Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.384.9

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 3801/92
z dnia 23 grudnia 1992 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3800/92(2), w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

w celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej załączonej do wyżej wymienionego rozporządzenia, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów, określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia;

rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 ustaliło ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej i te reguły stosuje się także do jakiejkolwiek innej nomenklatury, w całości lub w części opartej na Nomenklaturze Scalonej, bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która jest ustanowiona przez szczególne przepisy wspólnotowe w celu stosowania taryfy lub innych środków odnoszących się do wymiany towarowej;

na mocy wyżej wymienionych ogólnych reguł, towary opisane w kolumnie 1 tabeli załączonej do niniejszego rozporządzenia muszą być klasyfikowane do odpowiednich kodów CN wskazanych w kolumnie 2, z przyczyn określonych w kolumnie 3;

właściwe jest, że na wiążącą informację taryfową dotyczącą klasyfikacji towarów według Nomenklatury Scalonej, wydaną przez organy celne Państw Członkowskich, niezgodną z przepisami niniejszego rozporządzenia, posiadacz może się powoływać przez okres trzech miesięcy, zgodnie z przepisami art. 65 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3796/90(3), jeżeli wiążącą umowę zawarto w sposób przewidziany w art. 14 ust. 3 lit. a) lub b) rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1715/90(4);

niniejsze rozporządzenie dotyczy również produktów określonych w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 1074/80(5), w związku z czym wyżej wymienione rozporządzenie powinno zostać uchylone;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Nomenklatury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towary opisane w kolumnie 1 załączonej tabeli są obecnie klasyfikowane w zakresie Nomenklatury Scalonej według odpowiednich kodów CN, określonych w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł  2

Na wiążącą informację taryfową wydaną przez organy celne Państw Członkowskich, niezgodną z przepisami niniejszego rozporządzenia, posiadacz może się powoływać przez okres trzech miesięcy, zgodnie z przepisami art. 65 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3796/90, jeżeli wiążącą umowę zawarto w sposób przewidziany w art. 14 ust. 3 lit. a) lub b) rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1715/90.

Artykuł  3

Rozporządzenie (EWG) nr 1074 traci moc.

Artykuł  4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego pierwszego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 grudnia 1992 r.

W imieniu Komisji
Christiane SCRIVENER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1.

(2) Dz.U. L 384 z 30.12.1992, str. 8.

(3) Dz.U. L 365 z 28.12.1990, str. 17.

(4) Dz.U. L 160 z 26.6.1990, str. 1.

(5) Dz.U. L 113 z 1.5.1980, str. 54.

ZAŁĄCZNIK 1

WyszczególnienieKlasyfikacja kod CN
(1)(2)(3)
1. Buty treningowe, z zewnętrzną

podeszwą w grube wzory, gumową

lub z tworzywa sztucznego i

wierzchem z materiału

włókienniczego z oddzielnie, na

różne sposoby naszytymi paskami

ze skóry lub/i materiału

włókienniczego pokrytego

tworzywem sztucznym,

pokrywającymi do około 70 %

powierzchni (patrz: szkic nr 1

do 6).

6404 11 00Klasyfikacja ustalona przez postanowienia ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagę 3 i 4a, uwagę dodatkową 1 do działu 64 oraz treść kodów CN 6404 i 6404 11 00.

Po usunięciu pasków ze skóry lub/i materiału włókienniczego pokrytego tworzywem sztucznym, uznanych jako wzmocnienia, zewnętrzna powierzchnia wierzchów jest składa się całkowicie z materiału włókienniczego.

2. Buty treningowe z gumową

podeszwą zewnętrzną, wkładką o

długości 27 centymetrów oraz

wierzchem z tworzywa sztucznego,

na którego zewnętrznej stronie

są przyszyte paski lub kawałki

ze skóry pokrywające około 40 %

powierzchni.

6402 99 93Klasyfikacja ustalona przez postanowienia ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagę 4a, uwagę dodatkową 1 do działu 64 oraz treść kodów CN 6402, 6402 99 i 6402 99 93.
3. Buty treningowe z podeszwą

zewnętrzną z tworzywa sztucznego

i wierzchem z materiału

włókienniczego, na którym

naszyte są w różnych punktach

kawałki skóry (65 %) i tworzywa

sztucznego (18 %). (patrz: szkic

nr 7)

6404 11 00Klasyfikacja ustalona przez postanowienia ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagę 3 i 4a i uwagę dodatkową 1 do działu 64 oraz treść kodów CN 6404, 6404 11 00.
Po usunięciu kawałków skóry i tworzywa sztucznego, uznanych jako wzmocnienia, zewnętrzna powierzchnia wierzchów składa się całkowicie z materiału włókienniczego.
4. Buty treningowe zakrywające

kostkę, z zewnętrzną gumową

podeszwą w grube wzory i

wierzchem z tworzywa sztucznego

(79 %) i skóry (21 %) całkowicie

pokrywającymi wewnętrzną osłonę

z materiału włókienniczego,

służącą jako podszewka, do

której są przyszyte skóra i

tworzywo sztuczne. (patrz szkic

nr 8)

6402 91 90Klasyfikacja ustalona przez postanowienia ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagę 4a i uwagę dodatkową 1 do działu 64 oraz treść kodów CN 6402, 6402 91 i 6402 91 90.
5. Buty treningowe zakrywające

kostkę, z wkładką nie krótszą

niż 24 cm, z gumową podeszwą

zewnętrzną w grube wzory,

wierzchem ze skóry (84 %) i

tworzywa sztucznego (16 %)

całkowicie pokrywającymi

wewnętrzną osłonę z materiału

włókienniczego, która sama nie

może służyć jako zewnętrzna

część wierzchu. Skóra i tworzywo

sztuczne są przyszyte do tej

osłony. (patrz: szkic nr 9)

6403 91 13Klasyfikacja ustalona przez postanowienia ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagę 3 i 4a, uwagę dodatkową 1 do działu 64 oraz treść kodów CN 6403, 6403 91 i 6403 91 13.
6. Buty do wspinaczki/wędrówek

zakrywające kostkę, z gumową

zewnętrzną podeszwą w grube

wzory, zawierające w środku

skarpety z materiału

włókienniczego; na zewnętrznej

stronie buta przyszyte są

kawałki skóry pokrywające około

80 % powierzchni z wyłączeniem

języka zamocowanego na stałe.

(patrz: szkic nr 10)

6406 19 90Klasyfikacja ustalona przez postanowienia ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagę 4a, uwagę dodatkową 1 do działu 64 oraz treść kodów CN 6404, 6404 19 i 6404 19 90.

Po usunięciu kawałków skóry i tworzywa sztucznego, z których wszystkie uznane są za wzmocnienia, zewnętrzna strona wierzchów składa się całkowicie z materiału włókienniczego.

(1) Szkice mają charakter wyłącznie ilustracyjny.
..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika
1 Załącznik:

-zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 936/1999 z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniającego lub uchylającego niektóre rozporządzenia dotyczące klasyfikacji towarów według Nomenklatury Scalonej (Dz.U.UE.L.99.117.9) z dniem 6 maja 1999 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1179/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. (Dz.U.UE.L.09.317.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 grudnia 2009 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.