Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.64.13

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 maja 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 597/92
z dnia 6 marca 1992 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87(1) w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3920/91(2), w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

w celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej załączonej do wspomnianego rozporządzenia niezbędne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów, określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia;

rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 określiło ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej i reguły te stosuje się również do każdej innej nomenklatury, w całości lub w części na niej opartej bądź która dodaje do niej dodatkowe poddziały i która jest ustanowiona na podstawie szczególnych przepisów wspólnotowych, z uwzględnieniem stosowania taryfy lub innych środków odnoszących się do obrotu towarowego;

zgodnie z wymienionymi ogólnymi regułami, towary opisane w kolumnie 1 tabeli załączonej do niniejszego rozporządzenia muszą być klasyfikowane według odpowiednich kodów CN wskazanych w kolumnie 2, z przyczyn określonych w kolumnie 3;

Komitet ds. Nomenklatury nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towary opisane w kolumnie 1 załączonej tabeli są obecnie klasyfikowane w Nomenklaturze Scalonej według odpowiednich kodów CN wskazanych w kolumnie 2 wymienionej tabeli.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego pierwszego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 marca 1992 r.

W imieniu Komisji
Christiane SCRIVENER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1.

(2) Dz.U. L 372 z 31.12.1991, str. 36.

ZAŁĄCZNIK 1

Wyszczególnienie towarówKlasyfikacja kod CNUzasadnienie
(1)(2)(3)
1. Preparaty złożone ze skrobi

pszennej oraz niewielkich ilości

α-amylazy (0,5 %). Zawartość

skrobi przekracza 83 %. Produkt

jest stosowany jako środek

wykańczalniczy w przemyśle

papierniczym.

3809 10 90Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz treścią kodów CN 3809, 3809 10 i 3809 10 90.
2. Związek żelazo(III)-dekstran

zawierający 5-20 % masy żelaza,

w proszku, w workach 50 kg;

również w postaci roztworu

wodnego zawierającego 0,5 %

fenolu (jako środka

konserwującego), w pojemnikach

10-200 litrowych.

3913 90 00Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagi 5 do działu 39 oraz treścią kodów CN 3913, 3913 90 i 3913 90 00 (patrz również uwagi wyjaśniające do pozycji HS 3913, część 4).
1 Załącznik zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 705/2005 z dnia 4 maja 2005 r. zmieniającego lub uchylającego niektóre rozporządzenia w sprawie klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej (Dz.U.UE.L.05.118.18) z dniem 25 maja 2005 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.