Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.193.16

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 2084/91
z dnia 12 lipca 1991 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

mając na uwadze Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej(1), ostatnio zmienione Rozporządzeniem nr (EWG) 2080/91(2), w szczególności jego art. 9,

a także biorąc pod uwagę co następuje:

w celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej załączonej do wspomnianego rozporządzenia, niezbędne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów, określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia;

rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 określiło ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej i reguły te stosuje się również do każdej innej nomenklatury, w całości lub w części na niej opartej bądź która dodaje do niej dodatkowe poddziały i która jest ustanowiona na podstawie szczególnych przepisów wspólnotowych, z uwzględnieniem stosowania taryfy lub innych środków odnoszących się do obrotu towarowego;

zgodnie z wymienionymi ogólnymi regułami, towary opisane w kolumnie 1 tabeli załączonej do niniejszego rozporządzenia muszą być zaklasyfikowane pod odpowiednimi kodami CN wskazanymi w kolumnie 2, z przyczyn określonych w kolumnie 3;

Postanowienia niniejszego rozporządzenia są zgodne z opinią Komitetu ds. Nomenklatury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towary opisane w kolumnie 1 załączonej tabeli są obecnie sklasyfikowane w ramach Nomenklatury Scalonej pod odpowiednimi kodami CN wskazanymi w kolumnie 2 wymienionej tabeli.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego pierwszego dnia po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lipca 1991 r.

W imieniu Komisji
Christiane SCRIVENER
Członek Komisji
______

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1.

(2) Dz.U. L 193 z 17.7.1991, str. 6.

ZAŁĄCZNIK  1

WyszczególnienieKlasyfikacja Kod CNUzasadnienie
(1)(2)(3)
1. Preparat składający się w

około 50 % masy z chlorku

choliny, w około 35 % masy

z koloidalnego dwutlenku

krzemu i w około 15 % masy

z wody, stosowany w

karmieniu zwierząt

(mieszanina wstępna)

2309 90 96Klasyfikacja jest ustalona zgodnie z postanowieniami zasad ogólnych 1 i 6 dotyczących interpretacji nomenklatury scalonej, a także z treścią kodów CN 2309, 2309 90 i 2309 90 96.
2. Tetratlenek trikobaltu o

czystości około 96 % masy

lub większej, otrzymany z

wodorotlenku kobaltu

2822 00 00Klasyfikacja jest ustalona zgodnie z postanowieniami zasad ogólnych 1 i 6 dotyczących interpretacji nomenklatury scalonej, z notą 1a) z działu 28, a także z treścią kodów CN 2822 00 00.
3. Produkt złożony z kwasu

cholowego (o czystości

wyższej niż 95 % masy), z

kwasów tłuszczowych i soli

nieorganicznych będących

efektem procesu

otrzymywania

2918 19 30Klasyfikacja jest ustalona zgodnie z postanowieniami zasad ogólnych 1 i 6 dotyczących interpretacji nomenklatury scalonej, a także z treścią kodów CN 2918, 2918 19 i 2918 19 30.
4. Ekstrakt z żółci, uzyskany

w wyniku oczyszczania płynu

żółciowego przy pomocy

etanolu, węgla kostnego

(odwanianie i odbarwianie)

i odparowania do sucha

Produkt ten jest stosowany

w celach leczniczych

3001 20 90Klasyfikacja jest ustalona zgodnie z postanowieniami zasad ogólnych 1 i 6 dotyczących interpretacji nomenklatury scalonej, a także z treścią kodów CN 3001, 3001 20 i 3001 20 90.
Ponieważ są to produkty z rodzaju poddanych obróbce, która jest niedozwolona w przypadku produktów z pozycji 0510 oraz są stosowane (bezpośrednio) w leczeniu produkty te powinny być zaklasyfikowane w pozycji 3001 (patrz także noty wyjaśniające systemu zharmonizowanego, litera B pozycji 30.01).
5. Produkt pośredni

uzyskiwania kwasu cholowego

z żółci wołowej, złożony

głównie z mieszaniny kwasu

cholowego i deoksycholowego

(około 80 % masy), kwasów

tłuszczowych i soli

nieorganicznych

3823 90 64Klasyfikacja jest ustalona zgodnie z postanowieniami zasad ogólnych 1 i 6 dotyczących interpretacji nomenklatury scalonej, a także z treścią kodów CN 3824, 3824 90 i 3823 90 64.
6. Mieszanina estrów kwasu

adypinowego i alkoholi

głównie o 12 i 13 atomach

węgla, używana w

szczególności do

wytwarzania smarów

syntetycznych

3824 90 97Klasyfikacja jest ustalona zgodnie z postanowieniami zasad ogólnych 1 i 6 dotyczących interpretacji nomenklatury scalonej, a także z treścią kodów CN 3823, 3823 90 i 3824 90 97.
1 Załącznik:

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 936/1999 z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniającego lub uchylającego niektóre rozporządzenia dotyczące klasyfikacji towarów według Nomenklatury Scalonej (Dz.U.UE.L.99.117.9) z dniem 6 maja 1999 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 705/2005 z dnia 4 maja 2005 r. zmieniającego lub uchylającego niektóre rozporządzenia w sprawie klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej (Dz.U.UE.L.05.118.18) z dniem 25 maja 2005 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1179/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. (Dz.U.UE.L.09.317.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 grudnia 2009 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 441/2013 z dnia 7 maja 2013 r. (Dz.U.UE.L.13.130.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2013 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.