Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.133.35

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 maja 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 457/2014
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej 1 , w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2) Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3) Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł, towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodów CN wskazanych w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3 tej tabeli.

(4) Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana odnośnie do towarów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez osobę, której udzielono tej informacji, przez pewien okres zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 2 . Okres ten powinien wynosić trzy miesiące.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł  2

Wiążąca informacja taryfowa, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 kwietnia 2014 r.

W imieniu Komisji,
za Przewodniczącego,
Algirdas ŠEMETA
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Opis towarówKlasyfikacja (kod CN)Uzasadnienie
(1)(2)(3)
1. Elektroniczne urządzenie cyfrowe z jednym wejściem HDMI i ośmioma wyjściami HDMI (tak zwany "aktywny rozdzielacz HDMI"), w obudowie o wymiarach w przybliżeniu 12 cm × 6 cm × 2 cm.

Obsługuje ono protokół HDCP (ochrona przed kopiowaniem treści szerokopasmowych) i jest zasilane napięciem 5 V prądu stałego.

Urządzenie jest używane do równoczesnego rozdzielania jednego sygnału wejściowego HDMI, bez utraty jakości, na osiem sygnałów wyjściowych HDMI o takich samych parametrach technicznych co pierwotny sygnał wejściowy.

Umożliwia ono przekazywanie sygnału HDMI pochodzącego z jednego źródła (na przykład dekodera typu set top boks) jednocześnie do kilku urządzeń (na przykład odbiorników telewizyjnych).

8543 70 90Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej oraz brzmienie kodów CN 8543, 8543 70 i 8543 70 90.

Rozdzielacz HDMI nie jest urządzeniem do wykonywania połączeń w obwodach elektrycznych lub do tych obwodów albo panelem do dystrybucji energii elektrycznej, gdyż rozdziela on jeden sygnał wejściowy na osiem sygnałów wyjściowych i jednocześnie przetwarza protokoły HDCP. Wskutek tego wyklucza się klasyfikację do pozycji 8536 jako skrzynki przyłączowe lub do pozycji 8537 jako tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i pozostałe układy wspornikowe, wyposażone w dwa lub więcej urządzeń objętych pozycją 8535 lub 8536, do dystrybucji energii elektrycznej.

Skoro urządzenie ma indywidualną funkcję, która nie jest bardziej szczegółowo objęta pozycją działu 85, należy je klasyfikować do kodu CN 8543 70 90 jako urządzenie elektryczne posiadające indywidualną funkcję, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w dziale 85.

2. Elektroniczne urządzenie cyfrowe z czterema wejściami HDMI, jednym wyjściem HDMI i przyciskiem wyboru wejścia (tak zwany "aktywny przełącznik HDMI").

Zawiera ono w sobie wzmacniacz do regenerowania słabych sygnałów, 4 diody LED do wskazywania wybranego wejścia i jest zasilane napięciem 5 V prądu stałego.

Urządzenie obsługuje pełny tryb sygnałów wideo 1080p z przesyłem danych do 2,5 Gb/s i protokołem HDCP (ochrona przed kopiowaniem treści szerokopasmowych).

Urządzenie jest używane do wybierania jednego wejścia HDMI, które ma być podłączone do wyjścia HDMI. Pozwala ono na wybór sygnałów HDMI pochodzących z różnych źródeł (na przykład z odtwarzacza DVD, dekodera typu set top boks), które mają być podłączone do jednego urządzenia, na przykład telewizora.

8543 70 90Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej oraz brzmienie kodów CN 8543, 8543 70 i 8543 70 90.

Przełącznik HDMI nie jest urządzeniem do przełączania obwodów elektrycznych lub do dystrybucji energii elektrycznej, gdyż przełącza (wybiera) on jedno wejście HDMI, które ma być podłączone do wyjścia HDMI oraz jednocześnie wzmacnia sygnał i przetwarza protokoły HDCP. Wskutek tego wyklucza się klasyfikację do pozycji 8536 jako przełączniki lub do pozycji 8537 jako tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i pozostałe układy wspornikowe, wyposażone w dwa lub więcej urządzeń objętych pozycją 8535 lub 8536, do dystrybucji energii elektrycznej.

Skoro urządzenie ma indywidualną funkcją, która nie jest bardziej szczegółowo objęta pozycją działu 85, należy je klasyfikować do kodu CN 8543 70 90 jako urządzenie elektryczne posiadające indywidualne funkcje, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w dziale 85.

3. Urządzenie z czterema wejściami HDMI i jednym wyjściem HDMI (tak zwany "pasywny przełącznik HDMI"), w obudowie o wymiarach w przybliżeniu 18 cm × 12 cm × 3 cm.

Zawiera ono w sobie tak zwany "przełącznik przyciskowy stacji wieloterminalowej" z czterema przyciskami (jeden na każde wejście), które są trwale złączone ze sobą. Po wybraniu jednego z wejść pozostałe są automatycznie wyłączane.

Urządzenie jest używane do wybierania, poprzez przyciśnięcie jednego z przycisków, jednego wejścia HDMI, które ma być podłączone do wyjścia HDMI. Pozwala ono na wybór sygnałów HDMI pochodzących z różnych źródeł (na przykład odtwarzacza DVD, dekodera typu set top boks), które mają być podłączone do jednego urządzenia, na przykład telewizora.

8536 50 80Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej oraz brzmienie kodów CN 8536, 8536 50 i 8536 50 80.

Ponieważ urządzenie zawiera w sobie tylko jeden przełącznik do podłączenia w danej chwili jednego wejścia do wyjścia, nie jest ono panelem do dystrybucji energii elektrycznej. Wskutek tego wyklucza się klasyfikację do pozycji 8537 jako tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i pozostałe układy wspornikowe, wyposażone w dwa lub więcej urządzeń objętych pozycją 8535 lub 8536, do dystrybucji energii elektrycznej.

Skoro urządzenie wykonuje jedynie przełączanie, które jest indywidualną funkcją elektryczną zdefiniowaną w pozycji działu 85, należy je klasyfikować do kodu CN 8536 50 80, jako pozostałe przełączniki.

1 Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.
2 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.