Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.296.19

Akt nienormatywny
Wersja od: 7 października 2011 r.

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/C 296/04)

(Dz.U.UE C z dnia 7 października 2011 r.)

Numer środka pomocy państwaSA.32509 (11/X)
Państwo członkowskieBelgia
Numer referencyjny państwa członkowskiego-
Nazwa regionu (NUTS)VLAAMS GEWEST

Obszary mieszane

Organ przyznający pomocAgentschap Ondernemen

Koning Albert II laan 35, bus 12

1030 Brussel

http://ae.vlaanderen.be

Nazwa środka pomocyBesluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologieinvesteringen in het Vlaamse Gewest
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologieinvesteringen in het Vlaamse Gewest (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28.1.2011)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocyModification X 291/2009
Czas trwania pomocy1.2.2011-31.12.2013
Sektor(-y) gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Rodzaj beneficjentaMŚP,duże przedsiębiorstwo
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocyEUR 102,00 (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja bezpośrednia
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych-
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Pomoc w obszarze ochrony środowiska na inwestycje zwiększające oszczędność energii (art. 21)20 %20 %
Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na układy kogeneracji o wysokiej sprawności (art. 22)20 %20 %
Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (art. 23)20 %20 %
Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom zastosowanie norm surowszych niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych (art. 18) (Odeslanie do wlasciwych standardów: http:// www.vlaanderen.be/ecologiepremie (zie bijlage LTL lijst))20 %20 %
Pomoc na nabycie nowych środków transportu spełniających normy surowsze niż normy wspólnotowe lub podnoszących poziom ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych (art. 19)20 %20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.vlaanderen.be/ecologiepremie

Klik op Ecologiepremie Plus (voor aanvragen vanaf 1.2.2011) + klik op "wettelijk kader"

Numer środka pomocy państwaSA.32547 (11/X)
Państwo członkowskieWłochy
Numer referencyjny państwa członkowskiego-
Nazwa regionu (NUTS)LIGURIA Obszary mieszane
Organ przyznający pomocREGIONE LIGURIA

VIA FIESCHI 15 - 16121 GENOVA

www.regione.liguria.it

Nazwa środka pomocyBando attuativo della linea di attività 1.2.2 del P.O.R. FESR 2007-2013 Obiettivo «Competitività regionale e Occupazione» Asse 1 «Innovazione e competitività DLTM - Ricerca industriale e sviluppo sperimentale a favore delle imprese del Distretto Ligure per le Tecnologie Marine»
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)Deliberazione della Giunta regionale n. 1471 del 10.12.2010 pubblicata sul BURL n. 2 del 12.1.2011
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocy-
Czas trwania pomocy15.3.2011-31.12.2013
Sektor(-y) gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Rodzaj beneficjentaMŚP,duże przedsiębiorstwo
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocyEUR 9,00 (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja bezpośrednia
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowychFondo Europeo si Sviluppo Regionale - FESR - EUR 2,85 (w mln)
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Pomoc na pokrycie kosztów praw własności przemysłowej dla MŚP (art. 33)60 %-
Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b))50 %10 %
Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 ust. 2 lit. c))25 %10 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/bandi/asse-1-linea-di-attivita-122/azione-122-dltm.html

Numer środka pomocy państwaSA.33057 (11/X)
Państwo członkowskieRepublika Czeska
Numer referencyjny państwa członkowskiego18950/11/08100/08000
Nazwa regionu (NUTS)Strední Cechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Strední Morava, Moravskoslezko Artykuł 107 ust. 3 lit. a)
Organ przyznający pomocMinisterstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 www.mpo.cz
Nazwa środka pomocyMarketing - 2.výzva
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)Zákon č. 47/2002 Sb, o podpoř e malého a středního podnikání; Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů; Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocyProlongation X 79/2010
Czas trwania pomocy1.5.2011-30.6.2012
Sektor(-y) gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Rodzaj beneficjentaMŚP
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocyCZK 385,00 (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja bezpośrednia
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowychSF-ERDF (85 %) - CZK 327,25 (w mln)
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27)50 %-

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://mpo-oppi.cz/marketing/#vyzva2

Numer środka pomocy państwaSA.33437 (11/X)
Państwo członkowskieNiderlandy
Numer referencyjny państwa członkowskiego-
Nazwa regionu (NUTS)NEDERLAND

Obszary mieszane

Organ przyznający pomocProductschap Tuinbouw

Postbus 280

Louis Pasteurlaan 6

2700 AG Zoetermeer

www.tuinbouw.nl

Nazwa środka pomocySteunmaatregelen PT onderzoek en ontwikkeling KMO groente- en fruitsector:

O&O onderzoeksprojecten milieu,

O&O milieustudies,

O&O advisering milieustudies, en

O&O Innovatieadviesdiensten en -ondersteuning.

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)Verordening PT bijzondere heffing verduurzaamde groenten en fruit 2009

Verordening PT heffing eetbare paddenstoelen en uitgangsmateriaal van groenten 2009

Verordening PT heffing glasgroenten en fruit 2009

Verordening PT bijzondere heffing teelt glasgroenten 2009

Verordening PT bijzondere heffing handel groenten en fruit 2009, zoals gewijzigd d.d. 6 juli 2010 (bijlage)

Verordening PT bijzondere heffing teelt groenten en fruit 2009

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocy-
Czas trwania pomocy15.7.2011-31.12.2013
Sektor(-y) gospodarkiUprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową, DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
Rodzaj beneficjentaMŚP
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocyEUR 16,50 (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja bezpośrednia
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych-
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Pomoc na działalność badawczo-rozwojową w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34)100 %-
Pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36)200.000 EUR-
Pomoc na badania środowiska (art. 24)60 %70 %
Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 26)50 %-

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.tuinbouw.nl/files/page/Verordening%20PT%20heffing%20Eetbare%20paddenstoelen%20en%20uitgangsmateriaal%20van%20groenten.pdf

http://www.tuinbouw.nl/files/page/Verordening%20PT%20bijzondere%20heffing%20teelt%20glasgroenten%202009.pdf

http://www.tuinbouw.nl/files/page/Ontwerp-Verordening%20PT%20bijzondere%20heffing%20handel%20groenten%20&%20fruit%202009.pdf

http://www.tuinbouw.nl/files/page/Ontwerp-Verordening%20PT%20bijzondere%20heffing%20verduurzaamde%20groenten%20&%20fruit%202009.pdf

http://www.tuinbouw.nl/files/page/Ontwerp_Verordening%20PT%20bijzondere%20heffing%20teelt%20groenten%20&%20fruit%202009.pdf

http://www.tuinbouw.nl/files/page/Verordening%20PT%20heffing%20Glasgroenten%20&%20Fruit% 202009.pdf

Numer środka pomocy państwaSA.33446 (11/X)
Państwo członkowskieHiszpania
Numer referencyjny państwa członkowskiego-
Nazwa regionu (NUTS)NAVARRA

Obszary mieszane

Organ przyznający pomocGobierno de Navarra. Departamento de innovación, Empresa y Empleo

Parque Tomás Caballero, I - 6o planta

31005 - Pamplona

Tfno: 848 427665

www.navarra.es

Nazwa środka pomocyRégimen de ayudas para impulsar la economía en Navarra para el año 2011
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)Orden Foral 00200DEP/2011, de 26 de mayo, del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo, por la que se establece para el año 2011 el régimen de ayudas para impulsar la economía en Navarra. Boletín Oficial de Navarra, no 112 de 10.6.2011
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocy-
Czas trwania pomocy11.6.2011-31.12.2011
Sektor(-y) gospodarkiDziałalność usługowa wspomagająca transport, pozostała, INFORMACJA I KOMUNIKACJA, Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, Badania i analizy techniczne, Badania naukowe i prace rozwojowe, Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów, Odzysk surowców, Działalność związana z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami, Magazynowanie i przechowywanie towarów, Przeładunek towarów
Rodzaj beneficjentaMŚP
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocyEUR 0,60 (w mln)
Przeznaczona na gwarancjeEUR 2,00 (w mln)
Instrument pomocy (art. 5)Gwarancja, Dotacja bezpośrednia
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych-
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 26)50 %-

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/112/Anuncio-2/

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.