Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.170.53

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1168
z dnia 26 czerwca 2017 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny 1 , w szczególności jego art. 57 ust. 4 i art. 58 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 2 , konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2) Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3) Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3 tej tabeli.

(4) Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana odnośnie do towarów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez posiadacza przez pewien okres zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013. Okres ten powinien wynosić trzy miesiące.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł  2

Wiążąca informacja taryfowa, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 26 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Stephen QUEST
Dyrektor Generalny

Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej

ZAŁĄCZNIK

Opis towarówKlasyfikacja (kod CN)Uzasadnienie
(1)(2)(3)
Artykuł (tak zwany "pokrowiec na koło kierownicy") wykonany z tworzyw sztucznych (polichlorek winylu (PVC)), tworzący okrąg o średnicy 38 cm.

Artykuł jest przeznaczony do nakładania na koło kierownicy pojazdu silnikowego, w celu poprawy jego wyglądu, ochrony koła kierownicy przed potem oraz zużyciem spowodowanym użytkowaniem, a także aby chronić dłonie przed wysokimi i niskimi temperaturami.

Zob. ilustracja (*).

3926 90 97Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej oraz brzmienie kodów CN 3926, 3926 90 i 3926 90 97.

Wyklucza się klasyfikację do podpozycji 8708 94 jako części koła kierownicy, ponieważ artykuł nie jest niezbędny dla funkcji koła kierownicy.

Wyklucza się klasyfikację do podpozycji CN 8708 99 jako pozostałe części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705, ponieważ artykuł nie jest niezbędny dla funkcji pojazdu silnikowego, nie dostosowuje pojazdu silnikowego do określonego działania, nie zwiększa jego zakresu działania ani nie umożliwia mu wykonywania specjalnej funkcji związanej z jego główną funkcją (zob. sprawa C-152/10, Unomedical, ECLI:EU:C:2011:402, pkt 29 i 36).

W związku z tym artykuł ten należy klasyfikować według jego materiału składowego (tworzywa sztuczne) do kodu CN 3926 90 97 jako pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych.

(*) Ilustracja ma charakter wyłącznie informacyjny.
grafika
1 Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.
2 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.