziom wkładu Wspólnoty określa się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 41.

______

(*) Dz.U. L 243 z 25.8.1992, str. 27."

Artykuł  12

Zasady niezbędne do stosowania niniejszej decyzji przyjmuje się, w miarę potrzeby, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 13.

Artykuł  13 1
1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt, ustanowiony na mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002(8).
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE(9).

Termin określony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny.
Artykuł  14

Przepisy niniejszej decyzji zostają poddane przeglądowi w terminie do dnia 1 lipca 1995 r. w celu uwzględnienia postępu technologicznego i dokonania niezbędnych udoskonaleń, w szczególności w świetle postępu technologicznego, jaki może nastąpić w najbardziej zaawansowanych Państwach Członkowskich.

Artykuł  15

Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 lipca 1992 r.

W imieniu Rady
J. GUMMER
Przewodniczący

______

(1) Opinia wydana dnia 10 lipca 1992 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 89 z 6.4.1988, str. 32.

(3) Dz.U. L 373 z 31.12.1990, str. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 91/496/EWG (Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56).

(4) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 91/628/EWG (Dz.U. L 340 z 12.12.1991, str. 17).

(5) Dz.U. L 340 z 11.12.1991, str. 17.

(6) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (EWG) nr 3763/91 (Dz.U. L 356 z 24.12.1991, str. 1).

(7) Dz.U. L 221 z 9.8.1991, str. 30.

(8) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1.

(9) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

1) Podstawową zasadę systemu stanowi wolny dostęp każdego właściwego organu (granicznego posterunku kontroli, centralnego organu Państwa Członkowskiego, Komisji) do skomputeryzowanych katalogów dotyczących przesyłek zwierząt i produktów odsyłanych z posterunku kontroli na mocy art. 12 ust. 1 lit. c) dyrektywy 91/496/EWG lub art. 16 ust. 1 lit. a) dyrektywy 90/675/EWG.

2) Powyższe katalogi będą aktualizowane przez właściwe władze Państw Członkowskich. Informacja musi być przekazywana niezwłocznie przez publiczną sieć z komutacją pakietów.

3) Za sieć odpowiada Komisja. Wybrany zostanie operator sieci a całość specyfikacji technicznych sieci będzie określona zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 13 niniejszej decyzji.

4) Do katalogu wprowadzane są informacje dotyczące powodów odesłania przesyłek. Przepisy dotyczące stosowania niniejszego punktu zostaną przyjęte zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 13.

ZAŁĄCZNIK  II

1) Komisja tworzy bazę danych dotyczącą wymagań Wspólnoty w odniesieniu do przewozu zwierząt i produktów oraz udostępnia ją każdemu Państwu Członkowskiemu i każdemu granicznemu posterunkowi kontroli.

2) Każde Państwo Członkowskie tworzy bazę danych dotyczącą wymagań krajowych (nieuwzględnioną w ust. 1) w odniesieniu do przywozu żywych zwierząt i produktów na jego terytorium. Każde z nich udostępnia swoją bazę pozostałym Państwom Członkowskim, Komisji i wszystkim granicznym posterunkom kontroli.

3) Każde Państwo Członkowskie określa sposób dostępu każdego granicznego posterunku kontroli do baz danych określonych w ust. 1 i 2.

4) Komisja jest odpowiedzialna za aktualizowanie bazy danych określonej w ust. 1. Każde Państwo Członkowskie jest indywidualnie odpowiedzialne za aktualizację baz danych określonych w ust. 2.

5) Wymagania techniczne w odniesieniu do harmonizacji baz danych oraz ich aktualizacji określa się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 13.

ZAŁĄCZNIK  III

1) Każde Państwo Członkowskie tworzy bazę danych obejmującą zwierzęta i produkty dostarczone na jego terytorium.

2) Każde Państwo Członkowskie przekazuje Komisji, w odstępach czasu wyznaczonych zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 13, informacje pobrane z baz danych określonych w ust. 1.

3) Wymagania techniczne w odniesieniu do harmonizacji baz danych oraz przekazywania informacji do Komisji określa się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 13.

1 Art. 13 zmieniony przez art. 3 rozporządzenia nr 806/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. (Dz.U.UE.L.03.122.1) zmieniającego nin. decyzję z dniem 5 czerwca 2003 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.