Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.185.2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 lipca 2005 r.

Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

(2005/C 185/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 28 lipca 2005 r.)

Pomoc nr: XS4/03

Państwo Członkowskie: Włochy

Region: Toskania

Nazwa programu pomocy: Pomoc na inwestycje produkcyjne dla MŚP z sektora mody

Podstawa prawna:

– Delibera Giunta regionale n. 1206 del 4 novembre 2002 "Risoluzione del Consiglio regionale n. 18/2002. Approvazione dello schema per la definizione del progetto pilota integrato per il sistema moda".

– Decisione Giunta regionale n. 13 dell'11 luglio 2001 "Direttive per l'attuazione dei regimi di aiuto".

– Decreto Giunta regionale n. 6818 del 21 novembre 2002 Bando per l'accesso al regime di aiuto Misura 1.1 "Aiuti agli investimenti produttivi e ambientali delle PMI" del PRSE 2001.

– Decreto Giunta regionale n. 6876 del 3 dicembre 2002 Bando per l'accesso al regime di aiuto Misura 1.2 "Aiuti agli investimenti di imprese artigiane" del PRSE 2001-2005.

Roczne wydatki planowane w ramach programu: 25.000.000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Intensywność pomocy dla pojedynczego przedsiębiorstwa, wyrażona jako odsetek łącznych wydatków inwestycyjnych, nie może przekroczyć 15 % ekwiwalentu dotacji brutto (EDB) w przypadku małych przedsiębiorstw ani 7,5 % EDB w przypadku średnich przedsiębiorstw. Jeżeli określone obszary objęte programem zostaną uznane za kwalifikujące się do wyłączenia, o którym mowa w art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu, maksymalna intensywność pomocy wynosi 18 % EDB dla małych przedsiębiorstw oraz 14 % EDB dla średnich przedsiębiorstw.

Data realizacji: Styczeń 2003 r. Data otrzymania arkusza informacyjnego przez Komisję.

Czas trwania programu: 2003-2005

Cel pomocy: Ułatwienie dostępu do kredytów oraz pomoc dla MŚP z sektora mody dokonujących inwestycji w rzeczowy majątek trwały i wartości niematerialne i prawne.

Sektor(y) gospodarki: Przedsiębiorstwa, których główna działalność gospodarcza objęta jest następującymi kodami ISTAT 1991

– DB - przemysł włókienniczy i odzieżowy

– DC - Przemysł skórzany, produkcja wyrobów ze skór i podobnych

– DN 36.2 - Produkcja artykułów jubilerskich i podobnych

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Regione Toscana

Via di Novoli, 26

I-50127 Firenze

Pomoc nr: XS38/03

Państwo Członkowskie: Włochy

Region: Autonomiczny Region Friuli-Wenecja Julijska

Nazwa programu pomocy: Regionalny program działań innowacyjnych EFRR "FreNeSys" - działanie 2 "e-Cooperative business"- środek 2.6 "Wsparcie dla projektów demonstracyjnych"

Podstawa prawna: Delibera Giunta regionale n. 4236 del 06.12.2002

Roczne wydatki planowane w ramach programu: 700.000,00 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:

A. Intensywność pomocy brutto na inwestycje w wyposażenie nie przekracza:

– 15 % dla małych przedsiębiorstw;

– 7,5 % dla średnich przedsiębiorstw.

Dla przedsiębiorstw mających siedzibę lub zakład produkcyjny na obszarach objętych wyłączeniem, o którym mowa w art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE, wyszczególnionych w decyzji C(2000) N. 2752 def. - sprostowanie z dnia 20.9.2000, intensywność pomocy nie przekracza 8 % ekwiwalentu dotacji netto (EDN) + 10 % ekwiwalentu dotacji brutto (EDB) dla małych przedsiębiorstw oraz 8 % EDN + 6 % EDB dla średnich przedsiębiorstw.

B. Intensywność pomocy brutto na zewnętrzne usługi konsultacyjne nie przekracza:

– 50 % dla MŚP

Data realizacji: 19 lutego 2003 r.

Czas trwania programu: Do 30 czerwca 2004 r.

Cel pomocy: Wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw regionalnych poprzez utworzenie i rozwijanie sieci telematycznych w celu promowania e-biznesu. Informacje o projektach realizowanych przez grupy przedsiębiorstw i innych podmiotów będą podawane do publicznej wiadomości jako przykłady dobrej praktyki.

Sektor(y) gospodarki:

Uwagi

a) Przedsiębiorstwa przemysłowe lub rzemieślnicze prowadzące działalność w zakresie wydobycia, przetwórstwa lub produkcji towarów lub działalność w budownictwie;

b) przedsiębiorstwa świadczące usługi określone jako mogące mieć pozytywny wpływ na rozwój wszystkich wymienionych działalności produkcyjnych;

c) przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze turystyki oraz handlu hurtowego i detalicznego.

Niniejszy program pomocy nie dotyczy sektorów, dla których wykluczone jest stosowanie rozporządzenia (WE) 70/2001 oraz sektora transportu. Będą stosowane ograniczenia sektorowe przewidziane w szczególnych rozporządzeniach lub dyrektywach wspólnotowych.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

Direzione regionale degli Affari europei

Via Trento, 2

I-34132 Trieste

email. Affari.europei@regione.fvg.it; s.promo@regione.fvg.it

Inne informacje: Środek pomocy jest realizowany we współpracy z czterema regionalnymi izbami handlu, przemysłu, rolnictwa i rzemiosła (Gorizia, Udine, Pordenone, Trieste) odpowiedzialnymi za procedury administracyjne.

Nr pomocy: XS106/03

Państwo Członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: West Wales & the Valleys

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Carmarthenshire County Council - strategiczna inicjatywa dla miast i wsi obejmująca: dotację na konwersję obszarów wiejskich

Podstawa prawna: Local Government Act 2000 - Part 2 Promotion of Well being, subsection 4.

Planowane roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

2003/04: 415.000 GBP

2004/05: 715.000 GBP

Razem: 1.130.000GBP

Maksymalna intensywność pomocy: 50 % kosztów inwestycji materialnych i niematerialnych (na obszarach objętych art. 87 ust. 3 lit. a) - 35 % + 15 % na MŚP). W niektórych przypadkach pomoc inwestycyjna będzie obliczana na podstawie utworzonych miejsc pracy. Żadne indywidualne MŚP nie otrzyma więcej niż 20.000 GBP na jedno utworzone miejsce pracy.

Do 50 % kosztów doradztwa

Data realizacji: 1 października 2003 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: marzec 2005 r.

Cel pomocy: Wsparcie kosztów inwestycji materialnych i niematerialnych oraz "pomocy miękkiej" (doradztwa) na rzecz MŚP. Inwestycje w nieruchomości będą uwarunkowane potrzebą zapewnienia odpowiednich lokali w celu umożliwienia rozwoju działalności przedsiębiorstwa. Pomoc inwestycyjna ma na celu wsparcie wzrostu i rozwoju na terenie hrabstwa oraz pobudzenie odnowy gospodarczej w miejskich i wiejskich ośrodkach gminnych poprzez wsparcie kosztów inwestycji w grunty, budynki i sprzęt przeznaczone na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa.

Wsparcie kosztów doradztwa będzie zwykle ograniczone do 10 %. Będzie ono obejmowało jednorazową wypłatę na pokrycie kosztów sporządzenia i nadzoru projektów. Dotacja nie będzie obejmowała działań związanych z kosztami operacyjnymi zazwyczaj ponoszonymi przez przedsiębiorstwo, takimi jak zwykłe usł ugi doradcze w zakresie podatków, prawa lub reklamy.

Sektor(y) gospodarki: Wszystkie kwalifikujące się sektory gospodarki bez uszczerbku dla specjalnych zasad dotyczących pomocy państwa dla niektórych sektorów - art. 1 ust. 2 rozporządzenia o grupowym wyłączeniu MŚP

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Sarah L Veck

Head of Economic Development

Economic Development Division

Carmarthenshire County Council

Business Resource Centre

Parc Amanwy

New Road

Ammanford

Carmarthenshire

SA18 3EP

Numer pomocy: XS 135/03

Państwo Członkowskie: Włochy

Region: Lombardia

Tytuł programu pomocy: Pomoc dla podmiotów z sektora transportowego w prowincji Brescia na wdrożenie systemów jakości "Vision 2000" - lata 2003/2004.

Podstawa prawna: Art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 241.

Deliberazioni camerali n. 240 del 10.12.2002 e n. 185 del 29.9.2003.

Determinazione dirigenziale n. 93/AV del 9.10.2003.

Roczne wydatki planowane w ramach programu: 50.000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 50 % poniesionych wydatków do kwoty 2 066 EUR na podmiot.

Data wejścia w życie: 20.10.2003

Czas trwania programu pomocy: Od 20.10.2003 do 19.10.2004

Cel pomocy: Wspieranie wdrażania systemów jakości w podmiotach w prowincji Brescia w oparciu o standardy certyfikacji produktów i procesów "Vision 2000".

Sektor(y) gospodarki: Sektor transportowy.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di

Brescia

Via Orzinuovi, n. 3

I-25125 Brescia

e-mail: costantino@bs.camcom.it

Numer pomocy: XS 136/03

Państwo Członkowskie: Włochy

Region: Sardynia

Nazwa programu pomocy: Finansowanie sieci usług podmiotów prowadzących działalność w okręgach przemysłowych lub w ramach lokalnych grup producentów.

Podstawa prawna: L.R. 24.12.1998, n. 37, art. 4

Delibera di Giunta n. 21/23 del 21.7.2003

Roczne wydatki planowane w ramach programu: 6.713.940,38 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 35 % ekwiwalentu dotacji netto (EDN)+ 15 % ekwiwalentu dotacji brutto (EDB)

Data realizacji: Od 11 sierpnia 2003 r.

Czas trwania programu pomocy: Do 31. grudnia 2003 r.

Cel pomocy: Promowanie rozwoju i konkurencyjności okręgów przemysłowych oraz lokalnych grup producentów w Sardynii poprzez poprawę sieci usług dla przedsiębiorstw w wyniku wdrożenia innowacyjnych metod produkcji, handlu i promocji oraz zapewnienie współpracy produkcyjnej, technologicznej i handlowej pomiędzy przedsiębiorstwami z tego samego okręgu lub lokalnej grupy producentów.

Sektor(y) gospodarki: Wszystkie sektory gospodarki z wyłączeniem działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów określonych w załączniku I do Traktatu.

Korek i artykuły z korka - do pomocy kwalifikują się wyłącznie następujące sektory działalności objęte Nomenklaturą Scaloną WE:

– kod CN 4502 (korek naturalny, oczyszczony lub zgrubnie wyrównany lub w postaci prostokątnych lub kwadratowych bloków, płyt, arkuszy lub pasów (włącznie z półfabrykatem do produkcji korków lub zatyczek);

– kod CN 4503 (artykuły z korka naturalnego);

– kod CN 4504 (korek aglomerowany, z dodatkiem spoiwa lub bez i artykuły z korka aglomerowanego).

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Industria - Servizio Infrastrutture

Viale Trento n. 69 - I-09123 Cagliari

Inne informacje: Beneficjentami pomocy są konsorcja i spółdzielnie założone przez MŚP prowadzące działalność w okręgach przemysłowych określonych w dekrecie (Decreto Assessore Industria) nr 377 z dnia 7 sierpnia 1997 r. oraz w ramach lokalnych grup producentów okreslonych w Delibera Giunta Regionale nr 21/38 z dnia 2 lipca 2002 r. Beneficjenci zachowują status MŚP.

Numer pomocy: XS 137/03

Państwo Członkowskie: Włochy

Region: Autonomiczny Region Friuli-Wenecja Julijska

Nazwa programu pomocy: Pomoc finansowa dla przedsiębiorstw rzemieślniczych na inwestycje, przyznana z Funduszu odnawialnego dla przedsiębiorstw rzemieślniczych.

Podstawa prawna: Decreto del Presidente della Regione n. 0259/Pres del 25.7.2003

Roczne wydatki planowane w ramach programu:

2003: 6.000.000 EUR

2004: 1.246.000 EUR

2005: 1.000.000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: W granicach pułapu ustanowionego w przepisach wspólnotowych dotyczących pomocy dla MŚP oraz w planie pomocy regionalnej:

– 15 % ekwiwalentu dotacji brutto (EDB) dla małych przedsiębiorstw oraz 7,5 % EDB dla średnich przedsiębiorstw

– dla przedsiębiorstw położonych na obszarach objętych wyłączeniem, o którym mowa w art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE 8 % ekwiwalentu dotacji netto (EDN) +10 % EDB dla małych przedsiębiorstw oraz 8 % EDN + 6 % EDB dla średnich przedsiębiorstw.

Data realizacji: 26.9.2003

Czas trwania programu: Do terminu 31 grudnia 2006 r., który może zostać przedłużony o sześciomiesięczny okres dostosowawczy, zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Cel pomocy: Wsparcie dla MŚP rzemieślniczych zajmujących się produkcją i świadczeniem usług związanych z produkcją poprzez przyznanie niskooprocentowanych pożyczek na inwestycje w rzeczowy majątek trwały i wartości niematerialne.

Beneficjenci: przedsiębiorstwa rzemieślnicze zajmujące się produkcją i świadczeniem usług związanych z produkcją, ich konsorcja a także spółki utworzone przez ich konsorcja i spółdzielnie, które wchodzą w zakres definicji małych i średnich przedsiębiorstw zawartej w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Sektor(y) gospodarki: Wszystkie sektory z wyłączeniem przedsiębiorstw zaangażowanych w produkcję, przetwórstwo lub wprowadzanie do obrotu produktów wymienionych w załączniku I Traktatu WE.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Direzione regionale affari finanziari e patrimonio - Servizio

del credito

Corso Cavour, 1 - I-34100 Trieste

tel: 040/377 22 34

faks: 040/377 20 84

E-mail: s.credito.ts@regione.fvg.it

Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione -

Servizio per lo sviluppo dell'artigianato

Via Giulia, 75/1 - I-34100 Trieste

tel: 040/377 48 22

faks: 040/377 48 10

E-mail: dir.art.coop@regione.fvg.it

Inne informacje: Niniejszy program pomocy realizowany jest zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r.

Władze regionalne zobowiązują się zmienić definicję MŚP począwszy od 1 stycznia 2005 r., zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, opublikowanym w Dz.U. UE L 124 z 20.5.2003.

Numer pomocy: XS/141/03

Państwo Członkowskie: Włochy

Region: Marche

Tytuł programu pomocy: JDP, cel 2, 2000-2006 - środek 1.1 Pomoc na inwestycje produkcyjne i inwestycje w zakresie ochrony środowiska realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność przemysłową i rzemieślniczą, środek 1.1.1. Pomoc na inwestycje produkcyjne małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność przemysłową, interwencja b1 Ustawa 341/95 art. 1: bodźce zachęcające do inwestycji produkcyjnych związanych z utworzeniem nowego zakładu produkcyjnego lub rozbudową, modernizacją, restrukturyzacją, przekształceniem, ponownym uruchomieniem lub przeniesieniem istniejącego zakładu produkcyjnego.

Podstawa prawna: Docup Ob. 2 2000-2006

Roczne wydatki planowane w ramach programu:

Pomoc zwykła:

1.840.615,00 EUR na 2001 r.

1.939.014,00 EUR na 2002 r.

2.308.531,40 EUR na 2003 r.

Razem: 6.088.160,40 EUR

Pomoc przejściowa:

625.682,40 EUR na 2001 r.

1.007.717,90 EUR na 2002 r.

938.681,80 EUR na 2003 r.

Razem: 2.572.082,10 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 70/2001 stosuje się następujące pułapy intensywności pomocy: 15 % w przypadku małych przedsiębiorstw i 7,5 % w przypadku średnich przedsiębiorstw; w obszarach kwalifikujących się do odstępstwa na mocy art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE maksymalna intensywność pomocy wynosi 18 % w przypadku małych przedsiębiorstw i 14 % w przypadku średnich przedsiębiorstw w celu uwzględnienia pułapów ustanowionych decyzją Komisji w sprawie odstępstw w przypadku obszarów określonych w art. 87 ust. 3 lit. c) (8 % ekwiwalent dotacji netto + 10 % ekwiwalent dotacji brutto w przypadku małych przedsiębiorstw i 8 % ekwiwalent dotacji netto + 6 % ekwiwalent dotacji brutto w przypadku średnich przedsiębiorstw).

Data wejścia w życie: Zgodnie z wytycznymi służb Komisji Europejskiej, do objęcia pomocą kwalifikują się koszty poniesione przez ostatecznego odbiorcę od daty publikacji zaproszenia do składania wniosków.

Do objęcia pomocą kwalifikują się wyłącznie inwestycje zrealizowane po dacie złożenia wniosku o pomoc.

Czas trwania programu pomocy: Program pomocy nie trwa tak długo jak JDP 2 2000 2006 i wygasa z dniem 31 grudnia 2003 r. Ponieważ fundusze będą wydawane według kolejności zgłoszeń, wnioski o pomoc należy składać w okresie między 29 maja 2003 r. a 28 lipca 2003 r.

Cel pomocy: Pomoc jest przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych z obszarów objętych pomocą celu 2 i obszarów objętych pomocą przejściową w regionie Marche.

Sektor(y) gospodarki:

– sektor wydobywczy i produkcyjny;

– budowa, wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, pary i gorącej wody z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w okólniku ministerialnym nr 900315 z 14 lipca 2001 r.;

– telekomunikacja;

– usługi dla sektora produkcyjnego (usługi informatyczne, transfer technologii i informacji, doradztwo techniczne i gospodarcze).

Pomoc nie obejmuje sektorów związanych z hutnictwem stali określonych w art. 1 Traktatu ustanawiającego EWWiS, budownictwa okrętowego i napraw statków, produkcji włókien syntetycznych i przetwórstwa produktów rolnych. Szczególne ograniczenia są przewidziane w odniesieniu do przemysłu motoryzacyjnego zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego.

Pomoc nie obejmuje działalności związanej z wytwarzaniem, przetwórstwem i wprowadzaniem do obrotu produktów określonych w załączniku I do Traktatu WE.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Regione Marche

Servizio Industria e artigianato

Via Tiziano 44, I-60100 Ancona - tel. 0718061

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.