Informacje techniczne dotyczące zbioru danych, ustanawiające formaty techniczne stosowane do przekazywania informacji oraz określające szczegółowe uregulowania i treść raportów jakości dotyczących organizacji badania reprezentacyjnego w dziedzinie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych za rok referencyjny 2022 na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.269.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lipca 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1223
z dnia 27 lipca 2021 r.
określające informacje techniczne dotyczące zbioru danych, ustanawiające formaty techniczne stosowane do przekazywania informacji oraz określające szczegółowe uregulowania i treść raportów jakości dotyczących organizacji badania reprezentacyjnego w dziedzinie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych za rok referencyjny 2022 na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 z dnia 10 października 2019 r. ustanawiające wspólne ramy statystyk europejskich dotyczących osób i gospodarstw domowych, opartych na danych na poziomie indywidualnym zbieranych metodą doboru próby, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 808/2004, (WE) nr 452/2008 i (WE) nr 1338/2008 oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1177/2003 i rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 1 , w szczególności jego art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 3 i art. 13 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Aby ułatwić przekazywanie informacji z państw członkowskich do Komisji (Eurostatu), należy przygotować służące do tego celu formaty techniczne obejmujące pojęcia i procesy, w tym dane i metadane.

(2) W celu oceny jakości statystyk, które mają być przekazywane, obejmujących korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych, należy określić szczegółowe uregulowania dotyczące raportów jakości.

(3) Państwa członkowskie i instytucje Unii Europejskiej powinny stosować na potrzeby kategorii cech wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia, w stosownych przypadkach, klasyfikacje statystyczne jednostek terytorialnych, kształcenia, zawodów i sektorów gospodarki, kompatybilne z klasyfikacjami NUTS 2 , ISCED 3 , ISCO 4  i NACE 5 .

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Przedmiot

W niniejszym rozporządzeniu określono informacje techniczne dotyczące zbioru danych, ustanowiono formaty techniczne stosowane do przekazywania informacji z państw członkowskich do Komisji (Eurostatu) oraz określono szczegółowe uregulowania dotyczące przekazywania i treści raportów jakości w dziedzinie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Artykuł  2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)
"okres badania w terenie" oznacza okres, w którym zbierane są dane od respondentów;
2)
"okres odniesienia" oznacza okres, do którego odnosi się dana informacja.
Artykuł  3

Opis zmiennych

Cechy techniczne zmiennych są określone w załączniku i odnoszą się do:

a)
identyfikatora zmiennej;
b)
nazwy i opisu zmiennej;
c)
kodów i oznaczeń;
d)
filtrów;
e)
rodzaju zmiennej.
Artykuł  4

Charakterystyka populacji docelowych, jednostek objętych obserwacją i zasad dla respondentów

1. 
Populacjami docelowymi w dziedzinie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych są prywatne gospodarstwa domowe na terytorium państwa członkowskiego oraz osoby, które mają miejsce zamieszkania, zgodnie z art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 2019/1700, na terytorium państwa członkowskiego.
2. 
W przypadku wymienionych w załączniku zmiennych dotyczących gospodarstw domowych informacje zbierane są w przypadku gospodarstw domowych, których co najmniej jeden członek jest w wieku od 16 do 74 lat i zamieszkuje na terytorium państwa członkowskiego.
3. 
W przypadku wymienionych w załączniku zmiennych dotyczących osób informacje zbierane są w przypadku osób w wieku od 16 do 74 lat i zamieszkujących na terytorium państwa członkowskiego.
4. 
Informacje mogą być zbierane opcjonalnie w przypadku osób poniżej 16 roku życia lub powyżej 74 roku życia.
5. 
Zbieranie danych w dziedzinie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych odbywa się w odniesieniu do próby prywatnych gospodarstw domowych lub próby osób należących do prywatnych gospodarstw domowych jako jednostek objętych obserwacją.
Artykuł  5

Okresy i data odniesienia

1. 
Okres odniesienia do celów gromadzenia danych statystycznych dotyczących tematu szczegółowego "Kontakty z organami publicznymi" obejmuje trzy ostatnie kwartały 2021 r. i pierwszy kwartał 2022 r.
2. 
Okresem odniesienia dla gromadzenia danych statystycznych dotyczących tematów szczegółowych "Połączenie z internetem z dowolnego miejsca" i "Skutki użytkowania" jest ostatni raz, kiedy respondent wykonał takie działanie.
3. 
W przypadku wszystkich innych tematów szczegółowych, w ramach tematu "Uczestnictwo w społeczeństwie informacyjnym", okresem odniesienia jest pierwszy kwartał 2022 r.
4. 
Datę odniesienia definiuje się jako datę pierwszego wywiadu (DD/MM/RRRR).
Artykuł  6

Okres zbierania danych

W przypadku danych dostarczanych bezpośrednio przez respondentów okres badania w terenie obejmuje drugi kwartał 2022 r.

Artykuł  7

Wspólne standardy redagowania, imputacji i estymacji danych

1. 
W przypadku braku informacji oraz gdy są one nieważne lub niespójne, w odniesieniu do danych stosuje się imputację, modelowanie lub ważenie.
2. 
Zastosowana do danych procedura zachowuje zmienność wewnątrz zmiennych i korelację między nimi. Preferuje się metody, które uwzględniają "składnik błędu" w imputowanych wartościach, od metod, które tylko imputują wartość predykcyjną.
3. 
Preferuje się metody, które uwzględniają strukturę lub inne cechy łącznego rozkładu zmiennych, od podejścia brzegowego lub jednowymiarowego.
Artykuł  8

Termin i standardy przekazywania informacji

1. 
Państwa członkowskie przekazują końcowe dane Komisji (Eurostatowi) do dnia 5 października 2022 r. Dane są przekazywane w postaci plików danych jednostkowych (zawierających odpowiednie wagi). Dane muszą zostać w pełni sprawdzone i poddane walidacji przy zastosowaniu standardu wymiany danych i metadanych statystycznych, za pośrednictwem pojedynczego punktu kontaktowego, aby umożliwić Komisji (Eurostatowi) pozyskiwanie danych drogą elektroniczną. Dane te muszą być zgodne z zasadami walidacji zgodnie ze specyfikacją zmiennych na podstawie kodów i filtrów opisanych w załączniku.
2. 
Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) metadane w standardowej strukturze metadanych określonej przez Komisję (Eurostat) w ciągu 3 miesięcy od terminu przekazania danych jednostkowych. Metadane te przekazywane są za pośrednictwem pojedynczego punktu wprowadzania danych w celu umożliwienia Komisji (Eurostatowi) pobierania danych drogą elektroniczną.
Artykuł  9

Szczegółowe uregulowania dotyczące rocznych raportów jakości i ich treść

1. 
Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) roczny raport jakości dotyczący dziedziny korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.
2. 
Roczny raport jakości zawiera dane i metadane dotyczące jakości, informacje na temat dokładności i wiarygodności badania oraz opisuje zmiany w podstawowych pojęciach i definicjach, które mają wpływ na porównywalność na przestrzeni okresów i między krajami. Raport jakości zawiera również informacje na temat zgodności ze wzorem kwestionariusza oraz na temat zmian w projekcie kwestionariusza, które mają wpływ na porównywalność na przestrzeni okresów i między krajami.
3. 
Roczny raport jakości jest przekazywany Komisji (Eurostatowi) w terminie 3 miesięcy od terminu przekazania danych jednostkowych.
4. 
Roczny raport jakości przekazywany jest zgodnie ze standardami technicznymi ustanowionymi przez Komisję (Eurostat).
5. 
Raport ten przekazywany jest za pośrednictwem pojedynczego punktu wprowadzania danych w celu umożliwienia Komisji (Eurostatowi) pobierania danych drogą elektroniczną.
Artykuł  10

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 27 lipca 2021 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIK

Opis i formaty techniczne zmiennych zbieranych w odniesieniu do każdego tematu i tematu szczegółowego w dziedzinie korzystania z technologii informa- cyjno-komunikacyjnych, oraz kody, które należy stosować

TematTemat szczegółowyIdentyfikator zmiennejNazwa zmiennej/opis zmiennejKodyOznaczenia/kategorieFiltrRodzaj zmiennej
01.Informacje techniczneInformacje na temat zbierania danychREFYEARRok badaniaRRRRRok badania (4 cyfry)Wszystkie gospodarstwa domoweTechniczna
01.Informacje techniczneInformacje na temat zbierania danychINTDATEData odniesienia - data pierwszego wywiaduDD/MM/

RRRR

Data odniesienia (10 znaków)Wszystkie osobyTechniczna
01.Informacje techniczneInformacje na temat zbierania danychSTRATU-

M_ID

WarstwaNnnnnnIdentyfikator warstwy, do której należy osoba lub gospodarstwo domowe, od 1 do N, gdzie N jest liczbą warstwWszystkie gospodarstwa domoweTechniczna
-1Brak podziału na warstwy
01.Informacje techniczneInformacje na temat zbierania danychPSUJednostka losowania pierwszego stopniaNnnnnnIdentyfikator jednostki losowania pierwszego stopnia (PSU), do której należy osoba lub gospodarstwo domowe, od 1 do N, gdzie N jest liczbą PSUWszystkie gospodarstwa domowe, w przypadku gdy populacja docelowa jest podzielona na zespoły (PSU)Techniczna
-1Nie dotyczy
01.Informacje techniczneOznakowanieHH_IDIdentyfikator gospodarstwa domowegoXXnnnnnnNiepowtarzalny identyfikator gospodarstwa domowego (2 litery kodu kraju, następnie maksymalnie 22 cyfry)Wszystkie gospodarstwa domoweTechniczna
01.Informacje techniczneOznakowanieIND_IDIndywidualny identyfikatorXxNnnnnnNiepowtarzalny identyfikator osoby (2 litery kodu kraju, następnie maksymalnie 22 cyfry)Wszystkie osobyTechniczna
01.Informacje techniczneOznakowanieHH_REF_IDIdentyfikator gospodarstwa domowego, do którego należy respondentXxNnnnnnIdentyfikator gospodarstwa domowego, do którego należy osoba (2 litery kodu kraju, następnie maksymalnie 22 cyfry)Wszystkie osobyTechniczna
PusteJeżeli osoba ma 15 lat lub mniej albo 75 lub więcej i należy do gospodarstwa domowego obejmującego wyłącznie osoby spoza grupy wiekowej 16-74, to pole powinno zostać puste.
01.Informacje techniczneWagiHH_WGHTWaga gospodarstwa domowegoNnnnn. nnnnnnWspółczynnik skali gospodarstwa domowego (Tyle cyfr, ile jest konieczne. Jeżeli jest to niezbędne, można użyć liczby po przecinku.)Wszystkie gospodarstwa domoweTechniczn
01.Informacje techniczneWagiIND_WGHTWaga danej osobyNnnnnn.

nnnnn

Współczynnik skali osoby (Tyle cyfr, ile jest konieczne. Jeżeli jest to niezbędne, można użyć liczby po przecinku.)Wszystkie osobyTechniczna
01.Informacje techniczneCharakterystyka wywiaduGODZINACzas trwania wywiaduNnnCzas trwania wywiadu wyrażony w minutachWszystkie osobyTechniczna
PusteNie podano
01.Informacje techniczneCharakterystyka wywiaduINT_TYPERodzaj wywiadulWywiad bezpośredni z wykorzystaniem formularzy papierowych (PAPI)Wszystkie osobyTechniczna
2Wywiad bezpośredni wspomagany komputerowo (CAPI)
3Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI)
4Wywiad internetowy wspomagany komputerowo
5Inne
01.Informacje techniczneLokalizacjaPAŃSTWOPaństwo zamieszkaniaNie pusteKraj zamieszkania (kod SCL GEO alfa-2)Wszystkie gospodarstwa domoweTechniczna
01.Informacje techniczneLokalizacjaGEO_NUTSlRegion zamieszkaniaNie pusteRegion NUTS l (3 znaki alfanumeryczne)Wszystkie gospodarstwa domoweTechniczna
01.Informacje techniczneLokalizacjaGEO_NUTS2 (opcjonalnie)Region zamieszkania (opcjonalnie)Nie pusteRegion NUTS 2 (4 znaki alfanumeryczne)Wszystkie gospodarstwa domoweTechniczna
PusteOpcja nieuwzględniona
01.Informacje techniczneLokalizacjaGEO_NUTS3 (opcjonalnie)Region zamieszkania (opcjonalnie)Nie puste

Puste

Region NUTS 3 (5 znaków alfanumerycznych - kod NUTS 3 służący przyszłej wymiennej agregacji regionów, nie do publikacji podziałów według NUTS 3)

Opcja nieuwzględniona

Wszystkie gospodarstwa domoweTechniczna
01.Informacje techniczneLokalizacjaDEG_URBAStopień urbanizacji1MiastaWszystkie gospodarstwa domoweTechniczna
2Małe miasta i przedmieścia
3Obszary wiejskie
01.Informacje techniczneLokalizacjaGEO_DEVPołożenie geograficzne1Region słabiej rozwiniętyWszystkie gospodarstwa domoweTechniczna
2Region w okresie przejściowym
3Region lepiej rozwinięty
PusteNie podano (kod państw spoza UE)
02.Charakterystyka osób i gospodarstw domowychDemografiaSEXPłeć1MężczyznaWszystkie osobyZbierana
2Kobieta
02.Charakterystyka osób i gospodarstw domowychDemografiaYEARBIRRok urodzeniaRRRRRok urodzenia (4 cyfry)Wszystkie osobyZbierana
02.Charakterystyka osób i gospodarstw domowychDemografiaPASSBIRPo ostatnim dniu urodzin1TakWszystkie osobyZbierana
2Nie
02.Charakterystyka osób i gospodarstw domowychDemografiaAGEWiek w ukończonych latachnnnWiek w ukończonych latach (od 1 do 3 cyfr)Wszystkie osobyPochodna
02.Charakterystyka osób i gospodarstw domowychObywatelstwo i pochodzenie migracyjneCITIZEN

SHIP

Państwo głównego obywatelstwaNie pusteKraj głównego obywatelstwa (kod

SCL GEO alfa-2)

Wszystkie osobyZbierana
STLSBezpaństwowiec
FORObywatelstwo obce, ale kraj nieznany
PusteNie podano
02.Charakterystyka osób i gospodarstw domowychObywatelstwo i pochodzenie migracyjneCNTRYBPaństwo urodzeniaNie pusteKraj urodzenia (kod SCL GEO alfa-2)Wszystkie osobyZbierana
FOROsoba urodzona za granicą, ale kraj urodzenia nieznany
PusteNie podano
02.Charakterystyka osób i gospodarstw domowychSkład gospodarstwa domowegoHH_POPWielkość gospodarstwa domowego (liczba członków gospodarstwa domowego)NnLiczba członków gospodarstwa domowego (wliczając dzieci)Wszystkie gospodarstwa domoweZbierana
PusteNie podano
02.Charakterystyka osób i gospodarstw domowychSkład gospodarstwa domowegoHH_PO- P_16_24 (opcjonalnie)Liczba członków gospodarstwa domowego w wieku od 16 do 24 lat (opcjonalnie)NnLiczba członków gospodarstwa domowego w wieku od 16 do 24 latWszystkie gospodarstwa domoweZbierana
PusteOpcja nieuwzględniona
02.Charakterystyka osób i gospodarstw domowychSkład gospodarstwa domowegoHH_PO- P_16_24S (opcjonalnie)Liczba uczących się członków gospodarstwa domowego w wieku od 16 do 24 lat (opcjonalnie)NnLiczba uczących się członków gospodarstwa domowego w wieku od 16 do 24 latWszystkie gospodarstwa domoweZbierana
PusteOpcja nieuwzględniona
02.Charakterystyka osób i gospodarstw domowychSkład gospodarstwa domowegoHH_PO- P_25_64 (opcjonalnie)Liczba członków gospodarstwa domowego w wieku od 25 do 64 lat (opcjonalnie)NnLiczba członków gospodarstwa domowego w wieku od 25 do 64 latWszystkie gospodarstwa domoweZbierana
PusteOpcja nieuwzględniona
02.Charakterystyka osób i gospodarstw domowychSkład gospodarstwa domowegoHH_PO- P_65_MAX (opcjonalnie)Liczba członków gospodarstwa domowego w wieku co najmniej 65 lat (opcjonalnie)NnLiczba członków gospodarstwa domowego w wieku co najmniej 65 latWszystkie gospodarstwa domoweZbierana
PusteOpcja nieuwzględniona
02.Charakterystyka osób i gospodarstw domowychSkład gospodarstwa domowegoHH_CHILDLiczba dzieci poniżej 16 roku życiaNnLiczba dzieci poniżej 16 roku życiaWszystkie gospodarstwa domoweZbierana
PusteNie podano
02.Charakterystyka osób i gospodarstw domowychSkład gospodarstwa domowegoHH_CHIL- D_14_15 (opcjonalnie)Liczba dzieci w wieku od 14 do 15 lat (opcjonalnie)NnLiczba dzieci w wieku od 14 do 15 latWszystkie gospodarstwa domoweZbierana
PusteOpcja nieuwzględniona
02.Charakterystyka osób i gospodarstw domowychSkład gospodarstwa domowegoHH_CHIL- D_5_13 (opcjonalnie)Liczba dzieci w wieku od 5 do 13 lat (opcjonalnie)NnLiczba dzieci w wieku od 5 do 13 latWszystkie gospodarstwa domoweZbierana
PusteOpcja nieuwzględniona
02.Charakterystyka osób i gospodarstw domowychSkład gospodarstwa domowegoHH_CHIL- D_LE_4 (opcjonalnie)Liczba dzieci w wieku nieprzekraczającym 4 lat (opcjonalnie)NnLiczba dzieci w wieku nieprzekraczającym 4 latWszystkie gospodarstwa domoweZbierana
PusteOpcja nieuwzględniona
03.Uczestnictwo w rynku pracyGłówny status na rynku pracy (samoocena)MAINSTATGłówny status na rynku pracy (samoocena)1PracującyWszystkie osoby w wieku co najmniej 16 latZbierana
2Bezrobotny
3Osoba na emeryturze
4Osoba niezdolna do pracy z powodu długotrwałych problemów zdrowotnych
5Student, uczeń
6Prowadzenie gospodarstwa domowego, sprawowanie opieki nad innymi
7Zasadnicza służba wojskowa lub służba zastępcza
8Inne
PusteNie podano
9Nie dotyczy
03.Uczestnictwo w rynku pracyPodstawowe cechy wykonywanej pracySTAPROStatus zatrudnienia w głównej pracy1Osoba pracująca na własny rachunek zatrudniająca pracowników najemnychOsoby, w przypadku których MAINSTAT = 1Zbierana
2Osoba pracująca na własny rachunek niezatrudniająca pracowników najemnych
3Pracownik najemny
4Pomagający członek rodziny (bezpłatnie)
PusteNie podano
9Nie dotyczy
03.Uczestnictwo w rynku pracyPodstawowe cechy wykonywanej pracyNACE1D (opcjonalnie)Działalność gospodarcza jednostki lokalnej w głównej pracy (opcjonalnie)Nie pusteKod NACE na poziomie sekcji (jeden znak (od A do S))Osoby, w przypadku których MAINSTAT = 1Zbierana
PusteNie podano
9Nie dotyczy
03.Uczestnictwo w rynku pracyPodstawowe cechy wykonywanej pracyISCO2DZawód w głównej pracynnKod ISCO na poziomie 2 cyfrOsoby, w przypadku których MAINSTAT = 1Zbierana
PusteNie podano
-1Nie dotyczy
03.Uczestnictwo w rynku pracyPodstawowe cechy wykonywanej pracyOCC_ICTSpecjalista z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) czy nie1Specjalista z dziedziny technologii informacyjno- komunikacyjnych (ICT)Osoby, w przypadku których MAINSTAT = 1Zbierana
0Osoba niebędąca specjalistą z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)
PusteNie podano
9Nie dotyczy
03.Uczestnictwo w rynku pracyPodstawowe cechy wykonywanej pracyOCC_MANPracownik fizyczny czy nie1Pracownik fizycznyOsoby, w przypadku których MAINSTAT = 1Zbierana
0Pracownik niebędący pracownikiem fizycznym
PusteNie podano
9Nie dotyczy
03.Uczestnictwo w rynku pracyPodstawowe cechy wykonywanej pracyEMPST_WKT (opcjonalnie)Główna praca w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy (samoocena) (opcjonalnie)1Praca w pełnym wymiarze czasu pracyOsoby, w przypadku których MAINSTAT = 1Zbierana
2Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy
PusteNie podano
9Nie dotyczy
03.Uczestnictwo w rynku pracyCzas trwania umowyEMPST_- CONTR (opcjonalnie)Rodzaj umowy w głównym miejscu pracy (opcjonalnie)1Stałe zatrudnienieOsoby, w przypadku których STAPRO = 3Zbierana
2Umowa o pracę na czas określony
PusteNie podano
9Nie dotyczy
04.Poziom

i charakterystyka wykształcenia

Poziom wykształceniaISCEDDPoziom wykształcenia (najwyższy ukończony poziom kształcenia)0Brak formalnej edukacji lub poniżej ISCED 1Wszystkie osoby w wieku co najmniej 16 latZbierana
1ISCED 1 wykształcenie podstawowe
2ISCED 2 wykształcenie średnie I stopnia
3ISCED 3 wykształcenie średnie II stopnia
4ISCED 4 wykształcenie policealne
5ISCED 5 krótki cykl kształcenia na poziomie studiów wyższych
6ISCED 6 licencjat lub stopień równoważny
7ISCED 7 magister lub stopień równoważny
8ISCED 8 doktorat lub stopień równoważny
PusteNie podano
9Nie dotyczy
04.Poziom

i charakterystyka wykształcenia

Poziom wykształceniaISCEDZagregowany poziom wykształcenia0Najwyżej wykształcenie średnie I stopnia (ISCEDD = 0, 1 albo 2)Wszystkie osoby w wieku co najmniej 16 latPochodna
3Wykształcenie średnie II stopnia i wykształcenie policealne (nie wyższe) (ISCEDD = 3 albo 4)
5Wykształcenie wyższe (ISCEDD = 5, 6, 7 albo 8)
PusteNie podano
9Nie dotyczy
5. Zdrowie: stan zdrowia i niepełnosprawność, dostęp do opieki zdrowotnej, jej dostępność i korzystanie z niej oraz uwarunkowania zdrowiaElementy minimalnego europejskiego modułu zdrowiaGALIOgraniczenie aktywności z powodu problemów zdrowotnych1Poważnie ograniczonyWszystkie osoby w wieku co najmniej 16 latZbierana
2Ograniczony, ale nie poważnie
3W ogóle nie ograniczony
PusteNie podano
9Nie dotyczy
06. Dochody, spożycie i elementy zasobności, w tym zadłużenieMiesięczne dochody gospodarstwa domowego ogółemHH_IQ5Całkowity bieżący średni miesięczny dochód netto1Niższy ekwiwalentny bieżący miesięczny dochód nettoWszystkie gospodarstwa domoweZbierana
2Średnio-niski ekwiwalentny bieżący miesięczny dochód netto
3Średni ekwiwalentny bieżący miesięczny dochód netto
4Średnio-wysoki ekwiwalentny bieżący miesięczny dochód netto
5Wyższy ekwiwalentny bieżący miesięczny dochód netto
PusteNie podano
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymDostęp do ICTIACCDostęp gospodarstwa domowego do internetu w domu (za pomocą dowolnego urządzenia)1TakWszystkie gospodarstwa domoweZbierana
0Nie
8Nie wiem
PusteNie podano
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymKorzystanie i częstotliwość korzystania z ICTIUOstatni przypadek korzystania z internetu, w dowolnym miejscu i za pomocą dowolnego urządzenia1W ciągu ostatnich 3 miesięcyWszystkie osobyZbierana
2W okresie od 3 miesięcy wcześniej do roku wcześniej
3Ponad rok temu
4Nigdy
PusteNie podano
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymKorzystanie i częstotliwość korzystania z ICTIFUSŚrednia częstotliwość korzystania z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy1Kilka razy w ciągu dniaOsoby, w przypadku których IU = 1Zbierana
2Raz dziennie lub prawie codziennie
3Co najmniej raz w tygodniu (ale nie codziennie)
4Rzadziej niż raz w tygodniu
9Nie dotyczy
PusteNie podano
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymAktywność w internecieIUEMKorzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do wysyłania i odbierania poczty elektronicznej1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IU = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymAktywność w internecieIUPH1Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do połączeń telefonicznych online (w tym połączeń wideo)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których

IU = 1

Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymAktywność w internecieIUSNETKorzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do uczestnictwa w serwisach społecznościowych (tworzenie profilu użytkownika, zamieszczanie wiadomości lub inny rodzaj aktywności)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których

IU = 1

Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymAktywność w internecieIUCHAT1Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do komunikacji natychmiastowej (wymiana wiadomości za pomocą komunikatorów)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IU = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymAktywność w internecieIUIFKorzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do wyszukiwania informacji o towarach lub usługach1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IU = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymAktywność w internecieIUNW1Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do czytania wiadomości, gazet lub czasopism informacyjnych online1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IU = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymAktywność w internecieIUPOL2Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do wyrażania opinii w sprawach obywatelskich lub politycznych na stronach internetowych lub w mediach społecznościowych1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IU = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymAktywność w internecieIUVOTEKorzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do uczestnictwa w konsultacjach lub głosowaniach online mających na celu rozwiązanie kwestii obywatelskich lub politycznych (np. miejskie planowanie przestrzenne, podpisanie petycji)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których

IU = 1

Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymAktywność w internecieIUMUSS1Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do słuchania muzyki (np. radia internetowego, muzyki przesyłanej strumieniowo) lub ściągania jej1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których

IU = 1

Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymAktywność w internecieIUSTVKorzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do oglądania telewizji strumieniowej (na żywo lub z nadajnika) od nadawców telewizyjnych (np. [przykłady krajowe])1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IU = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymAktywność w internecieIUVODKorzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do oglądania treści wideo na żądanie oferowanych przez serwisy komercyjne1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IU = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymAktywność w internecieIUVSSKorzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do oglądania treści wideo oferowanych przez serwisy udostępniania treści1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IU = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymAktywność w internecieIUPDGKorzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do grania w gry lub pobierania gier1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IU = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymAktywność w internecieIUPCAST (opcjonalnie)Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do słuchania lub pobierania podcastów (opcjonalnie)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IU = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
PusteOpcja nieuwzględniona
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymAktywność w internecieIHIFKorzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do poszukiwania informacji związanych ze zdrowiem (dotyczących np. obrażeń ciała, chorób, żywienia, poprawy stanu zdrowia)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IU = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymAktywność w internecieIUMAPPKorzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do umówienia się na wizytę u lekarza za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji (np. szpitala lub przychodni),1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IU = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymAktywność w internecieIUAPRKorzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celu prywatnym do uzyskania dostępu do własnych danych medycznych1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IU = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymAktywność w internecieIUOHCKorzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do korzystania z innych usług zdrowotnych za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji zamiast konieczności udania się do szpitala lub odbycia wizyty u lekarza (np. w celu pobrania recepty lub konsultacji przez internet)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IU = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymAktywność w internecieIUSELLKorzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do sprzedaży towarów lub usług na stronie internetowej lub za pośrednictwem aplikacji1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IU = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymAktywność w internecieIUBKKorzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do bankowości internetowej (w tym bankowości mobilnej)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IU = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymAktywność w internecieIUOLCKorzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy do celów edukacyjnych, zawodowych lub prywatnych przez uczestnictwo w kursie internetowym1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IU = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymAktywność w internecieIUOLMKorzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy do celów edukacyjnych, zawodowych lub prywatnych przez korzystanie z materiałów edukacyjnych dostępnych online, niestanowiących pełnych kursów (np. materiałów audiowizualnych, seminariów internetowych, podręczników elektronicznych, aplikacji lub platform edukacyjnych)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IU = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymAktywność w internecieIUOCIS1Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy do celów edukacyjnych, zawodowych lub prywatnych przez komunikowanie się z osobami prowadzącymi szkolenie lub studentami/uczniami z wykorzystaniem narzędzi internetowych opartych na plikach audio lub wideo1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IU = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymAktywność w internecieIUOFEZajęcia edukacyjne w kształceniu formalnym, w których respondent uczestniczył w ciągu ostatnich 3 miesięcy (np. szkoła lub uniwersytet)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IUOLC = 1 lub IUOLM = 1 lub

IUOCIS1 = 1

Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymAktywność w internecieIUOWZajęcia edukacyjne w kształceniu formalnym, w których respondent uczestniczył w ciągu ostatnich 3 miesięcy, w celach związanych z pracą1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IUOLC = 1 lub IUOLM = 1 lub

IUOCIS1 = 1

Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymAktywność w internecieIUOPPZajęcia edukacyjne, w których respondent uczestniczył w ciągu ostatnich 3 miesięcy, na potrzeby prywatne1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IUOLC = 1 lub IUOLM = 1 lub

IUOCIS1 = 1

Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymKontakty z organami publicznymiIGOVIPDziałalność za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji organów publicznych lub służb publicznych, prowadzona w ciągu ostatnich 12 miesięcy w celach prywatnych polegająca na dostępie respondenta do informacji o sobie przechowywanych przez organy publiczne lub służby publiczne1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IU = 1 albo IU = 2Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymKontakty z organami publicznymiIGOVIDBDziałalność za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji organów publicznych lub służb publicznych, prowadzona w ciągu ostatnich 12 miesięcy w celach prywatnych, polegająca na dostępie respondenta do informacji pochodzących z publicznych baz danych lub rejestrów (takich jak informacje o dostępności książek w bibliotekach publicznych, do rejestrów katastralnych, rejestrów przedsiębiorstw)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IU = 1 albo IU = 2Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymKontakty z organami publicznymiIGOV12IFDziałalność za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji organów publicznych lub służb publicznych, prowadzona w ciągu ostatnich 12 miesięcy w celach prywatnych polegająca na dostępie respondenta do informacji (np. o usługach, świadczeniach, uprawnieniach, przepisach, godzinach otwarcia)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IU = 1 albo IU = 2Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymKontakty z organami publicznymiIGOVIXW ciągu ostatnich 12 miesięcy respondent nie uzyskał dostępu do żadnych danych osobowych ani baz danych ani nie uzyskał żadnych informacji za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji organów publicznych lub służb publicznych w celach prywatnych1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IU = 1 albo IU = 2Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymKontakty z organami publicznymiIGOV12FMPobieranie/drukowanie urzędowych formularzy przez respondenta ze strony internetowej lub aplikacji organów lub służb publicznych w celach prywatnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy1TakOsoby, w przypadku których IU = 1 albo IU = 2Zbierana
0Nie
PusteNie podano
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymKontakty z organami publicznymiIGOVAPRUmówienie się na spotkanie lub dokonanie rezerwacji przez respondenta za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji z organami publicznymi lub służbami publicznymi w celach prywatnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy (np. rezerwacja książki w bibliotece publicznej, spotkanie z urzędnikiem rządowym lub państwowym świadczeniodawcą opieki zdrowotnej)1TakOsoby, w przypadku których IU = 1 albo IU = 2Zbierana
0Nie
PusteNie podano
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymKontakty z organami publicznymiIGOVPOST

(opcjonalnie)

Otrzymywanie przez respondenta wszelkich oficjalnych komunikatów lub dokumentów przesłanych przez organy publiczne za pośrednictwem konta respondenta na stronie internetowej lub aplikacji (nazwa usługi, jeżeli ma to zastosowanie w danym państwie) organów lub służb publicznych (takich jak powiadomienia o grzywnach lub fakturach, pismach) doręczanie wezwań sądowych, dokumentów sądowych, [przykłady krajowe]) w celach prywatnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Należy wykluczyć korzystanie z wiadomości lub powiadomień opartych na wiadomościach e-mail lub SMS, że dany dokument jest dostępny (opcjonalnie).1TakOsoby, w przypadku których IU = 1 albo IU = 2Zbierana
0Nie
PusteOpcja nieuwzględniona lub nie podano
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymKontakty z organami publicznymiIGOVTAX1Składanie przez respondenta w ciągu ostatnich 12 miesięcy własnej deklaracji podatkowej za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji1Tak, respondent zrobił to samOsoby, w przypadku których IU = 1 albo IU = 2Zbierana
2Nie, zostało to wykonane automatycznie (przez organ podatkowy, pracodawcę, inny organ)
3Nie, respondent przekazał je organowi podatkowemu w formie papierowej
4Nie, ktoś inny zrobił to w imieniu respondenta (np. członek rodziny, doradca podatkowy)
5Nie, z innych powodów (np. niepodlegający podatkowi dochodowemu)
9Nie dotyczy
PusteNie podano
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymKontakty z organami publicznymiIGOVODCDziałalność prowadzona w ciągu ostatnich 12 miesięcy za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji organów publicznych lub służb publicznych w celach prywatnych, polegająca na złożeniu przez respondenta wniosku o wydanie urzędowych dokumentów lub zaświadczeń (takich jak dyplom, świadectwo urodzenia, ślubu, rozwodu, zgonu, zezwolenie na pobyt, wyciąg z rejestru policyjnego lub karnego, [przykłady krajowe])1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IU = 1 albo IU = 2Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymKontakty z organami publicznymiIGOVBEDziałalność prowadzona w ciągu ostatnich 12 miesięcy za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji organów publicznych lub służb publicznych w celach prywatnych, polegająca na złożeniu przez respondenta wniosku o świadczenia lub uprawnienia (takich jak emerytura, zasiłek dla osób bezrobotnych, świadczenie na dziecko, zapisy do szkół, uczelni wyższych [przykłady krajowe])1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IU = 1 albo IU = 2Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymKontakty z organami publicznymiIGOVRCCDziałalność prowadzona w ciągu ostatnich 12 miesięcy za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji organów publicznych lub służb publicznych, w celach prywatnych, polegająca na składaniu przez pozwanego innych wniosków, roszczeń lub skarg (takich jak zgłoszenie kradzieży policji, wniesienie skargi do sądu, złożenie wniosku o pomoc prawną, wszczęcie postępowania w sprawie roszczenia cywilnego przed sądem, [przykłady krajowe])1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IU = 1 albo IU = 2Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymKontakty z organami publicznymiIRGOVNNPowody, dla których w ciągu ostatnich 12 miesięcy respondent nie składał żadnych wniosków o wydanie jakichkolwiek dokumentów urzędowych ani nie zgłaszał żadnych roszczeń za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji organów publicznych/służb publicznych - respondent nie potrzebował domagać się żadnych dokumentów ani wnosić żadnych roszczeń1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IGOVODC = 0 i IGOVBE = 0 oraz

IGOVRCC = 0

Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymKontakty z organami publicznymiIRGOVLSPowody, dla których w ciągu ostatnich 12 miesięcy respondent nie składał wniosku o wydanie jakichkolwiek dokumentów urzędowych ani nie zgłaszał żadnych roszczeń za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji organów publicznych/ służb publicznych - brak umiejętności lub wiedzy (np. respondent nie potrafił skorzystać ze strony/aplikacji internetowej lub było to zbyt skomplikowane)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IGOVODC = 0 i IGOVBE = 0 oraz

IGOVRCC = 0

Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymKontakty z organami publicznymiIRGOVSECPowody, dla których w ciągu ostatnich 12 miesięcy respondent nie składał wniosku o wydanie jakichkolwiek dokumentów urzędowych ani nie zgłaszał żadnych roszczeń za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji organów publicznych/ służb publicznych - obawy o bezpieczeństwo danych osobowych lub niechęć do płacenia przez internet (z uwagi na oszustwa związane z kartą kredytową)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IGOVODC = 0 i IGOVBE = 0 oraz

IGOVRCC = 0

Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymKontakty z organami publicznymiIRGOVEID (opcjonalnie)Powody, dla których w ciągu ostatnich 12 miesięcy respondent nie składał wniosku o wydanie jakichkolwiek dokumentów urzędowych ani nie zgłaszał żadnych roszczeń za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji organów publicznych/ służb publicznych - brak podpisu elektronicznego, aktywowanej identyfikacji elektronicznej lub innego instrumentu do identyfikacji elektronicznej (wymaganych do skorzystania z usług) [przykłady krajowe] (opcjonalnie)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IGOVODC = 0 i IGOVBE = 0 oraz

IGOVRCC = 0

Zbierana
0Nie zaznaczono
PusteOpcja nieuwzględniona
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymKontakty z organami publicznymiIRGOVOPPowody, dla których w ciągu ostatnich 12 miesięcy respondent nie składał wniosku o wydanie jakichkolwiek dokumentów urzędowych ani nie zgłaszał żadnych roszczeń za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji organów publicznych/ służb publicznych - inna osoba zrobiła to za respondenta (np. konsultant, doradca, krewny)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IGOVODC = 0 i IGOVBE = 0 oraz

IGOVRCC = 0

Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymKontakty z organami publicznymiIRGOVOTHPowody, dla których w ciągu ostatnich 12 miesięcy respondent nie składał wniosku o wydanie jakichkolwiek dokumentów urzędowych ani nie zgłaszał żadnych roszczeń za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji organów publicznych/ służb publicznych - inny powód1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IGOVODC = 0 i IGOVBE = 0 oraz

IGOVRCC = 0

Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymKontakty z organami publicznymiIGOVANYSRespondent kontaktował się z organami publicznymi9Jeśli IU<> 1 i IU<> 2, wtedy 9Osoby, w przypadku których IU = 1 albo IU = 2Pochodna
1W pozostałych przypadkach, jeżeli IGOVIP = 1 lub IGOVIDB = 1 lub IGOV12IF = 1 lub IGOV12FM = 1 lub IGOVAPR = 1 lub IGOVPOST = 1 lub IGOVTAX1 = 1 lub IGOVODC = 1 lub IGOVBE = 1 lub IGOVRCC = 1, wtedy 1
0W pozostałych przypadkach 0
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymKontakty z organami publicznymiIIGOVDUProblemy związane z korzystaniem ze strony internetowej lub aplikacji organów publicznych/służb publicznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy - korzystanie ze strony internetowej lub aplikacji było utrudnione (np. nie była ona dla użytkownika łatwa w obsłudze, brzmienie nie było jasne, procedura nie była odpowiednio wyjaśniona)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IGOVANYS = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymKontakty z organami publicznymiIIGOVTPProblemy związane z korzystaniem ze strony internetowej lub aplikacji organów publicznych lub służb publicznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy - problemy techniczne napotkane podczas korzystania ze strony internetowej lub aplikacji (np. długie ładowanie, zamknięcie strony internetowej)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IGOVANYS = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymKontakty z organami publicznymiIIGOVEID (opcjonalnie)Problemy związane z korzystaniem ze strony internetowej lub aplikacji organów publicznych lub służb publicznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy - problemy z użyciem podpisu elektronicznego lub identyfikacji elektronicznej (elD) (opcjonalnie)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IGOVANYS = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
PusteOpcja nieuwzględniona
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymKontakty z organami publicznymiIIGOVPAY (opcjonalnie)Problemy związane z korzystaniem ze strony internetowej lub aplikacji organów publicznych/służb publicznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy - respondent nie był w stanie zapłacić za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji (np. z powodu braku dostępu do wymaganych metod płatności) (opcjonalnie)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IGOVANYS = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
PusteOpcja nieuwzględniona
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymKontakty z organami publicznymiIIGOVMOBProblemy związane z korzystaniem ze strony internetowej lub aplikacji organów publicznych/służb publicznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy - respondent nie był w stanie uzyskać dostępu do usługi za pomocą smartfona/tableta (np. z powodu niekompatybilności wersji urządzenia lub braku odpowiedniej aplikacji)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IGOVANYS = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymKontakty z organami publicznymiIIGOVOTHProblemy związane z korzystaniem ze strony internetowej lub aplikacji organów publicznych/służb publicznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy - inne problemy1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IGOVANYS = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymKontakty z organami publicznymiIIGOVXRespondent nie miał żadnych problemów związanych z korzystaniem ze strony internetowej lub aplikacji organów publicznych/ służb publicznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IGOVANYS = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymHandel elektronicznyIBUYOstatni zakup lub zamówienie towarów lub usług online na użytek prywatny1W ciągu ostatnich 3 miesięcyOsoby, w przypadku których IU = 1 albo IU = 2Zbierana
2W okresie od 3 miesięcy wcześniej do roku wcześniej
3Ponad rok temu
4Nigdy nie kupowała ani nie zamawiała przez internet
PusteNie podano
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymHandel elektronicznyBCLOT1Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny odzieży (w tym odzieży sportowej), butów lub akcesoriów (takich jak torby/torebki, biżuteria) od przedsiębiorstw lub osób prywatnych (w tym artykułów używanych)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których

IBUY = 1

Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymHandel elektronicznyBSPGKorzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny artykułów sportowych (z wyłączeniem odzieży sportowej) od przedsiębiorstw lub osób prywatnych (w tym artykułów używanych)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IBUY = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymHandel elektronicznyBCGKorzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny zabawek lub artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci (takich jak pieluszki, butelki, wózki dziecięce) od przedsiębiorstw lub osób prywatnych (w tym artykułów używanych)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IBUY = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymHandelBFURN1Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny mebli, akcesoriów domowych (takich jak dywany czy zasłony) lub artykułów ogrodniczych (takich jak narzędzia czy rośliny) od przedsiębiorstw lub osób prywatnych (w tym artykułów używanych)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IBUY = 1Zbierana
elektroniczny0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymHandel elektronicznyBMUSGKorzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny nagrań muzycznych na płytach CD, winylowych itp. od przedsiębiorstw lub osób prywatnych (w tym artykułów używanych)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IBUY = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. UdziałHandelBFLMGKorzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny filmów lub seriali na płytach DVD, Blu-ray itp. od przedsiębiorstw lub osób prywatnych (w tym artykułów używanych)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IBUY = 1Zbierana
informacyjnym0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymHandel elektronicznyBBOOKNLGKorzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny drukowanych książek, czasopism lub gazet od przedsiębiorstw lub osób prywatnych (w tym artykułów używanych)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IBUY = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymHandel elektronicznyBHARD1Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny komputerów, tabletów, telefonów komórkowych lub akcesoriów do nich od przedsiębiorstw lub osób prywatnych (w tym artykułów używanych)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IBUY = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymHandel elektronicznyBEEQU1Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny elektroniki użytkowej (takiej jak telewizory, wieże stereo, aparaty fotograficzne, zestawy typu soundbar, inteligentne głośniki, asystenci wirtualni) lub sprzętu gospodarstwa domowego (takiego jak pralki) od przedsiębiorstw lub osób prywatnych (w tym artykułów używanych)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IBUY = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymHandel elektronicznyBMED1Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny lekarstw lub suplementów diety takich jak witaminy (z wyłączeniem odnawiania recept przez internet) od przedsiębiorstw lub osób prywatnych (w tym artykułów używanych)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IBUY = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymHandel elektronicznyBFDRKorzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny dostaw z restauracji lub od sieci szybkiej obsługi, lub usług cateringowych od przedsiębiorstw lub osób prywatnych1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IBUY = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymHandel elektronicznyBFDSKorzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny żywności lub napojów ze sklepów lub od dostawców zestawów gotowych składników do samodzielnego przygotowywania posiłków od przedsiębiorstw lub osób prywatnych1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IBUY = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymHandel elektronicznyBCBWKorzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny kosmetyków, produktów do makijażu lub pielęgnacji ciała od przedsiębiorstw lub osób prywatnych (w tym artykułów używanych)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IBUY = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymHandel elektronicznyBCPHKorzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny produktów do prania i czyszczenia lub do higieny osobistej (takich jak szczoteczki do zębów, chusteczki, detergenty, ścierki do czyszczenia) od przedsiębiorstw lub osób prywatnych (w tym artykułów używanych)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IBUY = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymHandel elektronicznyBBMCKorzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny rowerów, motorowerów, samochodów lub innych pojazdów albo części zamiennych do nich od przedsiębiorstw lub osób prywatnych (w tym artykułów używanych)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IBUY = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymHandel elektronicznyBOPGKorzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny innych dóbr materialnych od przedsiębiorstw lub osób prywatnych (w tym artykułów używanych)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IBUY = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymHandel elektronicznyBPG_ANYKorzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny innych z wymienionych dóbr materialnych od przedsiębiorstw lub osób prywatnych (w tym artykułów używanych)9Jeżeli IBUY = puste pole lub IBUY<> 1, wtedy 9Osoby, w przypadku których IBUY = 1Pochodna
1W pozostałych przypadkach, jeżeli BCLOT1 = 1 lub BSPG = 1 lub BCG = 1 lub BFURN1 = 1 lub BMUSG = 1 lub BFLMG = 1 lub BBOOKNLG = 1 lub BHARD1 = 1 lub BEEQU1 = 1 lub BMED1 = 1 lub BFDR = 1 lub BFD = 1 lub BCBW = 1 lub BCPH = 1 lub BBMC = 1 lub BEEQU = 1 lub BFDR = 1 lub BFD = 1 lub BCPW = 1 lub BBMC = 1 lub BOPG = 1, wtedy 1
0W pozostałych przypadkach 0
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymHandel elektronicznyBPG_DOMKorzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu towarów od krajowych sprzedawców (od przedsiębiorstw lub osób prywatnych)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których BPG_ANY = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymHandel elektronicznyBPG EUKorzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu towarów od sprzedawców z innych państw UE (od przedsiębiorstw lub osób prywatnych)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których BPG_ANY = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymHandel elektronicznyBPG_WRLDKorzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu towarów od sprzedawców z pozostałych państw świata (od przedsiębiorstw lub osób prywatnych)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których BPG_ANY = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymHandel elektronicznyBPG_UNKKorzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu towarów od sprzedawców, których kraj pochodzenia jest nieznany (od przedsiębiorstw lub osób prywatnych)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których BPG_ANY = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymHandel elektronicznyBPG_PPTowary zakupione od osób prywatnych za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji1TakOsoby, w przypadku których BPG_ANY = 1Zbierana
0Nie
PusteNie podano
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymHandel elektronicznyBMUSSKorzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu lub subskrypcji na użytek prywatny muzyki jako usługi strumieniowej lub do pobrania1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IBUY = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymHandel elektronicznyBFLMSKorzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu lub subskrypcji na użytek prywatny filmów lub seriali jako usługi strumieniowej lub do pobrania1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IBUY = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymHandel elektronicznyBBOOKNLSKorzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu lub subskrypcji na użytek prywatny e-booków, czasopism lub gazet internetowych1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IBUY = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymHandel elektronicznyBGAMESKorzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu lub subskrypcji na użytek prywatny gier internetowych lub gier do pobrania na smartfony, tablety, komputery lub konsole do gier1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IBUY = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymHandel elektronicznyBSOFTSKorzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu lub subskrypcji na użytek prywatny oprogramowania komputerowego lub innego oprogramowania do pobrania, w tym aktualizacji1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IBUY = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymHandel elektronicznyBHLFTSKorzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu lub subskrypcji na użytek publiczny aplikacji związanych z ochroną zdrowia lub utrzymaniem sprawności fizycznej (z wyłączeniem aplikacji bezpłatnych)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IBUY = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymHandel elektronicznyBAPPKorzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu lub subskrypcji na użytek prywatny innych aplikacji (związanych np. z nauką języków, podróżowaniem lub pogodą) (z wyłączeniem aplikacji bezpłatnych)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IBUY = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymHandel elektronicznyBSTICKKorzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny biletów na imprezy sportowe1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IBUY = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymHandel elektronicznyBCTICKKorzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny biletów na imprezy kulturalne lub inne (takie jak bilety do kina, na koncerty, targi)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IBUY = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymHandel elektronicznyBSIMCKorzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny abonamentów internetowych lub na telefony komórkowe1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IBUY = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymHandel elektronicznyBSUTILKorzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny abonamentów na dostawę energii elektrycznej, wody, energii cieplnej, wywóz śmieci lub podobne usługi1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IBUY = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymHandel elektronicznyBHHSKorzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny usług dla gospodarstwa domowego (takich jak sprzątanie, opieka nad dziećmi, prace remontowe lub ogrodnicze) (w tym również od osób prywatnych)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IBUY = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymHandel elektronicznyBHHS_PPKorzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny usług dla gospodarstwa domowego od osób prywatnych1TakOsoby, w przypadku których BHHS = 1Zbierana
0Nie
PusteNie podano
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymHandel elektronicznyBTPS_EKorzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny usług transportowych od przedsiębiorstwa transportowego, takich jak przejazd lokalnymi autobusami, podróż samolotem bądź koleją lub przejazdy taksówkami1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IBUY = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymHandel elektronicznyBTPS_PPKorzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny usług transportowych od osób prywatnych1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IBUY = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymHandel elektronicznyBRA_EKorzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do wynajęcia na użytek prywatny zakwaterowania od przedsiębiorstw takich jak hotele lub biura podróży1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IBUY = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
06. Udział w społeczeństwie informacyjnymHandel elektronicznyBRA_PPKorzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do wynajęcia na użytek prywatny lokum od osób prywatnych1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IBUY = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymHandel elektronicznyBOTSKorzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny wszelkich innych usług (z wyłączeniem usług finansowych i ubezpieczeniowych) (opcjonalnie)1TakOsoby, w przypadku których IBUY = 1Zbierana
(opcjonalnie)0Nie
PusteOpcja nieuwzględniona lub nie podano
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymHandel elektronicznyBFIN_IN1Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu w celach prywatnych polis ubezpieczeniowych, w tym ubezpieczenia podróżnego, również w pakiecie, na przykład z biletem lotniczym1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IU = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymHandel elektronicznyBFIN_CR1Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zaciągania w celach prywatnych pożyczek lub kredytów hipotecznych bądź uzyskania kredytu w bankach lub innych instytucjach finansowych1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których

IU = 1

Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymHandel elektronicznyBFIN_SH1Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu lub sprzedaży w celach prywatnych akcji, obligacji, udziałów w funduszach lub innych aktywów finansowych1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których

IU = 1

Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymŁączność z internetem w dowolnym miejscuIOT_DEMKorzystanie z podłączonych do internetu: termostatu, licznika zużycia, oświetlenia, wtyczek lub innych rozwiązań internetowych służących do zarządzania energią w mieszkaniu respondenta do celów prywatnych1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których

IU = 1

Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymŁączność z internetem w dowolnym miejscuIOT_DSECKorzystanie z podłączonych do internetu: systemu alarmowego w mieszkaniu, wykrywacza dymu, kamer bezpieczeństwa, zamków do drzwi lub innych rozwiązań internetowych służących do ochrony lub zabezpieczenia mieszkania respondenta do celów prywatnych1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IU = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymŁączność z internetem w dowolnym miejscuIOT_DHAKorzystanie z podłączonych do internetu urządzeń gospodarstwa domowego, takich jak roboty do odkurzania, lodówki, piekarniki, ekspresy do kawy, do celów prywatnych1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IU = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymŁączność z internetem w dowolnym miejscuIOT_DVAKorzystanie z wirtualnego asystenta w postaci inteligentnego głośnika lub aplikacji do celów prywatnych1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IU = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymŁączność z internetem w dowolnym miejscuIOT_DXRespondent nie korzystał z żadnych urządzeń podłączonych do internetu w celu zarządzania energią, rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa lub ochrony, posługiwania się urządzeniami gospodarstwa domowego lub wirtualnym asystentem do celów prywatnych1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których (lOT_DEM = puste pole lub IOT_DEM = 0) oraz (IOT_DSEC = puste pole lub IOT_DSEC = 0) i (IOT_DHA = puste pole lub IOT_DHA = 0) oraz (IOT_DVA = puste pole lub IOT_DVA = 0)Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymŁączność z internetem w dowolnym miejscuIOT_BDKPowody, dla których respondent nie korzystał z żadnych podłączonych do internetu urządzeń w celu zarządzania energią, rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa lub ochrony, posługiwania się urządzeniami gospodarstwa domowego lub wirtualnym asystentem do celów prywatnych - respondent nie wiedział, że takie urządzenia lub system istnieją1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IOT_DX = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymŁączność z internetem w dowolnym miejscuIOT_BNNPowody, dla których respondent nie korzystał z żadnych podłączonych do internetu urządzeń w celu zarządzania energią, rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa lub ochrony, posługiwania się urządzeniami gospodarstwa domowego lub wirtualnym asystentem do celów prywatnych - respondent nie miał potrzeby korzystania z takich podłączonych do internetu urządzeń ani systemów1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IOT_BDK = 0Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymŁączność z internetem w dowolnym miejscuIOT_BCSTPowody, dla których respondent nie korzystał z żadnych podłączonych do internetu urządzeń w celu zarządzania energią, rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa lub ochrony, posługiwania się urządzeniami gospodarstwa domowego lub wirtualnym asystentem do celów prywatnych - zbyt wysokie koszty1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IOT_BDK = 0Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymŁączność z internetem w dowolnym miejscuIOT_BLCPowody, dla których respondent nie korzystał z żadnych podłączonych do internetu urządzeń w celu zarządzania energią, rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa lub ochrony, posługiwania się urządzeniami gospodarstwa domowego lub wirtualnym asystentem do celów prywatnych - brak kompatybilności z innymi urządzeniami lub systemami1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IOT_BDK = 0Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymŁączność z internetem w dowolnym miejscuIOT_BLSKPowody, dla których respondent nie korzystał z żadnych podłączonych do internetu urządzeń w celu zarządzania energią, rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa lub ochrony, posługiwania się urządzeniami gospodarstwa domowego lub wirtualnym asystentem do celów prywatnych - brak umiejętności posługiwania się tymi urządzeniami lub systemami1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IOT_BDK = 0Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymŁączność z internetem w dowolnym miejscuIOT_BCPPPowody, dla których respondent nie korzystał z żadnych podłączonych do internetu urządzeń w celu zarządzania energią, rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa lub ochrony, posługiwania się urządzeniami gospodarstwa domowego lub wirtualnym asystentem do celów prywatnych - obawy respondenta związane z korzystaniem z tych urządzeń lub systemów dotyczące ochrony danych osobowych i prywatności1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IOT_BDK = 0Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymŁączność z internetem w dowolnym miejscuIOT_BCSCPowody, dla których respondent nie korzystał z żadnych podłączonych do internetu urządzeń w celu zarządzania energią, rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa lub ochrony, posługiwania się urządzeniami gospodarstwa domowego lub wirtualnym asystentem do celów prywatnych - obawy związane z bezpieczeństwem (np. że system zostanie zhakowany)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IOT_BDK = 0Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymŁączność z internetem w dowolnym miejscuIOT_BCSHPowody, dla których respondent nie korzystał z żadnych podłączonych do internetu urządzeń w celu zarządzania energią, rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa lub ochrony, posługiwania się urządzeniami gospodarstwa domowego lub wirtualnym asystentem do celów prywatnych - obawy związane z bezpieczeństwem lub zdrowiem (np. że posługiwanie się urządzeniem lub systemem może prowadzić do wypadku, obrażeń lub problemów zdrowotnych)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IOT_BDK = 0Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymŁączność z internetem w dowolnym miejscuIOT_BOTHPowody, dla których respondent nie korzystał z żadnych podłączonych do internetu urządzeń w celu zarządzania energią, rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa lub ochrony, posługiwania się urządzeniami gospodarstwa domowego lub wirtualnym asystentem do celów prywatnych - inne powody1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IOT_BDK = 0Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymŁączność z internetem w dowolnym miejscuIOT_IUTVKorzystanie w domu respondenta z telewizji internetowej do celów prywatnych1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IU = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymŁączność z internetem w dowolnym miejscuIOT_IUGCKorzystanie w domu respondenta w celach prywatnych z podłączonej do internetu konsoli do gry1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których

IU = 1

Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymŁączność z internetem w dowolnym miejscuIOT_IUHAKorzystanie w domu respondenta w celach prywatnych z podłączonego do internetu domowego systemu audio lub inteligentnych głośników1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których

IU = 1

Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymŁączność z internetem w dowolnym miejscuIOT_DCSKorzystanie z podłączonych do internetu: inteligentnych zegarków, opasek fitness, gogli lub zestawów słuchawkowych, lokalizatorów, akcesoriów, odzieży lub obuwia, do celów prywatnych1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których

IU = 1

Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymŁączność z internetem w dowolnym miejscuIOT_DHEKorzystanie z podłączonych do internetu urządzeń do monitorowania ciśnienia krwi, poziomu cukru, masy ciała (takich jak inteligentne wagi) lub innych podłączonych do internetu urządzeń do ochrony zdrowia i opieki medycznej, do celów prywatnych1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IU = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymŁączność z internetem w dowolnym miejscuIOT_DTOYKorzystanie z podłączonych do internetu zabawek, takich jak roboty zabawki (w tym edukacyjne) lub lalki, do celów prywatnych1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IU = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymŁączność z internetem w dowolnym miejscuIOT_DCARKorzystanie z samochodu z wbudowanym bezprzewodowym połączeniem internetowym, do celów prywatnych1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IU = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymŁączność z internetem w dowolnym miejscuIOT_USERespondent korzystał z internetu rzeczy9Jeżeli IU = puste pole lub IU<> 1, wtedy 9Osoby, w przypadku których

IU = 1

Pochodna
1W pozostałych przypadkach, jeżeli IOT_DEM = 1 lub IOT_DSEC = 1 lub IOT_DHA = 1 lub IOT_DVA =

1 lub IOTJUTV = 1 lub

IOT_IUGC = 1 lub IOT_IUHA = 1 lub IOT_DCS = 1 lub IOT_DHE = 1 lub IOT_DTOY = 1 lub

IOT_DCAR = 1, wtedy 1

0W pozostałych przypadkach 0
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymŁączność z internetem w dowolnym miejscuIOT_PSECProblemy napotkane w związku ze wspomnianymi urządzeniami lub systemami podłączonymi do internetu - problemy związane z bezpieczeństwem lub prywatnością (np. zhakowanie urządzenia lub systemu, generowane przez te urządzenia lub systemy problemy z ochroną informacji o respondencie i jego rodzinie)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IOT_USE = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymŁączność z internetem w dowolnym miejscuIOT_PSHEProblemy napotkane w związku ze wspomnianymi urządzeniami lub systemami podłączonymi do internetu - problemy związane z bezpieczeństwem lub zdrowiem (np. używanie urządzenia lub systemu prowadzi do wypadku, obrażeń lub problemów zdrowotnych)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IOT_USE = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymŁączność z internetem w dowolnym miejscuIOT_PDUProblemy napotkane w związku ze wspomnianymi urządzeniami lub systemami podłączonymi do internetu - trudności w korzystaniu z urządzenia (np. ustawienie, instalacja, podłączenie, parowanie urządzenia)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IOT_USE = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymŁączność z internetem w dowolnym miejscuIOT_POTHProblemy napotkane we wspomnianych urządzeniach lub systemach podłączonych do internetu - inne problemy (takie jak problemy z połączeniem lub obsługą posprzedażową)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IOT_USE = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymŁączność z internetem w dowolnym miejscuIOT_PXRespondent nie napotkał żadnych problemów ze wspomnianymi urządzeniami lub systemami podłączonymi do internetu1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IOT_USE = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymWyniki korzystaniaECO_DMOBSposób, w jaki respondent korzystał ze swojego telefonu komórkowego lub smartfona, który zastąpił lub z którego przestał korzystać1Nadal pozostaje w gospodarstwie domowym respondentaOsoby, w przypadku których

IU = 1

Zbierana
2Został sprzedany lub oddany
3Przedmiot został oddany w ramach zbiórki/recyklingu odpadów elektronicznych (w tym oddanie detaliście)
4Przedmiot został usunięty/ oddany, ale nie w ramach zbiórki/ recyklingu odpadów elektronicznych
5Nigdy go nie kupiono lub jest nadal używany
6Inne
PusteNie podano
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymWyniki korzystaniaECO_DLTSposób, w jaki respondent korzystał ze swojego laptopa lub tableta, który zastąpił lub z którego przestał korzystać1Nadal pozostaje w gospodarstwie domowym respondentaOsoby, w przypadku których IU = 1Zbierana
2Został sprzedany lub oddany
3Przedmiot został oddany w ramach zbiórki/recyklingu odpadów elektronicznych (w tym oddanie detaliście)
4Przedmiot został usunięty/ oddany, ale nie w ramach zbiórki/ recyklingu odpadów elektronicznych
5Nigdy go nie kupiono lub jest nadal używany
6Inne
PusteNie podano
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymWyniki korzystaniaECO_DPCSposób, w jaki respondent korzystał ze swojego komputera stacjonarnego, który zastąpił lub z którego przestał korzystać1Nadal pozostaje w gospodarstwie domowym respondentaOsoby, w przypadku których IU = 1Zbierana
2Został sprzedany lub oddany
3Przedmiot został oddany w ramach zbiórki/recyklingu odpadów elektronicznych (w tym oddanie detaliście)
4Przedmiot został usunięty/ oddany, ale nie w ramach zbiórki/ recyklingu odpadów elektronicznych
5Nigdy go nie kupiono lub jest nadal używany
6Inne
PusteNie podano
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymWyniki korzystaniaECO_PP (opcjonalnie)Cechy uznawane przez respondenta za ważne, gdy ostatnio kupował telefon komórkowy lub smartfon, tablet, laptopa lub komputer stacjonarny - cena (opcjonalnie)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których

IU = 1

Zbierana
0Nie zaznaczono
PusteOpcja nieuwzględniona
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymWyniki korzystaniaECO_PHD (opcjonalnie)Cechy uznawane przez respondenta za ważne, gdy ostatnio kupował telefon komórkowy lub smartfon, tablet, laptopa lub komputer stacjonarny - parametry twardego dysku (pojemność, szybkość), szybkość procesora (opcjonalnie)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IU = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
PusteOpcja nieuwzględniona
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymWyniki korzystaniaECO_PECD (opcjonalnie)Cechy uznawane przez respondenta za ważne, gdy ostatnio kupował komputer komórkowy lub smartfon, tablet, laptopa lub komputer stacjonarny - ekologiczne cechy urządzenia, np. trwałość, możliwość aktualizowania i naprawy, oszczędne wykorzystanie materiałów; przyjazne dla środowiska materiały wykorzystywane do pakowania itp. (opcjonalnie)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IU = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
PusteOpcja nieuwzględniona
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymWyniki korzystaniaECO_PEG (opcjonalnie)Cechy uznawane przez respondenta za ważne, gdy ostatnio kupował telefon komórkowy lub smartfon, tablet, laptopa lub komputer stacjonarny - możliwość wydłużenia okresu posługiwania się urządzeniem poprzez wykupienie przedłużonej gwarancji (opcjonalnie)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IU = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
PusteOpcja nieuwzględniona
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymWyniki korzystaniaECO_PEE (opcjonalnie)Cechy uznawane przez respondenta za ważne, gdy ostatnio kupował telefon komórkowy lub smartfon, tablet, laptopa lub komputer stacjonarny - wydajność energetyczna urządzenia (opcjonalnie)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IU = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
PusteOpcja nieuwzględniona
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymWyniki korzystaniaECO_PTBS (opcjonalnie)Cechy uznawane przez respondenta za ważne, gdy ostatnio kupował telefon komórkowy lub smartfon, tablet, laptopa lub komputer stacjonarny - oferowany przez producenta lub sprzedawcę system zwrotu (np. producent lub sprzedawca bez dodatkowych kosztów odbiera urządzenie, kiedy stało się ono już przestarzałe, lub oferuje zniżkę przy kupnie nowego) (opcjonalnie)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IU = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
PusteOpcja nieuwzględniona
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymWyniki korzystaniaECO_PX (opcjonalnie)Cechy uznawane przez respondenta za ważne, gdy ostatnio kupował telefon komórkowy lub smartfon, tablet, laptopa lub komputer stacjonarny - respondent nie brał pod uwagę żadnej z wymienionych cech (opcjonalnie)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IU = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
PusteOpcja nieuwzględniona
9Nie dotyczy
07. Udział w społeczeństwie informacyjnymWyniki korzystaniaECO_PBX (opcjonalnie)Cechy uznawane przez respondenta za ważne, gdy ostatnio kupował telefon komórkowy lub smartfon, tablet, laptopa lub komputer stacjonarny - respondent nigdy nie kupił żadnego z wymienionych urządzeń (opcjonalnie)1ZaznaczonoOsoby, w przypadku których IU = 1Zbierana
0Nie zaznaczono
PusteOpcja nieuwzględniona
9Nie dotyczy
1 Dz.U. L 261 I z 14.10.2019, s. 1.
2 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 roku w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1).
3 Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia 2011, http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-stan dard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf (dostępna w językach angielskim i francuskim).
4 Zalecenie Komisji z dnia 29 października 2009 r. w sprawie stosowania Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów (ISCO-08) (Dz.U. L 292 z 10.11.2009, s. 31).
5 Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.