Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.139.21

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 czerwca 2005 r.

Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej

(2005/C 139/04)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 8 czerwca 2005 r.)

Nr pomocy: XT 13/01

Państwo Członkowskie: Włochy

Region: Kalabria

Nazwa programu pomocy: Program pomocy na rzecz kształcenia zawodowego

Podstawa prawna: Legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, articolo 31 quater, commi 7 e 8, Programma operativo regionale Calabria n. 1999 IT 16 1 PO006. Decisione Comunità europea C(2000)2345 dell'8.8.2000.

Roczne wydatki planowane w ramach programu: 15 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Intensywność pomocy nie może przekroczyć 35 % kosztów kwalifikujących się do pomocy w przypadku szkoleń specjalistycznych oraz 60 % w przypadku szkoleń ogólnych.

Wyżej podane wartości procentowe zwiększa się o 10 pkt proc. w przypadku szkoleń skierowanych do pracowników znajdujących się w gorszym położeniu (pracownicy niskowykwalifikowani, niepełnosprawni, osoby starsze, kobiety powracające na rynek pracy, itp.)

Data realizacji: Rok 2001

Czas trwania programu: Lata 2001-2006

Cel pomocy: Wspieranie małych przedsiębiorstw z regionu Kalabria poprzez dofinansowanie ich wydatków na szkolenia, w sytuacji, w której postęp techniczny oraz wprowadzanie nowych technologii zmusza przedsiębiorstwa do ciągłego szkolenia personelu, którego kompetencje szybko się dezaktualizują.

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Regione Calabria

Dipartimento formazione professionale e Politiche del lavoro

Via Lucrezia della Valle

I-88100 Catanzaro

Inne informacje: Główny zarządzający programem: Dott. Giovanni Benussi

Tel.: 09 61 85 84 64

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.