Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1992.162.5

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 1533/92
z dnia 12 czerwca 1992 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87(1) w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 1039/92(2), w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

w celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej załączonej do wyżej wymienionego rozporządzenia, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów, określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia;

rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 ustaliło ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej i te reguły stosuje się także do jakiejkolwiek innej nomenklatury, w całości lub w części opartej na Nomenklaturze Scalonej, bądź która dodaje do niej jakiekolwiek dodatkowe podpodziały, i która jest ustanowiona przez szczególne przepisy wspólnotowe w celu stosowania taryfy lub innych środków odnoszących się do obrotu towarowego;

na mocy wyżej wymienionych ogólnych reguł, towary opisane w kolumnie 1 tabeli załączonej do niniejszego rozporządzenia muszą być klasyfikowane do odpowiednich kodów CN wskazanych w kolumnie 2, z przyczyn określonych w kolumnie 3;

właściwe jest, że na wiążącą informację taryfową dotyczącą klasyfikacji towarów według Nomenklatury Scalonej, wydaną przez organy celne Państw Członkowskich, niezgodną z przepisami niniejszego rozporządzenia, posiadacz może się powoływać przez okres trzech miesięcy, zgodnie z przepisami art. 6 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3896/90(3) w odniesieniu do klasyfikacji wyrobów według Nomenklatury Scalonej, jeżeli wiążącą umowę zawarto w sposób przewidziany w art. 14 ust. 3 lit. a) lub b) rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1715/90(4);

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, są zgodne z opinią Komitetu ds. Nomenklatury odnośnie do produktów nr 1, 2, 3, 4 i 5 określonych w załączonej tabeli;

Komitet ds. Nomenklatury nie wydał w terminie określonym przez przewodniczącego opinii dotyczącej wyrobu nr 6 wymienionego w załączonej tabeli,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towary opisane w kolumnie 1 załączonej tabeli są obecnie klasyfikowane według Nomenklatury Scalonej do odpowiednich kodów CN, określonych w kolumnie 2 wymienionej tabeli.

Artykuł  2

Na wiążącą informację taryfową dotyczącą klasyfikacji towarów według Nomenklatury Scalonej, wydaną przez organy celne Państw Członkowskich, niezgodną z przepisami niniejszego rozporządzenia, posiadacz może się powoływać przez okres trzech miesięcy, zgodnie z przepisami art. 6 rozporządzenia (EWG) nr 3796/90 w odniesieniu do klasyfikacji wyrobów według Nomenklatury Scalonej, jeżeli wiążącą umowę zawarto w sposób przewidziany w art. 14 ust. 3 lit. a) lub b) rozporządzenia (EWG) nr 1715/90.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego pierwszego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 czerwca 1992 r.

W imieniu Komisji
Christiane SCRIVENER
Członek Komisji
______

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1.

(2) Dz.U. L 110 z 28.4.1992, str. 42.

(3) Dz.U. L 365 z 28.12.1990, str. 17.

(4) Dz.U. L 160 z 26.6.1990, str. 1.

ZAŁĄCZNIK  1

WyszczególnienieKlasyfikacja kod CNUzasadnienie
(1)(2)(3)
1. Bladożółty proszek o smaku

mleka w proszku, posiadający

następującą charakterystykę

analityczną (procent wagowo):

Tłuszcz z mleka 11,4

Niskotłuszczowa masa mleczna

85,9

0403 90 13Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz treścią kodów CN 0403, 0403 90 i 0403 90 13.
Woda 2,7

Proteiny (N × 6,38) 30,6

Laktoza 42,9

Fosfolipidy (P × 26)

(procento wazawartość w

tłuszczu) 17

Produkt jest sprzedawany pod

nazwą "słodka maślanka w proszku

wzbogacona tłuszczem z mleka"

Klasyfikacja pod pozycją 0402 oraz 0404 jest wyłączona, ponieważ na podstawie swoich właściwości analitycznych (w szczególności zawartości fosfolipidów) produkt ma cechy maślanki w proszku.
2. Gotowane przetwory z mięsa

wieprzowego składające się z

różowawej/brązowej masy mięsnej

zawierającej kawałki mięsa o

rozmiarach do 6 cm, kawałki

łuszczu oraz żelatynę.

1602 49 19Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagą dodatkową nr 2 do działu 16 oraz treścią kodów CN 1602, 1602 49 i 1602 49 19.
Zgodnie z rozporządzeniem (EWG)

nr 226/89 zawartość mięsa i

tłuszczu w masie netto

przekracza 80 %.

Na podstawie rozmiarów oraz

charakterystyki tkanki

mięśniowej nie można określić,

czy są to części szynki,

łopatki, polędwicy lub karkówki

świni domowej.

Przetwór puszkowany o masie

netto poniżej 500 gramów.

3. Przetwór spożywczy w postaci

wody w zawiesinie tłuszczu mleka

składającej się z:

2106 90 98Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz treścią kodów CN 2106, 2106 90 i 2106 90 98.

Preparat nie może być klasyfikowany do kodu CN 0405 ze względu na zmniejszenie zawartości tłuszczów z mleka oraz obecność substancji, które nie są naturalnymi składnikami mleka.

- tłuszczów z mleka 38,5 %
- wody 52,4 %
- kazeinatu sodu 5,0 %
- żelatyny 2,0 %
- soli 1,5 %
- emulgatorów 0,6 %
Produkt ten, który swoją

konsystencją, kolorem, wyglądem

i smakiem przypomina masło,

używany jest jako produkt

niskotłuszczowy do smarowania.

4. Preparat składający sie głównie

z mieszaniny około 60 %

hexacalcium trisodium pentakis

(ortofosforan) oraz około 40 %

tricalcium bis (ortofosforan)

wagowo, używany do karmienia

zwierząt.

2309 90 96Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz treścią kodów CN 2309, 2309 90 i 2309 90 96 (patrz także: uwagi wyjaśniające Systemu

Zharmonizowanego do pozycji 23.09, część II. C).

Produkt ten nie odpowiada opisom zawartym w uwadze 3 (A) do działu 31.
5. (skreślony)
6. Ekstrakt w postaci stałej, z

osadu nierozpuszczalnego w

alifatycznych rozpuszczalnikach,

otrzymanych podczas ekstrakcji

kalafonii z drewna, posiadający

następujące właściwości:

3824 90 97Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz treścią kodów CN 3824, 3824 90 i 3824 90 97.
- zawartość kwasu żywicznego

nieprzekraczająca 30 % wagowo,

- liczba kwasowa

nieprzekraczająca 110, oraz

- temperatura topnienia nie

niższa niż 100 °C.

1 Załącznik:

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 936/1999 z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniającego lub uchylającego niektóre rozporządzenia dotyczące klasyfikacji towarów według Nomenklatury Scalonej (Dz.U.UE.L.99.117.9) z dniem 6 maja 1999 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 705/2005 z dnia 4 maja 2005 r. zmieniającego lub uchylającego niektóre rozporządzenia w sprawie klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej (Dz.U.UE.L.05.118.18) z dniem 25 maja 2005 r.

- zmieniony przez art. 1 i 2 rozporządzenia nr 1179/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. (Dz.U.UE.L.09.317.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 grudnia 2009 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 441/2013 z dnia 7 maja 2013 r. (Dz.U.UE.L.13.130.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2013 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.