Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.55.80

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 509/92
z dnia 28 lutego 1992 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87(1) w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 396/92(2), w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

w celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej załączonej do wyżej wymienionego rozporządzenia konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów, określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia;

rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 ustaliło ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej i te reguły stosuje się także do każdej innej nomenklatury, w całości lub w części opartej na Nomenklaturze Scalonej bądź takiej, która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy dział i która jest ustanowiona przez szczególne przepisy wspólnotowe w celu stosowania taryfy lub innych środków odnoszących się do wymiany towarowej;

na mocy wyżej wymienionych ogólnych reguł towary opisane w kolumnie 1 tabeli załączonej do niniejszego rozporządzenia muszą być klasyfikowane do odpowiednich kodów CN wskazanych w kolumnie 2, z przyczyn określonych w kolumnie 3;

właściwe jest, że na wiążącą informację taryfową dotyczącą klasyfikacji towarów według Nomenklatury Scalonej, wydaną przez organy celne Państw Członkowskich, niezgodną z przepisami niniejszego rozporządzenia, posiadacz może się powoływać przez okres trzech miesięcy, zgodnie z przepisami art. 6 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3896/90(3), jeżeli wiążącą umowę zawarto w sposób przewidziany w art. 14 ust. 3 lit. a) lub b) rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1715/90(4);

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Nomenklatury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towary opisane w kolumnie 1 załączonej tabeli są obecnie klasyfikowane według Nomenklatury Scalonej do odpowiednich kodów CN, określonych w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł  2

Na wiążącą informację taryfową dotyczącą klasyfikacji towarów według Nomenklatury Scalonej, wydaną przez organy celne Państw Członkowskich, niezgodną z przepisami niniejszego rozporządzenia, posiadacz może się powoływać przez okres trzech miesięcy, zgodnie z przepisami art. 6 rozporządzenia (EWG) nr 3796/90, jeżeli wiążącą umowę zawarto w sposób przewidziany w art. 14 ust. 3 lit. a) lub b) rozporządzenia (EWG) nr 1715/90.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego pierwszego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lutego 1992 r.

W imieniu Komisji
Christiane SCRIVENER
Członek Komisji
______

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1.

(2) Dz.U. L 44 z 20.2.1992, str. 9.

(3) Dz.U. L 365 z 28.12.1990, str. 17.

(4) Dz.U. L 160 z 26.6.1990, str. 1.

ZAŁĄCZNIK  1

WyszczególnienieKlasyfikacja kod CNUzasadnienie
(1)(2)(3)
1. Produkt złożony z mieszaniny

pozostałości pochodzących z produkcji

skrobi kukurydzianej (około 40 %),

pozostałości pochodzących z ekstrakcji

oleju z kiełków kukurydzy metodą mokrą

(około 30 %) oraz pozostałości

pochodzących z destylacji alkoholu z

kukurydzy ("destylatory zbożowe")

(około 30 %), posiadający w masie

suchej następujące właściwości

analityczne:

2309 90 41Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych zasad 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej, dodatkową uwagę 1 do działu 23 oraz treść kodów CN 2309, 2309 90 oraz 2309 90 41.
- skrobia 18 % zawartość

ustalona

zgodnie z

metodą

określoną w

rozporządzeniu

Komisji (WE)

nr 152/2009,

załącznik III,

część L

- proteiny 28 % zawartość

(N × 6,25) ustalona

zgodnie z

metodą

określoną w

rozporządzeniu

Komisji (WE)

nr 152/2009,

załącznik III,

część C

- tłuszcze 4,4 % zawartość

ustalona

zgodnie z

metodą

określoną

w

rozporządzeniu

Komisji (WE)

nr 152/2009,

załącznik III,

część H

Produkt jest używany do karmienia

zwierząt.

2. Preparaty składające się głównie

z mieszaniny około 60 % wagowo

wodoroortofosforanu wapniowego

[fosforanu dwuwapniowego] oraz

około 40 % wagowo wapnia bis

(dwuwodoroortofosforanu

wapniowego), używane do karmienia

zwierząt.

2309 90 99Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych zasad 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz treść kodów CN 2309, 2309 90 oraz 2309 90 99 (patrz: uwagi wyjaśniające Systemu Zharmonizowanego do pozycji 23.09, część II. C).
1 Załącznik:

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 936/1999 z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniającego lub uchylającego niektóre rozporządzenia dotyczące klasyfikacji towarów według Nomenklatury Scalonej (Dz.U.UE.L.99.117.9) z dniem 6 maja 1999 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 705/2005 z dnia 4 maja 2005 r. zmieniającego lub uchylającego niektóre rozporządzenia w sprawie klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej (Dz.U.UE.L.05.118.18) z dniem 25 maja 2005 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 441/2013 z dnia 7 maja 2013 r. (Dz.U.UE.L.13.130.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2013 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.