Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.384.13

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3802/92
z dnia 23 grudnia 1992 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r.(1) w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3800/92(2), w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

w celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej załączonej do wspomnianego rozporządzenia, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów, określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia;

rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 ustaliło ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej i te reguły stosuje się także do jakiejkolwiek innej nomenklatury, w całości lub w części opartej na Nomenklaturze Scalonej lub która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która jest ustanowiona przez szczególne przepisy wspólnotowe w celu stosowania taryfy lub innych środków odnoszących się do wymiany towarowej;

na mocy wspomnianych ogólnych reguł, towary opisane w kolumnie 1 tabeli załączonej do niniejszego rozporządzenia muszą być klasyfikowane do odpowiednich kodów CN wskazanych w kolumnie 2, z przyczyn określonych w kolumnie 3;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Nomenklatury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towary opisane w kolumnie 1 załączonej tabeli są obecnie klasyfikowane według Nomenklatury Scalonej do odpowiednich kodów CN, określonych w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego pierwszego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 grudnia 1992 r.

W imieniu Komisji
Christiane SCRIVENER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1.

(2) Dz.U. L 348 z 30.12.1992, str. 8.

ZAŁĄCZNIK

Wyszczególnienie towarówKlasyfikacja kod CNUzasadnienie
(1)(2)(3)
Preparat, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt, będący mieszanką kiełków słodowych, pośladu jęczmiennego przed procesem słodowania(mogący zawierać inne ziarna)i pozostałości jęczmiennych po procesie słodowania oraz zawierający ponad 10 %, ale nie więcej niż 30 % wagowo skrobi2309 90 41Klasyfikacja ustalona przez postanowienia ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz treścią kodów CN 2309, 2309 90 and 2309 90 41 (patrz także uwagi wyjaśniające Zharmonizowanego Systemu do pozycji 2309, część II. C).
Produkt ten nie może być uznany za pozostałości browarnicze w pozycji 2303
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.