Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.148.22

| Akt oczekujący
Wersja od: 6 czerwca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/928
z dnia 3 czerwca 2019 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny 1 , w szczególności jego art. 57 ust. 4 i art. 58 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 2 , konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2) Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3) Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3 tej tabeli.

(4) Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana odnośnie do towarów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez posiadacza przez pewien okres zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013. Okres ten powinien wynosić trzy miesiące.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł  2

Wiążąca informacja taryfowa, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 3 czerwca 2019 r.
W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,
Stephen QUEST
Dyrektor Generalny

Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej

ZAŁĄCZNIK

Opis towarówKlasyfikacja (kod CN)Uzasadnienie
(1)(2)(3)
Artykuł (tak zwana "skrzynka do włókien optycznych, bez złączy") o cylindrycznym kształcie, o średnicy w przybliżeniu 140 mm i wysokości 400 mm. Masa artykułu wynosi w przybliżeniu 2,5 kg. Artykuł wykonany jest głównie z tworzywa sztucznego z niewielkimi elementami wykonanymi z metalu (wsporniki i śruby).

Podstawa artykułu posiada cztery wejścia kabli. Gdy artykuł jest całkowicie zmontowany, jego podstawa jest przymocowana do cylindrycznej osłony artykułu wykonanej z tworzywa sztucznego za pomocą okrągłej odpinanej obejmy.

W środku znajduje się tacka łączeniowa wykonana z tworzywa sztucznego, przymocowana do podstawy artykułu. Tacka ta zawiera specjalne rowki. W chwili przedstawiania artykuł nie jest wyposażony w żadne złącza.

Artykuł jako całość przeznaczony jest do zabezpieczania kabli.

(*) Zob. ilustracje.

3926 90 97Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1. i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej oraz brzmienie kodów CN 3926, 3926 90 i 3926 90 97.

Wyklucza się klasyfikację do podpozycji 8536 70 00 jako "złącza do włókien optycznych, wiązek włókien optycznych lub kabli światłowodowych" lub do podpozycji 8536 90 10 jako "elementy połączeniowe, złącza do przewodów i kabli" (które są urządzeniami elektrycznymi służącymi do wykonywania połączeń), ponieważ przedmiotowy artykuł jest tylko skrzynką. Nie jest on wyposażony w złącza do włókien optycznych, wiązek włókien optycznych lub kabli światłowodowych ani nie posiada żadnych "elementów połączeniowych, złączy do przewodów i kabli".

Wyklucza się również klasyfikację do pozycji 8538 jako "części nadające się wyłącznie lub głównie do stosowania z urządzeniami objętymi pozycją 8535, 8536 lub 8537", ponieważ ze względu na brak złączy, połączeń lub możliwości ich zamontowania artykuł nie może być uważany ani za urządzenie elektryczne objęte pozycją 8536, ani za identyfikowalną część takowego.

W związku z tym artykuł należy klasyfikować według jego materiału składowego (tworzywa sztuczne) do kodu CN 3926 90 97 jako pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych.

(*) Ilustracje mają charakter wyłącznie informacyjny.
grafika
1 Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.
2 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.