Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.209.9

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 lipca 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 766/2014
z dnia 11 lipca 2014 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej 1 , w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2) Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3) Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł, towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodów CN wskazanych w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3 tej tabeli.

(4) Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana odnośnie do towarów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez osobę, której udzielono tej informacji, przez pewien okres, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 2 . Okres ten powinien wynosić trzy miesiące.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towary opisane w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł  2

Wiążąca informacja taryfowa, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 lipca 2014 r.

W imieniu Komisji,
za Przewodniczącego,
Algirdas ŠEMETA
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Opis towarówKlasyfikacja (kod CN)Uzasadnienie
(1)(2)(3)
1. Produkt przedstawiany w postaci cieczy i pakowany do sprzedaży detalicznej w butelki zawierające 200 ml, 500 ml lub 1 000 ml.

Produkt składa się z:

- chlorku sodu (0,9 %),

- wody sterylnej.

Każda butelka wyposażona jest w ergonomiczny kieliszek do oka, pokrywkę chroniącą przed kurzem i jest przeznaczona do jednorazowego użytku.

Zgodnie z etykietą produkt jest stosowany do płukania oczu w nagłych wypadkach w celu usunięcia ciał obcych i chemikaliów.

3307 90 00Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uwagę 2 do sekcji VI, uwagę 3 do działu 33 oraz brzmienie kodów CN 3307 i 3307 90 00.

Ponieważ produkt jest pakowany w opakowania w rodzaju stosowanych do sprzedaży detalicznej i jest odpowiedni do stosowania jako preparat kosmetyczny lub toaletowy, jest on uważany za preparat kosmetyczny lub toaletowy. Wyklucza się zatem jego klasyfikację do działu 25 lub działu 30 (zob. uwaga 2d) do działu 25 oraz uwaga 1e) do działu 30).

Produkt należy zatem klasyfikować do pozycji 3307 jako pozostałe preparaty kosmetyczne lub toaletowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

2. Produkt przedstawiany w postaci cieczy i pakowany do sprzedaży detalicznej w butelki zawierające 200 ml lub 1 000 ml.

Produkt składa się z:

- wodorofosforanu sodu (1-5 %),

- fosforanu potasu (1 %),

- wody sterylnej.

Każda butelka wyposażona jest w ergonomiczny kieliszek do oka, pokrywkę chroniącą przed kurzem i jest ona przeznaczona do jednorazowego użytku.

Zgodnie z etykietą produkt jest stosowany do płukania oczu w nagłych wypadkach w celu neutralizacji kwasów i zasad w oczach.

3307 90 00Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uwagę 2 do sekcji VI, uwagę 3 do działu 33 oraz brzmienie kodów CN 3307 i 3307 90 00.

Ponieważ produkt nie jest odrębnym chemicznie zdefiniowanym związkiem, wyklucza się jego klasyfikację do pozycji 2835 jako fosforany (zob. uwaga 1 do działu 28).

Ponieważ produkt jest pakowany w opakowania w rodzaju stosowanych do sprzedaży detalicznej i jest odpowiedni do stosowania jako preparat kosmetyczny lub toaletowy, jest on uważany za preparat kosmetyczny lub toaletowy. Wyklucza się zatem klasyfikację do działu 30 (zob. uwaga 1e) do działu 30).

Produkt należy zatem klasyfikować do pozycji 3307 jako pozostałe preparaty kosmetyczne lub toaletowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

1 Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.
2 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.