Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.148.13

| Akt oczekujący
Wersja od: 6 czerwca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/925
z dnia 3 czerwca 2019 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny 1 , w szczególności jego art. 57 ust. 4 i art. 58 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 2 , konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2) Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3) Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3 tej tabeli.

(4) Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana odnośnie do towarów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez posiadacza przez pewien okres zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013. Okres ten powinien wynosić trzy miesiące.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł  2

Wiążąca informacja taryfowa, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 3 czerwca 2019 r.
W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Stephen QUEST
Dyrektor Generalny
Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej

ZAŁĄCZNIK

Opis towaruKlasyfikacja (kod CN)Uzasadnienie
(1)(2)(3)
Artykuł o kształcie cylindrycznym (tak zwany "pas do biegania") wykonany z dzianiny składającej się w 88 % z poliestru i w 12 % z elastanu, o obwodzie 66 cm. Artykuł jest wykonany z dwóch jednakowej wielkości prostokątnych kawałków dzianego materiału włókienniczego, które są złożone razem i zszyte z trzech stron, tworząc dwustronny elastyczny "pas do biegania".

Artykuł jest wyposażony w odblaski, płaską kieszeń z zamkiem błyskawicznym oraz dwa niewielkie otwory, w tym jeden z elastyczną taśmą. Nie posiada on zapięć.

Artykuł jest przeznaczony do noszenia wokół talii, na przykład podczas uprawiania sportu. W kieszeni i kieszonkach przechowuje się małe przedmioty, na przykład klucze, karty płatnicze i tym podobne.

(Zob. ilustracje) (*),

6307 90 10Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uwagę 7 f) do sekcji XI oraz brzmienie kodów CN 6307, 6307 90 oraz 6307 90 10.

Pas do biegania ma obiektywne cechy charakterystyczne gotowego wyrobu włókienniczego w rozumieniu pozycji 6307 i zgodnie z uwagą 7 f) do sekcji XI.

Artykuł nie został zaprojektowany do przechowywania żadnego konkretnego przedmiotu. Nie jest on ani specjalnie ukształtowany, ani wewnątrz wyposażony. Nie jest podobny do pojemników klasyfikowanych do pozycji 4202 (zobacz również Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego do pozycji 4202 akapit pierwszy i czwarty oraz wyłączenie c)). Wyklucza się więc klasyfikację do pozycji 4202.

W związku z tym artykuł należy klasyfikować do kodu CN 6307 90 10 jako "pozostałe artykuły gotowe, dziane".

(*) Ilustracje mają charakter wyłącznie informacyjny.
grafika
1 Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.
2 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.