Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.143.28

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 kwietnia 2004 r.

UMOWA
o współpracy pomiędzy rządem Republiki Kazachstanu i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej w dziedzinie kontrolowanej syntezy termojądrowej

RZĄD REPUBLIKI KAZACHSTANU,

z jednej strony, i

EUROPEJSKA WSPÓLNOTA ENERGII ATOMOWEJ, z drugiej strony,

dalej zwana "Wspólnotą", obie zwane ogólnie w dalszej części niniejszego dokumentu odpowiednio "Stroną" lub "Stronami",

PRZYPOMINAJĄC, że Umowa o partnerstwie i współpracy została podpisana w dniu 23 stycznia 1995 r. przez Wspólnoty Europejskie i ich Państwa Członkowskie oraz Kazachstan;

PRAGNĄC ułatwić uzyskanie przez energię powstałą w wyniku syntezy jądrowej statusu źródła energii potencjalnie przyjaznego środowisku, konkurencyjnego ekonomicznie oraz praktycznie niewyczerpywalnego;

ZWAŻYWSZY, ŻE wspólnotowy program syntezy jądrowej jest programem w szerokim zakresie opartym na pierścieniowym utrzymywaniu magnetycznym;

ZWAŻYWSZY, ŻE program Kazachstanu dotyczący syntezy jądrowej jest programem ukierunkowanym na szczególny potencjał nauki i technologii Kazachstanu w dziedzinie syntezy jądrowej;

UZNAJĄC obustronne korzyści uzyskiwane w wyniku ustanowienia ściślejszych powiązań pomiędzy grupami naukowymi Stron pracujących w dziedzinie kontrolowanej syntezy termojądrowej;

ZDECYDOWANI wzmocnić współpracę pomiędzy Stronami w dziedzinie kontrolowanej syntezy termojądrowej poprzez regularne konsultacje,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Celem niniejszej Umowy jest utrzymanie i intensyfikacja współpracy pomiędzy Stronami w dziedzinach objętych właściwymi programami syntezy jądrowej, mającymi na celu uzyskanie obustronnych korzyści w celu rozwijania naukowego zrozumienia i możliwości technicznych stanowiących podstawę systemu syntezy termojądrowej.

Artykuł  2

Współpraca w ramach niniejszej Umowy może zostać podjęta w następujących dziedzinach:

a) eksperymentalne i teoretyczne badania utrzymywania plazmy, transportu, podgrzewania i przepływu (łącznie z rozwijaniem powiązanych systemów częstotliwości radiowej) i diagnostyki prądu w urządzeniach magnetycznych;

b) technologia syntezy termojądrowej;

c) fizyka plazmy;

d) polityki i plany dotyczące programu; oraz

e) inne dziedziny współpracy, jakie mogą zostać uzgodnione.

Artykuł  3

Współpraca w dziedzinach, o których mowa w art. 2, może obejmować następujące działania:

a) wymianę i przekazywanie informacji;

b) wymianę i zapewnienie personelu;

c) różne formy spotkań;

d) wymianę i dostarczanie próbek, przyrządów oraz urządzeń do celów badawczych oraz ocenę;

e) zrównoważony udział we wspólnych badaniach i działaniach;

f) włączanie Stron w programy lub projekty syntezy termojądrowej z udziałem stron trzecich, pod warunkiem uzyskania zgody stron trzecich jeśli to konieczne; oraz

g) inne działania, jakie mogą zostać uzgodnione.

Artykuł  4
1. W niezbędnym zakresie wdrażane będą przyjęte ustalenia dotyczące szczególnych działań w zakresie współpracy partnerskiej pomiędzy:

Wspólnotą i każdą organizacją powiązaną z nią w ramach wspólnotowego programu syntezy termojądrowej, określoną do tego celu przez Wspólnotę,

Rządem Republiki Kazachstanu, którego organem wykonawczym do tych celów jest Minister Energii i Zasobów Mineralnych Republiki Kazachstanu lub dowolna inna organizacja, wyznaczona do tego celu przez Republikę Kazachstanu.

2. Szczególne warunki niezbędne do wdrożenia działań wymienionych w art. 3 zostaną określone wspólnie przez obie strony w uzgodnieniach wykonawczych i obejmują:

a) szczegółowe dane, procedury i uregulowania finansowe dotyczące poszczególnych działań w ramach współpracy;

b) wyznaczenie odpowiedzialności pojedynczej organizacji lub osoby fizycznej za operacyjne zarządzanie danym działaniem;

c) szczegółowe postanowienia dotyczące rozpowszechniania informacji i traktowania własności intelektualnej.

3. W celu zminimalizowania powielania prac, każda ze stron będzie koordynować swoje działania wynikające z niniejszej Umowy, z innymi działaniami międzynarodowymi związanymi z badaniami naukowymi i rozwojem w dziedzinie kontrolowanej syntezy termojądrowej, w których uczestniczy druga Strona.
Artykuł  5
1. Strony ustanawiają Komitet Koordynacyjny mający na celu koordynowanie i nadzór nad realizacją niniejszej Umowy. Każda ze Stron wyznacza równą liczbę członków Komitetu Koordynacyjnego i mianuje jednego z wyznaczonych przez siebie członków szefem swojej delegacji. Komitet Koordynacyjny zbiera się corocznie, na przemian we Wspólnocie i w Kazachstanie lub w innym uzgodnionym miejscu i czasie. Szef delegacji Strony przyjmującej przewodniczy posiedzeniu.
2. Funkcje Komitetu Koordynacyjnego obejmują:

a) ocenę stanu współpracy w ramach niniejszej Umowy;

b) ustalenie szczególnych zadań, jakie należy podjąć w dziedzinach, o których mowa w art. 2 niniejszej Umowy, bez uszczerbku dla podejmowania przez Strony autonomicznych decyzji dotyczących ich odpowiednich programów.

3. Wszystkie decyzje Komitetu Koordynacyjnego podejmowane są jednomyślnie.
4. W okresach pomiędzy posiedzeniami Komitetu Koordynacyjnego każda ze Stron wyznacza Sekretarza Wykonawczego, który działa w jej imieniu we wszystkich sprawach dotyczących współpracy w ramach niniejszej Umowy. Sekretarze Wykonawczy odpowiedzialni są za bieżące kierowanie współpracą.
Artykuł  6

Wszelkie koszty współpracy pokrywa Strona, która je ponosi, chyba, że agencje wykonawcze postanowienia umowy wyraźnie uzgodnią inaczej na piśmie.

Artykuł  7

Wykorzystanie i rozpowszechnianie informacji i praw własności intelektualnej, w tym prawa własności przemysłowej, patentów oraz praw autorskich związanych z działaniami podejmowanymi w ramach współpracy na mocy niniejszej Umowy jest zgodne z załącznikami, które stanowią integralną część niniejszej Umowy.

Artykuł  8

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może naruszać istniejących lub przyszłych uzgodnień dotyczących współpracy pomiędzy Stronami.

Artykuł  9
1. Działania podejmowane przez Strony w ramach niniejszej Umowy zależą od dostępności odpowiednich funduszy.
2. Współpraca w ramach niniejszej Umowy jest zgodna z obowiązującymi postanowieniami.
3. Każda ze Stron dokłada wszelkich starań, w ramach właściwych postanowień w celu ułatwienia dopełnienia formalności związanych z przepływem osób, przenoszeniem materiałów i wyposażenia oraz transferem środków finansowych wymaganych do prowadzenia współpracy.
4. Wyrównanie za szkody poniesione w okresie wdrażania niniejszej Umowy będzie zgodne z obowiązującymi postanowieniami.
Artykuł  10

Z zastrzeżeniem praw i przepisów mających zastosowanie, Strony dążą do rozwiązywania wszelkich sporów związanych z niniejszą Umową w drodze wzajemnych konsultacji.

Artykuł  11
1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu(1), w którym Strony dokonają wymiany not dyplomatycznych niezbędnych do jej wejścia w życie oraz zawarta jest wstępnie na okres 10 lat.
2. Po tym okresie, niniejsza Umowa jest automatycznie odnawiana na okresy pięcioletnie, chyba, że którakolwiek ze Stron pisemnie wystąpi o jej rozwiązanie lub renegocjowanie najpóźniej na 6 miesięcy przed datą jej wygaśnięcia.
3. W przypadku rozwiązania lub renegocjowania, niniejsza Umowa pozostaje w mocy w swej pierwotnej formie, w odniesieniu do działań w ramach współpracy skutecznie rozpoczętych przed wystąpieniem o rozwiązanie lub renegocjowanie oraz ustaleń dotyczących wdrażania, opisanych w art. 4 do chwili zakończenia takich działań i uzgodnień.
4. Rozwiązanie niniejszej Umowy nie ma wpływu na prawa i obowiązki zgodne z art. 7.
Artykuł  12

Niniejsza Umowa stosuje się w zakresie, w jakim dotyczy Wspólnoty, na terytoriach, na których ma zastosowanie Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej oraz na terytoriach państw uczestniczących we wspólnotowym programie syntezy termojądrowej, jako państwa trzecie w pełni stowarzyszone.

Artykuł  13

Niniejsza Umowa zostaje sporządzona w dwóch egzemplarzach w językach: angielskim, duńskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, holenderskim, niemieckim, portugalskim, szwedzkim, włoskim, kazachskim oraz rosyjskim i każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 listopada 2002 r.
W imieniu EuropejskiejW imieniu Rządu Republiki
Wspólnoty Energii Atomowej Kazachstanu
Philippe BUSQUINAkhmetzhan S. YESSIMOV

______

(1) 13 kwietnia 2004 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Wytyczne w sprawie przydziału praw własności intelektualnej(*) wynikających ze wspólnych badań w ramach umowy o współpracy w dziedzinie kontrolowanej syntezy termojądrowej

I. WŁASNOŚĆ, PRZYDZIELANIE I WYKONYWANIE PRAW
1. Wszelkie badania prowadzone na mocy niniejszej Umowy są "wspólnymi badaniami". Uczestnicy wspólnie opracowują wspólne plany zarządzania technologią (PZT)(**) w zakresie własności i wykorzystywania, w tym publikacjami, informacjami oraz własnością intelektualną (IP), powstałymi w trakcie wspólnych badań. Plany takie zatwierdzane są przez Strony przed zawarciem szczegółowych umów o współpracy typu "badania i rozwój", których dotyczą. Plany PZT są opracowywane z uwzględnieniem celów wspólnych badań, wkładu uczestników, korzyści i niedogodności wynikających z udzielania licencji na zasadzie terytorialnej lub według dziedzin działalności, wymogów nałożonych przez mające zastosowanie postanowienia oraz innych czynników uznanych przez uczestników za właściwe. Prawa i obowiązki dotyczące badań prowadzonych przez wizytujących naukowców w odniesieniu do własności intelektualnej są również ujęte we wspólnych planach zarządzania technologią.
2. Informacje lub własność intelektualną, powstałe podczas wspólnych badań naukowych i nieuwzględnione w planie zarządzania technologią przyznaje się za zgodą Stron, zgodnie z zasadami określonymi w planach zarządzania technologią. W przypadku sporu, takie informacje lub własność intelektualna pozostaną wspólną własnością wszystkich uczestników biorących udział we wspólnych badaniach, których wynikiem były takie informacje lub własność intelektualna. Każdy uczestnik objęty niniejszym postanowieniem ma prawo wykorzystania takich informacji lub własności intelektualnej do własnych celów handlowych bez ograniczeń geograficznych.
3. Każda ze Stron zapewni, że druga Strona oraz jej uczestnicy posiadają prawa do przydzielonej jej własności intelektualnej zgodnie z powyższymi zasadami.
4. Utrzymując warunki konkurencji w dziedzinach objętych niniejszą Umową, każda ze Stron dołoży starań, aby zapewnić, że prawa nabyte zgodnie z niniejszą Umową i ustalenia uzgodnione na jej podstawie są wykonywane w sposób wspierający w szczególności:

i) rozpowszechnianie i wykorzystywanie informacji powstałych, ujawnionych lub udostępnionych w inny sposób, zgodnie z Umową,

ii) przyjmowanie i przestrzeganie norm międzynarodowych.

II. DZIEŁA CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI

Prawa autorskie należące do Stron lub do ich uczestników są traktowane zgodnie z Konwencją Berneńską (Akt paryski z 1971 r.).

III. DZIEŁA LITERACKIE O CHARAKTERZE NAUKOWYM

Nie naruszając postanowień rozdziału IV oraz jeżeli nie uzgodniono inaczej w PZT, wyniki wspólnych badań zostają wspólnie opublikowane przez Strony lub ich uczestników. Z zastrzeżeniem powyższej zasady ogólnej, zastosowanie mają następujące procedury:

1. W przypadku opublikowania przez Stronę lub podmioty publiczne tej Strony, czasopism, artykułów, sprawozdań, książek naukowych i technicznych, w tym materiałów wideo oraz oprogramowania, powstałych w wyniku wspólnych badań zgodnie z niniejszą Umową, druga Strona ma prawo do ogólnoświatowej, niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej licencji na tłumaczenie, odtwarzanie, adaptację, nadawanie oraz publiczne rozpowszechnianie takich dzieł.

2. Strony dokładają starań, aby dzieła literackie o charakterze naukowym powstałe w wyniku wspólnych badań zgodnie z niniejszą Umową oraz publikowane przez niezależnych wydawców były rozpowszechnione na możliwie najszerszą skalę.

3. Wszystkie egzemplarze dzieła chronionego prawem autorskim, rozpowszechnianego publicznie i przygotowywanego zgodnie z niniejszymi postanowieniami, są opatrzone nazwiskami autora(-ów) dzieła, chyba że autor lub autorzy wyraźnie odmówią ujawnienia swoich nazwisk. Egzemplarze opatrzone są również czytelnym potwierdzeniem wspólnego wsparcia obu Stron.

______

(*) Definicje pojęć, o których mowa w niniejszych wytycznych są określone w załączniku II.

(**) Cechy wyróżniające PZT są określone w załączniku III.

IV. INFORMACJE NIEJAWNE

A. Informacje niejawne w formie dokumentu

1. Każda ze Stron lub odpowiednio jej uczestnicy, możliwie najwcześniej, najlepiej w planie zarządzania technologią (PZT), wskazują informacje, które zgodnie z ich wolą mają pozostać niejawne w zakresie niniejszej Umowy, biorąc pod uwagę między innymi następujące kryteria:

- poufny charakter informacji w takim sensie, że informacje jako takie lub w określonym układzie lub połączeniu ich elementów, nie są powszechnie znane ani łatwo dostępne ekspertom w danej dziedzinie, przy zastosowaniu zgodnych z prawem środków;

- rzeczywistą lub potencjalną handlową wartość informacji z tytułu objęcia ich tajnością;

- uprzednią ochronę informacji w takim sensie, że w odniesieniu do tych informacji osoba sprawująca prawną kontrolę podjęła działania zasadne w danych okolicznościach, mające na celu zachowanie tajemnicy informacji.

Strony oraz ich uczestnicy mogą w określonych przypadkach uzgodnić, że jeśli nie wskazano inaczej, część lub całość dostarczonych informacji, wymienionych lub powstałych w trakcie wspólnych badań, zgodnie z niniejszą Umową, nie może zostać ujawniona.

2. Każda ze Stron zapewnia, że zgodnie z niniejszą Umową ona sama i jej uczestnicy w jasny sposób określają niejawne informacje, na przykład poprzez właściwe oznaczenia lub ograniczające objaśnienie. Powyższe ma również zastosowanie do wszelkiego odtwarzania takich informacji, w całości lub w części.

Każda ze Stron otrzymująca niejawne informacje zgodnie z niniejszą Umową uwzględnia ich uprzywilejowany charakter. Ograniczenia takie zostają automatycznie usunięte z chwilą ujawnienia informacji przez właściciela ekspertom w danej dziedzinie, bez żadnych ograniczeń.

3. Niejawne informacje przekazywane na mocy niniejszej Umowy mogą być rozpowszechniane przez Stronę je otrzymującą osobom związanym z lub zatrudnionym przez Stronę otrzymującą informacje oraz innym zainteresowanym departamentom lub agencjom Strony otrzymującej informacje, upoważnionym do działań w zakresie szczególnych celów prowadzonych wspólnych badań, pod warunkiem że wszelkie tak rozpowszechniane niejawne informacje podlegają klauzuli poufności i są łatwo rozpoznawalne jako takie, jak określono powyżej.

4. Zgodnie z niniejszą Umową, za uprzednią pisemną zgodą Strony dostarczającej niejawne informacje, Strona otrzymująca takie informacje może je rozpowszechniać na szerszą skalę niż jest to przewidziane w ust. 3 powyżej. Strony współpracują w rozwijaniu procedur ubiegania się i otrzymywania uprzedniej pisemnej zgody na takie rozpowszechnianie na szerszą skalę, a każda ze Stron udziela takiej zgody w zakresie dozwolonym postanowieniami ustawowymi i wykonawczymi oraz zgodnym z jej polityką wewnętrzną.

B. Informacje niejawne w formie innej niż dokument

Niejawne informacje w formie innej niż dokument lub inne poufne bądź uprzywilejowane informacje przekazywane na seminariach i innych posiedzeniach organizowanych zgodnie z niniejszą Umową, względnie informacje wynikające z przydziału obowiązków pracownikom, z korzystania z obiektów lub wspólnych projektów, są traktowane przez Strony lub ich uczestników zgodnie z zasadami określonymi w Umowie w odniesieniu do informacji w formie dokumentu, jednakże pod warunkiem, że odbiorca takich niejawnych lub innych poufnych lub uprzywilejowanych informacji został poinformowany o poufnym charakterze informacji w chwili, gdy nastąpiło przekazanie takich informacji.

C. Kontrola

Każda ze Stron dąży do zapewnienia, że niejawne informacje otrzymane przez Stronę zgodnie z niniejszą Umową podlegają kontroli w niej przewidzianej. Jeśli jedna ze Stron jest świadoma lub ma uzasadnione powody przypuszczać, że nie będzie w stanie wykonać postanowień powyższych punktów A i B w zakresie nierozpowszechniania, niezwłocznie powiadamia o tym drugą Stronę. Strony następnie skonsultują się w celu określenia właściwego sposobu działania.

ZAŁĄCZNIK  II

DEFINICJE

1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA: otrzymuje znaczenie określone w art. 2 Konwencji ustanawiającej Światową Organizację Własności Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r.

2. UCZESTNIK: każda osoba fizyczna lub prawna, włączając same Strony, uczestnicząca w projekcie na podstawie niniejszej Umowy.

3. WSPÓLNE BADANIA: badania prowadzone i/lub finansowane ze wspólnych składek Stron oraz, tam gdzie to właściwe, prowadzone we współpracy z uczestnikami obu Stron.

4. INFORMACJE: dane naukowe lub techniczne, wyniki lub metody badań i rozwoju uzyskane w drodze WSPÓLNYCH BADAŃ NAUKOWYCH oraz jakiekolwiek inne informacje, których dostarczenie lub wymiana na podstawie niniejszej Umowy lub wynikających z niej badań jest uznane za niezbędne przez Strony i/lub uczestników zaangażowanych we WSPÓLNE BADANIA.

ZAŁĄCZNIK  III

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE PLANU ZARZĄDZANIA TECHNOLOGIĄ (PZT)

Plan zarządzania technologią (PZT) jest szczególnym porozumieniem zawieranym pomiędzy jego uczestnikami, dotyczącym wykonania wspólnych badań oraz właściwych praw i obowiązków uczestników. W odniesieniu do IP, PZT zwykle dotyczy między innymi: praw własności, ochrony, praw użytkowników do celów badawczo-rozwojowych, wykorzystania i rozpowszechniania, w tym uzgodnień dotyczących wspólnej publikacji, praw i obowiązków naukowców wizytujących oraz procedur rozstrzygania sporów. PZT może również dotyczyć informacji pierwszoplanowych i uzupełniających, wydawania licencji i dokumentacji naukowej.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.