Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.12.11

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 stycznia 2010 r.

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/C 12/07)

(Dz.U.UE C z dnia 19 stycznia 2010 r.)

Numer środka pomocy państwaX 329/09
Państwo członkowskieZjednoczone Królestwo
Numer referencyjny państwa członkowskiego-
Nazwa regionu (NUTS)Wales

Artykuł 87 ust. 3 lit. a)

Artykuł 87 ust. 3 lit. c)

Obszary nieobjęte pomocą

Organ przyznający pomocWelsh Assembly Government

Plas Glyndwr

Kingsway

Cardiff

CF10 3AH

UNITED KINGDOM

http://wales.gov.uk/?lang=en

Nazwa środka pomocyWelsh Assembly Government Research, Development and Innovation Scheme
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)The Welsh development Agency Act 1975 (Section 1) (as amended)

http://www.statutelaw.gov.uk/legResults.aspx?LegType=All+Primary&

PageNumber=55&NavFrom=2&activeTextDocId=515803

The European Communities Act (1972) (Section 2(1))

http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts1972/ukpga_19720068_en_1

Government of Wales Act 2006 (Section 80)

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/ukpga_20060032_en_1

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocy-
Czas trwania pomocy1.2.2009-31.12.2013
Sektor(-y) gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Rodzaj beneficjentaMŚP

duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy32,00 GBP (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Pożyczka, Dopłata do oprocentowania, Dotacja, Zaliczki zwrotne
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowychEuropean Regional Development Fund (ERDF) - GBP 47,50 million
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP - w %
Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a))100 %-
Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b))50 %30 %
Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 ust. 2 lit. c))25 %30 %
Pomoc na techniczne studia wykonalności (art. 32)75 %-
Pomoc na pokrycie kosztów praw własności przemysłowej dla MŚP (art. 33)50 %-
Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw (art. 35)1.336.950 GBP-
Pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36)178.260 GBP-
Pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu (art. 37)1.782.600 GBP-

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://wales.gov.uk/topics/businessandeconomy/stateaid/schemes/?lang=en

Numer środka pomocy państwaX 485/09
Państwo członkowskieNiemcy
Numer referencyjny państwa członkowskiego-
Nazwa regionu (NUTS)Dresden

Artykuł 87 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomocSächsische Aufbaubank - Förderbank

Pirnaische Landstrasse 9

01096 Dresden

DEUTSCHLAND

http://www.sab.sachsen.de

Nazwa środka pomocyGemeinsames Umsetzungsdokument zum Operationellen Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen-Polen 2007-2013
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 (allg. StrukturfondsVO)

Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 (EFRE-VO)

Operationelles Programm (CCI-Code 2007CB163PO018;

http://www.sn-pl.eu)

§§ 23, 44 der Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen (Sächsische Haushaltsordnung - SäHO, SächsGVBl. 2001, S. 154) sowie der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocy-
Czas trwania pomocy1.1.2007-31.12.2015
Sektor(-y) gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Rodzaj beneficjentaMŚP
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy9,27 EUR (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja bezpośrednia
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych2007CB163PO018 - 44,00 EUR (in Mio.)
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP - w %
Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie (art. 13) Program pomocy30 %20 %
Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2)60 %20 %
Pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji (art. 40)50 %-
Pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych (art. 41)75 %-
Pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych (art. 42)85 %-

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.sn-pl.eu/media/de/2009-03-25_Umsetzungsdokument_SN-PL_korr.pdf

Numer środka pomocy państwaX 557/09
Państwo członkowskieNiderlandy
Numer referencyjny państwa członkowskiegoNLD
Nazwa regionu (NUTS)Zuid-Nederland

Obszary nieobjęte pomocą

Organ przyznający pomocProvincie Noord-Brabant

Postbus 90151

5200 MC's-Hertogenbosch

NEDERLAND

http://www.brabant.nl

Nazwa środka pomocyBio-energiecentrale Meerhoven gemeente Eindhoven
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)Algemene Subsidieverordening Noord-Brabant
Rodzaj środka pomocyPomoc ad hoc

Gemeente Eindhoven

Zmiany istniejącego środka pomocy-
Data przyznania pomocy29.5.2009
Sektor(-y) gospodarkiWytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Rodzaj beneficjentaMŚP
Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu1,00 EUR (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych-
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP - w %
Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (art. 23)12 %-

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.brabant.nl/Beleid/Energie/Bio-energiecentrales%20in%20Eindhoven.aspx

http://brabant.regelingenbank.eu/regeling/440-algemene-subsidieverordening-provincie-noord-brabant/

Numer środka pomocy państwaX 563/09
Państwo członkowskieIrlandia
Numer referencyjny państwa członkowskiegoCPS/HORT/BEES/26
Nazwa regionu (NUTS)-
Organ przyznający pomocDepartment of Agriculture, Fisheries and Food

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

IRELAND

http://www.agriculture.gov.ie

Nazwa środka pomocyNational Apiculture Programme - Varroa Research
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)Council Regulation (EC) No 1234/2007

Commission Regulation (EC) No 917/2004

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocy-
Czas trwania pomocy1.6.2009-31.8.2010
Sektor(-y) gospodarkiRolnictwo, leśnictwo i rybactwo
Rodzaj beneficjentaMŚP
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy0,13 EUR (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych-
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP - w %
Pomoc na działalność badawczo-rozwojową w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34)100 %-

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/farmingschemesandpayments/horicultureschemes/National% 20Apiculture%20Programme%202007.pdf

Numer środka pomocy państwaX 582/09
Państwo członkowskieSłowenia
Numer referencyjny państwa członkowskiegoSI
Nazwa regionu (NUTS)Slovenia

Artykuł 87 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomocSlužba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Kotnikova 28

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

http://www.svlr.gov.si

Nazwa środka pomocyRegionalna shema državnih pomoči - majhna in srednje velika podjetja
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Ur.l. RS št. 72/ 2006, 70/2007, 99/2008, 17/2009)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocyZmiany X 438/09
Czas trwania pomocy16.6.2009-31.12.2013
Sektor(-y) gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Rodzaj beneficjentaMŚP
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy12,00 EUR (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Pożyczka, Dotacja
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych-
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP - w %
Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 26)50 %-

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_URED4165.html

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.