Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1988.306.18

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 3491/88
z dnia 9 listopada 1988 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

.................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Z dniem 23 grudnia 2009 r. kod 0304 90 21 oraz 0304 90 25 został zastąpiony przez kod 0304 99 oraz 0304 99 23 zgodnie z art. 1 rozporządzenia nr 1179/2009 z dnia z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniającego lub uchylającego niektóre rozporządzenia dotyczące klasyfikacji towarów według Nomenklatury scalonej (Dz.U.UE.L.09.317.1). Zmiany nie zostały naniesione na tekst, ponieważ ich wprowadzenie spowodowałoby niespójność treści niniejszego aktu.

.................................................

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3174/88(2), w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

w celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej załączonej do wspomnianego rozporządzenia, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 ustaliło ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej i te reguły stosuje się także do jakiejkolwiek innej nomenklatury, w całości lub w części opartej na Nomenklaturze Scalonej, bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która jest ustanowiona przez szczególne przepisy wspólnotowe w celu stosowania taryfy lub innych środków odnoszących się do obrotu towarowego;

zgodnie z wymienionymi ogólnymi regułami, towary opisane w kolumnie 1 tabeli załączonej do niniejszego rozporządzenia muszą być klasyfikowane do odpowiednich kodów CN wskazanych w kolumnie 2, z przyczyn określonych w kolumnie 3;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Nomenklatury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towary opisane w kolumnie 1 załączonej tabeli są obecnie klasyfikowane według Nomenklatury Scalonej do odpowiednich kodów CN określonych w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego pierwszego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 listopada 1988 r.

W imieniu Komisji
COCKFIELD
Wiceprzewodniczący

______

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1.

(2) Dz.U. L 298 z 31.10.1988, str. 1.

ZAŁĄCZNIK 1

Wyszczególnienie towarówKlasyfikacja kod CNUzasadnienie
(1)(2)(3)
1. Produkt nazywany "Flaps of

Herring" składający się

z prawego i lewego boku

śledzia (bez głowy,

wnętrzności, płetw, z

wyjątkiem płetwy grzbietowej,

i bez ości), połączonych ze

sobą skórą grzbietu; mrożony

0304 99 23Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz treścią kodów CN 0304 i 0304 90 22.
Produkt nie może być uznany za filet do kodu 0304 19 lub 0304 29 (patrz również uwagi wyjaśniające Systemu Zharmonizowanego do kodu 0304)
2. (skreślony).
3. Roztwór diwodorku sodu

(glinian dimetoksyetanolowy)

w roztworze (ok. 70 % wagi)

toluenu (metylobenzenu)

3824 90 97Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz treścią kodów CN 3824, 3824 90 i 3824 90 97. Produkt nie może być klasyfikowany do działu 29, z powodu niezgodności z uwagą 1 (E) do działu 29.
Jest to preparat przemysłu chemicznego gdzie indziej niewymieniony ani niewłączony
1 Załącznik:

-zmieniony przez art. 1 rozporządzenia(WE) nr 936/1999z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniającego lub uchylającego niektóre rozporządzenia dotyczące klasyfikacji towarów według Nomenklatury Scalonej (Dz.U.UE.L.99.117.9) z dniem 6 maja 1999 r.

- zmieniony przez art. 1 i art. 2 ust. 1 rozporządzenia(WE) nr705/2005z dnia 4 maja 2005 r. zmieniającego lub uchylającego niektóre rozporządzenia w sprawie klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej (Dz.U.UE.L.05.118.18) z dniem 25 maja 2005 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1179/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. (Dz.U.UE.L.09.317.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 grudnia 2009 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.