Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.37.25

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 316/91
z dnia 7 lutego 1991 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej 1 , ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 53/91 2 , w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

w celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej załączonej do wyżej wymienionego rozporządzenia konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia;

rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 ustaliło ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej i te reguły stosuje się także do jakiejkolwiek innej nomenklatury, w całości lub w części opartej na Nomenklaturze Scalonej, bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która jest ustanowiona przez szczególne przepisy wspólnotowe w celu stosowania taryfy lub innych środków odnoszących się do obrotu towarowego;

na mocy wyżej wymienionych ogólnych reguł towary opisane w kolumnie 1 tabeli załączonej do niniejszego rozporządzenia muszą być klasyfikowane do odpowiednich kodów CN wskazanych w kolumnie 2, z przyczyn określonych w kolumnie 3;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Nomenklatury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towary opisane w kolumnie 1 załączonej tabeli są obecnie klasyfikowane według Nomenklatury Scalonej do odpowiednich kodów CN, określonych w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego pierwszego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lutego 1991 r.

W imieniu Komisji
Christiane SCRIVENER
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK  3

Wyszczególnienie towarówKlasyfikacja kod CNUzasadnienie
(1)(2)(3)
1. Ser tarty, który z powodu dużej zawartości wilgoci i warunków transportu lub sposobu opakowania (pakowanie częściowo próżniowe) występuje w formie skupionej.0406 20 90Klasyfikacja ustalona przez postanowienia ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz treść kodów CN 0406, 0406 20 i 0406 20 90.
2. (skreślony)
3. Produkt uzyskiwany jedynie w wyniku estryfikacji skrobi w obecności epichlorohydryny i chlorooctanu sodu oraz wodorotlenku sodu, wykazujący następujące właściwości analityczne:

Wygląd ............... biały grudkowany proszek

3505 10 50Klasyfikacja ustalona przez postanowienia ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz treść kodów CN 3505, 3505 10 i 3505 10 50.
Sucha masa ........... 92,8 %
Popiół (600 °C) ...... 15,1 %
Zawierający .......... jony sodu i chloru
Rozpuszczalność ...... mętny roztwór wodny, znacznie przybiera na objętości
pH roztworu .......... 11,6
Obraz mikroskopowy ... nierozpoznawalny typ skrobi
Test zabarwienia przy pomocy jodu .......... ciemnoniebieskie
Badanie skrobi estryfikowanej
(chromatografia na papierze) ......... pozytywne
Widmo podczerwieni ... rozpoznawalne pasmo
grupy karboksymetylowej
1 Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1.
2 Dz.U. L 7 z 10.1.1991, str. 14.
3 Załącznik:

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 936/1999 z dnia 27 kwietnia 1999 zmieniającego lub uchylającego niektóre rozporządzenia dotyczące klasyfikacji towarów według Nomenklatury Scalonej (Dz.U.UE.L.99.117.9) z dniem 6 maja 1999 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 705/2005 z dnia 4 maja 2005 r. zmieniającego lub uchylającego niektóre rozporządzenia w sprawie klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej (Dz.U.UE.L.05.118.18) z dniem 25 maja 2005 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1179/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. (Dz.U.UE.L.09.317.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 grudnia 2009 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr (UE) 2017/803 z dnia 8 maja 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.121.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2017 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.