Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.29.16

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 lutego 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/183
z dnia 27 stycznia 2017 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny 1 , w szczególności jego art. 57 ust. 4 i art. 58 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 2 , konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2) Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3) Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3 tej tabeli.

(4) Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana odnośnie do towarów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez osobę, której udzielono tej informacji, przez pewien okres, zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013. Okres ten powinien wynosić trzy miesiące.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł  2

Wiążąca informacja taryfowa, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 stycznia 2017 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,
Stephen QUEST
Dyrektor Generalny
Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej

ZAŁĄCZNIK

Opis towarówKlasyfikacja (kod CN)Uzasadnienie
(1)(2)(3)
Artykuł (tak zwana "mata typu puzzle tatami") wykonany z EVA (etylenu-octanu winylu) w postaci płyt 100 cm × 100 cm z powierzchnią antypoślizgową oraz o grubości w przybliżeniu 3 cm. Płyty posiadają zazębiający się system łączenia oparty na zasadzie puzzli, które są układane stabilnie na innej powierzchni i w ten sposób tworzą matę.

Artykuł jest zaprojektowany do pochłaniania wstrząsów wywoływanych w trakcie różnych aktywności sportowych (na przykład jogi, gimnastyki lub sztuk walki) dzięki strukturze komórkowej maty, która ma chronić ciało. "Mata typu puzzle tatami" jest także przeznaczona do użycia jako izolator hałasu, ciepła i wilgoci. Służy zatem jako ochrona przed uszkodzeniem przykrytej nią powierzchni oraz jako ochrona dla osób wykonujących różne inne czynności, na przykład przeznaczona do użycia w żłobkach lub przez artystów.

Zob. ilustracja (*).

3918 90 00Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej oraz brzmienie kodów CN 3918 i 3918 90 00.

Wyklucza się klasyfikację do pozycji 9506 jako artykuły i sprzęt do ogólnych ćwiczeń fizycznych, gimnastycznych, lekkoatletycznych, do pozostałych sportów lub do gier na świeżym powietrzu, gdyż niezmontowane pokrycie podłogowe z tworzywa sztucznego nie służy wyłącznie do uprawiania sportu, ale także do zabezpieczenia powierzchni i ochrony osób wykonujących inne czynności.

W związku z tym artykuł należy klasyfikować zgodnie z jego materiałem składowym (tworzywo sztuczne).

Należy go zatem klasyfikować jako pokrycia podłogowe z tworzyw sztucznych do kodu CN 3918 90 00.

(*) Ilustracja ma charakter wyłącznie informacyjny.
grafika
1 Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.
2 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.