Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.141.11

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 maja 2014 r.

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2014/C 141/03)

(Dz.U.UE C z dnia 9 maja 2014 r.)

Numer pomocySA.35244 (2012/X)
Państwo członkowskieNiemcy
Numer referencyjny państwa członkowskiego612-40304/0073
Nazwa regionu (NUTS)DEUTSCHLAND Artykuł 107 ust. 3 lit. c)
Organ przyznający pomocBundesanstalt für Landwirtschaft

und Ernährung (BLE)

Referat 324 - Wald und Holz- Waldklimafonds

Deichmanns Aue 29

53179 Bonn

Telefon: +49 228/6845-0

http://www.ble.de

Nazwa środka pomocyWaldklimafonds (nur Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen)
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)Waldklimafonds - Förderrichtlinie zum Erhalt und Ausbau des CO2-Minderungspotentials von Wald und Holz sowie zur Anpassung der Wälder an den Klimawandel
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocy
Czas trwania pomocy01.01.2013 - 30.06.2014
Sektor(y) gospodarkiLeśnictwo i pozyskiwanie drewna
Rodzaj beneficjentaMŚP, duże przedsiębiorstwo
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocyEUR 28 (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja bezpośrednia
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a))100 %
Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 ust. 2 lit. c))25 %20 %
Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b))50 %20 %
Pomoc na techniczne studia wykonalności (art. 32)75 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.bmelv.de/SANI

Benutzerkennung: SANI Passwort: P0YT8cPvYg

Numer pomocySA.38119 (2014/X)
Państwo członkowskieRumunia
Numer referencyjny państwa członkowskiego
Nazwa regionu (NUTS)Romania

Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomocMinisterul Finanţelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sect. 5, Bucureşti, România

www.mfinante.ro

Nazwa środka pomocySchema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă.
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)Hotărâre a Guvernului nr. 955/2013 pentru modificarea ș i completarea Hotărârii Guvernului nr. 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, nr 764/2013, Partea I, din 9 decembrie 2013.
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocySA.35532
Czas trwania pomocy01.01.2014 - 30.06.2014
Sektor(y) gospodarkiProdukcja artykułów spożywczych, Produkcja odzieży, Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych, Produkcja wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania, Produkcja papieru i wyrobów z papieru, Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, Produkcja metali, Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń, Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, Produkcja urządzeń elektrycznych, Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana, Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, Produkcja mebli, Produkcja wyrobów, pozostała, Naprawa i instalowanie maszyn i urządzeń, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I POWIETRZE DO UKŁADÓWKLIMATYZACYJNYCH, Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania, Telekomunikacja, Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane, Działalność usługowa w zakresie informacji, Badania naukowe i prace rozwojowe, Produkcja wyrobów tekstylnych
Rodzaj beneficjentaMŚP, duże przedsiębiorstwo
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocyRON 240 (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja bezpośrednia
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Regionalna pomoc - program pomocy (art. 13)50 %0 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/ajutordestat/HG955_2013privind_modif_HG_797_2012.pdf

Numer pomocySA.38120 (2014/X)
Państwo członkowskieRumunia
Numer referencyjny państwa członkowskiego
Nazwa regionu (NUTS)Romania

Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomocMinisterul Finanţelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sect. 5, Bucureşti, România

www.mfinante.ro

Nazwa środka pomocyHG nr. 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, cu modificările şi completările ulterioare.
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)Hotărâre a Guvernului nr. 956/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr 768/2013, Partea I, din 10 decembrie 2013.
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocyX 325/2010

X 24/2009

X 705/2009

SA.33030

Czas trwania pomocy01.01.2014 - 30.06.2014
Sektor(y) gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Rodzaj beneficjentaMŚP, duże przedsiębiorstwo
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocyRON 836 (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja bezpośrednia
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Regionalna pomoc - program pomocy (art. 13)50 %0 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/ajutordestat/HG956_2013privind_modif_HG_1680_2008.pdf

Numer pomocySA.38128 (2014/X)
Państwo członkowskieHiszpania
Numer referencyjny państwa członkowskiego
Nazwa regionu (NUTS)GALICIA

Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomocAxencia Galega de Innovación. Consellería de Economía e Industria

Rúa dos Feáns, 7

15706 Santiago de Compostela (A Coruña - España)

http://gain.xunta.es/?locale=es_ES

Nazwa środka pomocyAyudas del programa CONECTA PEME para fomentar la cooperación público-privada a través de proyectos de investigación y desarrollo
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)Resolución 3 de septiembre de 2013 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas del programa CONECTA PEME para fomentar la cooperación público-privada a través de proyectos de investigación y desarrollo en cooperación entre PYMES en áreas estratégicas para la Comunidad Autónoma de Galicia, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo Feder Galicia 2007-2013, y se convocan
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocy
Czas trwania pomocy05.09.2013 - 30.06.2014
Sektor(y) gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Rodzaj beneficjentaMŚP
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocyEUR 4,6 (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja bezpośrednia
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowychLas subvenciones se imputarán a la aplicación presupuestaria que se indica en el artículo 6 de las bases de la convocatoria, en la que existe crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2013. La aplicación presupuestaria con la que se financia este orden está cofinanciada en un 80% con fondos Feder y en un 20% con FCI. - EUR 11,04 (w mln)
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b))65 %20 %
Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 ust. 2 lit. c))40 %20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130905/AnuncioG0198-020913-0001_es.pdf

Numer pomocySA.38138 (2014/X)
Państwo członkowskieNiderlandy
Numer referencyjny państwa członkowskiego
Nazwa regionu (NUTS)OOST-NEDERLAND, OVERIJSSEL, NOORD-OVERIJSSEL

Obszary nieobjęte pomocą

Organ przyznający pomocProvincie Overijssel

Luttenbergstaat 2

8012 EE Zwolle

www.overijssel.nl

Nazwa środka pomocyProject "Duurzaam produceren in de kunststof industrie".
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)Algemene subsidieverordening Overijssel 2005
Rodzaj środka pomocypomoc ad hoc
Zmiany istniejącego środka pomocy
Data przyznania pomocyOd 13.12.2013
Sektor(y) gospodarkiProdukcja włókien chemicznych
Rodzaj beneficjentaMŚP - Polymer Science ParkPostbus 100908000 GB ZWOLLE
Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwuEUR 0,2108 (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja bezpośrednia
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Pomoc na badania środowiska (art. 24)50 %11,4 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

www.overijssel.nl/inlogeuropa

Username: Europa; Password: K0mb! bnn3n

Numer pomocySA.38183 (2014/X)
Państwo członkowskieRumunia
Numer referencyjny państwa członkowskiego
Nazwa regionu (NUTS)Romania

Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomocMinisterul Economiei

Calea Victoriei nr. 152, sector 1, Bucuresti

www.minind.ro

Nazwa środka pomocyDezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional - Poli de competitivitate
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)Ordinul nr. 2414/09.12.2013 pentru modificarea şi completarea:

- Ordinului nr. 477 din 20 februarie 2008, modificat prin Ordinul nr. 1194/ 12.06.2009 şi Ordinul nr. 1055/24.05.2011,

- Ordinului nr. 1795 din 17 septembrie 2012 si

- Ordinului nr. 363 din 23 februarie 2012

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocySA.34620
Czas trwania pomocy31.12.2013 - 30.06.2014
Sektor(y) gospodarkiPRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ, BUDOWNICTWO, TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA, INFORMACJA I KOMUNIKACJA, DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
Rodzaj beneficjentaMŚP, duże przedsiębiorstwo
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocyRON 265,2 (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja bezpośrednia
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowychFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) - RON 228,00 (w mln)
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Pomoc na pokrycie kosztów praw własności przemysłowej dla MŚP (art. 33)80 %
Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 26)50 %
Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27)50 %
Regionalna pomoc - program pomocy (art. 13)50 %20 %
Pomoc na techniczne studia wykonalności (art. 32)65 %
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36)8 903 600 RON
Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 ust. 2 lit. c))25 %20 %
Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw (art. 35)4 451 800 RON
Pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu (art. 37)4 451 800 RON
Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b))50 %20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://amposcce.minind.ro/fonduri_structurale/pdf/Ordin_nr_2414_09122013.pdf

Numer pomocySA.38184 (2014/X)
Państwo członkowskieRumunia
Numer referencyjny państwa członkowskiego
Nazwa regionu (NUTS)Romania

Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomocMinisterul Economiei

Calea Victoriei nr. 152, sector 1, Bucuresti

www.minind.ro

Nazwa środka pomocySprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)Ordinul nr. 2414/09.12.2013 pentru modificarea şi completarea:

- Ordinului nr. 477 din 20 februarie 2008, modificat prin Ordinul nr. 1194/ 12.06.2009 şi Ordinul nr. 1055/24.05.2011,

- Ordinului nr. 1795 din 17 septembrie 2012 si

- Ordinului nr. 363 din 23 februarie 2012

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocyPrzedłużenie SA.35869
Czas trwania pomocy31.12.2013 - 30.06.2014
Sektor(y) gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Rodzaj beneficjentaMŚP, duże przedsiębiorstwo
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocyRON 35,6 (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja bezpośrednia
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowychFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDER) - RON 30,61 (w mln)
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b))50 %20 %
Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 26)50 %
Pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu (art. 37)890 360 RON
Pomoc na techniczne studia wykonalności (art. 32)65 %
Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 ust. 2 lit. c))25 %20 %
Pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36)890 360 RON

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://amposcce.minind.ro/fonduri_structurale/pdf/Ordin_nr_2414_09122013.pdf

Numer pomocySA.38205 (2014/X)
Państwo członkowskieBelgia
Numer referencyjny państwa członkowskiego
Nazwa regionu (NUTS)OOST-VLAANDEREN Obszary nieobjęte pomocą
Organ przyznający pomocProvincie Oost-Vlaanderen

Gouvernementstraat 1

9000 Gent

www.oost-vlaanderen.be

Nazwa środka pomocySubsidie voor proefprojecten in de land- en tuinbouw
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)Provinciaal reglement voor proefprojecten in de land- en tuinbouw
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocy
Czas trwania pomocy01.02.2014 - 31.12.2014
Sektor(y) gospodarkiUprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
Rodzaj beneficjentaMŚP
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocyEUR 0,075 (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja bezpośrednia
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Pomoc na działalność badawczo-rozwojową w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34)75 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.oost-vlaanderen.be/public/economie_landbouw/landbouw/subsidies/steunmelding/index.cfm

Numer pomocySA.38206 (2014/X)
Państwo członkowskieBelgia
Numer referencyjny państwa członkowskiego
Nazwa regionu (NUTS)OOST-VLAANDEREN

Obszary nieobjęte pomocą

Organ przyznający pomocProvinciebestuur Oost-Vlaanderen

Gouvernementstraat 1

9000 Gent

www.oost-vlaanderen.be

Nazwa środka pomocySubsidie aan projecten duurzame ontwikkeling
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)Provinciaal reglement voor voorbeeldprojecten duurzame ontwikkeling
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocy
Czas trwania pomocy01.02.2014 - 31.12.2014
Sektor(y) gospodarkiUprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
Rodzaj beneficjentaMŚP
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocyEUR 0,025 (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja bezpośrednia
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Pomoc na działalność badawczo-rozwojową w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34)50 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.oost-vlaanderen.be/public/economie_landbouw/landbouw/subsidies/steunmelding/index.cfm

Numer pomocySA.38226 (2014/X)
Państwo członkowskieHiszpania
Numer referencyjny państwa członkowskiego
Nazwa regionu (NUTS)GALICIA

Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomocInstituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

Tlf. 902 300 903/981 541 147. Fax: 981 558 844

http://www.igape.es/es/

Nazwa środka pomocyAyudas a proyectos de creación de pymes o de realización de inversiones en pymes nuevas promovidas por nuevos emprendedores
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)Resolución de 5 de diciembre de 2013 por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Igape, que aprueba las bases reguladoras de las ayudas del Igape a los proyectos de creación de pequeñas y medianas empresas o de realización de inversiones en pequeñas y medianas empresas nuevas promovidas por nuevos emprendedores, cofinanciadas por el FEDER, en el marco del Programa Operativo Feder Galicia 2007-2013, y se procede a su convocatoria
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocy
Czas trwania pomocy02.01.2014 - 30.06.2014
Sektor(y) gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Rodzaj beneficjentaMŚP
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocyEUR 1,5 (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja bezpośrednia
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowychFeder 2007-2013 - EUR 2,40 (w mln)
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Regionalna pomoc - program pomocy (art. 13)50 %20 %
Pomoc dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw (art. 14)35 %
Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie dla MŚP (art. 15)50 %
Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 26)50 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131213/AnuncioO92-051213-0002_es.html

Numer pomocySA.38230 (2014/X)
Państwo członkowskieRumunia
Numer referencyjny państwa członkowskiego
Nazwa regionu (NUTS)Romania

Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomocMinisterul Economiei

Calea Victoriei nr. 152, sector 1, Bucureşti

www.minind.ro

Nazwa środka pomocySchema de ajutor de stat sub forma de capital de risc prin intermediul unuia sau mai multor fonduri de capital de risc, ca parte integranta a implementarii initiativei JEREMIE in Romania
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)Ordinul nr. 2496/24.12.2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de afaceri nr. 625/07.04.2010, de aprobare a schemei de ajutor de stat "Schema de ajutor de stat sub forma de capital de risc prin intermediul unuia sau mai multor fonduri de capital de risc, ca parte integranta a implementarii initiativei JEREMIE in Romania"
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocyPrzedłużenie X 249/2010
Czas trwania pomocy31.12.2013 - 30.06.2014
Sektor(y) gospodarkiGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, BUDOWNICTWO, DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA, DZIAŁALNOŚĆ ZWIAZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA, ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ, GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NAWŁASNE POTRZEBY, ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE, ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO
Rodzaj beneficjentaMŚP
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocyRON 154,7 (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowychFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) - RON 154,70 (w mln)
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Pomoc w formie kapitału podwyższonego ryzyka (art. 28 - 29)154 700 000 RON

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://amposcce.minind.ro/fonduri_structurale/pdf/ordin_2496_24122013.pdf

Numer pomocySA.38231 (2014/X)
Państwo członkowskieBelgia
Numer referencyjny państwa członkowskiegoBelgië
Nazwa regionu (NUTS)ANTWERPEN

Obszary nieobjęte pomocą

Organ przyznający pomocProvincie Antwerpen

Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid

Koningin Elisabethlei 22

2018 Antwerpen

www.provant.be/dlp

Nazwa środka pomocyDotatie aan APB Hooibeekhoeve
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)deputatiebesluit
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocy
Czas trwania pomocy01.01.2014 - 31.12.2019
Sektor(y) gospodarkiROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO
Rodzaj beneficjentaMŚP
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocyEUR 1,0386 (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja bezpośrednia
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Pomoc na działalność badawczo-rozwojową w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34)100 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.provant.be/ondernemen/land-_en_tuinbouw/steunmaatregelen.jsp

Numer pomocySA.38232 (2014/X)
Państwo członkowskieBelgia
Numer referencyjny państwa członkowskiegoBelgië
Nazwa regionu (NUTS)ANTWERPEN

Obszary nieobjęte pomocą

Organ przyznający pomocProvincie Antwerpen

Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid

Koningin Elisabethlei 22

2018 Antwerpen

www.provant.be/dlp

Nazwa środka pomocyDotatie aan de EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)deputatiebesluit
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocy
Czas trwania pomocy01.01.2014 - 31.12.2019
Sektor(y) gospodarkiROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO
Rodzaj beneficjentaMŚP
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocyEUR 1,7215 (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja bezpośrednia
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Pomoc na działalność badawczo-rozwojową w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34)100 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.provant.be/ondernemen/land-_en_tuinbouw/steunmaatregelen.jsp

Numer pomocySA.38233 (2014/X)
Państwo członkowskieBelgia
Numer referencyjny państwa członkowskiegoBelgië
Nazwa regionu (NUTS)ANTWERPEN

Obszary nieobjęte pomocą

Organ przyznający pomocProvincie Antwerpen

Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid

Koningin Elisabethlei 22

2018 Antwerpen

www.provant.be/dlp

Nazwa środka pomocySusidiëring van proefbedrijven (Proefstation voor groenteteelt Sint-Katelijne-Waver en Proefcentrum Hoogstraten)
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)deputatiebesluit
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocy
Czas trwania pomocy01.01.2014 - 31.12.2019
Sektor(y) gospodarkiROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO
Rodzaj beneficjentaMŚP
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocyEUR 0,164 (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja bezpośrednia
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Pomoc na działalność badawczo-rozwojową w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34)100 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.provant.be/ondernemen/land-_en_tuinbouw/steunmaatregelen.jsp

Numer pomocySA.38235 (2014/X)
Państwo członkowskieWłochy
Numer referencyjny państwa członkowskiego
Nazwa regionu (NUTS)BASILICATA

Artykuł 107 ust. 3 lit. c)

Organ przyznający pomocRegione Basilicata - Dip. Attività Produttive Politiche Impresa e Lavoro Innov via V. Verrastro 8, 85100 Potenza (PZ)

www.regione.basilicata.it

Nazwa środka pomocyPremi Innovazione per lo sviluppo competitivo delle PMI
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)Delibera di Giunta Regionale n.1380 del 29.10.2013
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocy
Czas trwania pomocy03.02.2014 - 31.12.2015
Sektor(y) gospodarkiPRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Rodzaj beneficjentaMŚP
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocyEUR 0,35 (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja bezpośrednia
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowychPO FESR 2007-2013 - ASSE II - L.I. II.1.2.A - EUR 0,17 (w mln)
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 26)50 %
Pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36)40.000 EUR

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://portalebandi.regione.basilicata.it/portalebandi/detail-bando.jsp?id=63738

Numer pomocySA.38236 (2014/X)
Państwo członkowskieWłochy
Numer referencyjny państwa członkowskiego
Nazwa regionu (NUTS)BASILICATA

Artykuł 107 ust. 3 lit. c)

Organ przyznający pomocRegione Basilicata - Dip. Attività Produttive, Politiche Impresa e Lavoro, Innov. Via V. Verrastro n. 8, 85100 Potenza (PZ) - Italia

www.regione.basilicata.it

Nazwa środka pomocyAvviso pubblico per la concesione di aiuti agli investimenti in ricerca e sviluppo per le PMI con sede operativa nella Città di Potenza
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)Delibera di Giunta REgionale n. 1067 del 10.09.2013 pubblicato sul BUR n. 35 del 19.09.2013.
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocy
Czas trwania pomocy06.12.2013 - 30.06.2014
Sektor(y) gospodarkiPRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH, DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ, BUDOWNICTWO
Rodzaj beneficjentaMŚP
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocyEUR 1,8 (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja bezpośrednia
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowychPO FESR 2007-2013 - ASSEV "Sistemi Urbani" L.I. V.1.2.B - EUR 0,36 (w mln)
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b))50 %20 %
Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 ust. 2 lit. c))25 %20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://portalebandi.regione.basilicata.it/portalebandi/detail-bando.jsp?id=56137

Numer pomocySA.38246 (2014/X)
Państwo członkowskieNiemcy
Numer referencyjny państwa członkowskiego
Nazwa regionu (NUTS)NIEDERSACHSEN

Obszary mieszane

Organ przyznający pomocInvestitions- und Förderbank Niedersachsen - NBank

Günther-Wagner-Allee 12 - 16

30177 Hannover

www.nbank.de

Nazwa środka pomocyRichtlinie über die Gewährung von Zuwendungen nach dem Programm "Individuelle Weiterbildung in Niedersachsen"
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)§ 44 Niedersächsische Landeshaushaltsordnung

i.V.m.

Art 39 VO (EG) Nr. 800/2008 (Allgemeine

Gruppenfreistellungsverordnung

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocyZmiany SA.35757
Czas trwania pomocy02.01.2014 - 31.12.2015
Sektor(y) gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Rodzaj beneficjentaMŚP
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocyEUR 12,1475 (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja bezpośrednia
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowychCCI-Code OP Ziel Konvergenz:

2007DE051PO003

genehmigt durch die Entscheidung der

Europäischen Kommission vom 24. Juli 2007

CCI-Code OP Ziel RWB:

2007DE052PO007

Genehmigt durch Entscheidung der Europäischen

Kommission vom 13. Juli 2007 - EUR 6,57 (w mln)

CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2)60 %10 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://nbank.de/_downloads/Foerderprogramme/Individuelle_Weiterbildung_IWIN/Richtlinie_Individuelle_Weiterbildun-g_IWIN.pdf

Numer pomocySA.38252 (2014/X)
Państwo członkowskieNiemcy
Numer referencyjny państwa członkowskiego
Nazwa regionu (NUTS)DEUTSCHLAND

Artykuł 107 ust. 3 lit. a),Obszary nieobjęte pomocą, Obszary mieszane,

Artykuł 107 ust. 3 lit. c)

Organ przyznający pomocProjektträger Jülich

Projektträger Jülich

Zimmerstr. 26-27

10923 Berlin

www.ptj.de

Nazwa środka pomocyRichtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)Bundesanzeiger vom 09.10.2013
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocyZmiany SA.36146
Czas trwania pomocy01.01.2014 - 31.12.2014
Sektor(y) gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Rodzaj beneficjentaMŚP, duże przedsiębiorstwo
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocyEUR 100 (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja bezpośrednia
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Pomoc na badania środowiska (art. 24)50 %0 %
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom zastosowanie norm surowszych niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych (art. 18)25 %0 %
Pomoc w obszarze ochrony środowiska na inwestycje zwiększające oszczędność energii (art. 21)20 %0 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://kommunen.klimaschutz.de/fileadmin/difu_upload/pdf/KRL/131015_Kommunalrichtlinie.pdf

Numer pomocySA.38253 (2014/X)
Państwo członkowskieNiemcy
Numer referencyjny państwa członkowskiego
Nazwa regionu (NUTS)DEUTSCHLAND

Artykuł 107 ust. 3 lit. a),Artykuł 107 ust. 3 lit. c),Obszary nieobjęte pomocą,

Obszary mieszane

Organ przyznający pomocBundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), KfW-Bankengruppe

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

65760 Eschborn

KfW-Bankengruppe

Palmengartenstraße 5-9

60325 Frankfurt

www.bafa.de; www.kfw.de

Nazwa środka pomocyFörderung der Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 20. Juli 2012, BAnz AT 08.08.2012 B4
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocyPrzedłużenie SA.35340
Czas trwania pomocy01.01.2014 - 31.12.2014
Sektor(y) gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Rodzaj beneficjentaMŚP, duże przedsiębiorstwo
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocyEUR 200 (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Kredyt preferencyjny, Dotacja bezpośrednia
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Pomoc w obszarze ochrony środowiska na inwestycje zwiększające oszczędność energii (art. 21)20 %20 %
Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (art. 23)45 %20 %
Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie dla MŚP (art. 15)20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.erneuerbare-energien.de/erneuerbare_energien/downloads/doc/43273.php

Numer pomocySA.38270 (2014/X)
Państwo członkowskieŁotwa
Numer referencyjny państwa członkowskiego
Nazwa regionu (NUTS)Latvia

Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomocLR Eonomikas ministrija

Brīvības 55, Rīga, LV-1519, Latvija

http://www.em.gov.lv

Nazwa środka pomocyNorvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014.gadam programmas "Inovācijas »zaļās« ražošanas jomā" atklāts konkurss "Atbalsts »zaļo« tehnoloģiju ieviešanai ražošanā"
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)2013.gada 10.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1442 "Norvēģijas

finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas »Inovācijas 'zaļās' ražošanas jomā« atklāta projektu konkursa īstenošanas kārtība".

Iepriekš minēto Ministru kabineta noteikumu 1.pielikums nosaka nozares un darbības, kurām nav paredzēts atbalsts, tai skaitā, atbalsts netiek piešķirts

Regulas Nr 800/2008 1.panta 3.punktā minētajām nozarēm.

Atbalsta programma tiek līdzfinansēta Norvēgijas finanšu instrumenta ietvaros.

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocy
Czas trwania pomocy21.12.2013 - 30.06.2014
Sektor(y) gospodarkiProdukcja urządzeń elektrycznych, Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń, Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana, Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych, Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych, Produkcja artykułów spożywczych, Produkcja słodu, Produkcja wyrobów tekstylnych, Produkcja odzieży, Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych, Produkcja wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania, Produkcja papieru i wyrobów z papieru, Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych, Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych, Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających, Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych, Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, Produkcja metali
Rodzaj beneficjentaMŚP, duże przedsiębiorstwo
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocyLVL 5,46 (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja bezpośrednia
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Regionalna pomoc - program pomocy (art. 13)45 %0 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://likumi.lv/doc.php?id=263193

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.