Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.355.12

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 3513/92
z dnia 3 grudnia 1992 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87(1) w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1039/92(2), w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

w celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej załączonej do wyżej wymienionego rozporządzenia konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów, określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia;

rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 ustaliło ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej i te reguły stosuje się także do jakiejkolwiek innej nomenklatury, w całości lub w części opartej na Nomenklaturze Scalonej, bądź takiej, która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która jest ustanowiona przez szczególne przepisy wspólnotowe w celu stosowania taryfy lub innych środków odnoszących się do obrotu towarowego;

na mocy wyżej wymienionych ogólnych reguł towary opisane w kolumnie 1 tabeli załączonej do niniejszego rozporządzenia muszą być klasyfikowane do odpowiednich kodów CN wskazanych w kolumnie 2, z przyczyn określonych w kolumnie 3;

właściwe jest, żeby na wiążącą informację taryfową dotyczącą klasyfikacji towarów według Nomenklatury Scalonej, wydaną przez organy celne Państw Członkowskich, niezgodną z przepisami niniejszego rozporządzenia, posiadacz mógł się powoływać przez okres trzech miesięcy, zgodnie z przepisami art. 6 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3796/90(3), zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 2674/92(4), jeżeli wiążącą umowę zawarto w sposób przewidziany w art. 14 ust. 3 lit. a) lub b) rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1715/90(5);

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Nomenklatury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towary opisane w kolumnie 1 załączonej tabeli są obecnie klasyfikowane według Nomenklatury Scalonej do odpowiednich kodów CN, określonych w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł  2

Na wiążącą informację taryfową dotyczącą klasyfikacji towarów według Nomenklatury Scalonej, wydaną przez organy celne Państw Członkowskich, niezgodną z przepisami niniejszego rozporządzenia, posiadacz może się powoływać przez okres trzech miesięcy, zgodnie z przepisami art. 6 rozporządzenia (EWG) nr 3796/90, jeżeli wiążącą umowę zawarto w sposób przewidziany w art. 14 ust. 3 lit. a) lub b) rozporządzenia (EWG) nr 1715/90.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego pierwszego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 grudnia 1992 r.

W imieniu Komisji
Christiane SCRIVENER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1.

(2) Dz.U. L 110 z 28.4.1992, str. 42.

(3) Dz.U. L 365 z 28.12.1990, str. 17.

(4) Dz.U. L 271 z 16.9.1992, str. 5.

(5) Dz.U. L 160 z 26.6.1990, str. 1.

ZAŁĄCZNIK 1

WyszczególnienieKlasyfikacja kod CNUzasadnienie
(1)(2)(3)
1. skreślony
2. Syrop z cukru inwertowanego,

bezbarwny, przezroczysty, słodki

bez wyczuwalnego smaku owoców, o

następujących właściwościach

analitycznych:

- Ekstrakt, refrakcja

1702 90 95Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz treścią kodów CN 1702, 1702 90 i 1702 90 95.
w temp. 20 °C 67,0 % wagowoProdukt traci charakter
- Sacharoza niewykrywalnaskoncentrowanego moszczu
- Glukoza

(cukier gronowy) 48,0 % wagowo

w stanie

suchym

winogronowego o kodzie CN 2009 69 ze względu na usunięcie prawie wszystkich składników z
- Fruktoza 48,8 % wagowo

w stanie

suchym

wyjątkiem cukrów.
- Popiół mniej niż

0,01 % wagowo

- Kwasy dające się

miareczkować

(pH 7,0) wyrażone

w kwasie winowym 0,11 % wagowo

Produkt jest sprzedawany pod

nazwą "skoncentrowany

rektyfikowany moszcz

winogronowy".

3. Sok marchwiowy poddany

fermentacji mlekowej, nadający

się do bezpośredniego spożycia

jako napój

2202 90 10Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz treścią kodów CN 2202, 2202 90 i 2202 90 10.
Produkt posiada niższe pH z powodu fermentacji mlekowej, w związku z tym traci swój pierwotny charakter soku warzywnego z pozycji 2009 (patrz również: uwagi wyjaśniające Systemu Zharmonizowanego do pozycji 2009, ust. 3 i 7).
1 Załącznik:

-zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 936/1999 z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniającego lub uchylającego niektóre rozporządzenia dotyczące klasyfikacji towarów według Nomenklatury Scalonej (Dz.U.UE.L.99.117.9) z dniem 6 maja 1999 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1179/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. (Dz.U.UE.L.09.317.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 grudnia 2009 r.

- zmieniony przez art. 2 rozporządzenia nr 11/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.5.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 stycznia 2011 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.