Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.116.44

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 1214/91
z dnia 7 maja 1991 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87(1) w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 315/91(2), w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

w celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej, załączonej do wyżej wymienionego rozporządzenia, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia;

rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 ustaliło ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej i te reguły stosuje się także do jakiejkolwiek innej nomenklatury, w całości lub w części opartej na Nomenklaturze Scalonej, bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która jest ustanowiona przez szczególne przepisy wspólnotowe w celu stosowania taryfy lub innych środków odnoszących się do wymiany towarowej;

na mocy wyżej wymienionych ogólnych reguł towary opisane w kolumnie 1 tabeli załączonej do niniejszego rozporządzenia muszą być klasyfikowane do odpowiednich kodów CN wskazanych w kolumnie 2, z przyczyn określonych w kolumnie 3;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Nomenklatury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towary opisane w kolumnie 1 załączonej tabeli są obecnie klasyfikowane według Nomenklatury Scalonej według odpowiednich kodów CN, określonych w kolumnie 2 wymienionej tabeli.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego pierwszego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 maja 1991 r.

W imieniu Komisji
Christiane SCRIVENER
Członek Komisji
______

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1.

(2) Dz.U. L 37 z 9.2.1991, str. 24.

ZAŁĄCZNIK  1

WyszczególnienieKlasyfikacja kod CNUzasadnienie
(1)(2)(3)
1. Pudełko zawierające 12 rolek

przeciwuczuleniowej taśmy

samoprzylepnej, składającej

się z folii polietylenowej

wytłaczanej,

mikroperforowanej (o

wymiarach 9,14 m × 2,5 cm),

pakowanej do sprzedaży

detalicznej, przeznaczonej do

celów medycznych

3005 10 00Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz treść kodów CN 3005 i 3005 10 00 (patrz także uwagi wyjaśniające Systemu Zharmonizowanego do pozycji 30.05 akapit trzeci).
2. Poliester nasycony w formie

granulatu lub rozpuszczony

w wodzie, w rodzaju używanych

jako produkty klejące w

przemyśle włókienniczym

3907 99 90Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej, do działu 39 uwaga 6 oraz treść kodów CN 3907 i 3907 99 90 (patrz także uwagi wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego: pozycja 38.09, z wyłączeniem lit. g)).
Zastosowanie produktu nie wpływa na jego klasyfikację.
3. Agaroza3913 90 00Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz treść kodów CN 3913, 3913 90 i 3913 90 00.
1 Załącznik:

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 936/1999 z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniającego lub uchylającego niektóre rozporządzenia dotyczące klasyfikacji towarów według Nomenklatury Scalonej (Dz.U.UE.L.99.117.9) z dniem 6 maja 1999 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 705/2005 z dnia 4 maja 2005 r. zmieniającego lub uchylającego niektóre rozporządzenia w sprawie klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej (Dz.U.UE.L.05.118.18) z dniem 25 maja 2005 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1179/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. (Dz.U.UE.L.09.317.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 grudnia 2009 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 441/2013 z dnia 7 maja 2013 r. (Dz.U.UE.L.13.130.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2013 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.