Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.177.29

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1234
z dnia 3 lipca 2017 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny 1 , w szczególności jego art. 57 ust. 4 i art. 58 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 2 , konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2) Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3) Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3 tej tabeli.

(4) Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana odnośnie do towarów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez posiadacza przez pewien okres zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013. Okres ten powinien wynosić trzy miesiące.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł  2

Wiążąca informacja taryfowa, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 3 lipca 2017 r.
W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Stephen QUEST
Dyrektor Generalny

Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej

ZAŁĄCZNIK

Opis towarówKlasyfikacja (kod CN)Uzasadnienie
(1)(2)(3)
Produkt złożony składający się z następujących komponentów:

- pionowej aluminiowej kolumny o wysokości w przybliżeniu 95 cm, z osią u podstawy oraz kółkami z tworzywa sztucznego przymocowanymi na każdym końcu osi,

- składanej, poziomej aluminiowej platformy przeznaczonej do stawania na niej, z kółkiem z tworzywa sztucznego przymocowanym na samym końcu oraz dołączonym do niego mechanizmem hamulca,

- walizki, której zewnętrzna powierzchnia wykonana jest z uformowanego tworzywa sztucznego, o wymiarach w przybliżeniu 55 cm × 30 cm × 20 cm oraz przymocowanej do pionowej kolumny za pomocą zacisków, które mogą być otwierane.

Produkt przeznaczony jest do użytku przez osoby w wieku co najmniej 8 lat. Jego funkcja jako środka przewozu towarów może być połączona z funkcją hulajnogi lub można go ciągnąć lub pchać, aby transportować walizkę na kołach, gdy pozioma platforma jest podniesiona.

Zob. ilustracje (*).

4202 12 50Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1, 3 b) i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej oraz brzmienie kodów CN 4202, 4202 12 i 4202 12 50.

Produkt jest towarem złożonym. Jego główną funkcją jest zasadniczo przewożenie towarów w walizce. Można to robić, zarówno stojąc na poziomej platformie i napędzając produkt do przodu (gdy platforma jest rozłożona) lub pchając bądź ciągnąc go w taki sam sposób, w jaki robi się to w przypadku tradycyjnych walizek na kółkach (gdy platforma jest złożona).

Elementy hulajnogi (elementy nie stanowiące części składowych standardowych toreb na kółkach, tj. składana pozioma platforma z kółkami z tworzywa sztucznego (z hamulcem) mają charakter podrzędny, ułatwiający przewóz towarów znajdujących się w walizce. Zatem zasadniczy charakter nadaje produktowi walizka. Wyklucza się tym samym klasyfikację do pozycji 8716 jako pozostałe pojazdy lub do pozycji 9503 jako hulajnoga.

Produkt zatem należy klasyfikować do kodu CN 4202 12 50 jako walizkę z zewnętrzną powierzchnią z uformowanego tworzywa sztucznego.

(*) Ilustracje mają charakter wyłącznie informacyjny.
grafika
1 Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.
2 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.