Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.162.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/693
z dnia 15 maja 2020 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny 1 , w szczególności jego art. 57 ust. 4 i art. 58 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 2 , konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2) Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3) Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3 tej tabeli.

(4) Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana odnośnie do towarów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez posiadacza przez pewien okres zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013. Okres ten powinien wynosić trzy miesiące.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł  2

Wiążąca informacja taryfowa, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 15 maja 2020 r.
W imieniu Komisji

za Przewodniczącą,

Philip KERMODE
p.o. Dyrektor Generalny

Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej

ZAŁĄCZNIK

Opis towarówKlasyfikacja (kod CN)Uzasadnienie
(1)(2)(3)
Wstęga wykonana ze stali stopowej (innej niż stal nierdzewna), o szerokości około 30 mm i grubości około 0,02 mm, w rolkach. Artykuł ma na całej swojej długości jednolity pełny przekrój poprzeczny w kształcie prostokąta. Nieobrobiony na swojej powierzchni.

Artykuł jest wykonany techniką odlewania ciągłego zwaną metodą szybkiego chłodzenia stopu. Przeznaczony do stosowania w przemyśle elektrycznym, na przykład do produkcji rdzeni transformatorowych, rdzeni sensorów, rdzeni do reaktorów nasycalnych, wzmacniaczy magnetycznych, infla- torów i sprężarek pulsacyjnych.

7228 60 80Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uwagę 1 m) do działu 72 oraz brzmienie kodów CN 7228, 7228 60 i 7228 60 80.

Biorąc pod uwagę jego obiektywne cechy i właściwości, artykuł spełnia warunki definicji "pozostałych sztab i prętów" w uwadze 1 m) do działu 72, ponieważ posiada na całej swojej długości jednolity pełny przekrój poprzeczny w kształcie prostokąta. W związku z tym artykuł ten jest uważany za pręt w rozumieniu tej definicji.

Artykuł jest wytwarzany metodą szybkiego chłodzenia stopu, która jest techniką formowania metali inną niż walcowanie. Proces produkcji jest ponadto techniką odlewania ciągłego, w przeciwieństwie do techniki odlewania ciśnieniowego, w związku z tym nie wchodzi w zakres uwagi 3 do działu 72. Dlatego wyklucza się klasyfikację do pozycji 7226 jako wyroby walcowane płaskie z pozostałej stali stopowej, o szerokości mniejszej niż 600 mm, lub do pozycji 7227 jako sztaby i pręty, walcowane na gorąco.

W związku z tym artykuł należy klasyfikować do kodu CN 7228 60 80 jako pozostałe sztaby i pręty z pozostałej stali stopowej.

1 Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.
2 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.