Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr... - OpenLEX

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.78.7

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 marca 2011 r.

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/C 78/02)

(Dz.U.UE C z dnia 11 marca 2011 r.)

Numer środka pomocy państwaX 321/10
Państwo członkowskieGrecja
Numer referencyjny państwa członkowskiego-
Nazwa regionu (NUTS)ELLADA

Obszary mieszane

Organ przyznający pomocΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΔΕΙΥΘΥΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

WWW.GGB.GR, WWW.YPOIAN.GR

Nazwa środka pomocyΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)Ν. 3614/ 2007 (ΦΕΚ 267Α/2007) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53Α/2010) ΚΑΙ Π.Δ 98/1996 (ΦΕΚ 77Α) WWW.ET.GR
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocy-
Czas trwania pomocy15.7.2010-31.12.2013
Sektor(-y) gospodarkiPRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ, TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA, INFORMACJA I KOMUNIKACJA, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rodzaj beneficjentaMŚP
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy-
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja bezpośrednia
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowychΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – 162,08 (w mln)
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Pomoc dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw (art. 14)45 %-
Pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych (art. 41)45 %-
Pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji (art. 40)45 %-
Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27)20 %-
Program pomocy45 %-

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: http://www.ggb.gr

Numer środka pomocy państwaX 325/10
Państwo członkowskieRumunia
Numer referencyjny państwa członkowskiegoRO
Nazwa regionu (NUTS)Romania

Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomocMinisterul Finanț elor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureș ti, România

www.mfinante.ro

Nazwa środka pomocyModificarea HG nr. 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)HG nr. 588/23 iunie 2010 privind modificarea HG nr. 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocyModification X 24/2009
Czas trwania pomocy1.1.2009-31.12.2013
Sektor(-y) gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Rodzaj beneficjentaMŚP,duże przedsiębiorstwo
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy-
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja bezpośrednia
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych-
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Program pomocy50 %-

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/ajutordestat/M0_512_HG_588_2010_Modif_HG_1680.pdf

Numer środka pomocy państwaX 352/10
Państwo członkowskieNiemcy
Numer referencyjny państwa członkowskiego-
Nazwa regionu (NUTS)KASSEL, LANDKR.

Artykuł 107 ust. 3 lit. c)

Organ przyznający pomocBundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29 53179 Bonn Deutschland

Nazwa środka pomocyBund, Modell- und Demonstrationsvorhaben Biologische Vielfalt: "Infrastrukturaufbau für die bundesweite Zucht bestandsgefährdeter Nutztierrassen" Projekt 09BM006
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)Zuwendungsbescheid (s. Anlage: noch nicht unterschriebene Version vom 18.8.2010)
Rodzaj środka pomocypomoc ad hoc
Zmiany istniejącego środka pomocy-
Data przyznania pomocy1.9.2010
Sektor(-y) gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Rodzaj beneficjenta-
Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu-
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja bezpośrednia
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych-
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Pomoc na działalność badawczo-rozwojową w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34)100 %-

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

Numer środka pomocy państwaX 384/10
Państwo członkowskieWłochy
Numer referencyjny państwa członkowskiegoIT
Nazwa regionu (NUTS)MOLISE

Obszary mieszane

Organ przyznający pomocREGIONE MOLISE

Via GENOVA,11

86100 CAMPOBASSO ITALIA

www.regione.molise.it

Nazwa środka pomocyAiuti alle imprese per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e industrializzazione dei risultati «R&S - Filiere»
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)POR FESR 2007/2013 «Competitività regionale e occupazione»

Deliberazione di Giunta regionale n. 516 del 21/6/2010

Bando R&S Filiere

BURM Edizione Straordinaria n. 20 del 7/7/2010

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocy-
Czas trwania pomocy7.7.2010-31.12.2015
Sektor(-y) gospodarkiPRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Rodzaj beneficjentaMŚP,duże przedsiębiorstwo
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy-
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja bezpośrednia,Dotacja na spłatę odsetek
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowychFESR - 4,60 (w mln)
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b))65 %80 %
Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 ust. 2 lit. c))40 %60 %
Program pomocy20 %-

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://europa.molisedati.it/web/ue.nsf/(InfoInternet)/BB4D0DC26AE517DCC1257759003DF799?Open Document

Numer środka pomocy państwaX 395/10
Państwo członkowskieBułgaria
Numer referencyjny państwa członkowskiego-
Nazwa regionu (NUTS)Bulgaria

Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomocУправляващ орган на Оперативната програма чрез Европейски инвестиционен

фонд

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Република България, гр. "София, ул. Славянска" №8;

Европейския инвестиционен фонд

Бул. Конрад Аденауер №96,

L-2968 Люксембург

www.opcompetitiveness.bg; http://www.eif.org

Nazwa środka pomocyПокана за заявяване на интерес № JER-009/1 за избиране на финансови посредници, които да получат средства от Холдинговия фонд в рамките на Инициативата JEREMIE в България, за изпълнение на следния финансов инструмент: Фонд(ове) за рисков капитал
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)чл. 4.8 (b), чл. 6.1. (b), (g), (h) от Измененото Рамковото споразумение относно изпълнението на Инициативата JEREMIE в Република България; чл. 2.1 (f), чл. 6.1. (b), (g), (h), чл. 10.1 (c) и Приложение 7 от Измененото Финансово сполазумение: http://www.opcompetitiveness. bg/en/news/id_170.html

Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

Покана за заявяване на интерес № JER-009/1

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocy-
Czas trwania pomocy3.9.2010-31.12.2013
Sektor(-y) gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Rodzaj beneficjentaMŚP
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy-
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Pozostałe Podać
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowychЕвропейски фонд за регионално развитие;Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер: 2007BG161PO003 – 34,91 (w mln)
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Pomoc w formie kapitału podwyższonego ryzyka (art. 28 - 29)2 933 745 BGN-

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.eif.org/what_we_do/jeremie/calls-for-expression-of-interest/2010_Call_for_EOIJEREMIE_BulgariaJER-009_2010_1.htm?lang=-en

http://www.opcompetitiveness.bg/en/news/id_196.html

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.