Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.91.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/635
z dnia 30 marca 2017 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny 1 , w szczególności jego art. 57 ust. 4 i art. 58 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 2 , konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2) Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3) Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3 tej tabeli.

(4) Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana odnośnie do towarów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez posiadacza przez pewien okres, zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013. Okres ten powinien wynosić trzy miesiące.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł  2

Wiążąca informacja taryfowa, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 marca 2017 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,
Stephen QUEST
Dyrektor Generalny

Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej

ZAŁĄCZNIK

Opis towarówKlasyfikacja (kod CN)Uzasadnienie
(1)(2)(3)
Artykuł w postaci pustego cylindrycznego kartridża z przejrzystego tworzywa sztucznego o długości w przybliżeniu 44 mm, szczelnie zamkniętego w dolnej części zdejmowalną zatyczką z tworzywa sztucznego jako pokrywą ochronną. Górna część kartrydża jest w kształcie ustnika i posiada mały otwór, przez który możne być wdychana para.

Użytkownik napełnia pusty kartridż specjalnym płynem zwanym "e-liquid" i umieszcza go w elektronicznym papierosie. Ten sam kartridż może być uzupełniony i ponownie wykorzystywany do palenia od 10 do 20 razy zanim zostanie potraktowany jako odpad.

Ustnik pełni rolę filtra w tradycyjnych papierosach z tytoniem. Kiedy kartridż znajduje się w e-papierosie, użytkownik wkłada koniec ustnika do ust i wdycha. Powoduje to, że inicjator parowania (atomizer) w e-papierosie zamienia płyn w strumień mgiełki, która uwalnia się przez ustnik do ust użytkownika.

Zob. ilustracje (*).

8543 90 00Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uwagę 2 s) do działu 39, uwagę 2 b) do sekcji XVI oraz brzmienie kodów CN 8543 i 8543 90 00.

Użytkownik nie włożyłby e-papierosa do ust, gdyby nie było ustnika, a strumień mgiełki nie zostałyby uwolniony bez uruchomienia atomizera przez ustnik. W związku z tym kartridż ze specjalnie ukształtowaną górną częścią jest istotnym elementem działania e-papierosa, a nie zwykłym pojemnikiem wykonanym z tworzywa sztucznego. Wyklucza się zatem klasyfikację do pozycji 3926 jako artykuł z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z Opinią klasyfikacyjną Systemu Zharmonizowanego 8543 70/5, kompletny e-papieros należy klasyfikować jako pozostałą maszynę lub urządzenie elektryczne objętą podpozycją 8543 70.

W związku z powyższym, kartridż należy klasyfikować do kodu CN 8543 90 00 jako części do maszyn i aparatury elektrycznej, posiadające indywidualne funkcje, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w wymienionym dziale.

(*) Ilustracje mają charakter wyłącznie informacyjny.
grafika
1 Dz.U. L. 269 z 10.10.2013, s. 1,
2 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.