Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.188.37

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1995 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 3 czerwca 1992 r.
odnosząca się do komputerowego wyszukiwania lokalnych jednostek Animo

(92/341/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 8 lipca 1992 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego(1), ostatnio zmienioną dyrektywą 91/628/EWG(2), w szczególności jej art. 20 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

dnia 19 lipca 1991 r. Komisja przyjęła decyzję 91/398/EWG w sprawie skomputeryzowanego systemu łączącego władze weterynaryjne (Animo)(3), w dniu 21 lutego 1992 r. decyzję 92/175/EWG ustanawiającą wykaz i dane identyfikacyjne jednostek skomputeryzowanej sieci Animo(4);

w celu zapewnienia funkcjonowania bez zakłóceń sieci Animo należy przyjąć przepisy umożliwiające wprowadzenie sytemu komputerowego pozwalającego na odszukanie docelowej jednostki za pośrednictwem adresu docelowego;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1. 1 Każde Państwo Członkowskie przed dniem 15 czerwca 1992 r., z wyjątkiem Szwecji, gdzie datą tą jest 1 września 1994 r. oraz Austrii i Finlandii, gdzie datą tą jest 1 czerwca 1995 r., prześle Komisji w postaci zapisu komputerowego, określonego w Załączniku, wykaz adresów docelowych w porządku alfabetycznym. Każdemu adresowi towarzyszy numer identyfikacyjny odpowiadającej mu jednostki lokalnej.
2. Na podstawie danych przesłanych przez Państwa Członkowskie zgodnie z ust. 1, Komisja ustala w formie komputerowej, którą należy zintegrować z oprogramowaniem aplikacyjnym, zdefiniowanym w art. 2 ust. 2 decyzji 91/398/EWG, zestawienie adresów docelowych wraz z numerami identyfikacyjnymi jednostek lokalnych dla całej Wspólnoty i prześle je Państwom Członkowskim.
3. Zestawienie określone w ust. 2 jest regularnie aktualizowane przez Komisję na podstawie danych przesyłanych przez Państwa Członkowskie.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 czerwca 1992 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29.

(2) Dz.U. L 340 z 11.12.1991, str. 17.

(3) Dz.U. L 221 z 9.8.1991, str. 30.

(4) Dz.U. L 80 z 25.3.1992, str. 1.

ZAŁĄCZNIK 

Opis formatu zapisu dla wprowadzania informacji wymaganych do komputerowego wyszukiwania lokalnych jednostek Animo

Opis rejonuDługośćFormat
1. Opis "adresu docelowego":44znaki
- dla Belgii: "Commune"
- dla Danii: "By"
- dla Niemiec: "Gemeinde"
- dla Grecji: "Nomos"
- dla Hiszpanii: "Municipio"
- dla Francji: "Département"
- dla Irlandii: "County"
- dla Włoch: "Commune"
- dla Luksemburga: "Pays"
- dla Niderlandów: "Gemeenten"
- dla Portugalii: "Freguesia"
- dla Wielkiej Brytanii: "Post

town"

2. Kod pocztowy (tam, gdzie ma

zastosowanie)

6znaki
3. Kod lokalnej jednostki

weterynaryjnej zgodnie z decyzją

92/175/EWG

7znaki
Informacje dodatkowe: Dyskietka 3,5 cala o pojemności 720 K lub 1,44 MB.

Plik w formacie ASCII.

1 Art. 1 ust. 1 zmieniony przez art. 29 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U.04.90.864/29) z dniem 1 stycznia 1995 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.