Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.148.16

| Akt oczekujący
Wersja od: 6 czerwca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/926
z dnia 3 czerwca 2019 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny 1 , w szczególności jego art. 57 ust. 4 i art. 58 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 2 , konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2) Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3) Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3 tej tabeli.

(4) Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana odnośnie do towarów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez posiadacza przez pewien okres zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013. Okres ten powinien wynosić trzy miesiące.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł  2

Wiążąca informacja taryfowa, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 3 czerwca 2019 r.
W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,
Stephen QUEST
Dyrektor Generalny

Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej

ZAŁĄCZNIK

Opis towarówKlasyfikacja (kod CN)Uzasadnienie
(1)(2)(3)
Artykuł o wymiarach w przybliżeniu 160 cm x 54 cm x 38 cm oraz masie w przybliżeniu 1,5 kg, składający się z dwóch połączonych warstw materiału włókienniczego i z wypełnienia z tworzywa sztucznego komórkowego wewnątrz. Wewnętrzna strona materiału włókienniczego jest pokryta tworzywem sztucznym.

Artykuł posiada wsparcie składające się ze składanej ramy wykonanej z metalowych prętów, które jest częściowo połączone z artykułem. Do krawędzi wsparcia przyszyto kieszeń do przechowywania. Wsparcie może być regulowane pod względem wysokości za pomocą taśmy z klamrą z tworzywa sztucznego.

Artykuł może być składany do transportu lub przechowywania. Posiada pasek do noszenia, który przyszyty jest do górnych rogów wsparcia oraz posiada różne paski typu "rzep" do zapięcia wsparcia do powierzchni leżącej na czas transportu lub przechowywania.

Artykuł prezentowany jest jako mata kempingowa lub jako mata plażowa.

Zobacz ilustracja (*).

6306 90 00Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1, 3 b) i 6 Ogólnych reguł interpretacji (ORI) Nomenklatury scalonej oraz brzmienie kodów CN 6306 i 6306 90 00.

Materiał włókienniczy nadaje artykułowi jego zasadniczy charakter w rozumieniu ORI 3 b), ponieważ materiał stanowi główną część jego powierzchni.

Z uwagi na jego obiektywne cechy charakterystyczne (niewielka masa, powłoka z tworzywa sztucznego dla ochrony, łatwość rozłożenia, złożenia i transportu), artykuł jest przeznaczony do użytku na zewnątrz i można go zabierać na przykład na kemping lub plażę itd. i tam wykorzystywać tymczasowo (zobacz również Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej do podpozycji 6306 90 00).

Wyklucza się klasyfikację artykułu do pozycji 9404 jako artykuły pościelowe lub podobne artykuły wyposażeniowe, takie jak materace, jako że artykuł nie jest przeznaczony do wyposażenia łózek i nie jest podobny do materaca lub podobnych artykułów.

Artykuł należy zatem klasyfikować do kodu CN 6306 90 00 jako pozostałe artykuły kempingowe.

(*) Ilustracje mają charakter wyłącznie informacyjny.
grafika
1 Dz. U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.
2 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.